DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 248     <-- 248 -->        PDF

LITERATURA


P. Neilt
POLOŽAJ I POVIJESNI PREGLED OGULINSKOG KRAJA


B a ranac , S.: Šumsko gospodarstvo imovnih opština (1919—1930). Beograd 1930.


Božičević , J.: Narodni život i običaji u Sušnjevu selu i u Čakovcu, Zbornik za
narodni život i običaje — knjiga XI — Zagreb 1906, str. 218.
Božičević, J.: Modruš. Zagreb 1943.
Cestar , D. i dr.: Ekološko-gospodarski tipovi šuma na području Šumskog gos


podarstva Ogulin, Studije — Zagreb 1973.
Čuvaj , A.: Građa za poviest školstva — knjiga I—III str. 488, 506.
Ettinger , J.: Zemljarinski katastar. Šumarski list 1892.
Fischbach , R.: Šumarsko zakonarstvo. Šumarski list 1892.
Frančišković , S.: Razvoj šumskog gospodarstva u Zapadnohrvatskom visočju.
Šumarski list, XC, Zagreb, 1966, s. 326.


Klaić , V.: Povijest Hrvata, knjiga III i V. Nakladni zavod MH, Zagreb 1980.
Kolar , I,: Sume i šumarstvo u bivšoj Vojnoj Krajini prije i sada. Šumarski list
1892.
Kolari ć-D imitrijević, M.: Ekonomski razvitak G. Kotara u međuratnom


razdoblju s posebnim osvrtom na položaj radničke klase — Centar za historiju
radničkog pokreta i NOR — Istre, G. Kotara i Primorja, Rijeka 1974.
K osov i ć, B,: Prvi šumski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli
od dalmatinske međe do Mrkoplja i Ogulina. Šumarski list 1914.


Krbek , I.: Zemljišna zajednica. Zagreb 1922.


Lopašić , R.: Hrvatski urbari. Zagreb 1894.
Magdić , M.:: Topografija i poviest grada Senja. Senj 1877, str. 84—86.


Magdić , M.: Topografija i poviest Ogulina. Zagreb 1926.
Ma r kič, M.: O krajiškim imovnim općinama. Zagreb 1937.
Pavić , R. i dr.: Geografija SR Hrvatske — Gorska Hrvatska — knjiga 4. Zagreb
1975.
Pe r uš i ć, A.: Krajiške imovne općine. Zagreb 1925. i 1927. i Pola stoljeća šumarstva
(1876—1926). Zagreb 1926.
Polaček , D.: Saobraćajna sredstva i šumske zgrade u drž. šumama G. Kotara
na području Kralj, direkcije šuma u Zagrebu. Šumarski list 1928.
Rad e ka, M.: Karlovački Generalat — Lika prema Frasovoj topografiji — Zbornik
II. Historijski arhiv u Karlovcu 1970.
Turk o vi ć, M.: Krajiške imovne općine II, Sušak 1936.
T u r k a 1 j , Z.: Iz predistorije Ogulinske imovne općine. Šumarski list 1937.
2 g e 1 a, N.: Podaci o ogulinskom zdravstvu. Zavod za socijalno osiguranje Ogulin.
Ogulin 1980.
Statistički podaci Odjela za statistiku, privredu, te prosvjetu i kulturu Skupština
općina Ogulin i Otočac
Statistički Godišnjak Kraljevine Hrvatske i Slavonije — II 1906—1910. Zagreb
1917.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 249     <-- 249 -->        PDF

Statistički Godišnjak SR Hrvatske 1979. — Republički zavod za statistiku SR Hrvatske
Statistički godišnjak Zajednice općina Rijeka 1979.
Statistika šuma i šumske privrede za 1938. godinu — Ministarstvo šuma i rudnika,
odelenje za vrhovni šumarski nadzor. Beograd 1940.
Šumarska Enciklopedija 1. Zagreb 1959.
Šumarski listovi 1882, 1888, 1891, 1892, 1905.
Šumsko gospodarstvo Ogulin — Osnove gospodarenja OOUR-a Šumarija


I.
Velić
GEOLOŠKE ZNAČAJKE
Babić , Lj.: O trijesu Gorskog kotara i susjednih područja. Geol. vjesnik, 21,
Zagreb, 1968.
B a h u n, S.: Geološka osnova hidrogeoloških odnosa krškog područja između Slunja
i Vrbovskog. Geol. vjesnik 21, 19—82, Zagreb, 1968.
Bahun , S.: Geološka osnova krške zavale Ogulin-Plaški. Krš Jugoslavije 7/1,
(Jugosl. akad. znan. i umjet.), 1—20, Zagreb, 1970.
Bahun , Z. i Zupanič , J.: Naslage mlađeg mezozoika u području Male Kapele.
Acta geol. 5 (Prir. istraž. JAZU 35), 359—366, Zagreb, 1965.
G o r j ano v i ć-K r amb e r ge r, D.-. Nekadanji otvoreni tok Dobre i krški ravnjak
u Ogulinu, Vijesti geol, povjerenstva, 3—4, Zagreb, 1912.
Hauer , F.: Geologische Übersichtskarte der Oesterreichischen Monarchie. M
1:576000, Blatt VI, K.K. Geol. R. A., Wien, 1867—1871.
Herak , M.: Značenje alge Sphaerocodium bornemanni ROTHPLETZ za interpretaciju
gornjeg trijasa u području Zagorske Mrežnice. Rad JAZU. 289, 187—
—195, Zagreb, 1952.
Herak , M : O nekim hidrogeološkim problemlima Male Kapele. Geol. vjesnik
8—9 Zagreb, 1956.
Koch, F.: Geološka karta Ogulin-Stari trg, 1:75.000. Izdanje Geol. inst. Kralj.
Jugoslavije, Beograd, 1931.
Koch, F.: Tumač geološkim kartama »Sušak-Delnice« i »Ogulin-Stari trg«. Povremena
izd. Geol. inst. Kralj. Jugosl., Beograd, 1933.
Koch, F.: Geološka karta Karlovac-Vojnić, 1:75.000, Izdanje Geol. inst. Kralj
Jugoslavije, Beograd, 1934.


