DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 138     <-- 138 -->        PDF

jer je podmirenje povećanih društvenih potreba na drvnoj sirovini osnovni
smisao i zadatak šumarskih organizacija.


Od osnivanja SG »Javornica« Ogulin 1948. godine do kraja 1984. godine
uspješno je pošumljeno odnosno izvršeno očetinjavanje panjača na površini od


3.276 ha (Podaci osnova gospodarenja i kolaudacijskih zapisnika) odnosno
91,5 ha prosječno godišnje u vremenu od 36 godina.
Po pojedinim bivšim Šumarijama pošumljeno je:


OOUR Šumarija Radove
izvršila smreka
Pošumljenobor
b. i c.
ost.
čet.
— ha
Ukupno /.
1. OGULIN OOUR
SOR-a
Svega:
12
12
219
219
735
244
979
966
244
12^10 36,9
2. JOSIPDOL OOUR
SOR-a
Svega
71
71
151
45
198
518
32
550
740
77
817 24,9
3. PLASK I OOUR
SOR-a
Svega
48
48
53
53
580
70
650
681
70
751 22,9
4. BRINJE OOUR 32 — 95 127 3,9
5. PARTIZANSKA
DREŽNICA
M 20 — 97 117 3,6
6. JASENAK ., 28 — 26 54 1,6
7. GOMIRJE OOUR
SOR-a
Svega
73
73
— 115
14
129
188
14
202 6,2
UKUPN O OOUR-a
SOR-a
284 423
45
2.166
360
2.873
405
87,7
12,3
SVEUKUPNO Svega 284 468 2.526 3.278 100,0


Većina kultura osnovana je u mješovitim sastojinama. Ciste smreke ima
8,7´°/o, borova 14,3%, dok u mješovitim kulturama (77%) prevladava ob. bor sa
oko 50%, smreka dolazi sa oko 30l0/o, — ostatak čine ariš, duglazija i borovac,
a u manjoj mjeri c. bor, pačempres, P. omorika i sitka.


Po ovim podacima kulture zauzimaju 3,7%> ukupne površine.


Po starosti kulture pružaju slijedeću sliku:


1088 ha (33,2%) starost je preko 25 godina, starosti od 16-—25 godina ima
1025 ha površine ili 31,0´%, od 6—15 godina 476 ha kultura ili 14,5%, a 689 ha
(21°/o) starosti je do 5 godina.