DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 11     <-- 11 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK —
ORIGINAL SCIENTIC PAPER
UDK 630*232.1 + 631.452 (Alnus glutinosa L. Gaertn.) Sum. list CXI (1987) 577


MEĐUPOPULACIJSKA I UNUTARPOPULACIJSKA VARIJABILNOST
NEKIH PROVENIJENCIJA CRNE JOHE (Alnus glutinosa L. Gaertn.)
U PRODUKCIJI BIOMASE I AKUMULACIJI HRANIVA*


Nikola KOMLENOVIĆ i Ante KRSTINIĆ**


SAŽETAK. U uvjetima rasadnika uzgojene su biljke crne johe
(Alnus glutonosa Gaertn. L.) starosti 2 + 1, koje su pripadale trima
provenijencijama: Francuska, Podravina (YU) i Posavina (YU).
Analizirana je produkcija biomase nadzemnih i podzemnih dijelova
biljaka, koncentracije te količina hraniva u biljnim organima
i nodulima.


UVOD


Crna joha je brzorastuća vrsta, koja ima niz pozitivnih svojstava za
proizvodnju oblovine u dužim i produkciju biomase u kratkim ophodnjama
(Robinson i Hali, 1981; Saul i Žsuffa, 1982 i dr.).


Našim ranijim istraživanjima utvrdili smo, da ova vrsta zbog sposobnosti
vezanja slobodnog dušika može značajno utjecati na porast koncentracije
ukupnog i lakohidrolizirajućeg dušika u tlu, redukciji C/N odnosa, te
na povećanje aciditeta tla. Crna joha je u jednom terenskom eksperimentu
pokazala značajno smanjenje biomase korovske vegetacije, a povoljno je utjecala
na ishranu i kvalitet deblovine nekih klonova stablastih vrba s kojima
se uzgaja u mješovitoj kulturi u komparaciji sa dijelom pokusne plohe
klonova bijele vrbe bez crne johe (Krstinić i Komlenović, 1986).


Zbog navedenih i mnogih drugih pozitivnih svojstava, za ovom i drugim
vrstama johe stalno raste zanimanje kako istraživalačkih sloužbi tako i operativnog
šumarstva ne samo u Evropi, već i u sjevernoj Americi te Aziji.


Intenzivno se radi i na oplemenjivanju crne johe u cilju unapređenja
proizvodnje drvne tvari (R o bi n so n i H a 11 1981, Vi d a k o v i ć i Krsti.


* Ova su istraživanja sufinancirana od SlZ-a za znanstveni rad SRH, Poslovne
zajednice »Exportdrvo«, Zagreb i projektom YO-FS-104-JB-149-PP 686 od
strane jugoslavensko-američkog odbora za znanstvenu i tehničku suradnju.
The research reported have was supported by the Council for Science
of the Socialis Republic of Croatia, Busness Association »Exportdrvo«, Zagreb
and throguh Grant No.: YU-FS-104-JB-149-PP 686 by the U. S. Ministry of
Agriculture, Forest service, through funds made available by the U. S. — Yugoslav
Joint Board on Scientific and Technological Cooperation.


** Dr Nikola Komlenović, Šumarski institut,
Jastrebarsko.
Prof, dr Ante Krstinić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Simunska
cesta 25.


577
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 12     <-- 12 -->        PDF

nie , 1984 i 1985 i dr.) ali također i na selekciji u smislu povećanja efikasnosti
njenog simbiotskog sistema (Hali i sur. 1979; Diagne i Le T a-


con, 1982; Carpenter i sur. 1984; Ming-Jen Lee, 1986. i dr.).


Proučavaju se i šumsko-gospodarski aspekti njenog uzgoja (Heil ma n
i Stettier, 1983; Davey i Wollum II, 1984; Fridrich i Dawson,
1984; Krstinić i Komlenović, 1986. i dr).


