DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 113     <-- 113 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


VITOMIR STEFANOVIĆ:
Fitocenologija sa pregledom šumskih
fitocenoza Jugoslavije
IGKRO »Svjetlost« OOUR Zavod za
udžbenike, Sarajevo, 1986.


Fitocenologija s pregledom šumskih fitocenoza
Jugoslavije dr. Vitomira Stefanovića,
sveučilišnog profesora na Šumarskom
fakultetu u Sarajevu, knjiga od 269
strana, izašla je iz tiska 1986. godine. Knjila
predstavlja drugo, dopunjeno i prošireno
izdanje istoimenog udžbenika, koji je
štampan 1977. godine. Od tada je znanost


o vegetaciji obogaćena novim saznanjima,
od kojih su mnoga ušla u trajni fond ove
znanstvene oblasti. Autor je kritičkim pristupom
nastojao u novo izdanje uvrstiti
sve što je od bitnog značaja za studente
i znanost.
Knjiga je podijeljena na uvod, opći dio
s poglavljima I—VIII i posebni dio s IX
poglavljem, literaturu, registar i imena autora
te sadržaj pojmova. Unutar pojedinih
poglavlja autor obrađuje niz naslova i
podnaslova koji čitaoca uvode direktno u
tretiranu materiju. Knjiga je u prvom redu
pisana kao udžbenik za studente šumarstva
a namijenjena je i stručnim kadrovima
u privredi koji se bave uzgojnom
komponentom našega šumarstva.


U uvodnom dijelu autor obrađuje predmet
i zadatak fitocenologije, historijski
razvoj i podjelu fitocenologije, pa navodi:
»Zahvaljujući svojim metodama istraživanja
fitocenologija je danas postala ne
samo fundamentalna disciplina u biološkim
znanostima kao osnova za diferenciranje
i sistematiziranje ogromnog šarenila
biljnog pokrivača vegetacije već i temelj
stručnih disciplina u šumarstvu, agronomiji,
hortikulturi itd.«


Opći dio započinje autor obradom osnovnih
pojmova o životnoj zajednici —


biocenozi, zatim obrađuje šumu kao biogeocenozu
ili ekosistem navodeći da je
svu složenost i uzajamno djelovanje brojnih
organizama u biocenozi moguće .jedino
pravilno sagledati kroz istražene i
determinirane biljne zajednice — fitocenoze,
koje izgrađuju vegetacijski pokrivač
Zemlje.


U drugom poglavlju toga dijela obrađuje
se struktura i fizionomija biljnih zajednica
s detaljnom obradom metoda proučavanja
biljnih zajednica i tabelarnim
prikazom strukture zajednice P i n o-B etuletum
pubescentis Stef. 1961.


Treće poglavlje obrađuje uzajamne odnose
zajednice i sredine (sinekologija)
u kojem se detaljno obrađuju osnovni faktori
staništa (klimatski, edafski, orografski
i biotički faktori).


Četvrto poglavlje obrađuje biotičke
faktore podijeljene na antropogene, fitogene
i zoogene faktore Za svaku grupu
faktora daje najvažnije karakteristike i
njihov utjecaj na razvoj šumskih fitocenoza.


Peto poglavlje obrađuje razvitak biljnih
zajednica (sindinamika) s objašnjenjem
pojmova progresije i regresije te
shematskim prikazom toka pojedine sukcesije
u određenim biljnim zajednicama.


Šesto poglavlje obrađuje postanak i
prošlost zajednice (sinhronologija) u kojem
autor navodi da je današnja slika
vegetacije rezultat njenog razvoja u prošlosti
i za dokaz tome prikazuje pojedine
polendijagrarne iz naše zemlje.


Sedmo poglavlje obrađuje rasprostranjenost
zajednica (sinhrologija) u kojem
se navode florni elementi i daje prikaz
vegetacijskih područja Evrope te rasprostranjenja
vegetacija u Jugoslaviji. Nadalje
se govori o horizontalnom i vertikalnom
raščlanjenju šuma u našoj zemlji


679