Kormos , T.: Die der Küste zugewendete Lehne der Grossen Kapella zwischen
Novi und Stalak. Jahresbericht der K. Ung. Geol. R. A. (1913), I Teil, 69—79!,
Budapest, 1914.


Lorenz , J.: Geologische Rekognoscierungen im Liburnischen Karste und den
quarnerischen Inseln. Jahrb. der K. K. geol. Reich., Wien, 1859.
M i k i n č i ć, V.: Geološka karta FNR Jugoslavije i susjednih zemalja, 1:500000.
Beograd, 1953.
Mojsisovicz , E.: Grundlinie der Geologie von Bosnien-Herzegowina. Jahrb.
der K. K. geol. R. A. 30, Wien, 1880.
N i k 1 e r, L.: Entwicklung der Jura in dem nordwestlichen Teile der Velika Kapela.
Bull. Sci., Conseil Acad. RSF Yugosl. (A) 10/1, 3—4, Zagreb, 1965.
Poljak , J.: Geomorfologija i hidrografija okoliša Ogulina i Ogulinskoga Zagorja.
Glasnik Hrv priirodosl. društva 37—38, 111—137, Zagreb, 1925/26.


Poljak , J.: Izvještaj o geološkom snimanju karte Ledenice-Brinje-Oštarije. Izvještaj
o radu Geol. inst. Kralj. Jugosl. za godinu 1931. Vesnik Geol. inst. Kralj.
Jugosl. 1/1, 21—22, Beograd, 1932a.


Poljak , J.: Prilog geološkom poznavanju Velike Kapele. Vesnik Geol. inst. Kralj.
Jugosl. 1/1, 67—88, Beograd, 1932b.
Poljak , J.: Izvještaj o geološkom snimanju karte Brinje-Ledemice-Oštarije. Izvještaj
o radu Geol. inst. Kralj. Jugosl. 6—7, Beograd, 1933
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 250     <-- 250 -->        PDF

Poljak , J.: Izvještaj o geološkom snimanju Karte Brinje-Ledenice-Oštarije. Izvještaj
o radu Geol. inst. Kralj. Jugosl. 10—12, Beograd, 1934.
Poljak , J.: Izvještaj o završnim terenskim radovima na karti Ledenice-Brinje-
Oštarije. Izvještaj o radu Geol. inst. Kralj. Jugosl 10—11, Beograd, 1935a.
Poljak , J.: Geološka karta kraljevine Jugoslavije Ledenice-Brinje-Oštarije 1:75000.
Izdanje Gaol. inst. Kralj. Jugosl., Beograd, 1935b.
Poljak , J.: Tumač za geološku kartu Ledenice-Brinje-Oštarije 1:75000. Povremena
dzdanja Geol. inst Kralj. Jugosl., Beograd, 1936a.
Poljak , J.: Prilog poznavanju familije Chaetetida iz titona Velike Kapele. Glasnik
Hrv. prir. društva 41—48, 105—117, Zagreb, 1936b.
Poljak , J.: Prilog poznavanju titonskih hidrozoa Velike Kapele iz familije Ellipsactindda.
Glasnik Hrv. prir. društva 41—48, 255—271, Zagreb, 1936c.


Poljak, J.: O naslagama titona i njihovoj fauni s područja Velike Kapele u Hrvatskoj.
Vjesnik hrv. drž. geol. zavoda i hrv. drž. muzeja 2/3, 281—340, Zagreb,
1944.


Savezni geološki zavod: Geološka karta SFR Jugoslavije, 1:500.000, Beograd, 1970.
S o k a č, B. i V e 1 i č, I.: Izvještaj o geološkom kartiranju OGK, list Ogulin u
1972. god. Geol. vjesnik 27, 371—375, Zagreb, 1974.
Sokač, B., Bahun, S., V e 1 i ć, I. i G a 1 o v i ć, I.: Tumač za Osnovnu geološku
kartu SFRJ, list Otočac 1:100.000, Savezni geološki zavod, Beograd, 1976.
Stäche , G.: Die Liburnische und deren Grenz-Horizonte. Abh. K. K. Geol. R. A.
13, 1—170, Wien, 1889.
Stoliczak , F.: Die geologischen Verhältnisse der Bezirke des Oguliner und der
südlichen Compagnien des Szluiner Regimentes in der Karlstädter k. k Militärgrenze.
Jahrb. K. K. Geol. R. A. 12, 526—530, Wien, 1862a.
Stur, D.: Bericht ueber geologische Ueber-Aufnahmen in mittleren Theile Croatiens.
Jahrb. der K. K. geol. R. A., Wien, 1863.
Tietze , E.: Geologische Darstellung der Gegend zwischen Carlstadt in Croatien
und dem nördlichen Theil des Canals der Morlacca Jahrb. K. K. Geol. R. A. 23,
27—70, Wien, 1873.
V e 1 i Ć, I.: Stratigrafija krednih naslaga u graničnom području Velike i Male Kapele.
Geol. vjesnik 26, 93—109, Zagreb, 1973.


V e 1 i ć, I.: Geologija područja Jasenak-Drežnica-Desmerice u Velikoj Kapeli. Disertacija,
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb,
1975i.


Velić , I.: Jurassic and Dower Cretaceous Assemblage-zones in Mt. Velika Kapela,
Central Croatia. Act geologdca 9/2, Zagreb, 1977.
Velić, I. i Sokač, B.: O trodjelnoj podjeli malma u Velikoj Kapeli. Geol. vjesnik
27, 143—150, Zagreb, 1974a.
Velić, I. i Sokač, B.: Izvještaj o geološkom kartiranju OGK, list Ogulin u
1971 god. Geol. vjesnik 27, 367—370, Zagreb, 1974b.


Velić, I. i Sokač, B.: Izvještaj o geološkom kartiranju za Osnovnu geološku kartu
SFRJ na listu Ogulin—107 u 1973. i 1974. god. Geol. vjesnik 28, Zagreb,
1975.


Velić, I. i Sokač, B.: Izvještaj o geološkom kartiranju za Osnovnu geološku
kartu SFRJ na listu Ogulin—107 u 1975. god. Geol. vjesnik 29, Zagreb,
1976.