U ovom radu istraživana je produkcija biomase i ishrana trogodišnjih
falimija polusrodnika crne johe, triju provenijencija. Familije polusrodnika
crne johe, koje su analizirane u ovom radu potječu od selekcioniranih autohtonih
stabala iz klonskih sjemenskih plantaža crne johe u Đurđevcu i
Kutini. Selekcija plus stabala podravske provenijencije izvršena je na području
Đurđevca u gospodarskim jedinicama Crni jarci, Kupinje i Preložnički
berek, dok selekcionirana plus stabla iz posavske provenijencije potječu
iz gospodarskih jedinica Popovačke nizinske šume i Žutice (Lipovljani). Plus
stabla su cijepita i u formi klonova korištena za podizanje klonske sjemenske
plantaže podravske provenijencije u Đurđevcu i posavske provenijencije
u Kutini. Familije polusrodnika iz Francuske, uzgojene su iz sjemena sabranog
sa plus stabala, dviju lokalnih subpopulacija a koje je dobiveno
putem razmjene od Prof. B. Martin a iz Nancy-a.


METODA RADA


Test potomstva crne johe osnovan je u proljeće 1984. godine u vrtu
Katedre za šumarsku genetiku i dendrologiju, Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
U pokusu je bilo zastupljeno ukupno 25 familija polusrodnika te jedno tretiranje
iz nekontrolirane hibridizacije. Pokus je planiran kao randomizirani
blok sistem s nejednakim brojem ponavljanja po familiji sa po 4 sadnice
na plohici.


Na kraju vegetacijske sezone 1986. godine izvršena je izmjera visina
uzgojenih biljaka. Za po četiri slučajno odabrane familije polusrodnika, čije
su individualne visine bile najbliže srednjoj visini polusrodnika dane provenijencije
(Posavina, Podravina i Francuska) utvrđen je sadržaj suhe biljne
tvari lišća, stabla, korena i nodula, sušenjem uzoraka na 105° C do konstantne
težine. Biljni materijal za laboratorijska istraživanja sakupljen je
početkom mjeseca rujna.


Dušik je određen po Kjeldahl u (makro postupak). Za utvrđivanje
sadržaja ostalih elemenata suha biljna tvar je razlagana sumporom i perklornom
kiselinom. Fosfor je iz ekstrakta određen kolorimetrijski, a ostali
elementi metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije.


Laboratorijski su također analizirana kemijska svojstva i mehanički sastav
tla u rasadniku.
Sve analize su provedene u laboratoriju Odjela za ekologiju Šumarskog
instituta, Jastrebarsko pod rukovodstvom mr Nadežde P e z d i r c.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Podaci o kemijskim svojstvima prosječnog uzorka tla (0—25 cm), te
njegov mehanički sastav prikazani su u tabeli 1.


578
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Kemijska svojstva i mehanički sastav tla
Chemical properties and mechanical, soil composition
Tab. 1.
pH Al-N Humus C:N Sadržaj čestica "/»
Particle content
U
X
o
w c
o
o
O M
cu´e
o
o
Q,wi
W S
M
O
o"
O
o
o
! (M
o
o V


6,8 6.4 73 16 0,19 3,72 11,4 3,3 43,2 27,0 21,5


Analizama je obuhvaćen antropogenizirani horizont pseudogleja. On ima
slabo kiselu reakciju, dosta je humozan i dobro opskrbljen ukupnim dušikom.
Po svom mehaničkom sastavu to je glinasta ilovača.


Količina suhe tvari te visine i promjeri biljaka crne johe
po provenijencijama i polusrodnicima


Amount of dry matter, heights and diameters of Black Alder
provenances and helf — sibs


Tab. 2.
Promjeri
iznad
Oznaka
tretiranja Lišće Stablo
Korijen
Root
Noduli
Nodules Ukupno
Visine
(cm)
vrata
korijena
(mm)
Treatments Leaves Stem (g/biljka)
plant
Total Heights Diameter
above
the root
< Đu-populacij a 10,74 34.44 26,67 1,35 73,20 152 19,8
population
Đu 9 22,68 46,93 43,44 2,05 115,10 143 20,6
a w
o ĐuDu
7
12
11,71
23,18
31,85
36,01
25,46
32,20
1,72
1,24
70,73
92,63
144
112
17,7
19,5
Sredina
Average 17,07 37,30 31,94 1,59 87,90 138 19,4
< Ku 18 10,92 31,16 24,46 1,19 67,73 147 17,0
Ku 21 19,10 39,37 40,37 1,13 99,97 150 18,6
Ku 22 9,67 22,33 18,36 0,98 51,34 129 17,8 o Ku 24 9,64 19,92 18,09 0,88 48,53 133 17,3
Sredina
Average 12,33 28,19 25,32 1,04 66,88 140 17,7
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 14     <-- 14 -->        PDF

