DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 108     <-- 108 -->        PDF

TIPOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I EKOLOŠKO-GOSPODARSKI
TIPOVI SUMA


Nikola VUCELIC*


Kako je poznato istraživanja botaničara I. Horvata na ličkoj Plješevici
smatraju se začetkom biljnosociološkog proučavanja i opisa vegetacije u našoj
zemlji ali i novim polazištem za tipologiju šuma na florističkoj, odnosno fitocenološkoj
osnovi. Horvat (1938, 1950) se zalaže da se što prije istraže naše
biljne zajednice detaljno pedološki, a zatim da se upravo te jasno određene
biljne zajednice ispitaju i u šuskogospodarskom pogledu.


Mnogobrojni fitocenološki radovi Horvata i ostalih istraživača utrli su put
i stvorili uvjete za provedbu sistematskih tipoloških istraživanja šuma, kako
ih je sadržajno i metodski u nas prvi predložio S. Bertović (1959, 1961) te
organizirao i sa suradnicima proveo unutar znanstvenoga zadatka »Istraživanje
tipova šuma i šumskih staništa». Prema toj osnovnoj koncepciji i shemi
odnosno metodici tipoloških istraživanja, kako se dosad provode u Hrvatskoj,
nastoji se što detaljnije proučiti pojedine šumske fitocenoze poredbenim ekološko-
biološkim i šumsko-gospodarskim istraživanjima; zatim definirati i klasificirati
regionalne i lokalne ekološko-gospodarske tipove šuma te dati smjernice
za njihovo optimalno i razumno iskorišćivanje s jednog ili više gospodarskih
gledišta .Pri tom se kao regionalni ili lokalni ekološko-gospodarski tip(ili podtip) smatra svaka ona klimatskozonska ili paraklimaksna zajednica
(asocijacija ili njena niža sistematska jedinica — subasocijacija, varijanta, subvarijanta,
facijes), koja se odlikuje osobitim ekološko-biološkim ili gospodarsko-
ekonomskim značajkama, važnim za racionalno gospodarenje (Bertović 1970,
1983; Bertović, Glavač 1963, 1987).


Prilikom sustavne provedbe tipološkog istraživanja šuma, za svaki pojedini
vegetacijski tip redovito se tretiraju uobičajenim redoslijedom, opisno i
kartografski, ove najvažnije ekološko-biološke i šumsko-gospodarske komponente
(problemi) istraživanja: 1. litološka građa, 2. orografske jedinice i parametri
reljefa. 3. klimatske (bioklimati, mikroklima) i fenološke prilike, 4. fitocenološka
karakterizacija, 5. pedološke i ostale edafske osobitosti; 6. šumsko-
uzgojno karakterstike, 7. dendrometrijske i šumskouređajne značajke i 8.
ekonomski faktori.


U uzgoju i uređivanju šuma oduvijek se uvažavalo ekološke prilike i njihovu
ulogu u šumskim staništima i sastojinama, a njihovo je proučavanje
i solidno poznavanje osobito važno u šumskoj tipologiji zbog njezine višestruke
znanstvene i praktične primjene. Petrografska građa je prva ekološka
komponenta a istražuje se zbog međuovisnosti različitih stijena s obličjem
terena, hidrografskim prilikama, vrstama tla i vegetacije. Reljef, o


Nikola Vucelić, dipl. inž. šum., Ogulin


ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 109     <-- 109 -->        PDF

dnosno pojedini reljefni faktori proučavaju se radi njihova poznatoga
modifikatorskog utjecaja na vrijeme i podneblje, na različite edafske
procese te razvitak i zonaciju vegetacije. Klimatološka komponenta, ovisno


