DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 97     <-- 97 -->        PDF

PROIZVODNE MOGUĆNOSTI GLAVNIH STANIŠTA I ISHRANA
ŠUMSKOG DRVEĆA


Nikola KOMLENOVIĆ*


UVOD


Bivše Šumsko gospodarstvo Ogulin jedno je od naših gospodarstava na
čijem je području u posljednjih dvadesetak godina podignuto najviše kultura
četinjača.


Sadni se materijal samo u prvim godinama nabavljao od drugih proizvođača,
a zatim su osnovani vlastiti šumski rasadnici u Josipdolu i Oštarijama.
Rasadničke površine detaljno su pedološki istražene i na njima se redovito
kontrolira plodnost. Zato se i cjelokupna obrada tla i ishrana biljaka zasniva
na egzaktnim znanstveno utvrđenim osnovama. Nabavljena je suvremena
mehanizacija, a što je osobito važno, rasadničku proizvodnju vodi specijalizirani
kadar.


Sve to, a posebno stručno vođenje rasadnika, omogućilo je masovnu proizvodnju
kvalitetnoga sadnog materijala. Rentabilnost poslovanja zahtijevala je
sve veću koncentraciju i specijalizaciju proizvodnje. Postupno se prelazi na uzgoj
presađenica i napušta sjemenište u Josipdolu. Proizvodnja klijanaca povjerava
se Šumarskom institutu u Jastrebarskom, a rasadište u Oštarijama
sve se više proširuje.


Osnivanje šumskih kultura prati i intenzivan znanstveno-istraživački rad.
Posebna pozornost poklanja se ekološko-fiziološkim odnosima u šumskim kulturama
i rasadnicima, jer se uvidjelo da je tu ključ unapređenja proizvodnje
drva. Ta proučavanja karakterizira dobro zasnovan eksperimentalni rad.


U rasadnicima i na terenu obavljeni su mnogobrojni pokusi u ishrani.
Neki od njih, kao oni u Latinu i Tuločniku, vezani su uz razvitak ishrane šumskog
drveća u našoj zemlji, a postignuti rezultati poznati su i izvan naših granica.


U reprezentativnim kulturama postavljene su posebne pokusne plohe na
kojima se istražuje produktivna sposobnost glavnih šumskih stojbina (staništa).
Rezultati tih proučavanja također su prvi u nas iz toga područja šumarske znanosti.


U ovom kratkom prikazu iznijet ćemo samo neke najvažnije rezultate naših
ekološko-fizioloških istraživanja produktivnosti glavnih šumskih staništa na
ogulinskom području, te ishrane biljaka u rasadniku Oštarije i nekim reprezentativnim
kulturama.


*) Dr Nikola Komlenović, Šumarski institut Jastrebarsko
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 98     <-- 98 -->        PDF

PRODUKTIVNOST GLAVNIH ŠUMSKIH STOJBINA


Iz prikaza ekoloških značajki ogulinskog područja proizlazi da se one znatno
razlikuju. To vrijedi i za neobrasle površine koje dolaze u prvi plan za
osnivanje šumskih kultura. Pri tome je jedan od osnovnih problema što bolje
iskorišćivanje proizvodnih potencijala raspoloživih stojbina. To je potaklo Martinovića
i Milkovića (1966) da počnu proučavati proizvodne sposobnosti nekih
tipova tala na ogulinskom području s obzirom na najzastupljenije vrste četinjača.
U tu svrhu odabrane su 15 godina stare kulture običnog bora (Pinussilvestris L.), crnog bora (Pinus nigra var. austriaca L.) i američkog borovca
(Pinus strobus L.) u predjelu Radošić.


Njihova starost i tehnika osnivanja bile su približno jednake, a nalazile
su se jednim dijelom na smeđem lesiviranom tlu na vapnovitom dolomitu, a
drugim dijelom na lesiviranoj crvenici složene građe profila. Lesivirana crvenica
složene građe profila, kiselo smeđe tlo na reliktnoj cvenici i lesivirano
akrično (vrištinsko) tlo, sinonimi su za dvoslojne profile koji imaju žućkasti,
beskarbonatni lesoliki materijal u gornjem sloju, najčešće dubine 0 do 70 cm.
Donji kat čine tla težega mehaničkog sastava (reliktna crvenica, pliocenske
gline). To su najzastupljenija tla koja u Ogulinskom kraju dolaze u obzir za
osnivanje kultura četinjača, a po svojim se fiziografskim svojstvima bitno razlikuju.
Postavljene su četiri primjerne plohe, i to po jedna običnog bora
(ploha I), crnog bora (ploha II) i američkog borovca (ploha III) na lesiviranoj
crvenici složene građe i jedna ploha običnog bora na lesiviranom smeđem tlu
(ploha IV). Osnovni podaci o primjernim plohama te najvažniji pokazatelji
rasta kultura dani su u tablici 1.