Velić, I. i Sokač, B.: Biostratigrafska analiza jure i donje krede šire okolice
Ogulina (središnja Hrvatska). Geol. vjesnik 30/1, Zagreb, 1978a.


Velić, I. i Sokač, B.: Izvještaj o geološkom kartiranju za Osnovnu geološku
kartu SFRJ na listu Ogulin—107 u 1976 god. Geol. vjesnik 30/2. Zagreb,
1978b.


Velić, I. i Sokač, B.: Izvještaj o geološkom kartiranju za Osnovnu geološku
kartu SFRJ na listu Ogulin—107 u 1977. god. Geol. vjesnik 31/1, Zagreb,
1980.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 251     <-- 251 -->        PDF

Velić, I., Bahun, S., Sokač, B. i Galović, I.: Osnovna geološka karta SFRJ,
list Otočac 1:100000. Izd. i redaka Savez. geol. zav. Beograd, Beograd, 1974.


Velić, I., Sokač, B. i Galović, I.: Tektonsko i paleogeografsko> značenje novih
nalaza senonskih vapnenaca i eocenskog fliša u Kordunu (središnja Hrvatska),
Geol. vjesnik 31/1, Zagreb, 1980.


S. Božičević
HIDROGEOLOSKE I SPELEOLOŠKE ZNAČAJK E


Bahun , S.: Geološka osnova krške zavale Ogulin-Plaški. Krš Jugoslavije, JAZU
7/1, 1—20, Zagreb, 1970.


G o r j an o v i ć-K r a m b e r g e r, D.: Nekadanji otvoreni t^k Dobre i krški ravnjak
u Ogulinu. Vijesti Geološkog povjerenstva (1912—1913) 3—4, 101—106, Zagreb,
1914.


Hacquet , B.: Oryctographia Carniolica, oder physikalische Erdbeschriebung des
Herzogthums Krain, Istrin und zum Theil der benachbarten Länder (Croatien
und Dalmatien) — Gedr. John. Immanuel Breitkopf. Bd. I, 162 str. Leipzig,
1778.


He rak , M.: O nekim hidrogeološkim problemima Male Kapele. Geološki vjesnik
8—9, (1954—55), 19—37, Zagreb, 1956.
Hire , D.: Prirodni zemljopis Hrvatske, knj. 1, Lice naše domovine, 721 str.,
Zagreb, 1905.
K 1 a i ć, V.: Prirodni zemljopis Hrvatske, Zagreb, 1878.
Malez , M.: Đulin ponor u Ogulinu. Geološki vjesnik 8—9, (1954—55), 153—172,
Zagreb, 1956.
Malez , M.: Pećina Medvednica (Ogulin). Geološki vjesnik 10, (1956), 71—72, Zagreb,
1957.


Poljak , J.: Geomorfologija i hidrografija okoliša Ogulina i Ogulinskog Zagorja.
Glasnik Hrv. prir. društva 37/38 (Gorjanovićeva spomenica), 111—137, Zagreb,
1925.


Va l va s or, J. W.: Die Ehre des Herzogthums Krain. — 1, 696 str., II, 835 str.,
III, 730 str., IV, 510 str., Endter, Nürnberg, 1689.
Velić , I. Geološke značajke, Ibid 1987.


J.
Martinović
ŠUMSKA TLA
Bertović, S.( Martinović,.: Bioekološke značajke Gorskog kotara. Gorski
kotar (Monografija), Delnice, 1981.
Bertović, S., Martinović, J.: Tlo, Odnos vegetacije i tla. Šumarska enciklopedija
3, Zagreb, 1987


Cestar, D., Martinović, J., P e 1 c e r, Z,: Analiza korelacije između proizvodnosti
jele (Abies alba Mill.) i nekih svojstava tla na kršu zapadne Hrvatske,
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja XXIII
(posebni otisak) Sarajevo, 1975.


Ć i r i ć, M.: Pedologija za šumare, Beograd, 1962.


C i r i ć, M.: Zemljišta planinskog područja Igman-Bjelašnica. Radovi Šumarskog
fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu, knjiga 10, sv. 1. Sarajevo, 1965.
Cirić , M.: Osobenosti obrazovanja počv na izvjestnjakah i osnovi ih klasifikaciji,


Počvovedenie, No 1, Moskva, 1967.
Ćirić, M., Miloš, B.: Pedon depth as the element of clasification of limestone
soils, Soil as a site factor for forest of the temperate and cool zones, Vol. I,
Zvolen, 1977.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 252     <-- 252 -->        PDF

GraCanin, M.: Tlo, Zemljopis Hrvatske I, Zagreb, 1942.


Gračanin , M.: Pedologija, III dio, Zagreb, 1951.
Gračanin , Z.: I souli della regione carsica Croatia, Accademia Italiana đi Science


forestall, Firenze, 1962.
Martinović , J.: Neke pedološke značajke šumskih fitocenoza na području Viševice
i Velike Javorndce, Šumarski list 9/10, Zagreb, 1968.
Martinović , J.: Pedološke značajke regionalnih tipova šuma na području SG
Ogulin (rukopis), 1971.
Martinović , J.: Zavisnosti stupnja humizacije od stanišnih uvjeta u šumskim
tlima na kršu zapadne Hrvatske (Disertacija), Sarajevo, 1972.
Martinović , J.: Tla sekcije Ogulin 1, Tumač. Zagreb, 1974.
Martinović , J.: Tla sekcije Gospić 2, Tumač, (rukopis), 1976.
Martinović, J., Komlenović, N., M i 1 k o v i ć, S.: Sezonske promjene sadržaja
vlage u tlu i mineralnih hraniva u iglicama u kulturi običnog bora (Pinus
silvestris L.) i američkog borovca (Pinus strobus L.) kraj Ogulina. 1967.
Martinović , J., Milković , S.: Prilog šumsko-proizvodnom vrednovanju tala


na ogulinskom području. 1965.
Mayer , B.: Tla sekcije Ogulin 2, Tumač (rukopis), 1980.
Milano vi ć, M.: Kompilacijska litostratigrafska karta područja S. G. Ogulin


(Dokumentacija Šumarskog instituta Jastrebarsko), 1968.
Skori ć, A., Filipovski, Gj., Č i r i ć, M.: Klasifikacija tala Jugoslavije. Zagreb,
1973.
V e 1 i ć, I.: Geološke značajke, Ibid., 1987.