<

F 5
F 8
F 7
F 3
31,56
21,35
18,11
25,26
52,52
41,44
42,69
55,55
48,47
35,15
36,00
49,10
2,12
1,87
1,46
1,88
134,67
99,51
98,26
131,82
148
148
164
159
18,5
21,0
20,6
18,7
Sredina
Average 24,07 47,97 42,18 1,83 116,05 155 19,7


Podaci o prosječnim visinama i promjerima te proizvedenoj suhoj tvari
polusrodnika triju provenijencija, dani su u tabeli 2. Iz priložene tabele je
vidljivo, da među istraživanim provencijencijama postoje razlike u produkciji
biomase, kako nadzemnih tako i podzemnih biljnih organa. Isto tako je
vidljivo iz iste tabele, a analizom varijance za sve polusrodnike utvrđeno,
da i unutar svake pojedine provenijencije postoji vrlo izražena genetska varijabilnost
s obzirom na visinski i debljinski rast. To ukazuje na vrlo izraženu
unutarpopulacijsku varijabilnost ovog svojstva. Razlike među majkama
(klonovima) iz klonskih sjemenskih plantaža s obzirom na opću kombinacijsku
sposobnost majki za produkciju biomase daju dobre perspektive
u daljnjem poboljšanju bujnosti rasta ove vrste, kroz tzv. poboljšane klonske
sjemenske plantaže.


Na osnovi obrade uzoraka triju provenijencija, izračunata je suha biljna
tvar po jedinici površine (Tab. 3).


Količina suhe biljne tvari (kg ha)


Amount of dry matter


Tab. 3.
ProvenijencijaProvenance
8
>
o
5 L
L
Vo71
3 g
|-o
°
S „
g S 2
Sue
s«s. 2
g L %


Podravina 853 1865 1597 79 4394 131
Posavina 616 1409 1266 52 3343 100
Francuska 1203 2398 2109 91 5801 171


Najmanja biomasa je utvrđena kod biljaka crne johe uzgojenih iz klonske
sjemenske plantaže u Kutini (Posavina), zatim slijede biljke iz klonske
sjemenske plantaže u Đurđevcu (Podravina), dok se francuska provenijencija
pokazala superiornom. Među provenijencijama crne johe utvrđene su
razlike u količini nodula.


U tabeli 4 dani su podaci o koncentracijama hraniva u lišću različitih
polusrodnika triju provenijencija. Iz podataka u ovoj tabeli i tabeli 2 se
vidi da ne postoji određena veza između tih koncentracija i rasta biljaka.


Male razlike u koncentracijama N i ostalih biogenih makroelemenata unutar
pojedinih provenijencija, mogu se objasniti činjenicom, što su familije
polusrodnika iz klonskih plantaža u srodstvenoj vezi preko slične smjese


580
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Koncentracije hraniva u lišću različitih provenijencija i polusrođnika crne johe


Nutrient concentrations in leaves of different provenances and half-sibs of
Black Alder
Tab. 4.