Neki taksacijski podaci


Tablica 1


srednje ipo
stablo hektaru ´u


Kl -C
rt H ^ ™ «


cg


Cl


.a .„,


ert*
3 01 OT L rt rt


$M s


"rt


SU r-,0.


>5> a> m >


« 8. U OJ % s ´o-S li
Šf


poprečni
prirast
u m3/ha


«Tgg


u ^


predjel
ploha
Radošić


8,9


JO a


Ploha I 0,24 15 Crni
bor 382 6,2 9 1593 34,3 2,28 3,43
Ploha II 0,08 15 Crni
bor 145 4,1 8 1812 15,0 1,00 1,32
Ploha III 0,0375 15 Amer.
borov. 53 6,0 8 ,1409 30,8 2,05 3,50
Ploha IV 0,09 15 Obična
bor 111 4,2 9 1221 9,6 0,64 1,26


Na osnovi rezultata istraživanja provedenih u kulturi Radošić, autori su
uz ostalo mogli zaključiti:
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Na lesiviranoj crvenici složene građe profila obični bor i američki borovac
produciraju znatno veću drvnu masu nego crni bor. Proizvedene drvne
mase američkog borovca i običnog bora u istraživanim uvjetima na lesiviranoj
crvenici bile su približno jednake. Obični bor u kulturi Radošić mnogo bolje
uspijeva na lesiviranoj reli´ktnoj crvenici nego na smeđem slabo lesiviranom tlu
na vapnovitom dolomitu. U prvom je slučaju proizvedena drvna masa ove vrste
u petnaestoj godini kulture bila oko tri puta veća od proizvedene drvne mase
na smeđem slabo ilimeriziranom tlu.


Na osnovi iznesenog, autori su zaključili da, s obzirom na izbor vrsta drveća
pri podizanju kultura četinjača na lesiviranoj crvenici složene građe profila i u
uvjetima sličnim istraživanim, znatno veću pažnju zaslužuje obični bor i američki
borovac nego crni bor.


Rezultati opisanih istraživanja potvrđeni su i na karlovačkom području
(Martin ovi ć, Komlenović 1967, Mayer, Komlenović, Orlić
1973, Vanjkovi ć 1976), pa su oni bili važni za razvitak znanstvene misli iz
ovog područja šumarske pedologije i za dalji rad u osnivanju kultura četinjača
u našim vrištinama.


Za poznavanje proizvodnih mogućnosti tala na ogulinskom području mogu
nam poslužiti i rezultati istraživanja koje su proveli Cesta r (1966) i Marti n
o v i ć (1967) u šumskim kulturama Bosiljevo. Prema klasifikaciji tala Jugoslavije
(Neugebauer et. al. 1963), u ovim je kulturama prevladavalo kiselo smeđe
tlo na reliktnoj crvenici, jedno od najzastupljenijih tipova tala u našim
vrištinama.


Koristeći se proizvodnom klasifikacijom šumskih tala Jugoslavije, koju je
izradio M. Ćiri ć (1962), mogao je J. Martinovi ć (1966) svrstati kisela
smeđa tla na reliktnoj crvenici u predjelu Bosiljeva u Ia grupu. Njihove osnovne
značajke su povoljna fizikalna i neka kemijska svojstva pa ona spadaju
među šumska tla koja pružaju u našim uvjetima velike mogućnosti za
proizvodnju drva. U spomenutom radu J. Martinović ističe da je za postizanje
što većih gospodarskih dobitaka iskorištavanjem proučavanih tala u intenzivnoj
proizvodnji drva osnovno:


a) izabrati vrstu drveća koja će najbolje iskorišćivati energetske izvore
kojima tlo sudjeluje u produkciji drveta;
b) popraviti ona svojstva tla koja ograničavaju visok prinos (prirast) izabranih
vrsta drveća i


c) pravilnim izborom vrsta drveća utjecati na održavanje i po mogućnosti
povećanje postojeće razine plodnosti tla. Na osnovi rezultata istraživanja rasta
i prirasta koje je proveo u kulturama Bosiljevo, sastavio je Cesta r
(1966) orijentacijsku prirasno-prihodnu tablicu za običan bor i običnu smreku
(tablica 2).
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Örijentacijska prirasno-prihodna tablica


Tablica 2
poprečni


prorede


prirast


e Cl


««1


S


S


rt


sred. prsni
promjer cm


drvna masa


OJ

SS


ukupna
proizvodnja


3


m


i i CD


e ° «


O


5. Ö rt
Ol


-**


C


a


r->
II

S a


U


Ia!