S. Bertovlć
RELJEF, PODNEBLJE I VEGETACIJSKI POKROV


B e c k-M annagetta , G.: Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder. Leipzig
1901.


Ein botanischer Ausflug auf den Kiek (1182 m) bei Ogulin. Magyar Botanikai


Lapok V, 2/4, Budapest 1906.


Bertović , S.: Prilog poznavanju odnosa klime i vegetacije u Hrvatskoj (Razdoblje
1948—1960.). Acta biologica VII/2, Prirodoslovna istraživanja JAZU 41,
Zagreb 1975.


Reljef kao ekološki čimbenik u planiranju prostora; Vrijeme i podneblje u
prostornom planiranju; Vegetacijski pokrov u planovima uređenja prostora.
Prostor i čovjekova okolina u dugoročnom razvoju SR Hrvatske, knj. II, Urbanistički
institut SRH, Zagreb 1984.


Bioklimatološke značajke SR Hrvatske; Vegetacijske značajke SR Hrvatske.
Prostorni plan SR Hrvatske (Prirodni sustavi, Osnovna studija), knj. 10, Ibid.
Zagreb 1985.


Reljef. Šumarska enciklopedija II, Zagreb 1963; Ibid. 3, Zagreb 1987.


Analiza obrade prirodnih sustava u prostornim planovima Republika i A. Pokrajina
(Uvod, Reljef, Klima, Vegetacija). Urbanistički institut SR Hrvatske,
Zagreb 1987.


Bertović , S., K la p ka, B.: Klek. Šumarska enciklopedija 2, Zagreb 1983.


Bertovlć, S.p Lovrić , A. Z.: Šumske zajednice SR Hrvatske. Ibid., 3, Zagreb
1987.


Bertović, S., Martinović , J.: Bioekološke značajke Gorskog kotara. Gorski
kotar (Monografija), Delnice 1981.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 253     <-- 253 -->        PDF

Bošnjak , K.: Prilog građi za floru Južne Hrvatske (Bjelolasica). Glasnik Hrv.
prirodoslovnog društva XXXIX/XL, Zagreb 1928.
Još jedan prilog građi za floru Južne Hrvatske (Bijele Stijene). Acta Botanica
VI, Zagreb 1931.


C vi j ić, J.: Geomorfologija, knj. I, II. Beograd 1924, 1926.
Glavač, V.: Fitocenološka karta gospodarskih jedinica Bršljanovice i Pištenice


(M 1:50000). Ogulin 1955.


Gračanin, M.: Pedomorfologija. Pedologija II, Zagreb 1947.


Hacquet , B.: Plantae alpinae Carniolicae. Wienna 1782.


Hire, D.: Vegetacija Gorskog kotara. Rad JAZU 126, Zagreb 1896.
Novi prilozi hrvatskoj flori II, Klek. Glasnik Hrv. prirodoslovnog društva
XXXIX, 3 i 4. Zagreb 1917.


Horvat , I.: Vegetacijske studije o hrvatskim planinama: I. Zadruge na planinskim
goletima. Rad JAZU 238, Zagreb 1930.
Vegetacijske studije o hrvatskim planinama: II. Zadruge na planinskim stijenama
i točilima. Ibid. 241, Zagreb 1931.
Brdske livade i vrištine u Hrvatskoj. Acta Botanica VI, Zagreb 1931.
Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj. Glasnik za šumske pokuse 6,
Zagreb 1938.
Nauka o biljnim zajednicama, Zagreb 1949.


Horvat i ć, S.: Soziologische Einheiten der Niederungswiesen in Kroatien und
Slavonien. Acta Botanica V, Zagreb 1930.
Die verbreitetsten Pflanzengesellschaften der Wasser- und Ufervegetation in
Kroatien und Slavonien. Ibid. VI, Zagreb 1931.


K i r i g i n, B.: Klimatske karakteristike i snježne prilike na području Bjelolasice i
Gorskog kotara. Projekt Bjelolasica, »Croatiaplan«, Zagreb 1975.
K i r i g i n, B., S i n i k, N., Bertović, S.: Klimatski podaci SR Hrvatske (Razdoblje
1948—1960. godine). Građa za klimu Hrvatske II, 5, Zagreb 1971.
K la p ka, B.: Analiza biljnog pokrova Kleka (Diplomski rad), PMF — biološki
otsjek, Zagreb 1966.
Lujić , R.: »Lokalni toplotni faktor« i njegova uloga u rasporedu vegetacije. Glasnik
Šumarskog fakulteta Univerziteta 18, Beograd 1960.
Margetić , F., Bertović , S.: Klima i klimatologija. Šumarska enciklopedija 2,
Zagreb 1983.
Oppitz, O.: Obličje površine. Zemljopis Hrvatske I, Zagreb 1942.


Pelcer , Z.: Šumske fitocenoze na području Šumskog gospodarstva Ogulin. Ekološko-
gospodarski tipovi šuma na području S. g. Ogulin, Elaborat Instituta za
šumarska istraživanja, Zagreb 1973.


Pelcer, Z., Kalinić , M.: Gospodarske jedinice Veljun, Tržička šikara i Zalije


— ekološko-vegetacijske karakteristike. Radovi Instituta za šumarska instraživanja
Šumarskog fakulteta Sveučilišta I, 1, Zagreb 1966.
Penzar , B.: Razdioba godišnjih količina oborine u Gorskom kotaru. Rasprave
i prikazi HMZa 4, Zagreb 1959.
Roglić , J.: Krška terminologija naroda Jugoslavije III, Zagreb 1974.
Skreb i suradnici: Klima. Zemljopis Hrvatske I, Zagreb 1942.
Više autora : Atlas klime SFR Jugoslavije. Beograd 1973.
Gorska Hrvatska. Geografija SR Hrvatske 4, Zagreb 1975.
* * * Padavine u Jugoslaviji (Rezultati osmatranja za period 1925—1940.). Prilozi
poznavanju klime Jugoslavije, Beograd 1957.
* * * Obična meteorološka stanica Plaški, klimatološki podaci za razdoblje 1960—
—1980. Dokumentacija RHMZa, Zagreb 1987.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 254     <-- 254 -->        PDF