o S N P K Ca Mg Fe Mn Zn
i a V 8
> ´5 > > " 3 ti
i-i Jr; u u 3 0

a, An,
Podravina
o, ca, x
2,56 0,209 1,06 1,43 0,455 360 100 28
(Đurđevac)
Y U
9
7
2,57
2,82
0,209
0,209
0,90
1,00
1,27
1,29
4,435
0,428
400
320
00
90
28
28
» 12 2,56 0,199 0,83 1,47 0,411 400 80 28
Sredina
Average 2,63 0,207 0,95 1,37 0,433 370 83 28
Posavina 18 2,71 0,202 1,16 1,28 0,400 320 80 28
(Kutina)
YU
21
22
2,77
2,70
0,227
0,227
0,83
1,16
1,43
1,46
0,500
0,405
300
300
80
110
36
28
>» 24 2,75 0,227 0,96 1,49 0,480 380 100 43
Sredina
Average 2,74 0,221 1,03 1,42 0,447 325 93 34
Francuska 5 2,68 0,184 0,88 1.36 0,384 380 80 28
»j
»
»»
a 7
2,82
2,81
0,199
0,209
0,73
1,00
1,14
1,10
0,435
0,390
440
280
60
60
36
28
»
»» 3 2,72 0,192 0,93 1,43 0,413 3GO 90 36
2,76 0,196 0,89 1,26 0,406 365 73 32


polena (od istih klonova u plantaži, potencijalnih očeva). Razlike među polusrodnicima
iste provenijencije su u ovom slučaju uvjetovane razlikama u
općoj kombinati jskoj sposobnosti majki. Za pretpostaviti je, da su za ovo
svojstvo manje genotipske razlike među majkama nego s obzirom na bujnost
rasta, pa će i selekcija klonova s obzirom na ovo svojstvo biti manje efikasna.
Više koncentracije nekih elemenata ishrane u lišću posavske provenijencije
mogu se objasniti manjom biomasom biljaka i time da ta hraniva
ne ograničavaju rast.


Komparacijom različitih biljnih organa utvrđeno je. da u lišću postoje
najviše koncentracije dušika, fosfora, kalija i kalcija (Tab. 5). Zanimljiv je
podatak, da noduli ne sadrže mnogo dušika. To bi se moglo objasniti time,
da se fiksirani dušik ne akumulira u njima, već se brzo premješta na
mjesta najveće potrebe. Pri tome se mora uzeti u obzir činjenica, da su
uzorci nodula za analize uzeti u vrijeme kada je učešće odumrlih nodula
najveće, a intenzitet fiksacije atmosferskog dušika mali (M i n g-J e n Lee ,
1986). Lišće je najbogatije dušikom, pa ono ima i posebno značenje u obogaćivanju
tla ovim hranivom.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Koncentracija hraniva u biljnim organima različitih provenijencija crne johe


Nutritient concentrations in plant organs of different provenances of Black Alder
Tab. 5.


a a i N K Ca Mg Fe Mn Zn
>´3 > o


o Ö o G
/o ppm
Si S In of


QSfr Q


Podravina list 2,63 0,206 0,95 1,37 0,432 370 82 28
(Đurđevac) leaf
YU


stablo 0,94 0,157 0,65 0,84 0,120 465 90 43


stem


korijen 0,88 0,157 0,50 0,24 0,308 9200 180 108


root


noduli 1,16 0,180 0.70 0.08 0,405 15200 320 85
nodules


Posavina list 2,73 0,221 1,03 1,41 0,446 325 92 34
(Kutina) leaf
YU


stablo 1,04 0,154 0,66 0,80 0,143 340 90 47


stem


korijen 0,77 0,122 0,46 0,24 0,300 8600 200 92


root


noduli 0,92 0,115 0,70 0,09 0,465 18800 450 78


nodules


Francuska list 2,76 0,196 0,89 1,26 0,405 365 72 32


leaf


stablo 1,09 0,129 0,55 0,93 0,135 600 120 107


stem


korijen 0,74 0,129 0,50 0,31 0,308 8400 200 121


root


noduli 0,99 0,122 0,66 0,09 0,525 24000 560 128


nodules


Intenzivni nitrifikacijski procesi u tlu, ispod stabala crne johe, rezultiraju
međutim povećanom produkcijom protona što dovodi do porasta aciditeta.
To je u skladu sa rezultatima naših istraživanja (Krstini ć i
K o m len o v i ć, 1986) kao i rezultatima istraživanja drugih autora (B o r-
man i De Bell, 1981, Van Migroet i Cole, 1986). Noduli imaju
izuzetno visoke koncentracije željeza i mangana. To je posebno karakteristično
za francusku provenijenciju. Zajedno sa korijenom, noduli sadrže i relativno
najviše cinka.