o raspoloživim podacima, obuhvaća prvenstveno studij i opis općenite klime
u cijelom istraživanom području a osobito u pojedinim bioklimatima odnosno
klimatogenim vegetacijskim područjima. Uz ta proučavanja, a zbog poznate
važnosti, također se organiziraju na reprezentativnim lokalitetima poredbena
sezonska mikroklimatološka istraživanja i fenološka motrenja, kako je to bilo
prvobitno zamišljeno na profilu Kleka i u fitocenozama Drežničkog polja i
okoliša. Fitocenološka komponenta obuhvaća detaljno istraživanje i kartiranje
svih šumskih zajednica i najvažnijih degradacijskih stadija te njihov prostorni
raspored i odnos s regionalnom klimom i mikroklimom, geološkom podlogom
i vrstama tala. Pojedine solidno istražene fitocenoze su ujedno polazište za sva
ostala tipološka proučavanja. Pedološka istraživanja i kartiranja vrsta tala
su nezaobilazna tipološka komponenta jer daju elemente za pedološku karakterizaciju
pojedinih fitocenoza i ekološko-gospodarskih tipova, za određivanje
plodnosti tla, za obnovu i rekonstrukciju sastojina i otale praktične svrhe
i potrebe.
U grupi šumsko-gospodarskih problema na prvom su mjestu uzgojna
istraživanja kojim se, uz ostalo, utvrđuju: sastojinski oblik, vitalnost i kvalitet
sastojina, oblik i veličina krošanja, uvjeti pomlađivanja i si. Uređivačka komponenta
obuhvaća proučavanje debljinskog i volumnog prirasta, boniteta sastojina,
promjera sječive zrelosti za raznodobne šume i najpovoljnije ophodnje
za jednodobne sastojine. Unutar ekonomske komponente, na osnovi utvrđenog
učešća sortimenata u pojedinoj šumskoj zajednici i ostalim vrijednostima, određuje
se postojeća i optimalna vrijednost sastojina, optimalna dužina privlačenja
sortimenata i gustoća prometnica. Pomoću nabrojanih elemenata ustanovljuje
se prioritet ulaganja po tipovima šuma.


Završna faza tipoloških radova su analiza i sinteza rezultata svih provedenih
istraživanja, na osnovi kojih se definiraju i razvrstavaju ekološko-biološki
i šumsko-gospodarski tipovi a u konačnici ekološko-gospodarski tipovi.
Od samog početka istraživanja u Hrvatskoj predstavljaju širu osnovicu za
razvrstavanje i opis tipova šuma fitogeografske regije i njihove klimatskozonske
zajednice te područja, pojasi (zone), njihove prirodne rasprostranjenosti
jer najbolje obilježavaju regionalne geografske, reljefne, klimatske, edafske
i gospodarske karakteristike pojedinog kraja (Bertović 1970)1. Označavanje
ekološko-ogspodaskih tipova je proizvoljno: to mogu biti nazivi fitocenoza,
ekološke grupacije biljaka, slova, brojevi i njihove kombinacije. U
svakome slučaju izbor oznaka je tehničko pitanje jer one predstavljaju samo
simbol (»šifru«) za niz karakteristika pojedinog tipa (ili podtipa), utvrđenih
kompleksnim istraživanjima.


U Hrvatskoj se, zasad, u praksi koriste slijedeće tipološke jedinice: regija,
područje, tip i podtip (Cestar 1970), odnosno područje, zona (regija), ekološko-
gospodarski tip i podtip (Cestar 1974). Prema novijoj verziji... »-pod podru


1) Navedeni princip je implicite uvažen u Pravilniku o načinu izrade šumskogospodarskih
osnova područja... (Narodne novine 19, Zagreb 1981) i neposredno u
Pravilniku o bonitiranju zemljišta (Narodne novine 47, Zagreb 1982), kojim se propisuje
mjerila i osnove za bonitiranje zemljišta sposobnoga za poljoprivrednu ili
šumsku proizvodnju u SR Hrvatskoj.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 110     <-- 110 -->        PDF

čjem podrazumijevamo geografski određenu cjelinu koju karakteriziraju makroklimatske
i geološke karakteristike značajne za rast i razvoj određenih vrsta
drveća, te određeni način gospodarenja. Cijela Hrvatska razdijeljena je na tri
područja, kojima su dane oznake rimskih brojeva i to: I Dinarsko područje,
II Panonsko područje, III Eumediteransko i submediteransko područje. Pod
zonom (regijom) podrazumijevamo određene cjeline unutar područja sa sličnim
ekološkim i gospodarskim karakteristikama, važnim za uspijevanje pojedinih
vrsta drveća. Za 11 utvrđenih zona predviđeno je obilježavanje velikim početnim
slovima abecede. Ekološko-gospodarski tip obuhvaća određenu površinu
šuma ili šumskog zemljišta podjednakih ekološko-bioloških i gospodarsko-ekonomskih
značajki o kojima ovisi način gospodarenja šumama, a označava se
arapskim brojevima. Ekološko-gospodarski podtip šume je određena površina
šuma ili šumskog zemljišta koja se izdvaja s obzirom na pojedine, za gospodarenje
važne, ekološke ili gospodarske značajke. Za označavanje podtipova
uzeta su mala slova abecede (a, b, c, d, itd.)«.


