DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 53     <-- 53 -->        PDF

biti i seizmotektonski aktivni. A to znači da njihova presjecišta s drugim
rasjedima u dubini mogu biti žarišta — hipocentri potresa. Ogulinski je kraj
u tom pogledu klasificiran od VI0 do VII0 Mercallijeve ljestvice odnosno MCS
skale (si. 5).


Neotektonskim rasjedanjem završen je dugotrajni geotektonski razvitak
istraživanog terena i konačno oblikovana današnja slika njegove tektonske
građe. Tim najmlađim rasjedanjem zahvaćene su i razlomljene prije oblikovane
strukture — antiklinale i sinklinale kao i ljuskava građa. Tako su one
znatno zamaskirane pa je rekonstrukcija njihova postanka i današnjeg položaja
znatno otežana.


U zaključku razmatranja tektonskih odnosa u terenima Ogulinskog kraja
treba istaknuti tri važne etape u tektogenezi, odnosno geotektonskom razvitku
ovog područja, a to su:


— prva izdizanja i boranja kao posljedica bočnih potisaka od jugozapada
prema sjeveroistoku pokraj krede prije oko 65 milijuna godina (tangencijalna
tektonika),
— novi pojačani potisci od jugozapada, podvlačenje jugozapadnih struktura
pod sjeveroistočne i postanak ljuskave građe u oligocenu prije oko 35
milijuna godina (također tangencijalna tektonika).
— prestanak bočnih potisaka i početak razdoblja relaksacije tzv. neotektonske
etape s gravitacijskim usijedanjem tektonskih blokova uzduž mnogih
vertikalnih rasjeda različite orijentacije (radijalna tektonika).


ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Ti poremaćaji i prva boranja ostavljaju tragove u strukturama terena —
borama s njihovim izbočenim dijelovima — antiklinalama: Tomići, Jasenak


— Sopača; odnosno koritastim dijelovima — sinklinalama, kao što su Krakar-
Makovnik, Mirkovica-Modruš, Trtor-Tobolić ili Dubrave-Ključarić (si. 5).
Novi veliki poremćaji i promjene slijede sredinom tercijara, u oligocenu,
prije oko 35 milijuna godina. Opet je to posljedica pojačanog pritiska afričke
ploče prema evropskoj. Posljedice su nova, pojačana »gužvanja« već boranih
naslaga koja se izražavaju podvlačenjem jugozapadnih strukturnih cjelina pod
sjeveroistočne (si. 3, C). Stvara se tzv. Ijuskava struktura, odnosno nastaje stanje
u kojem se dijelovi terena koji su isprva bili jedan uz drugoga nakon opisanih
pokreta nalaze jedan na drugome (si. 3, D). Redovita je pojava inverzija naslaga,
koja se očituje u tome da sada starije naslage leže na mlađima. Takav
»model« karakterističan je za Ogulinski kraj, koji je tipičan primjer ljuskave
građe: reversni rasjedi, uz koje se odvijalo podvlačenje, kao što su vrh
Ritavac — Lučane — Brinje, zatim Vrelo — Jasenak — Drežnica — Brinje, pa
Kamačnik— Klek — Zagorje — Modruš— Blata ili Trošmarija — Primišlje ograničavaju
pojedine tektonske ljuske u ovom području (si. 5). Plohe reversnih
rasjeda poniru prema sjeveroistoku, pa se pojednostavljeno može reći da su
ljuske »naslonjene« jedna na drugu od sjeveroistoka prema jugozapadu.


