DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 142     <-- 142 -->        PDF

Možda je briga za podmladak šumara Franzonija bio strah da će pomla


đenje ovih šuma biti velik problem uz jake sječne zahvate koje je prepisao.


Major P i e r k e r je za Otočku pukovniju predvidio prosječan sječni


zahvat od 26%> stabala: 30% četinjača, 23°/» bukovine i 20"V<> ostalih listača.


(OTL). Za Ogulinsku pukovniju prepustio je određivanje etata šumaru Fran


zoniju. On je vjerojatno predviđao prebiranje šuma slično našem poimanju,


a šumar Franzoni odredio je oplodne sječe, da bi se polučila što veća dobit


korištenja šuma.


Negativne posljedice jakih sječa kao da su ubrzo uočene, jer samo 20


godina kasnije, — »za ono vrieme vrlo karakterističan šumski red od godine


1787.« — kako piše I. Kola r (11), donosi i slijedeće: »Drvosjek mogao se je


otvoriti tek onda, ako su bila sva ovakova stabla (leževina i suhari u šuma


ma, stabla po livadama i poljima) isječena. Svaki drvosjek morao je biti uzak,


da se ne bi drveće suviše sušilo i da se pogibelji od vjetroloma i izvaljivanja


stabala izbjegne. Oko 16 do 20 najljepših stabala moralo se za pomlađivanje


ostaviti ».. . i dalje: »Da se drvosjek opet pošumi morali su dati lugari sje


menje sakupljati i početkom travnja u drvosjeku posijati odnosno posaditi.


U drvosjeku nije smjela marva niti boraviti niti pasti.«


»Osnovama« na kojima se imao zasnivati »Šumski red« ponovljena je većina
postavki »Privremenog šumskog reda« iz 1764. godine i »Naputka za
šumare«, a ponegdje su »Osnove« detaljnije.


Točkom 13. »Osnova« traži da se da se iz svih »k moru visećih šuma


otstrani suvišno bukovo drvo i da se mjesto njega odgaja hrast, smreka, jelva


i bor« . . . Smatralo se da bi se šume najbolje očistile od bukovog drveća palje


njem ugljena. Bukovo drvo je beskorisno, jer ga toliko nije trebalo za gorivo,


a nije se moglo ni unovčiti, stoga »da se donekle pomogne siromašnim grani


čarima, dozvoljava do daljnje odredbe uganjati blago u bukove šume.«


Ne znamo koliko se postupalo po gornjim naredbama i uputama. No I.
Kolar smatra, da od tih mjera nije bilo velike koristi, jer su šumari u Krajini
bili podređeni vojnim vlastima, koje nisu mogle ni htjele prosuditi važnost
šumskouzgojnih mjera.


Šumski zakon, koji je u civilnoj Hrvatskoj uveden u život 1858. godine
a u Vojnoj Krajini 1860, sadržavao je mnoge sasvim moderne, postavke i norme
gospodarenja šumama, koje vrijede i danas. Tako je Zakon određivao da »bez
dozvole nije slobodno nijedno zemljište šumsko oduzeti... ni obraditi ga na
svrhe druge.«


Za prekršaje plaćala se novčana kazna koja se u Vojnoj Krajini za svakih
5 forinti mijenjala jednim danom zatvora ili »radnjom u šumi«. Sumi oduzete
površine imale su se ponovno zašurrrti u vremenu kojeg će odrediti šumarski
vještak, a najdulje u roku od 5 godina. Starije čistine imale su se razdjeliti
u toliko dijelova koliko godina sadrži ophodnja ostalih šuma i svake godine po
jedan taj dio imao se pošumiti.


Po zakonu se uskoro i postupalo barem u Primorju. Po Malbohanu (13)
primorske pustoši stajale su pod upravom šumskih ureda u Ogulinu, Otočcu
i Gospiću do 1878. godine. Već 1865. godine Šumski ured u Ogulinu počeo
je pošumljavanjem kraških goleti. Kad je 1878. godine osnovano Nadzorništvo
za pošumljavanje krša u Senju, Šumski ured u Ogulinu predao je istome
3707 k. j . branjevina u Primorju, od čega trećinu ranije nepošumljenih kraških
goleti.


448