* s
o-S


l


JO


«


ta 0.


3-3


Obični bor -— Pinus süvestris


20 3.400 27 10 102 1.000 2 5,0 9 9 111 1,1 5,5
25 1.800 28 14 206 1.600 10 9,0 32 41 257 8,6 10,2
30 1.100 28 18 220 700 11 13,0 66 107 327 7,3 ,10,9
35 750 28 22 225 350 8 17,0 63 170 395 6,4 11,2
40 500 29 27 230 250 8 21,0 67 237 467 5,7 11,6
Smrek a — Picea abies
20 3.200 25 10 118 1.000 3 7,0 6 6 124 5,9 6,2
25 1.600 28 15 168 1.600 18 12,0 98 104 272 6,7 10,8
30 1.000 31 20 200 600 ,12 16,0 74 178 378 6,7 14,6
35 600 34 27 228 400 14 21,0 88 266 494 6,5 14,1
40 400 34 33 257 200 11 26,0 70 336 593 6,6 14,8


Ovi su podaci korišteni pri izradi smjernica gospodarenja za gospodarske
jedinice Veljun, Tržička šikara i Zalije.


Osnovni je podatak u ovoj prirasno-prihodnoj tablici da se na istraživanim
i sličnim stojbinama uz odgovarajući način gospodarenja može u ophodnji
od 40 godina očekivati poprečni prirast ukupne drvne mase obične smreke od
oko 15 m3 i običnog bora oko 12 m3/ha. To znači da na proučavanoj stojbini
smreka bolje iskorištava prirodnu plodnost kiselih smeđih tala na reliktnoj
crvenici nego obični bor.


Važan su doprinos boljem poznavanju naših šumskih tala i rezultati ekološko-
fizioloških istraživanja ogulinskog područja, izneseni u našim drugim
radovima (Marti nović i dr. 1967, Komlenović i dr. 1969. Martinović,
Komlenović 1975, Komlenović 1976, 1978 i dr.).


ISHRANA ŠUMSKOG DRVEĆA


Već smo naglasili da rezultati istraživanja iz područja ishrane šumskog
drveća u Ogulinskom kraju po svojoj važnosti prelaze granice tog područja.
Oni se zasnivaju na egzaktnim dugogodišnjim eksperimentima na reprezentativnim
staništima. Rezultati tih proučavanja prezentirani su u nekoliko znanstvenih
radova i saopćeni na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stru
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 101     <-- 101 -->        PDF

čnih skupova. Tako istraživanja iz područja ishrane drveća na ogulinskom
području nisu samo utjecala na racionalnu primjenu mineralnih gnojiva u našim
rasadnicima i kulturama nego i na razvitak ove šumarske discipline u
nas.


Ishrana šumskih biljaka proučavana je u rasadniku Josipdol i u rasadniku
Ostari je. Obavljeni su i vegetacijski pokusi (talne kulture) s najzastupljenijim
tipovima tala ogulinskog područja.


Tako je i N. Komlenovi ć (1967) istraživao utjecaj gnojidbe dušikom,
fosforom i kalijem s magnezijem na ishranu i rast biljaka običnog bora. Proučavanjima
je bio obuhvaćen pseudoglej iz šume kitnjaka i graba i kiselo
smeđe tlo na reliktnoj crvenici vriština (slike 1 i 2).


H korijen


o


* 300
q> [] stablo


-C


=>


to


M | iglice


O


c


o 200 0=100
č


>


s


or


100 IH


s


\ -s


V -s


< -V "


i


i ^


S : s o>
O) 2 a. CL
SE °i * CM CM
* z
T©1 2 CL * Z Z z z z z


Slika 1.
Utjecaj primijenjene gnojidbe na rast običnog bora na kisolm smeđem tlu


Osim navedenih tipova tala, u pokus su uključeni i posebni supstrati. U
ovom znanstvenom pregledu dajemo samo grafički prikaz vrijednosti o proizvedenoj
biomasi jednogodišnjih biljaka na kiselo smeđem tlu.