Opisani događaji ne znače i završetak geoloških zbivanja i promjena, niti
konačno oblikovanje tektonske građe Ogulinskog kraja. Pritisci i napetosti
izazvani primicanjem Afrike Evropi koji su uzrokovali nastanak opisanih struktura
ostavili su neuravnoteženo, kaotično stanje odnosa masa u zemljinoj kori.
Prestankom tih bočnih (tangencijalnih) pritisaka slijedi faza relaksacije pa
prevladava utjecaj gravitacije i spomenuto se kaotičko stanje uravnotežava.
Proces koji se odvija može se prikazati kao razlamanje dotičnog terena nizom
rasjeda različite orijentacije u manje ili veće blokove (si. 3, D, E) i njihovo
vertikalno-radijalno pomicanje, uglavnom usijedanje do posvemašnjeg uravnoteženja.
Pojednostavljeno, to je proces slijeganja izboranoga i zgužvanog
tla.


To razdoblje tektonskih događaja najmlađe je u Ogulinskom kraju. Započelo
je u miocenu prije oko 22 milijuna godina (si. 1 i 2). Zovemo ga i neotektonskim
razdobljem, a traje sve do danas. Karakterističan primjer takvoga tektonskog
modela normalnog rasjedanja i gravitacijskog usijedanja blokova


— nalazimo u okolici Tounja i izvorišnom području Globornice. Tamo je izrazitijim
spuštanjem bloka Ogulin-Tounj nastalo neveliko jezero, vjerojatno elipsastog
oblika s dužom osi pravca SZ-JI dugačko više od 20 km. Moguća je,
ali manje vjerojatna pretpostavka da je riječ o jako oslađenom i duboko u
kopno uvučenom zaljevu Panonskog mora. Uglavnom, u tom su se jezeru
odn. zaljevu taložile slatkovodne gline i lapori u miocenu (prije oko 15 milijuna
godina), a kasnije u pliocenu pijesci s ugljenom i šljunci (prije 2 do
3 milijuna godina).
Spomenuti vertikalni ili normalni rasjedi, koji ograničavaju velike blokove
kao npr. rasjed sjeverno od Tounja, zatim Ogulin — Plaški, Kamačnik —
Klek — Sabljaki, Javornica — Selište — Jezerane, sjeverno od Brinja ili u Zupanjolu
— uzdužni (jer brazde uzduž pružanja struktura, tj. pravcem SZ-JI,
tzv. dinarsko pružanje) te rasjedi južno i sjeveroistočno od Jasenka, Jezerane


— Modruš i Lipice — Plaški — poprečni (poprijeko presijecaju strukture) mogu


ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 51     <-- 51 -->        PDF

pomicanje jezgre Afrike, odnosno afričke ploče prema sjeveru i sjeveroistoku,
koja time sve više »pritišće« euroazijsku ploču. Koje su posljedice? Široki međukontinentalni
prostor između Afrike i Euroazije, a to je Tethvs ocean, suzuje
se, dno mu se izdiže i bora (si. 3. B). U našim krajevima okopnjavaju gotovo
cijeli krški Dinaridi, a ocean je razbijen u više manjih mora. Obalni sedimenti
jednoga takvog mora ili zaljeva Tethvsa danas su u Sopači — to su paleocenske
breče i konglomerati. Morski je prostor sjeveroistočno.


Slika 5.
Tektonska skica Ogulinskog kraja


1 — normalan rasjed, 2 — reversni rasjed ili navlačni kontakt, 3 — antiklinala,


4 — sinklinala, 5 — VI°MSC skale, 6 — VII°MCS skale
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 50     <-- 50 -->        PDF

podvlačenje) koji su uzrokovali postanak struktura, njihove odnose i današnji
položaj. Po tome se Ogulinski kraj ubraja među tektonski najzamršenije terene
u dinarskom kršu.


Današnja znanja o tektonskoj građi Ogulinskog kraja proizlaze samo od
površinskih istraživanja. Za potpunije upoznavanje nedostaju rezultati npr.
dubokih istražnih bušenja ili specijalnih geofizičkih metoda kojima bi se dobili
dragocjeni podaci iz treće dimenzije — podpovršinskog, odnosno dubinskog
položaja naslaga i struktura. To je, međutim, vrlo skup način istraživanja
pa je malo krških terena u Hrvatskoj koji su tako iscrpnije obrađeni.
Ostaje, dakle, pomoći se onim čime se raspolaže, a to su naslage na površini
i današnja tektonska građa površine, po čemu se rekonstruiraju i odnosi u
dubini. Njihovim podrobnim proučavanjem mogu se i rekonstruirati važniji
događaji u geološkoj prošlosti od postanka najstarijih naslaga do danas. To
je tzv. paleogeološka i tektonska evolucija ili tektogeneza.


