DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 226     <-- 226 -->        PDF

LOVSTVO


Petar NE2IČ* i Milan SALOPEK**


1. LOVSTVO DO 1945. GODINE
U davnoj prošlosti kao i danas u primitivnih plemena čovjek je živio od
lova divljači i ovisio o uspješnosti lova. Razvitkom društva lov pomalo gubi
tu osnovnu osobinu, da bi raslojavanjem društva vladajuće klase lovile za
razonodu prisvajajući pravo lova za sebe, a uskraćujući ga potlačenim društvenim
slojevima. Tako je bilo i u nas. Lov je smatran pravom vladara,
ali su u srednjem vijeku smjeli loviti i plemići pa, čini se, i kmetovi na posjedima
svojih velikaša. Međutim kako su pojedini kmetovi bili toliko obuzeti
lovom, da su zanemarili osnovnu dužnost — obradu zemlje — te je kralj
Vladislav 1504. g. zabranio lov kmetovima i seljacima. Seljacima je dopušteno
loviti jedino grabežljivu zvjerad.


U »Urbaru«, kneza Bernardina Frankopana iz 1486. godine spominju se
podložnici koji služe kneza u lovu i uzgajaju lovne sokolove: u Jesenici Bartolptičar,
drugi ptičar spominje se u Zagorju, a u Dražici (Salopeki), radi krznar.


»Instrukcijom« za šumare iz 1765. g. u svih c. kr. vojničkih šuma u Karlovačkom
generalatu zabranjen je lov i ribolov točkom 14: »Nitko, pa ni
šumar, ne smije loviti ni ribariti u šumama i u bregovima se nalazećim vodama
i lovištima osim samo onaj koji se glede prava lova ili ribarenja može
iskazati zakupnim ugovorom sklopljenim s c. kr. ratnim komisarijatom. —
Lugari i čuvari šuma imadu budno paziti, da pastiri i ini zločesti ljudi ne bi
po dosadašnjem običaju vadili gnijezda i jaja tetrijeba, lještarki i kamenica,
jer se time divljač iskorjenjuje i uništava. Ako se pri tom uhvati, ima se uhititi
i predati najbližem zapovjedniku pukovnije da ga kazni.« No u stvarnosti
vjerojatno se nije tako strogo postupalo, pa su krajišnici kriomice lovili.


Godine 1848. promjenjeni su odnosi i u lovu. Lov je postao svakom slobodan,
no ta se sloboda zlorabila, te je u nekim krajevima pojedina divljač
sasvim istrijebljena. Da bi se lovni odnošaji sredili, izdana je 1859. g. »Privremena
uredba o lovu«, kojom se vlastelinu potvrđuje pravo lova u lovištima,
koja su do 1848. g. po tada važećim propisima, bili izlučili i za sebe
zadržali.


Ostale površine trebale su županijske vlasti razdijeliti u lovišta i dati
u zakup na 5—10 godina. Ovom uredbom uvedena je također lovostaja za
korisnu divljač.


*) Petar Nežić, dipl. inž. šum. u m., Ogulin, JNA 2 — prvi dio.
**) Milan Salopek , šum. tehničar, referent za lovstvo OOUR-a za uzgoj
i zaštitu šuma Ogulin — Drugi dio.