DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 216     <-- 216 -->        PDF

Modernizacijom nisu znatno povećani kapaciteti već su ostali u okviru raspoloživog
etata i plana raspodjele oblovine sa teritorija Šumskog gospodarstva
Ogulin. Sve ove pilane do danas su OOUR-i u radnoj organizaciji DIP Ogulin,
osim pilane Brinje koja se izdvojila iz DIP-a Ogulin i prešla u GRO »Industrogradnja
« Zagreb 1979. godine.


Godišnja proizvodnja u ovako moderniziranim pilanama kretala se kako
slijedi:
Pilanska proizvodnja u m1


je l
oblovine
m3
o v i n e
pilj. građe
m3
bu k
oblovine
o v i n e
pilj. građe
m 3
Pilana Ogulin 18000 12560 43000 23650
„ Josipdol 15000 10150 13000 6860
„ Gomirje 8500 5720 700 380
„ Jasenak 11500 7850 — —
Drežnica 5000 3860 6000 3,120
Ukupno : 58000 40140 62700 34010


Nakon sedamnaestogodišnjeg rada zbog dotrajalosti postrojenja i građevinskog
objekta pilane u Ogulinu u toku je preseljenje iste u novu zgradu sa
predviđenim puštanjem u rad do kraja 1987. godine.


Također se zbog dotrajalosti postrojenja predviđa rekonstrukcija pilane
Josipdol u istom objektu.


Raspolažući sa razmjerno velikom količinom piljene građe u razdoblju od
1971. godine do danas nastojalo se što više rezane građe preraditi unutar
radne organizacije DIP-a Ogulin u finalne i polufinalne proizvode, što je kod
jelove piljene građe i ostvareno u većem obimu, dok se je na veću preradu
bukove piljene građe, uz manje povremene pokušaje, moralo čekati duže vrijeme
zbog nemogućnosti ostvarenja izgradnje preradbenih kapaciteta za bukovu
piljenu građu.


Tako se na bazi jelove piljene građe u čitavom razdoblju vrši proizvodnja
građevinske stolarije u Stolariji Ogulin i Stolariji Josipdol koje su uz izmjene
i dopunjavanje programa stabilizirale proizvodnju zadnjih desetak godina i to:
stolarija Ogulin na 56000 kom prozora sa termoizolacijskim staklom, a stolarjia
Josipdol na 48000 kom prozora za obično staklo — »krilo na krilo-«.


Predviđa se preselenje Stolarije Ogulin sa izdvojene lokacije »Zegar« na
zajedničku lokaciju pilane Ogulin, za što je sagrađena proizvodna hala, dok
druga infrastruktura postoji; u očekivanju su nabavke novog strojnog parka za
kapacitet od 100.000 komada — jedinica građevinske stolarije.


Predviđa se također modernizacija stolarije u Josipdolu na istoj lokaciji
za kapacitet od 100.000 kom građevne stolarije.


Jelovu rezanu građu prerađuje i Tvornica montažnih kuća u Ogulinu sa
kapacitetom od 50.000 m2 montažnih objekata razne vrste i namjene u dvije
smjene, koji kapacitet se ne koristi u cijelosti zbog tržišnih prilika.


Pored toga dio jelove piljene građe finalizira i Tvornica ambalaže u Josipdolu
na lokaciji pilane Josipdol koja je puštena u rad 1976. godine sa kapacitetom
od 60.000 komada paleta i sanduka.