i U Ogulinskom kraju prva tipološka istraživanja provedena su u niskim
šumama, šikarama i bujadnicama gospodarskih jedinica Veljun, Tržička šikara
i Zalije. U njima se želilo proučiti pojedine ekološko-biološke i šumsko-gospodarske
značajke, formirati ekološko-gospodarske tipove i odrediti meliorativne
zahvate. Istraživanja su obavljena u nešto reduciranom opsegu. Na fitocenološka
i pedološka istraživanja nastavilo se utvrđivanje drvnih masa i prirasta
na ranije unesenim četinjačama u Veljunu i Zalijama, a kao usporedba i dopuna
poslužili su i rezultati analize stabala iz odrasle kulture Bosiljevo. Rezultati
tih istraživanja, objavljeni u prvom svesku publikacije »-Radovi«, po ocjeni


M. Anića (1965)... mogu poslužiti kao dobar primjer rješavanja problema melioracije
degradiranih šumskih terena na bazi primjene fitocenologije i ekologije
.., a zapaženi su i povoljno ocijenjeni i u širem krugu stručnjaka2.
Uz opisani rad provodili su se, prema ustaljenoj metodici i programu, različiti
pripremni poslovi i rekognosciranja terena za sistematska tipološka istraživanja
i kartiranja cijeloga Ogulinskog kraja, u intezitetu obrade i mjerilu
karata 1 :100.000. U razdoblju od 1968. do 1972. godine ekipe Instituta za
šumarska istraživanja u Zagrebu provele su sve terenske i uredske radove i
priredile prethodne rezultate istraživanja u 5 svezaka elaborata pod naslovom
»Regionalni ekološko-gospodarski tipovi šuma na području Šumskog gospodarstva
Ogulin«. Na osnovi rezultata svih ekoloških, gospodarskih i ekonomskih
istraživanja te njihove sinteze, definirani su ekološko-gospodarski tipovi
šuma i dati u elaboratu »Ekološko-gospodarski tipovi šuma na području Šumskog
gospodarstva Ogulin«.


Dosljedno prema podacima u tom institutskom elaboratu dajemo sažet opis
karakteristika utvrđenih ekološko-gospodarskih tipova i podtipova (EGT) i
kartu njihove rasprostranjenosti u Ogulinskom kraju.


EGT I-A-10 karakterizira zajednica bora krivulja (Pinetum mughi croaticum
Ht.). Obrasta neznatne površine na vrhu Bjelolasice i ima izrazito zaštitno
značenje. Tu se fragmentarno javlja i klekovina bukve (Fagetum croaticum
sufruticosum Ht.), EGT I-I-20.


2) S. Radulović (Šumarstvo 1—2, Beograd 1967), M. Piskernik (Gozdarskl vestnik
XXV, Ljubljana 1967), L. Risin (Referativni žurnal 56, Lesovedenie i lesovttdstvo
10, Moskva 1967).


416
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 111     <-- 111 -->        PDF

EKOLOŠKO-GOSPODARSKI TIPOVI SUMA
OGULINSKOG KRAJA


1-8-10 S-C-12 l-C-20 I-C-&0 l-C-50
i o o o Hlslsi "-""-""n
n ° ±± u U u
u u
l-C-60 l-C-61 l-D-10 I-D-12 l-D-30 l-D-31 l-E-10 l-G-10 l-H-10 l-J-10


EGT I-B-10 je predstavljen pretplaninskom Šumom bukve (Fagetum croaticum
subalpinum Ht.). Po rastu bukve i uvjetima gospodarenja je podijeljen
u 4 podtipa — a, b, c, d. Podtipovi a, b, c od gospodarske su važnosti i cilj
gospodarenja je proizvodnja tanje tehničke oblovine i prostornog drva, u podtipu
I-B-10d cilj je zaštita tla.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 112     <-- 112 -->        PDF