Kroz cijeli mezozoik Ogulinski je kraj bio preplavljen plitkim, razmjerno
toplim morem (Oko 15° — 30° C) u kojemu su se taložili uglavnom karbonatni
sedimenti — vapnenci. To je dugotrajno, oko 160 milijuna godina, relativno
stabilno i tektonski mirno razdoblje od početka trijasa pa gotovo do kraja
krede (si. 3, A). Kraj mezozoika odnosno krede obilježavaju prve velike promjene,
a to su izdizanje morskog dna i povlačenje mora (si. 3., B).


To se dogodilo prije oko 65 mil juna godina. Nije to, međutim, zahvatilo
samo Ogulinski kraj, već je riječ o globalnim događajima koji su posljedica
kretanja kontinenata (si. 4.). U našim, mediteranskim prostorima posrijedi je


Slika 4.


Glavne ploče litosfere (prilagođeno)


1 — glavne zone (podvlačenja) subdukcije, 2 — oceanski hrptovi; strelice označavaju
pravac kretanja ploča.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 49     <-- 49 -->        PDF

355
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Brinja još i od eocenskih vapnenaca. Ulomci i valutice povezani su u čvrstu
stijenu vapnenačkim vezivom, koje — kad je onečišćeno limonitom ili drugim
terigenim primjesama — postaje ranio i podložno trošenju. Tada se breča
raspada u drobinu ili šljunak. Različita boja ulomaka skupa s crvenkastim ili
sivim vezivom često daje brečama šaren, dekorativan izgled.


Neogen. Sjeverno od Tounja, u okolici Dubrava i gornjem toku Globornice
javljaju se mlađe tercijarne — neogenske naslage. To su klastični sedimentni
različite granulacije i sastava: gline, lapori, pijesci s proslojcima ugljena
i šljunci. Starost glina i lapora je 10, a pijesaka i šljunaka oko 3 milijuna godina.


Kvartar. Kvartame taložine nalazimo uz potoke i rijeke, a najveće su njihove
akumulacije u krškim poljima: Skradik-Josipdol, Janenak, Drežnica, Crnac,
Stajnica, Brinje i Plaški. U sastavu je tih naslaga kršje jurskih i krednih
vapnenaca, dolomita i rožnjaka. Slabo su vezani, najčešće nevezani i pomiješani
s ilovinama i humusom. Mjestimice uz vodotoke ima aluvijalnih, muljevitih
i pješčanih naplavina.


Rasprostranjenost opisanih litoloških naslaga vidi se na slici 2.


TEKTONIKA — TEKTONSKI RAZVITAK OGULINSKOG KRAJA
OD POSTANKA PRVIH STRUKTURA DO SADAŠNJE GRAĐE


Tektonika ili tektonska geologija proučava strukture (rasjede, bore i dr.)
u zemljinoj kori — litosferi i procese (rasjedanje, boranje, navlačenje ili


Slika 3. Tektogeneza Ogulinskog kraja
Shematizirano po etapama na profilu Crnac polje — Donje Dubrave


A Razdoblje od trijasa do pred kraj krede mirna stabilna plitkomorska sedimentacija.
Talože se vapnenci sveukupne debljine preko 4000 metara.
O = morska površina, 1 = morsko dno, 2 = reperni nivo u starijoj juri.


B Kraj krede. Potisci s jugozapada uzrokuju boranje, izdizanje i okopnjavanjem
područja Kapele, produbi javan je mora od Kapele prema Karlovcu.
Velike strelice: puna — potisak, prazna — aktivni otpor.
Male strelice: isprekidana — izdizanje, puna — tonjenje.