Visoki sadržaj navedenih mikroelemenaat u skladu je s općenito poznatom
činjenicom, da mikroelementi imaju posebnu ulogu kod fiksacije atmosferskog
dušika. Enzim nitrogenaza sadrži molibden. Nitrogeneza služi kao


582
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 17     <-- 17 -->        PDF

katalizator kod redukcije molekularnog atmosferskog dušika sve do amonijaka.
Željezo ulazi u sastav leghemoglobina, tvari koja također sudjeluje u
procesu fiksacije. Ovu tvar inače ne sadrži niti biljka, niti simbiotski mikroorganizmi,
pa se smatra, da je taj pigment rezultat simbioze. Uloga ostalih
mikroelemenata, posebno u fiksaciji dušika kod simbiotskog sistema crne
johe, nije još dovljno istražena. Noduli, međutim, sadrža izuzetno malo
kalcija.


Crna joha (Alnus glutinosa) u asocijaciji sa bijelom vrbom (Salix alba) — kultura
stara 1 + 7 godina, lokalitet Limbuš Kloštar Podravski.
Black Alder in plantation with White Willow at the plantation age 1 + 7 years,
locality Limbuš, Kloštar Podravski.


Iz podataka o količini hraniva u biomasi johe (kg/ha) iz tabele 6 je
vidljivo, da apsolutno najveća količina gotovo svih analiziranih hraniva ima
u biomasi francuske provenicijencije. To pokazuje, da ona ima najveće zahtjeve
za hranivima, ali istovjetno i to da ih ona najintenzivnije usvaja i
najefikasnije koristi u uvjetima rasadnika.


Utvrđene razlike među provenijencijama crne johe u produkciji biomase
i akumulaciji hraniva, ukazuju na postojanje genotipskih razlika između
populacija ove vrste u smislu specifične adaptacije, na stanište prilike,
gdje su istraživane populacije autohtone. Naša istraživanja vezana za
uspijevanje nekih provenijencija crne johe sa područja SR Hrvatske, a koje
su testirane na dva kontrasna staništa (Podravina i Posavina), ukazuju također
na postojanje specifične adaptacije.


Zbog toga je potrebno obratiti naročitu pozornost kod upotrebe reprodukcionog
materijala crne johe za potrebe podizanja kultura ove vrste. Najbolje
je koristiti selekcionirani sadni materijal iz lokalnih populacija. U
tom smislu potrebno bi bilo pratiti uspijevanje istih provenijencija na raz


583
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Proven
jencija
Provenance


Dio
biljke
Part of
plant


Količine hraniva u biomasi johe (kg/ha)


Amount of nutrients in biomass of Black Alder (kg/ha)
Tab. 6.


N K Ca Mg Fe Mn Zn


Podravina list 22,43 1,76 8,10 11,69 3,68 0,32 0,07 0,02
(Đurđevac) lear


YU
stablo 17,53 2,93 12,12 15,67 2,24 0,86 0,17 0,08
stem
korijen 14,05 2,51 7,99 3,67 4,92 14,69 0,29 0,17
root
no duli 0,92 0,10 0,55 0,06 0,32 1,20 0,03 0,01
nodules


Ukupno
Total 54,93 7,30 28,76 31,09 11,16 17,07 0,56 0,28


Posavina list 16,82 1,36 6,34 8,69 2,75 0,20 0,06 0,02
(Kutina) leaf


YU
stablo 14,65 2,17 9,30 11,27 2,01 0,48 0,13 0,07
stem
korijen 9,75 1,54 5,82 3,04 3,80 10,89 0,25 0,12
root
noduli 0,48 0,05 0,36 0,05 0,24 0,98 0,02 0,00
nodules


Ukupno
Total 41,70 5,13 21,82 23,05 1,81 12,55 0,46 0,21


Francuska
list 33,20 2,36 10,71 15,16 4,87 0,44 0,09 0,04
leaf
stablo 26,14 3,09 13,19 22,30 3,24 1,44 0,29 0,26
stem
korijen 15,61 2,72 10,55 6,54 6,50 17,72 0,42 0,26
root
noduli 0,90 0,11 0,60 0,08 0,48 2,18 0,05 0,12
nodules


Ukupno
Total 75,85 8,28 35,05 44,08 15,09 21,78 0,85 0,68


ličitim staništima, te definitivne zaključke i preporuke donositi na temelju
rezultata terenskih pokusa.