Rezultati tih proučavanja mogli bi se ovako sažeti:
Po prirodnim svojstvima pseudoglej pod šumom kitnjaka i graba pokazao
se plodnijim nego obični bor na kiselo smeđem tlu, na kojem je gnojidba utjecala
na rast biljaka.
Kod sadržaja P205 u iglicama ispod 0,26°/o pojavili su se simptomi nedostatka
fosfora — ljubičasto obojene iglice. Najrazvijenije biljke sadržavale su
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 102     <-- 102 -->        PDF

g korijen


o


>


Ž stablo


g300


S § iglice


c


,?200


c 0=100


>


"a


$ i


«100 Lil c S e« 1SS :
S =
:1 ^2S> 3r
S j
iL i i i i i i
c c
w
5
_ i % 1 1 % a.
5
*
a.
*
N C4 N N
Slika 2. z z z z


Utjecaj primijenjene gnojidbe na rast običnog bora na pseudogleju.


u asimilacijskim organima 2,2|0/o N, 0,45% P205 i 0,32% K20. U drugoj godini
odgovarajuće koncentracije iznosile su 1,7*/» N, 0,48% P2O5 i 0,40°/» K20. Navedeni
rezultati s uspjehom su korišteni pri kontroli plodnosti tla i izradi
smjernica za gnojidbu u mnogim našim rasadnicma.


Zanimljivi su i rezultati istraživanja do kojih je došao P. Rastovsk i
(1977). On je obavio komparativne gnojidbene pokuse na običnom boru u
rasadnicima Šljukin Gon (lesivirano tlo), Jastrebarsko (pseudoglej) i Oštarije
(lesivirano akrično tlo). Pri gnojidbi s tri hraniva najveći je učinak postignut
u rasadniku Oštarije, gdje su biljke na NPK-tretiranju imale težinu veću
128% u odnosu prema kontroli. Od primijenjenih biljnih hraniva najdjelotvornijim
se pokazao fosfor. To je u skladu s niskim sadržajem fiziološki aktivnog
fosfora u tlu toga rasadnika. Zato i preporučujemo da se razina tog hraniva
u rasadniku Oštarije dovede bar u granice srednje opskrbljenosti. Još su
zanimljiviji rezultati naših višegodišnjih istraživanja u terenskim šumskim pokusima.
Neki od tih pokusa prate se više od 12 godina.


Prva istraživanja iz područja ishrane šumskog drveća na ogulinskom području
vezana su uz problematiku uvođenja folijarne analize kao biološko-
kemijske dijagnostičke metode za utvrđivanje stanja ishranjenosti šumskih
kultura. Tako su J. Martinović, N. Komlenović i S. Milković
(1967) istraživali tok visinskog rasta i godišnje promjene sadržaja hraniva u
iglicama običnog bora i američkog borovca na kiselom smeđem tlu na reliktnoj
crvenici, te običnog bora na smeđem ilimeriziranom tlu, na vapnovitom
dolomitu. Najvažniji rezultati tih proučavanja daju se u tablici 3 i slici 2.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Tablica 3.


Tok visinskog rasta običnog bora i američkog borovca
n kulturi RadoSić


Vrsta drveća i oznaka plohe


Obični bor Obični bor Američki borovac
ploha I ploha IV ploha HI
vrijeme
mjerenja
dužina
vršnog
izbojka razlika
dužina
vršnog
lizbojka razlika
dužima
vrsnog
izbojka xazlik
om cm cm
15. 4. 66. 0 — 0 — 0 —
16. 5. 66. 37,6 37,6 42,2 42,2 27,4 27,4
4. 6. 66. 60,0 22,4 66,3 2V 51,1 23,7
16. 6. 66. 75,6 15,6 77,3 11,0 74,2 23,1
1. 7. 66. 75,7 0,1 77,3 0,0 86,0 27,4
15. 7. 66. 75,3 0,1 77,3 0,0 101,2 15,2
1. 8. 66. 75,8 0,0 77,3 0,0 101,2 0,0
15. 8. 66. 75,8 0,0 77,3 0,0 10,1,2 0,0
1. 10. 66. 75,8 0,0 77,3 0,0 101,2 0,0