C Početak oligocena. Pojačani pritisci sa JZ jače boranje »pucanje« bora = reversno
rasjedanje s aktivnim podvlačenjem (puna strelica) i relativnim navlačenjem
(isprekidana strelica). Ovo je i početak nastajanja tzv. ljuskave
strukture.


D Kraj oligocena. Završetak tangencijalnih kretanja podvlačenje / navlačenja
i Ijuskanja. Evidentno je veliko skraćenje prostora u odnosu na stanje za
vrijeme sedimentacije u kredi i ranije.


E Miocen. Početak radijalne tektonike odnosno tzv. neotektonske faze.
Gravitacijsko usjedanje uz vertikalne rasjede.
Strelica pokazuje relativno kretanje blokova.


F Pliocen. Smirivanje radijalne tektonike — rasjedanja, označava uravnoteženje
masa u litosferi i uspostavljanje recentnih tektonskih odnosa; crtkano: erodirani
dijelovi struktura.


G Recentni profil. Uočljiva je zamaskiranost tangencijalnih struktura (bora,
navlaka, reversnih rasjeda) radijalnom tektonikom (normalni rasjedi).


354
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Paleogen. Starije tercijarne naslage zastupane su paleogenskim vapnenačkim
brečama. Izdvojene su na dva lokaliteta: starije — paleocenske (oko
60 milijuna godina) u Sopači i mlađe — oligocenske (oko 35 milijuna godina)
u okolici Brinja. Premda su po starosti i načinu postanka različite, litološki
im je sastav sličan. Izgrađene su od kršja, ulomaka ili valutica stijena različite
starosti, uglavnom vapnenaca, rijetko i dolomita jure i krede, a one kraj


Slika 2.
Geološka skica Ogulinskog kraja


1 — kvartarne taložine, 2 — gline, lapori i pijesci neogena, 3 — vapnenaöke breče
mlađeg paleogena, 4 — vapnenačke breče starijeg paleogena, 5 — dolomiti krede,
6 — vapnenci krede, 7 — dolomiti jure, 8 — vapnenci jure s rožnjacima, 9 — vapnenci
jure, 10 — dolomiti trijasa, 11 — lapori i pješčenjaci trijasa


353
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 46     <-- 46 -->        PDF

TRAJANJE
GEOLOŠKA PODJELA u VAŽNIJI DOGAĐAJI


milijunima
godina


rt
< HOLOCEN 0,01 Erozija, okršavanje,
naplavine
aluvijalne
rt
PLEISTOCEN .1.8
|
11.8
Intenzivna erozija, okršavanje,
taloženje erodiranog materijala u
poljima
Z
s
PLIOCEN 3.2
5Nastavak neotektonske etape —
radijalna tektonika, intenzivno
okršavanje i erozija, lokalno: taloženje
slatkovodnih pijesaka i
šljunaka (Globornica)
O
ž rt
<
t—t u°
5 w
EH
o
z
z w
MIOCEN
OLIGOCEN
17.5
14.5
t1122.53
Početak neotektonske etape: gravitacijska-
radijalna tektonika, okršavanje,
intenzivna erozija, lokalno:
taloženje slatkovodnih glina
i lapora (Globornica)
Tangencijalna tektonika: pojačano
boranje, reversno rasjedanje
— podvlačenje/navlačenje = ljuskava
građa, talože se Jelar-breče
okršavanje, erozija (Brinje)
Üo w
< EOCEN 18 t Du
55
PALEOCEN 10
fi5Na kopnu: okršavanje i erozija,
u moru: talože se priobalne breče
i karbonati {Sopača)


Do potkraj krede talože se plitkovodni
karbonatu, a na kraju prva
boranja — starija tangencijalna


KREDA 75


tektonika i izdizanje s okopnjavanjem
i intenzivnom erozijom,
140 vjerojatno d okršavanje


Stabilna plitkovodna sedimenta55
cija: talože se plitkomorski kar


JURA


bonati (lagune, zagrebenski plića195
ci, grebena)


Plitkomorska klastična i karbonatna
sedimentacija: stariji dio
pod utjecajem kopnenog režima


TRIJAS .´57 — crvene naslage, mlađi dio izrazitko
plitko more, nivo plima/oseka
— svijetli »prutasti« dolo2:!
2 mitizirani vapnenci i dolomiti.