EGT I-C-10 Ekološke značajke: vapnenačka podloga, tla su rendzine, smeđe
tlo, smeđe ilimerizirano tlo, kompleks tih tala i posmeđene rendzine, a karakteristična
je zajednica šuma bukve i jele (Fagetum croaticum abietetosum Ht.).
Podtipovi su I-C-10 a sa skeletnošću tla do 25°/o i I-C-10 b s kamenitošću tla iznad
25% površine. Ovi podtipovi čine 50°/» površine svih očuvanih sjemenjača
i predstavljaju najvažnije šume ogulinskog područja. Osnovne osobitosti tih
sastojina su nepravilna debljinska struktura, nepovoljan omjer smjese, stanje
drvne mase ispod normale (osobito četinjača), te slabo podmlađivanje, a u
novije vrijeme (iza 1980) znatno učešće sanitara jele zbog vjetroizvala, ledoloma
(1981/82) a većim dijelom i posljedica onečišćenja atmosfere i «-kiselih
kiša-«.


U smjernicama gospodarenja određena je sječiva zrelost za jelu od 60 cm,
u podtipu I-C-10 b — 70 cm, a za bukvu 50 cm. Najpovoljniji sastojinski oblik
je raznodobna mješovita sjemenjača (70°/o četinjača i 300/o listača, a za podtip
I-C-10 b 60% : 40e/o), preborne distribucije, tipičnoga stadija, normalnoga
stanja i grupimičnoga prebornog rasporeda (za podtip I-C-10 b, stablimičnog
rasporeda stabala). Grupimićna struktura je vrlo malo zastupljena, a najčešće
su to sastojine s premalo tankih i srednje debelih stabala, nedovoljna sklopa,
stablimična rasporeda stabala. Stvaranju grupa pristupilo se samo na onim
mjestima gdje je osigurano prirodno podmlađivanje. Jedan od uzroka stanja
ovih šuma bio je svakako ekstenzivan način gospodarenja, zbog njihove neotvorenosti.
Sada je, međutim, stanje znatno povoljnije pa će se postavljeni
ciljevi gospodarenja moći brže ostvariti.


EGT I-C-12 Na stjenovitim površinama čest je ovaj facijes bukovo-jelove
šume s milavom (Calamagrostis arundinacea i C. varia). U tom tipu moguća
je jedino prirodna obnova, a cilj gospodarenja je, osim proizvodnje tehničke
oblovine i zaštita tla.


EGT I-C-20 Karakteristična zajednica je šuma jele i smreke s milavom
(Calamagrosti-Abietetum piceetosum Ht.), koja nastava terene gdje kameni
blokovi i stijene izbijaju na više od 70% površine. Ovaj tip nema optimalnog
oblika, ekonomičnost iskorišćivanja je minimalna a namjena izrazito zaštitna.
Najrasprostranjenije sastojine su u području Bijelih stijena, Ostrožice i Dumanića.


EGT I-C-40 je predstavljen gorskom šumom smreke s jelom (Piceetumcroaticum montanum Ht. subas. abietetosum prov. Pelc.) u Jasenačkim Lugovima.
Najpovoljniji sastojinski oblik je raznodobna mješovita sjemenjača preborne
distribucije, tipičnoga stadija i normalnoga stanja, skupinasto prostornog
rasporeda stabala. Optimalan omjer smjese je 90*/o četinjača i 10% listača.
Jela i smreka se vrlo dobro pomlađuju, a cilj gospodarenja je proizvodnja najkvalitetnije
tehničke oblovine.


EGT I-C-50 je rasprostranjen u području Sivnika i podnožju Makovnika,
a obilježava ga zajednica jele s mahom Pleurozium Schreberi (Pleurozio Schreberi-
Abietetum prov. Pelc). S obizrom na normale ove su sastojine dosta narušene
zbog znatnog antropogenog utjecaja. Optimalan omjer smjese iznosi
80% četinjača i 20% listača, a promjer sječive zrelosti za sve vrste je 50 cm.
Preporuča se stvaranje grupimičnog prostornog rasporeda stabala. Ako prirodna
obnova ne uspije, može se pošumljavanje provesti osim jelom i smrekom
običnim borom i arišem.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 113     <-- 113 -->        PDF

EGT I-C-60 predstavlja šuma smreke na dolomitu, tipična i s bukvom
(Piceetum dolomiticum Ht. typicum et fagetosum Pelc. = Abieti Piceetum dolomiticum
prov. Pelc). Nastava strmine iznad Ličke Jesenice. Optimalni omjer
smjese je 50% smreke i 50°/o jele. U tom tipu se može oplodnim sječama u
grupama inicirati pojava prirodnog podmlatka, a prilikom pošumljavanja koristiti
sadnice smreke i jele.