Proizlazi praktično da su obični bor i američki borovac na opisanim tlima
tijekom vegetacije 1966. godine rasli između 15. travnja i 15. lipnja, pri čemu
je najintenzivniji rast bio u svibnju. Ritam rasta američkog borovca razlikovao
se u istraživanim uvjetima od rasta običnog bora. Američki borovac intenzivno
je rastao do 15. srpnja, s time da je najbrže rastao između 15. svibnja i


15. lipnja. Obični bor i američki borovac nisu u istraživanim uvjetima pokazivali
tendenciju stvaranja ljetnih izbojaka. U razini i toku koncentracija dušika,
fosfora, kalija i kalcija u iglicama običnog bora i američkog borovca
nema znatnijih razlika s obzirom na tipove proučavanih tala. Posebno je karakterističan
nagli porast koncentracije dušika, fosfora i kalija u starijim iglicama
od sredine travnja do sredine svibnja. Nakon toga dolazi do još većega
njihova sniženja između sredine svibnja i lipnja. Pad koncentracije dušika, fosfora
i kalija u iglicama običnog bora poklapa se s najintenzivnijim rastom i
stvaranjem novih iglica.
Na osnovi navedenih podataka autori zaključuju da bi najpovoljnije vrijeme
primjene lakotopivih mineralnih gnojiva, posebno dušika, u istraživanim
i sličnim uvjetima bilo od sredine travnja do sredine svibnja.


Rezultati višegodišnjih istraživanja u ishrani obične smreke u Latinu i
Tuločniku zaslužuju posebnu pozornost. Oni su izneseni u više znanstvenih
radova (Komlenović, Martinović, Milković, 1969, Komlenović 1973, 1976, 1978).
Te su kulture također uspijevale na tlima š dvoslojnim profilima. Rezultati
istraživanja o uspijevanju obične smreke (Martinović 1966) pokazuju da se osnivanjem
njenih kultura na sličnim stojbinama mogu ostvariti vrlo dobri rezultati.
Međutim, našim prethodnim istraživanjima (od 1961. do 1969.) ustanovili
smo da na mnogim stojbinama širokog područja Like i Korduna obična
smreka u najmlađoj dobi slabo uspijeva (vrlo spori rast te intenzivna kloroza
i male iglice). Te kulture vrlo često napadaju smrekine uši šiškarice. Na osnovi
spomenutih istraživanja zaključili smo da bi opisana pojava mogla biti
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 104     <-- 104 -->        PDF

410
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 105     <-- 105 -->        PDF

prije svega ekološko-fiziološki uzrokovana. Zato smo dalje istraživali u tom
smjeru. Iz tih opsežnih proučavanja iznosimo samo neke rezultate o biljnohranidbenim
odnosima u klorotičnim kulturama.


-7,0


= 6,5


6,0


5,5


5,0


«,5


^,0


3,5


3,0


2,5


2,0


1,5


10
J__J i i i—i—i—i66
67 68 65 70 71 72 73 7* 75 76 godina


Slika 4.
Kretanje visina smreke u razdoblju istraživanja.


Pokus u Latinu bio je u proljeće 1967. godine. Rezultati o rastu i prirastu
kulture te opći izgledi kulture u prvoj, a osobito u drugoj godini, pokazali su
da je primijenjena gnojidba bila vrla djelotvorna (si. 3 i 4). Nastavili smo
biljnohranidbena proučavanja u idućih 12 godina i zaključili da se primjenom
mineralnih gnojiva na proučavanim i sličnim stojbinama mogu u uzgoju obične
smreke ostvariti vrlo značajni učinci.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Utjecaj primijenjene gnojidbe na rast smreke


Tablica 4.


tretiranja
vilsina
1974. 1976.
cm
prsni promjer
1974. 1976.
cm
zapremina
deblovine
1974. 1976.
m3/ha
suha tvar
nadzemnog
dijela smreke
1974.
kg/ha
negnojeno 273 356 31 50 7,0 15,8 12633
KP 366 493 46 66 13,9 30,5 21286
NK 392 504 5,1 71 17,4 39,1 25977
NP 452 557 62 80 23,2 50,4 30625
NPK 484 605 64 86 27,4 52,9 34565
NPKMg 488 621 68 90 28,9 64,2 34631


Aplikacija NPKMg-gnojiva pozitivno je utjecala na visinski, debljinski i
volumni rast, kao i na produkciju ukupne biomase (tab. 4). Gnojidba
dušikom i fosforom, te drugim hranivima odrazila se i na porast njihove koncentracije
u biljci, posebno iglicama. Podaci o rastu smreke i koncentraciji
hraniva u asimilacijskim organima pokazuju da se stanje ishrane kulture mijenja
sa starošću, i to pozitivno.