Slika 1. Razdoblja geološke prošlosti — podjela, trajanje i najvažniji geološki
događaji
352
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 45     <-- 45 -->        PDF

LITOLOSKE OSOBITOSTI NASLAGA — SASTAV, STAROST
I RASPROSTRANJENOST


Sve su stijene koje danas nalazimo u Ogulinskom kraju taložne ili sedimentne.
Nastale su polaganim i dugotrajnim odlaganjem karbonatnog mulja, različitih
čestica i fosila u razmjerno plitkomu moru. Dubina tog mora nije bila veća
od oko 40 metara. To znamo po prisutnosti vapnenačkih alga kojima je za
asimilaciju potrebna svjetlost. S druge strane, u pojedinim naslagama nalazimo
materijalne dokaze za plimu i oseku. Nalazimo i fosilne organizme, nekadašnje
stanovnike toplih mora kao što su npr. koralji, žarnjaci, školjkaši,
alge i foraminifere (praživi). Dakle, kapelsko-ogulinski kraj bio je za nastajanja
najvećeg dijela stijena i naslaga koje ga izgrađuju jedan od plićaka prostranog
i toplog Tethys oceana.


Trijas. U Ogulinskom zagorju poznati su tamnije ljubičasti do crvenkasti
tinjčasti klastiti (siltiti i pješčenjaci), dijelom i dolomiti. To su najstarije otkrivene
naslage na opisanom ogulinskom području. Taložene su u donjem trijasu,
na samom početku mezozojske ere ili eratema, prije oko 230 milijuna godina
(vidi si. 1.).


Od brane na jezeru Sabljaki brdom Veljun na J-JI do staroga grada
Modruša protežu se svijetli uslojeni gornjotrijaski dolomiti, nastali prije 210
do 195 milijuna godina. Nerijetko se troše u dolomitni pijesak i sipinu, pa se
koriste u građevinarstvu.


Jura. Unutar jurskih naslaga razlikuju se dva kompleksa prema zastupljenosti
vapnenaca i dolomita. Tako jurski vapnenci sa sporadičnim pojavama
dolomita izdanjuju u zapadnom dijelu terena od Kamačnika,
Mirkovice, Vrela i Jasenka preko Musulin potoka. Bjelskog i Brezna do
Desmerica i Sabljaka, te od Bjelolasice do Žute Lokve, a istočnije do Drežnice,
Križpolja i Brinja. U ovom potonjem, jugozapadnom pojasu vrijedno je
istaknuti površinsko protezanje zone gornjojurskih vapnenaca s rožnjacima
od Jasenka preko Drežnice, Selišta, jugozapadnih padina Bitoraja i Tuževića
do Lučana, okolice Kamenice i Brinja, gdje se zbog prisutnosti i trošenja
rožnjaka stvara reljef izrazito blagih oblika.


Drugi kompleks — jurski dolomiti sa sporadičnim pojavama vapnenaca


— d´jagonalno se poteže od sjeverozapadnog do jugoistočnog ruba terena: od
Kamačnika preko Gomirja, Hreljina, Vitunja, Ogulina, Oštarija, Josipdola, Plaškog
i Ličke Jesenice, Sporadično, dolomiti jure poznati su u okolici Jezerana,
istočno od Brinja i uz donji tok Tounjčice.
Opisane jurske naslage taložile su se u vremenskom razdoblju otprije 195
milijuna godina do prije 140 milijuna godina dakle ukupno 55 milijuna godina.