EGT I-C-61 karakterizira šuma jele na dolomitu, tipična i s bukvom (Abietetum
dolomiticum prov. Pelc). Najkvalitetnije šume ovog tipa nalaze se u Titri,
a učešće bukve je previsoko i trebalo bi iznositi 20%. Povoljno je stanje
obilnoga prirodnog podmlatka jele i smreke u grupama ali i širom površine.
Tu su potrebni uzgojni zahvati njege mladog naraštaja.


EGT I-D-10 obilježava brdska šuma bukve (Fagetum croaticum montanum
Ht.), koja je u ogulinskom području, s obzirom na važnost i rasprostranjenost
(20"/« površine svih sjemenjača), na drugom mjestu. Najpovoljniji sastojinski oblik
je raznodobna bukova sjemenjača preborne distribucije, tipičnoga stadija
i skupinastog prostornog rasporeda stabala. Gospodarenje ovim šumama bilo
je od sastojinskog do stablimičnog tako da su ove šume svih prelaznih oblika od
jednodobnih do prebornih. Forsiranjem preborne strukture koja je vrlo labilna
(jer bukva pokazuje tendenciju slojevitosti odnosno jednodobnosti; te šuma
Safar naziva »raznodobne — jednolična izgleda«) dovelo je do raznolikosti njihovih
oblika.


Generalno je rečeno da gospodarenje u ovom tipu treba da bude po principima
oplodnih sječa u skupinama. Međutim preobrazba postojećega stanja ne
može se provesti trenutačno i pod bilo koju cijenu jer treba uvažiti sadašnje
stanje svake sastojine.


Znatne su površine dobro sklopljenih sastojina u stadiju razvitka mladika
i letvika nastalih oplodnim sječama pa zahtijevaju intenzivna čišćenja i prorede,
koji se izvode bilo na reduciranim površinama ili širom odsjeka. Spomenimo
da su ove šume 50-tih godina očetinjavane sjemenom jele. Ona se mjestimično
održala u malim gnijezdima i hrpama ali sva nastojanja ovim načinom
očetinjavanja pod gustim sklopom, uz prirodnu ekspanzivnost bukve,
nisu dala željene rezultate.


EGT I-D-12 vegetacijski je predstavljen šumom bukve s kukurjekom (Helleboro-
Fagetum prov. Pelc). Prostrane sastojine ovog tipa su po sadašnjem stanju
i cilju budućeg gospodarenja slične prethodnom tipu.


EGT I-D-30 je zaTtupljen šumom crnog graba s crnjušom (Erico-OstryetumHt.) na rendzinama s podlogom dolomita. Gospodarske karakteristike: najpovoljniji
sastojinski oblik je mješovita sjemenjača sa 70% crnog bora i 30%>
autohtonih listača. Ophodnja za crni bor je 80 godina, a njegovu obnovu treba
provoditi oplodnom sječom.


EGT I-D-31 je šuma običnog i crnog bora s kukurjekom (Hellebor o-Pinetum
Ht.), tipična i sa smrekom. Na maloj površini u g. j . »Titra-Javornik« predstavlja
reliktnu oazu nekad rasprostranjenijih borovih šuma. Zbog antropogenih
utjecaja stanje ovih šuma je narušeno, a mjestimično su degradirane u
pašnjake s vlasuljom i borovicom. U smjesi sudjeluju osim bora, smreka i jela,
osobito na dubljim tlima udolina. Na tim stojbinama bor ima meliorativni karakter
i popravlja svojstva tla što omogućuje naseljavanje ostalih vrsta iz
klimazonalne šume bukve i jele. Ove je sastojine moguće obnavljati oplodnim
sječama na površinama različitih veličina, ovisno o stanju svake sastojine.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 114     <-- 114 -->        PDF