N.
Komlenović
PROIZVODNE MOGUĆNOSTI GLAVNIH STANIŠTA I ISHRANA
ŠUMSKOG DRVEĆA


1.
Cestar, D., Kalinić, M., M i 1 k o v i ć, S., Pelcer, Z.: Tipološka istraživanja
i kartiranje šuma i šumskih staništa SR Hrvatske. G. j . Veljun,
Tržička šikara i Zalije. Ekološko-gospodarski tipovi i meliorativni zahvati,
Zagreb 1966.
2.
Komlenović , N.: Istraživanje utjecaja mineralnih hraniva na rast sadnica
običnog bora (Pinus silvestris L.). Zemljište i biljka, vol. 16, No 1—3, 71—
—77. (1967)
3.
Komlenović , N.: Koncentracije dušika i fosfora u iglicama kao pokazatelj
gnojidbe kultura četinjače na području vriština. V Kongres Jugoslavenskog društva
za proučavanje zemljišta, Sarajevo, 123—130, (1976)
4.
Komlenović , N.: Utjecaj mineralnih gnojiva na ishranu i rast obične
smreke (Picea abies Karst.) na lesiviranom akričnom tlu. Anali za šumarstvo
8/5. (1978)
5.
Komlenović, N., M a r t i n o v i ć, J., Milković, S.: Kloroza obične smreke
u mlađim kulturama na području vriština. Šumarski list 3—4, 92—103.
(1969)
6.
Mart ino vić, J., Milković, S.: Prilog šumsko-proizvodnom vrednovanju
tala na ogulinskom području. Šumarski list 7—8, 361—374, 1966.
7.
M a r t i n o v i ć, J.: Prilog poznavanju proizvodnih mogućnosti tala u šumskim
kulturama Bosiljevo. Šumarski list 3—4, 133—140. 1967.
8.
M a r t i n o v i ć, J., Komlenović, N., Milković, S.: Sezonske promjene
sadržaja vlage u tlu i mineralnih hraniva u iglicama u kulturi običnog bora
(Pinus silvestris L.) i američkog borovca (Pinus strobus L.) kraj Ogulina.
Šumarski list 3—4, 111—121. (1967)
9.
Martinović, J., Komlenović, N.: Neke karakteristike oblikovanja korijenovog
sistema četinjača u ilimeriziranom akričnom (vrištinskom) tlu. Zemljište
i biljka, Vol. 24, No. 3, 189—198. (1975)
10.
Rastovski , P.: Mineralna ishrana klijanaca običnog bora (Pinus silvestris
L.) na pseudogleju, luvisolu i akričnom luvisolu na vapnencu. Agrohemija,
No. 1—2, 59—73. (1977)
N.
Vucelić
TIPOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I EKOLOŠKO-GOSPODARSKI TIPOVI
ŠUMA


Horvat , I.: Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj (Biljne zajednice
sa šumsko-gospodarskog gledišta — šumska tipologija). Glasnik za šumske
pokuse 6, Zagreb 1938.


Horvat, 1., Horvatić, S., Gračanin M. i dr.: Priručnik za tipološko istraživanje
i kartiranje vegetacije, Zagreb 1950.


Bertović , S.: Diskusija o tipološkom istraživanju i kartiranju šuma i šumskih
staništa u Hrvatskoj. Uloga i mjesto fitocenologije u suvremenoj šumskoj
privredi (Materijali Savjetovanja održanog 29. 12. 1959. u Zagrebu), Sarajevo
1961.


Klimatološka opažanja kao komponenta tipološkog istraživanja šuma. Obavijesti
Instituta za šumarska i lovna istraživanja NRH 10, Zagreb 1960.


Istraživanje tipova šuma i šumskih staništa (Obrazloženje i prijedlog za
provedbu radova u Hrvatskoj). Šumarski list 9—10, Zagreb 1961.


Međunarodni simpozij za fotointerpretaciju u Delftu. Šumarski list 11—12,
Zagreb 1962.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 255     <-- 255 -->        PDF

Bertović , S., G 1 a v a č, V.: Tipologija šuma. Šumarska enciklopedija 2, Zagreb
1963.


Cestar, D., Kalinić, M., Milković, S., Pe 1 c e r Z.: Gospodarske jedinice
Veljun, Tržička šikara i Zalije; Ekološko-gospodarski tipovi i meliorativni
zahvati. Radovi Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta
I, 1, Zagreb 1966.


Cestar , D.: Prilog diskusiji o primjeni tipologije u suvremenom uređivanju
šuma. Šumarski list 5—6, Zagreb 1967.
Cestar , D., Hre n V.: Primjena aerofotogrametrije u uređivanju i tipologiji
šuma. Šumarski list 9—10, Zagreb 1967.


Bertović , S.: Šumskovegetacijska područja i njihovi klimatski odnosi kao osnova
za regionalnu tipološku klasifikaciju šuma u Hrvatskoj (doktorska disertacija).
Šumarski fakultet Sveučilišta, Zagreb 1970.


Cestar , D. i suradnici: Savjetovanje o tipološkim istraživanjima u SR Hrvatskoj.
Radovi Instituta za šumarska istraživanja 16, Zagreb 1970.


Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., M a r t i n o v i ć, J., P e 1 c a r, Z.: Ekološko-
gospodarski tipovi šuma na području Šumskog gospodarstva Ogulin. Elaborat
Instituta za šumarska istraživanja, Zagreb 1973.


Cestar , D.: Razdjeljenje SR Hrvatske na tipološke jedinice. Bilten Poslovnog
udruženja šumsko-privrednih organizacija 5, Zagreb 1974.
Cestar , D., V u c e 1 i ć, N.: Potencijalne mogućnosti šuma Šumskog gospodarstva
Ogulin. Šumarski list 11—12, Zagreb 1979.


Bertović , S.: Hrvatska — Šumska tipologija i glavni tipovi šuma. Šumarska
enciklopedija 2, Zagreb 1983.
Kartografija, Foto interpretacija vegetacije. Ibid.