Kreda. U kredi prevladavaju vapnenci. Izgrađuju greben Velike Kapele
i trupinu Male Kapele, vapnenačku »kapu« Kleka, padine oko Vitunja te
gotovo cijelo područje sjeveroistočno i istočno od poteza Gomirje — Ogulin


— Josipdol — Plaški — Lička Jesenica. Dolomiti su u kredi rijetki. Tako
su i najveće pojave krednih dolomita ograničene na lokalitete u Maloj Kapeli
između Jezerana i Ličke Jesenice.
Vremenski raspon taloženja krednih naslaga iznosio je oko 75 milijuna
godina. Započeo je prije 140, a završio prije 65 milijuna godina.


351
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Od naših geologa o kapelsko-ogulinskom okolišu prvi piše glasoviti G o r-
j a n o vić-K r a m be r g er u radu o rijeci Dobri (1912). Opisuje njen nekadašnji
tok, uzroke poniranja i podzemno tečenje od Đulina ponora u Ogulinu
do izvora Gojačke Dobre.


Između dva svjetska rata geološku građu i odnose u Velikoj i Maloj Kapeli
i ogulinskom kraju istražuju F. Koc h i J. Poljak . Poljak (1925/26)
opisuje geomorfološke i hidrografske osobitosti Ogulina i Ogulinskoga zagorja,
a nešto kasnije (1932 b) objavljuje rad o geologiji Velike Kapele. Isti autor
od 1932. do 1935. geološki kartira Veliku Kapelu za geološku kartu Ledenice


— Brinje — Oštarije (1935 b), u mjerilu 1 : 75.000. Sljedeće godine Poljak objavljuje
i tumač za spomenutu kartu (1936 a) i dva paleontološka rada o gornjojurskoj
(titonskoj) fauni Velike Kapele (1936 b, 1936 c). koju ponovo obrađuje
i nadopunjuje nešto kasnije (1944.) Područje od Vrbovskog prema Ogulinu
i Trošmariji do Tounja, Tounjčice i Mrežnice obuhvaćeno je Kochovim kartama,
Ogulin — Stari trg (1931) s tumačom (1933) i Karlovac — Vojnić (1934).
u mjerilu 1 : 75.000.
Nakon drugoga svjetskog rata, sve do druge polovice šezdesetih godina,
geološka istraživanja u Velikoj i Maloj Kapeli i okolici Ogulina vrlo su rijetka.
Malo je objavljenih radova. Spomenut ćemo Herakove radove (1952, 1956)
i Mikinčićevu geološku kartu FNR Jugoslavije u mjerilu 1:500.000 (1953), na
kojoj su ovi tereni prikazani na osnovi rezultata predratnih Kochovih i Poljakovih
radova. U prvoj polovici pedesetih godina obavljaju se istražni geološki
radovi za hidroenergetsko iskorištavanje voda Zagorske Mrežnice i Ogulinske
Dobre (sustav HE Gojak), ali o tomu postoje samo fondovski neobjavljeni materijali.


Potkraj pedesetih godina u Hrvatskoj i cijeloj Jugoslaviji započinju do
tada najopsežnija i najsustavnija geološka istraživanja unutar izrade Osnovne
geološke karte SFRJ u mjerilu 1 : 100.000. Novi rezultati dobiveni tim istraživanjima
objavljuju se u nizu radova. Najčešće su to stratigrafsko-tektonske,
sedimentološke, nerijetko paleontonloške i druge rasprave i studije. Geologija
područja Velike i Male Kapele i Ogulinskog kraja bitno je drukčija od dotadašnje
geološke građe. Navest ćemo radove o razmatranom terenu ili pojedinim
njegovim dijelovima.


