DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 95     <-- 95 -->        PDF

ki autor trebao pripremiti širi sažetak za
domaće stručne časopise (Šumarski list i
dr.).


M. Figurić je naglasio potrebu kritičnijeg
odnosa za uvoz strane tehnologije
kao negativnost u ekonomskom pogledu,
jer takav uvoz »više koristi razvijenijim
zemljama koje prodaju tehnologiju, nego
(kupcima« ... (str. 50). Ali da se vlastiti
istraživački radovi mogu provoditi potrebno
je specifičan način njegovog financiranja
sa strane banaka, kod odobravanja
investicija davati prednosti projektima
temeljenim na vlasititim rezultatima
znanosti i tehnološkog razvoja, te »ukidanjem
neopravdanih uvoznih ograničenja
i omogućavanja uvoza neophodne
znanstvene opreme i repromaterijala za
znanstvenoistražvački rad, uvoza inozemne
i stručne literature, te ukidanja ograničenja
na putne troškove uz terenski dio
znanstvenoistraživačkog rada« (str. 51).
2.
Sa Simpozija »Gospodarenje mediteranskim
šumama SR Hrvatske« objavljeni
su radovi (prema redosljedu u Glasniku)
:


I. Trinajstić: Fitogeografsko raščlanjivanje
šumske vegetacije istočnojadranskog
sredozemnog područja — polazna
osnovica gospodarenja mediteranskim
šumama,
B. Prpić: Odnos hrasta crnike i nekih
njegovih pratilaca prema vodi i
svjetlu,
M a t i ć, S. i Rauš, Đ. : Prevođenje
makija i panjača hrasta crnike u sastojine
višeg uzgojnog oblika,


A. Krstinić i M. Vidaković:
Mogućnosti unapređivanja uzgoja alepskog
i brucijskog bora oplemenjivanjem,
Ž. Borzan : Gitotaksonomske značajke
kariotipova nekih borova,


D. K1 e p a c : Zapisi sa seminara o
alepskom i brucijskom boru u Tunisu
(15—21. IV. 1985),
M a t i ć, S.: Šumske kulture alepskog
bora i njihova uloga u šumarstvu Mediterana,


A. Tomašević: Rekultivacija kraških
goleti pošumljivanjem u SR Hrvatskoj,
Š. Meštrović: Različite uloge mediteranskih
šuma,


A. Pranjić i IN. Lukić: Oblični
broj i dvoulazne tablice volumena crnike
(Quercus ilex L-),
U. Golubović: Postotak prirasta
vrijednosti drvne mase u sastojina alepskog
i ornog bora,
Đ. Rauš: Uloga šuma i parkova u
prostornom i privrednom planu otoka
Raba,


M. Glavaš : Važniji uzročnici sušenja
borovica,
K. O p a 1 i č k i : Zaštita šuma na kršu,
J. Š i m i č i ć : Ugroženost šuma otoka
Raba od šumskih požara,
Zaključc i Simpozija »Gospodarenje
mediteranskim šumama SR Hrvatske
« održanog na Rabu od 8. do 11. listopada
1985. godine (i na engleskom jeziku).


Nakon, uglavnom, dendroloških i dendrosocioloških
istraživanja na Kraškom
području profesora Šumarskog fakulteta


(M. Anića, J. Balena i J Petračića) sada
imademo i stanovite rezultate istraživanja
o uzgoju i zaštiti tamošnjih šuma.
Iako se ne mora prihvatiti sve iznijeto,
jer je istraživanja potrebno provesti i na
širem području i u .različitim klimatskim
(godišnjim) prilikama, ipak svi članci neophodno
su štivo za svakog radnika na
mediteranskom području našeg Kraškog
područja, a osobito onih, koji po prvi put
dolaze tamo na rad. Iako su mlađi i za
vrijeme studija mnoge činjenice saznali,
ponavljanje ne će biti na ođmet.
3.
U treći do ubrajamo priloge (po redosljedu
u Glasniku):


285