Cestar , D., Medvedović , J.: Mogućnost fotointerpretacije ekološko-vegetacijskih
cjelina na području Općine Ogulin (rukopis), Zagreb 1983.


Martinović, J., Vranković, A.: Primjena fotointerpretacije u izradi karte
ekotopa. Bilten Savjeta za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju JAZU 6,
Zagreb 1985.


Bertović , S., G1 a v a č, V.: Tipologija šuma. Šumarska enciklopedija 3, Zagreb
1987.


N.
Vucelić
ZAŠTIĆENI OBJEKTI PRIRODE
Bertović , S. i Klapka , B.: Klek. Šumarska enciklopedija 2. Zagreb 1983.
Böhm, D. i Rukavina, M.: Zaštita prirode na području općine Ogulin. Ela


borat. Zagreb 1977.
Po 1 j a k, 2.: Planine Hrvatske. Zagreb
Prostorni plan Zajednice općina Rijeka. Rijeka 1983.
Sumskogospodarska osnova Goransko-primorskog šumskogospodarskog područja.


Delnice 1986.


I. Tironi
SPOMENICI KULTURE IZ STARIJE I NOVIJE PROŠLOSTI


Balen, D. i Bakarić , L.: Probna istraživanja u selu Trojvrh. Obavijesti, god.


V. br. 1. Hrvatsko arheološko društvo Zagreb, 1983.
Drechsler , R. i B i ž i ć, N.: Latenski grob iz Trošmarije. Adriatica praehistorica
et antiqua. JAZU, Zagreb, 1970.
Horvat , A.: Između gotike i baroka. Društvo povjesničara Hrvatske, Zagreb,
1975.
Laszowski , E.: Hrvatske povijesne građevine, I. Zagreb, 1902.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 256     <-- 256 -->        PDF

Magdić , M.: Topografija i povijest Ogulina. Zagreb, 1926.
Poljak, J., V r i g n a n i n, S. i B o ž i č e v i ć, J.: Župa Modruš. HBZ, Zagreb,
1943.
Rad e ka, M.: Gornja Krajina — Karlovačko vladičanstvo. Savez udruženja pravoslavnih
sveštetnika SR Hrvatske, Zagreb, 1975.
Szabo , Đ.: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji. Matica hrvatska, Zagreb,
1920.
* * * Arhivska građa u Zavičajnom muzeju u Ogulinu.


P.
Nežić
NAČELA GOSPODARENJA SUMAMA
1.
Baranac , SI.: Šumsko gospodarstvo imovnih opština 1919 — 1930. Beograd
1933.
2.
Bona, M.: Izvještaj kralj, županijskog nadšumara Modruško-riečke županije,
Šumarski list 1890, str. 494/5.
3.
B o r o š i ć, A. — G o g 1 i a, A.: Šumski zakoni. Zagreb, 1900.
4.
Cestar , D.: Potencijalne mogućnosti šuma Šumskog gospodarstva Ogulin.
Šumarski list 1979, str. 71—80.
5.
Cestar , D. i drugovi: Ekološko-gospodarski tipovi šuma na području Šumskog
gospodarstva Ogulin. Studija, Zagreb 1973.
6.
Frančišković , S.: Problem rentabilnosti gospodarenja u šumama visokog
krša. Šumarski list 1929, str. 252—259.
7.
GOSPODARSTVENA OSNOVA (Privredni plan) »Trojbukve — Crna Draga«.
Ogulin 1927.
8.
I. P.: O poučnom izletu slušača kr. šumarske akademije Zagrebačke u gor.
krajinu i hrv. Primorje. Šumarski list 1901, str. 89—96!9.
J. Z.: Preborna šuma u šumskom gospodarstvu. Šumarski list 1897, str. 467—
—477.
10.
Kern , A.: Neke crne točke u uzgoju i njezi sastojina na kraškom tlu. Šumarski
list 1903, str. 616—623.
11.
Kolar , I.: Sume i šumarstvo u bivšoj Vojnoj Krajini prije i sada. Šumarski
list 1892, str. 383—393.
12.
K o s o v i ć, B.: Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i u
Velikoj Kapeli od dalmatinske međe do Mrkoplja i Ogulina. Šumarski list 1914,
str. 135/6, 186—189, 306—308, 311—319.
13.
Malbohan , E.: Hrvatsko primorski kras i pošumljenje istoga u području
bivše Vojne Krajine. Šumarski list 1892, str. 211/12
14.
Nežić, P.: Mjesto i značaj prebornih šuma a posebno onih ogulinsko šumsko
privrednog područja u šumarstvu SR Hrvatske. Šumarski list 1979, str.
35—42.
15.
OSNOVE GOSPODARENJA — za gospodarske jedinice »Josipovac« i »Dumanić
— Ježevita« Šumskog gospodarstva Ogulin.
16.
P a r t a š, I.: O načinu uređenja šuma stojećih pod osobitim javnim nadzorom.
Šumarski list 1896, str. 387.
17.
P e r u š i ć, A.: O rentabilnosti bukve. Šumarski list 1928, str. 25., i Šumarski
list 1929, str. 76—81, 407—410.
18.
T. M.: Godišnje izvješće o stanju šumsko-upravne grane u području Modruško-
riečke županije u g. 1895. Šumarski list 1896, str. 486.
19. T. M.: Razdjelnik
I vrhu dopisanih biljkah. Šumarski list 1900, str. 188.
20.
Tu r kalj , Z.: Tamanjenje vukova. Šumarski list 1924, str. 599.
21.
T o r d o n y, M.: Način uređenja redovitog prebornog gospodarenja osobitim
pogledom na Gorski Kotar. Šumarski list 1897, str. 197—207.
22.
To r do n y, M.: Preborna šuma. Šumarski list 1898, str. 1—11.
562
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 257     <-- 257 -->        PDF

23.
V. R.: Izlet članova Hrv. slav. šumarskoga društva. Šumarski list 1893, str.
382/3.
24.
Vajda , Z.: Bijeli jasen u prebornoj šumi. Šumarski list 1937, str. 137.
25.
Vajda , Z.: Studija o prirodnom rasprostranjenju i rastu smreke u sastojinama
Gorskog Kotara. Šumarski list 1933, str. 217—289.
26.
Vajda , Z.: O do sada primjenjivanim metodama kod uređivanja šumskih
sastojina Državne šumarije Ogulin. Šumarski list 1943.
27.
Viš e autora : Savjetovanje o gospodarenju prebornim šumama (održano
u Ogulinu 19. listopada 1979. godine). Pretisak iz Šumarskog lista, 1979, 11—12.
Ogulin 1979.
P.
Nežić
ZAŠTITA SUMA


B e n a k, V.: Uzrok i ustuk šumskim štetama u području šuma Imovnih općina postojavše
Vojne Krajine. Šumarski list 1904, str. 616—630.