Nikler (1965) raspravlja o jurskim naslagama Velike Kapele, Bahun i Zupanič
(1965) o mlađem mezozoiku Male Kapele, a Babić (1968) o trijasu Ogulinskoga
zagorja. Bahun (1968, 1970) obrađuje područje Slunj — Vrbovsko i
zavalu Ogulin — Plaški s naglaskom na geološku osnovu hidrogeoloških odnosa.
Područje od Vratnika, preko Binja do Ličke Jesenice obuhvaćeno je
Osnovnom geološkom kartom lista Otočac (Velić i dr. 1974) i tumačom (Sokač
i dr. 1976). Velić (1973, 1975, 1977) istražuje jurske i kredne naslage Velike,
a dijelom i Male Kapele; a Velić i Sokač (1974) gornju juru Velike Kapele.
Ti autori (1978) objavljuju vrlo opsežan rad s iscrpnom raščlambom jure i
donje krede kapelsko-ogulinskog kraja. Velić i Sokač (1983) razmatraju geološku
građu Kleka i okolnog područja s naglaskom na tektonske odnose.
Napokon, najsadržajniji podaci o geologiji Ogulinskoga kraja objelodanjeni su
na Osnovnoj geološkoj karti lista Ogulin (Velić i Sokač 1982) i u tumaču za
list Ogulin (Velić i dr. 1982).


350
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 43     <-- 43 -->        PDF

GEOLOŠKE ZNAČAJKE


Ivo VELIC*


UVOD


Područje bivšega šumskog gospodarstva Ogulin (Ogulinski !kraj) obuhvaća
sjeveroistočni granični pojas krškog dijela Dinarida. Tipična krška morfologija
sa svim svojim fenomenima — škrape i ponikve, krake uvale i polja — obogaćena
je različitim oblicima krške hidrografije — izvorima, površinskim vodotocima,
spektakularnim ponorima, podzemnim tokovima potoka, rijeka i bujičnjaka.
Geološki činitelji bili su presudni u oblikovanju sadašnjeg reljefa, koji je prije
svega odraz litološkoga sastava naslaga i tektonskih odnosa u terenu.


Geološka građa Ogulinskog kraja jedna je od najzamršenijih u krškim
Dinaridima. Prikazati je što jednostavnije čitateljstvu kojemu geološke znanosti
nisu toliko bliske ili mu nisu uža struka, nije lako. Da bi se koliko-toliko
uspjelo nastojat će se opisati ono najosnovnije: povijest geoloških istraživanja
u Ogulinskom kraju, litološki sastav naslaga, tektonski ili strukturni odnosi
kroz povijest geoloških zbivanja unatrag oko 230 milijuna godina, kolika
je starost najstarijih stijena i naslaga i napokon, hidrogeološke i geomorfološke
osobitosti terena.


POVIJEST GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA U KAPELSKO-OGULINSKOM
KRAJU


Prva zapaženija geološka istraživanja u Hrvatskoj, južno od Karlovca,
započinju u drugoj polovici prošloga stoljeća. Austrougarski geolozi Loren z
(1859), Stoliczk a (1862) i Štur (1863) u preglednim izvješćima daju osnovne
geološke podatke i o širem području Velike i Male Kapele. Njima će se
koristiti i Haue r (1867 — 1871) pri izradi lista VI. geološke karte Austrougarske
monarhije, u mjerilu 1:576.000. Odmah potom Ti etz e (1873) u opširnijem
radu iscrpno prikazuje geološke, morfološke i hidrografske prilike između
Karlovca i Velebitskoga kanala. Potkraj osamdesetih godina Stäch e
(1889) u svojoj znamenitoj studiji objavljuje i preglednu geološku kartu u
mjerilu 1:1,008.000, kojom obuhvaća i ovaj teren. Prema radovima spomenutih
geologa i geološkim kartama, razmatrano područje izgrađeno je uglavnom
od naslaga trijasa i krede. Međutim, već je Mojsisovic z (1880) upozorio
da u kompleksu mezozojskih sedimenata Velike Kapele i okolnih područja mo


raK
biti i jurskih naslaga, što je teko r m o s (1914) i dokazao.
u prvoj godini prvoga svjetskog rata
*) Dr, Ivo Velić, Geološki zavod Zagreb, Sachsova 2.
349