EGT I-E-10 karakterizira šuma kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum
Ht.), kojoj je priključena i šuma cera s kostrikom (Brachypodio-Quercetum
cerris prov. Pelc). Gotovo da nema očuvanih sjemenjača ovoga tipa, već
su to različiti degradacijski oblici, od panjača graba u kojim je sasvim nestao
kitnjak do pašnjačko-bujadničkih površina. Većina kultura četinjača je uzgojena
na neobraslim površinama ovog tipa, a djelomično su provađane i konverzije
panjača sadnicama mješovitih četinjača s različitim uspjehom. Unašane
vrste su: smreka, ariš, borovac, obični i crni bor, rjeđe duglazija, bagrem i
pačempres, a u novije vrijeme sitkanska smreka, kitnjak i japanski ariš.


EGT I-G-10 je razvijen jedino u Drežničkom polju (površine oko 50 ha),
na poplavnim tlima kvartarnih nanosa. Obilježava ga šuma hrasta lužnjaka
sa žutilovkom (Genisto-Quercetum roboris prov. Pelcer). Sastojina je dobar
dio godine poplavljena do visine krošanja, a prilikom pucanja leda nastaju
znatna oštećenja stabala. S obzirom da ova šuma nije dovoljno istražena a
predstavlja i rijetkost, uvrštena je u šume posebne namjene za znanstvena istraživanja.


EGT I-H-10 predstavlja graničan pojas prema submediteranskim šumama
u gospodarskoj jedinici -Javorov Vrh — Stubica«, a izgrađuje ga primorska
šuma bukve (Fagetum croaticum seslerietosum Ht.). Najpovoljniji sastojinski
oblik je raznodobna sjemenjača bukve preborne distribucije, normalnoga stanja
i grupimičnoga prostornog rasporeda. Promjer sječive zrelosti za bukvu je
40 cm. Bukva se dobro obnavlja oplodnim sječama na grupama. Uzgojni radovi
su njega mladog naraštaja i selektivne prorede.


EGT I-J-10 obuhvaća zajednicu crnoga graba sa šašikom (Seslerio-Ostryetum
Ht. et Hić). Najpovoljniji sastojinski oblik je jednodobna mješovita sjemenjača,
sa 70% crnog bora. Ophodnja za bor je određena s 80 godina, a njegova
obnova provedbom oplodnih sječa. Za sada nisu vršena ulaganja u ove
šume pa su one nisko produktivne i ekonomski slabo važne.


Osim navedenih ekološko-gospodarskih tipova i fitocenoza koje ih predstavljaju,
Pelcer navodi u ogulinskom području još i ove, zasad provizorno
imenovane, zajednice šuma i šibljaka: Epimedio-Fagetum, Luzulo-Quercetum
petraeae, Quercetum cerris, Crataego-Viburnetum opuli, Berberi-Viburnetum i
Salicetum cinereo-purpureae.


Za sve ekološko-gospodarske tipove, detaljniji podaci o normalama, prirastu,
ciljevima i načinu gospodarenja i dr. nalaze se u spomenutim publikacijama
Šumarskog instituta. Općenito se može reći da je sadašnje stanje šumskih zemljišta
i šuma znatno ispod njihovih proizvodnih mogućnosti (usporedi Cestar,
Vucelić 1979) pa predstoji dugotrajni i velik zadatak da se postigne najveće
korištenje prirodnih izvora ne samo u proizvodnji drveta već i ostalih funkcija
šume.


Sekcija za uređivanje šuma u Ogulinu je primjenjivala rezultate tipoloških
istraživanja prilikom revizija i obnova osnova gospodarenja, u terenskom izlučivanju
odjela i otsjeka kao i njihovu provedbu kroz sve osnove gospodarenja.
Stručnjaci Sekcije također su proveli daljnja detaljna istraživanja u
šumama Šumarija Gomirje i Drežnica, u intenzitetu kartiranja 1:25000 pod
nadzorom specijalista iz Instituta. U dosadašnjoj primjeni ekološko-gospodarskih
tipova šuma promijenila su se donekle shvaćanja u gospodarenju šumama,


420
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 115     <-- 115 -->        PDF

kako u pogledu intenziteta i načina sječivih zahvata, šumsko-uzgojnih radova,
tako i u detaljnijem planiranju i praćenju postignutih efekata.