Iz tog je razloga primjena mineralnih gnojiva na proučavanim i sličnim
staništima posebno važna pri osnivanju i u prvim godinama nakom osnutka
kultura.


Vrlo je zanimljiv podatak da je u dobi između dvanaest i četrnaest godina
smreka gotovo udvostručila potrošnju hraniva u usporedbi s prijašnjim
razdobljem.


To pokazuje da je smreki u proučavanim uvjetima potrebno puno više
hraniva u toj fazi razvitka. Zanimljiv je i podatak da je primijenjena gnojidba
utjecala na preraspodjelu biomase bujadi i vrišta u korist bujadi (tab. 5).


Količina suhe tvari prizemnog rašća na netretiranim parcelama i


NPKMg-tretiranju (kg/ha) Tablica 5.


0 — kontrola NPKMg — tretiranje


vrišt 5.100 1.300
bujad 1.100 4.170
ostalo 2.380 2.640
Ukupno 8.580 8.110


U 12. godini smreki na NPKMg-tretiranju potrebno je godišnje hraniva
koliko u prizemnoj vegetaciji.


Rezultati naših daljih proučavanja u faktorijalnom pokusu ishrane u Tuločniku
(Komlenović 1973, 1976) pridonose boljem razumijevanju opisanih rezultata.
Proizlazi da se u prvim godinama nakon osnutka kultura smreke na
proučavanim staništima primjenom samo dušika ili fosfora postižu mali efekti.
Međutim, aplikacijom obaju hraniva utjecaj gnojidbe na visinski rast vrlo je
velik.


412
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Uspoređujući rast kulture s koncentracijama hraniva u iglicama također
smo zaključili da utjecaj dušika ne ovisi samo o njegovoj koncentraciji u biljci
nego i o koncentraciji fosfora i obrnuto.


Rezultati naših daljih istraživanja o ekološko-fiziološkim odnosima u mladim
kulturama četinjača na ogulinskom području (Martinović, Komlenović 1975)
pokazali su da proučavane vrste imaju različito razvijen i oblikovan korijenov
sistem. U lesiviranom akričnom (vrištinskom) tlu najpliće se zakorjenjuje obična
smreka. Zelena duglazija posebno intenzivno i ravnomjerno prorašćuje
lesoliki sloj istraživanog tla. S tim je povezan rast i ishrana proučavanih kultura.


Obična smreka u mladim kulturama najsporije raste i ima najniže koncentracije
dušika i fosfora u iglicama, (tab. 6).


Koncentracija hraniva u iglicama


Tablica 6.


sadržaj


vrsta drveća N p K Ca Mg
´"/(i (suhe tvari)
Picea abies Karst. 0,98 0,103 0,73 0,63 0,135
Pinus silvestris L. ,1,51 0,160 0,69 0,45 0,120
Pinus strobus L. 1,83 0,178 0,62 0,54 0,210
Pseudotsuga
Douglassi Carr. 1,22 0,192 0,97 0,45 0,162
Larix decidua Mili. 2,06 0,133 0,40 0,68 0,204
Pseudotsuga
Douglassi Carr. 1,36 0,215 1,00 0,52 0,127
Pinus silvestris L. 1,45 0,149 0,56 0,29 0„131
Pinus strobus L. 1,68 0,167 0,43 0,53 0,184


To je jedan od glavnih razloga slabijeg uspijevanja te vrste u mladoj
dobi.


Na osnovi opisanih peroučavanja, proizlazi da se reguliranjem odnosa u
rizosferi pri podizanju kultura i primjenom odgovarajuće gnojidbe može povećati
proizvodnost proučavanih vrsta u danim ekološkim uvjetima.


U našim dosadašnjim ekološko-fiziološkim istraživanjima u kulturama četinjača
na ogulinskom području došli smo do važnih spoznaja o njihovu uspijevanju
i mjerama kojima se ono može poboljšati. Dakako, mnogi problemi
nisu riješeni, a daljim nastojanjima da se unaprijedi proizvodnja drva
u kulturama, njihov će broj stalno rasti.


To će zahtijevati još veće angažiranje znanosti i nove spoznaje koje će
biti važne ne samo za Ogulinski kraj nego i za unapređivanje šumarske
struke u cjelini.