ZAKLJUČCI


Između istraživanih provenijencija utvrđene su u uvjetima rasadnika nakon
treće vegetacijske sezone genotipske razlike s obzirom na produkciju biomase.
Francuska provenijencija pokazala je najbolju, a posavska najslabiju
produkciju biomase, kako nadzemnih tako i podzemnih biljnih organa. Ta
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 19     <-- 19 -->        PDF

kođer su utvrđene znaečajne razlike u produkciji biomase među različitim
polusrodnicima iste provenijencije, što ukazuje na vrlo izraženu unutarpopulacijsku
varijabilnost bujnosti rasta.


Veza između ukupne suhe tvari modula i ukupne suhe biljne tvari bila je
vrlo čvrsta (r = 0.80).


S obzirom na pojedine biljne organe, u lišću biljaka, utvrđene su najviše
koncentracije dušika, fosfora, kalija i kalcija. Koncentracija željeza i
mangana bile su izuzetno visoke u nodulima. Zajedno s korijenom oni su
sadržavali i relativno najviše cinka, a vrlo malo kalcija.


Bez obzira na najviše koncentracije hranjiva u lišću, najveće količine
većine hraniva nalaze se u drvenastim đjelovima biljke (deblo i korijen).
U suhoj biljnoj tvari francus´ke provenijencije utvrđene su apsolutno
najveće količine svih analiziranih hraniva.


Dobivene razlike među provenijencijama crne johe, koje su uzgajane
pod istim uvjetima, ukazuju na genetsku izdiferenciranost populaciji (provenijencija)
ove vrste o čemu treba voditi posebnu pozornost kod korištenja
reprodukcijskog materijala za potrebe podizanja kultura.


Genotipske razlike među majkama s obzirom na opću kombinacijsku
sposobnost za proizvodnju biomase su dobra garancija za daljnje poboljšanje
bujnosti rasta podizanjem tzv. poboljšanih klonskih sjemenskih plantaža.
Ovo je posebno važno, kada se radi o genetski izdiferenciranim i staništu
prilagođenom provenijencijama crne johe sa područja Podravine i Posavine.


LITERATURA


Bor man, B. T., De Bell, D. S. (1981): Nitrogen Content and Other Soil Pro


perties Related to Age of Red Alder Stands. Soil Sci. Soc. Am. J. 45: 428—432.


Carpenter, C. V., Robertson, R. L., Gordon, J. G., Perry, D. A. (1984):


The Effect of Four New Frankia Isolates on Growth and Nitrogenase Activity


in Clones´ of Alnus rubra and Alnus sinuata. Canadian Journal of Forest Re


search 14 (5): 701—706.


De Bell, D. S., Rad wan, M. A. (1979): Growth and Nitrogen Relations of Cop


piced Black Cottonwood and Red Alder in Pure and Mixed Plantations. Bot.


Gaz. 149: 79—101, Chicago.


D i a g n e, O., Le T a c o n, F. (1982): Interactions between Fertilization Mycor


rhiza Formation and Nodulation in Alnus incana. Colloques de 1´ INRA No.