Bona , M.: Izvještaj kralj, županijskog nadšumara Modruško riečke županije. Šumarski
list 1890, str. 494/5.


B.
M.: Izvješće o stanju šumske uprave za II polugodište 1891. godine u području
Modruško-riečke županije. Šumarski list 1892, str. 313.
Borošić, A. i Goglia dr. A.: Zakoni i naredbe tičuć se šumske uprave i šumskog
gospodarenja. Zagreb 1900.
Fischbach , R.: Razvoj šumskog zakonarstva. Šumarski list 1892, str. 43—
—47.
Kolar , I.: Sume i šumarstvo u bivšoj Vojnoj Krajini prije i sada. Šumarski list
1892, str. 383—393.
Kosović , B.: Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli
od Dalmatinske međe do Mrkoplja i Ogulina. Šumarski list 1914; str.
186—188, 260—262, 307/8, 311—319.


K o v a č e v i ć, 2.: Šumski požari i potkornjaci. Šumarski list 1924, str. 21—22.


P.
I.: O poučnom izletu slušača kr. šumarske akademije zagrebačke u Gor. Krajini
i hrv. Primorje. Šumarski list 1901, str. 89—96:
Vac, G.: Selo Saborsko (Zaborski). Šumarski list 1895, str. 97—106.
Vajda , Z.: Uzroci bespravne sječe drveta i njihovo uklanjanje. Šumarski list
1941, str. 100—105.
Šumsk o gospodarstv o Ogulin: Sumsko-gospodarske osnove Šumarije Jasenak
1975. i Šumarije Gomirje 1980.
* * * Zakoni i normativne naredbe. Šumarski list 1888, str. 218.
* * * Šumski požari u šuman Imovne obćine Ogulinske. Šumarski list 1893, str. 245.
* * * Bostrychus typographus. Šumarski list 1895, str. 518.
*
* * Odumiranje jelovih stabala u šumi »Skamnica« Imovne obćine Ogulinske.
Šumarski list 1900, str. 636.


P.
Nežić
UREĐIVANJE SUMA
1.
B a r a n a c, S.: Šumsko gospodarstvo imovnih opština (1919—1930), Beograd
1933.
2.
Ettinger , J.: Zemljarinski katastar. Šumarski list 1892, str. 250—261.
3.
F i s c h b a c h, R.: Razvoj šumskog zakonarstva. Šumarski list 1892, str. 31—´
—44.
4.
Kern , A.: Neke crne točke u uzgoju i njezi sastojina na kraškom tlu. Šumarski
list ,1903, str. 616—623.


ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 258     <-- 258 -->        PDF

5.
Kern , A.: Praksa uređenja šuma uopće a kod zem. zajednica napose. Šumarski
list 1916, str. 166/7, 195.
6.
K 1 e p a c, dr. D.: Uređivanje šuma. Zagreb 1965.
7.
J. Z.: Preborna šuma u šumskom gospodarstvu. Šumarski list 1897, str. 467—
—477 i Šumarski list 1898, str. 397—402.
8.
GOSPODARSTVENA OSNOVA (Privredni plan) »B« gospodarstvene jedinice
»Mala Javornica« Kraljevske šumske uprave u Novom Vinodolu (taksator
ing. 2. Miletić, 1927.)
9.
GOSPODARSTVENA OSNOVA (Privredni plan) gospodarstvene jedinice »Trojbukva
— Crna Draga« Kraljevske šumske uprave u Jasenku.
10.
Partaš , I.: O načinu uređenja šuma stojećih pod osobitim nadzorom. Šumarski
list 1896, str. 378—389.
11.
Partaš , I.: O nedavno izašlom »naputku za sastavak gospodarstvenih osnova
odnosno programa« za naše šume, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom.
Šumarski list 1903, str. 466—489.
12.
ŠUMSKO GOSPODARSTVO OGULIN, Šumsko-gospodarske osnove za OOUR-
e Šumarija Plaški, P. Drežnica, Brinje, Gornirje, Jasenak, Josipdol, Ogulin
1973—1982.
13.
Tomašegović , dr. ing. Z.: Inventura drvne mase izmjerom uzorka određenog
sa liste s taksacijskim informacijama. Šumarski list 1971, str. 277—
—290.
14.
Tordony , M.: Način uređenja redovitog prebornog gospodarenja osobitim
pogledom na Gorski Kotar, šumarski list 1897, str. 197—207.
15.
Tordony , M.: Preborna šuma. Šumarski list 1898, str. 1—11.
16.
Vajda , Z.: O do sada primjenjivanim metodama kod uređivanja šumskih
sastojina Državne Šumarije Ogulin, Šumarski list 1943.
17.
Milković , S.: Gospodarski postupci u državnim prebornim šumama ogulinskog
područja u svjetlu propisa osnova gospodarenja. Šumarski list 1979,
str. 43—49.
18.
Pravilni k o načinu izrade šumskogospodarskih osnova područja, osnova
gospodarenja gospodarskim jedinicama i programa za gospodarenje šumama.
Narodne novine, XXXVII — 1981, br. 19.
S. Luketić i P. Nežić
GRADNJA ŠUMSKIH PROMETNICA


K o s o v i ć, B.: Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli
od Dalmatinske međe do Mrkoplja i Ogulina. Šumarski list 1914.
Kregar , Z.: RO »Građevinar«, Ogulin — Usmena saopćenja.
Pavić , R. i sur.: Geografija SR Hrvatske — Gorska Hrvatska — knjiga 4. Zagreb
1975.
P o 1 a č e k, D.: Saobraćajna sredstva i državne šumarske zgrade u državnim šumama,
šumarski list 1928.
T o m i č i ć, Z.: O građevnoj upravi DIP-a Ogulin (usmeni podaci)
Tu r kalj , Z.: Iz predistorije Ogulinske imovne općine. Šumarski list 1937.