Spomenuli smo da generalne odredbe gospodarenja po ekološko-gospodarskim
tipovima, za određene sastojine (npr. tip I-D-10) treba prilagoditi njihovom
postojećem stanju, nastalom dosadašnjim načinom gospodarenja pa će
se u jednom prelaznom razdoblju morati odstupati od tih smjernica. Također
dugotrajan proces stvaranja grupimične strukture, koji zahtijeva veća ulaganja
u uzgojne radove, zasad je ograničen na one grupe gdje je osigurano prirodno
podmlađivanje pošto postoji prioritetan zadatak rekonstrukcije degradiranih
šuma i pošumljavanje neobraslih površina.


Budući da sastojine normalnoga stanja daju i optimalne prihode, to će i
postizanje toga stanja po svim elementima normaliteta biti i jedan od ciljeva
gospodarenja šumama. Iz podataka Cestara i Vucelića (1979) o potencijalnim
mogućnostima šuma Š. G. Ogulin, proizlazi, da je sadašnje stanje drvnog fonda
niže od normalnog (po EGT) za 29% (dok bi po Klepčevirn normalama taj manjak
iznosio 10%) uz pripomenu da se odnosi samo na gospodarske šume sjemenjača),
a ove su razlike još znatnije ako analiziramo broj stabala. Tako
npr. prosječni broj stabala na 1 ha po normalama EGT iznosi 788, a po Klepčevirn
normalama 530 stabala/ha (naravno za prosječni bonitet (III) svih sjemenjača,
uz omjer smjese 0,6 : 0,4 (četinjače : listače), svedeno na sječivu
zrelost četinjača od 60 cm a listača 50 cm prsnog promjera), a sadašnje stanje
kreće se oko 400 stabala/ha.


Suma bukve i jele u predjelu Crna Kosa.
Snimio: Z. Vajda


No unatoč ovim dilemama ekološko-gospodarski tipovi i tipološki tretman
predstavljaju kvalitetan napredak i slobodno se može reći da smo u tom
pogledu na razini naprednih svjetskih dostignuća u gospodarenju šumama.


Već na početku opisanih tipoloških istraživanja, Bertović i Tomašegović
su proveli prva poredbena istraživanja i kartiranja na osnovi fotointerpretacije
vegetacije na nekoliko reprezentativnih lokaliteta Ogulinskog kraja: u okolici
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 116     <-- 116 -->        PDF

Gornjih Dubrava i Plaškog (1961), na profilu Jezerane — Plaški (1967), u okolišu
Kleka, Musulinskog Potoka i Drežničkog Polja (1971, 1973).


U novije vrijeme tipološke i druge radove znatno olakšava aktualan fotomaterijal
dobiven aviosnimanjem 1982. godine, za izradu Osnovne državne
karte Općine Ogulin. Na inicijativu Vucelića a za potrebe šumarske fotointerpretacije,
naručen je dodatni snimak raslinstva u vegetacijskom periodu (»pod
listom«), u mjerilu crno-bijelih pankromatskih snimaka 1:15000 a fotoskica u
razmjeru 1:7500. Osim izrade Osnovne državne karte (ODK) namjeravalo se
istu obogatiti ekološkim informacijama za različite zadatke privrednog i društvenog
planiranja. U tu svrhu su na fotoskicama određene šumsko-vegetacijske
cjeline (N. Vucelić, M. Vukelić), zatim travnjačka i ostala vegetacija (Sugar,
Pelcer) i respektirajući ostale ekološke faktore izrađena je, uz idejno vodstvo
i koordinaciju Z. Tomašegovića, karta ekotopa s ukupno 33 kartografske jedinice
(Martinović J., Vranković A. 1985). Osim standardnoga sadržaja ODK
nadalje je važno i njezino obogaćivanje s podacima mreže elektro i PTT vodova
te tzv. »naknadnim točkama« koje su zgustile trigonometrijsku mrežu i tako
znatno olakšale geodetska i ostala mjerenja prilikom uređivanja površine zemljišta.


Na kraju se može zaključiti, da istraženi ekološko-gospodarski tipovi šuma
i ekotipovi predstavljaju suvremenu podlogu za dugoročno planiranje razvoja i
korištenje prirodnih dobara te oblikovanje i zaštitu čovjekova životnog okoliša
u Ogulinskom kraju.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 117     <-- 117 -->        PDF

III. Prirodna i kulturno-povijesna baština