13: 199—206.
Friedrich, J. M., Dawson, J. O. (1984): Soil Nitrogen Concentration and Juglans
nigra Growth in Mixed Plots with Nitrogen Fixing Alnus, Eleagnus,
Laspedeza and Robinia Species. Canadian Journal of Forestry Research 14 (6):
864—868.
Hall, R. B., Mc N a b b, H. S. Jr., Maynard, C. A., Green, T. (1.979): Toward
Development of Optimal Alnus glutinosa Symbiosis. Bot. Gaz. 140 (Suppi.):
120—126, Chicago.
Heilman , P., S t a 111 e r, R. F. (1983): Phytomass Production in Young Mixed
Plantations of Alnus rubra and Cottonwood in Western Washington. Canadian
Journal of Microbiology 28 (8): 1007—1013.
K r s t i n i ć, A. and Komlenović, N. (1986): The Effect of Black Alder (Alnus
glutinosa L. Gaertn.) on the Growth of White Willow (Salix alba L.)
Clones. 18th IUFRO World Congress, Division 2, Vol. II: 435—445, Ljubljana.


585
ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 20     <-- 20 -->        PDF

M i n g-J e n L e e (1986): Symbiotic Nitrogen Fixation in Natural Stands of Alnus l´ormosana
M. 18th IUFRO World Congress. Division 2, Vol. II: 445—455, Ljubljana


Robinson, T. L., Hall, R. B. (1981): Approaches to European Alder Improvement.
The 2nd North Central Tree Improvement Association Beeting, pp.
65—77, Lincoln.


Saul , H. G., Zsuffa , L. (1982): Vegetative Propagation of Alder (Alnus glutanosa
L.) by Rooted Cuttings. Ministry of Natural Resources, Forest Research
Note No. 33 3p., Ontario.


Van M igro et, H., Cole, D. W. (1986): The influence of vegetation composition
on natural acidification and cation leaching from forest soils. 18th
IUFRO World Congress, Ljubljana, Division 1, vol. II„ 785—785.


Vidaković, M, i Krstinić, A. (1985): Sjemenske plantaže listača u SR
Hrvatskoj Šumarski pregled, 1—2 i 3—4: 41—63, Skopje.
Vidaković, M. i A. Krstini ć (1985): Genetika i oplemenjivanje šumskog
drveća, Zagreb.


Inter — and Intrapopulation Variability of some Black Alder (Alnus glutinosa L.
Gaertn.) Provenances in Biomass Production and Nutirent Accumulation


Summary


Plants of black alder (Alnus glutinosa L. Gaertn.) 2 + 1 years of age, belonging
to three provenances: France, Podravina (Yugoslavia) and Posavina (Yugoslavia)
have been culivated in nursery conditions. French provenance contained
7 half — sibs from plus trees from natural population, Podravina provenance
6 half — sibs from clonal seed orchard and one treatment which represented
plants coultivated from seed miture of clones from clonal seed orchard,
while Posavina provenance contained 12 half — sibs, also from seed orchard.
The experiment was laid out as rondomized bloch whit different number of replications
(1—4) with 4 seedlings per plot.


Growth, biomass production of aboveground and underground plant organs,
nutrient in different plant organs and nodules were analyzed. Analyses were made
on the basis samples of 4 half — sibs chosen at random of three provenances
in four replications. On the basis of the obtained results the following can be
concluded:


1.
Genotypic differences in biomass production between the investigated provenances
were found. French provenance exibited the greatest production,
then Podravina provenance (river Drava) and the poorest Posavina provenance
(river Sava).
2.
The obtained differences in biomass production between half — sibs progenies
of the same provenance point to the strongly emphasized interpopulation
variability, i.e. different general cobining ability for biomass production,
which gives good guarantees for improving of this characteristics by
establishing improved clonal seed orchards.
3.
The correlation between nodule dry matter and total quantity of plant
dry matter is very strong (r = 0,80).
4.
Regarding particular plant organs, the highest nitrogen, phosphorus, potassium
and calcium concentrations were established in leaves. Concentrations
of iron and manganeze were extremely high in nodules. Together with


ŠUMARSKI LIST 10-12/1987 str. 21     <-- 21 -->        PDF

root they contained relatively highest amount of zinc and very little of
calcium.


5. Absolute highest quantities of all the analyzed nutrients were established
in dry plant matter of the french provenance.
6. The obtained differences between provenances of black alder point to
genetc population variability of this species, which has to/ be taken special
care of by using of reproductive material for plantation establishing. For
this purpose we recommend the use of selected seedlings from local populations.