Šumsko gospodarstvo Ogulin: Osnove gospodarenja OOUR-a Šumarija
Plaški, Brinje, Partizanska Drežnica, Jasenak, Gornirje, Josipdol i Ogulin.
Ogulin 1972. i 1973.


* * * Krajiška investiciona zaklada. Šumarski list 1890, str. 271.


P.
Nežić
ISKORISĆIVANJE SUMA
Ettinger , J.: Zemljarinski katastar. Šumarski list 1892, str. 250—261.
Fischbach , R.: Razvoj šumarskog zakonarstva. Šumarski list 1892, str. 44.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 259     <-- 259 -->        PDF

Heski , T.: Drvna industrija u Vrbovskoj općini — Dl Vrbovsko — Gorski Kokotar
(monografija) — Delnice, 1981, str. 699—704.
Kolar , I.: Sume i šumarstvo u bivšoj Vojnoj Krajini prije i sada. Šumarski list
1892, str. 383—393.


Kolari ć-D imitrijević, M.: Ekonomski razvitak G. Kotara u međuratnom
razdoblju s posebnim osvrtom na položaj radničke klase. — Gorski Kotar u
Radničkom pokretu i NOB. Rijeka 1974.
Kosović , B.: Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli
od Dalmatinske međe do Mrkoplja i Ogulina. Šumarski list 1914, str. 143,
182/3, 219/220, 262—265, 316—318, 356—375.


Lopašić , R.: Hrvatski urbari. Zagreb 1894.


Magdić , M.: Topografija i povijest grada Senja. Senj 1877, str. 84—86.


Marin o vić, M.: Iskorištavanje šuma u vlastitoj režiji. Šumarski list 1923, str.


147.
P. — c: Šumarsko trgovačka razmatranja. Šumarski list 1889, str. 172—175.
Radošević , M.: Pabirci za šumarsku poviest hrvatsko srbskih šuma, Šumarski
list 1891, str. 543—545, 552/3 i Šumarski list 1893, str. 94—95.
Tordony , M.: Kubične skrižaljke za stojeću prodaju jelovih stabala. Šumarski
list 1897, str. 93/4.
Tu r kalj , Z.: Šumsko oruđe. Šumarski list 1928, str. 353.
Tu r kalj , Z.: Iz predistorije Ogulinske imovne općine. Šumarski list 1937, str.


353.
Vac,
D.: Pilana tvrtke Feliks Neuberger i sina u Ogulinu (Jasenku). Šumarski
list 1905, str. 288, 518.


V.
P.: Prodaja stabala uz premjerbu i prodaja stojećih stabala po surovoj drvnoj
gromadi bez premjerbe u državnih šumah Otočkog šumarskog ureda. Šumarski
list 1898, str. 97—107.
V. R.: Izlet članova Hrv. Slav, šumarskoga društva. Šumarski list 1893, str. 382/3.
Vajda , Z.: Uzroci bespravne sječe drveta i njihovo uklanjanje. Šumarski list
1941, str. 100—105.
DIP OGULIN: Dvadeset godina (1950—1970) Drvno-industrijskog poduzeća Ogulin.
Ogulin 1970.
ŠUMARSKI LIST 1888, str. 73: Prodaja drva u državnih šumah bivše Vojne Krajine.
ŠUMARSKI LIST 1888, str. 461: Dražbena prodaja stabala u šumah Ogulinske imovne
obćine.
ŠUMARSKI LIST 1903, str. 581: Sumsko-gospodarstveni ured Ogulinske imovne
općine (Oglas dražbe)
ŠUMARSKI LIST 1910, str. 78—79: 116/117, 159, 199/200, 400/1: Trgovina drvom
ŠUMARSKI LIST 1912, str. 80, 158: Oglas dražbe stabala
ŠUMARSKI LIST 1913, str. 527: Uspjeh dražbe stabala veleprodaje Krasnica.
ŠUMARSKI LIST 1919, 146—151: Ante Kern
ŠUMARSKI LIST 1924, str. 146—152. 275, 551/2: Šumarska industrija i trgovina


(Uspjesi dražbi)
ŠUMARSKI LIST 1928, str. 212, 392: Oglas i dražbe stabala
ŠUMARSKI LIST 1929, str. 306—308: Zakon o zaštiti domaće drvne industrije


Vj.
Tomičić


DRVNA INDUSTRIJA OD 1945, GODINE DO DANAS


* * * 20 godina Drvno-industrijskog poduzeća Ogulin (Spomen publikacija). Ogulin,
1970.


Mlinac, E. i Tomičić, Vj.: Podaci iz arhive DIP, Ogulin.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 260     <-- 260 -->        PDF

F. Nežić i M. Salopek
LOVSTVO OD 1945. GODINE DO DANAS


Andrašić , D.: Privredni značaj uzgojnih lovišta NRH. Zagreb 1957.
ŠG Ogulin, lovnogospodarska osnova lovišta »Kapela« 1968.
SG Ogulin, lovnogospodarska osnova lovišta br. 8 »Kapela« 1979.
ŠG Ogulin, lovnogospodarska osnova lovišta br. 2 »Veljun« 1980.


N. Zrnić
BJELOLASICA
planinski, sportski i rekreacioni centar SR Hrvatske


Knežević , R.: Makrozona Bjelolasice (elaborat)
Pribanić , M.: Bjelolasica. Naše planine, 1981, br. 9—10.
Salopek , D.: Govor na otvorenju I. etape dovršenog dijela Sportskog centra


Bjelolasica. Jasenak, 19. 12. 1986.
Grup a autora : Gorski kotar. Delnice, 1981.
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:


— Prostorni plan sportskorekreacionog centra Bjelolasica.
Urbanistički institut SRH, Zagreb:
— Studija prostornog razvoja,
— Provedbeni urbanistički plan I. etape,
— Provedbeni urbanistički plan Vrelo.