DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Institut u Xanla


Osnovan 1983. smješten je 3 km od grada
Xania na Kretd na lokalitetu »ALSYLLION
AGROKEDION« usmjeren je na
mediteransku i subtropsku arborikulturu
te na mediteransko šumarstvo. U tom
smjeru organizirana su dva posebna postdiplomska
studija. Prof. dr Dušan Klepac
predavao je 1987. godine Uređivanje šuma
na tom postdiplomskom studiju.


Prof. dr Dušan Klepac


O ŠTETAMA NA ALEPSKOM I PRIMORSKOM
BORU TE SMRECI U ITALIJI I
NA ČEMPRESU U TURSKOJ


U dvomjesečniku »Monti e boschi«, br.
1/1987. (siječanj — veljača)* između ostalog
nalaze s i članci:


P. Caoretti, A. Panoncese i
C. Par r in i: Opažanja o propadanju
alepskog i primorskog bora na pošumljavanim
površinama u Alta Maremma,
Stefania S ti a v e 11 i i Elena
T o gno 11 i: Opažanja o urodu sjemena
smreke u odnosu na odumiranje šuma,


P. Raddi, A. Pan con es i i Sabr
i Sumer : Čempres u Turskoj, utisci
sa studijsikog putovanja.
Lokalitet Alta Marenna nalazi se u Toscani,
a sastojine alepskog i primorskog


*) Časopis »Monti e boschi«, kojeg izdaje


EDAGRARIA u Bologni, izlazi tridesetu godinu.


Opseg pojedinog broja kreće se oko 120 stra


nica Šumarskog lista, a tretira problematiku


šumarstva, planinskog gospodarstva (pašnjaci.


zaštita tla) i turizma. Pojedini broj stoji 5GO0


Ljira.


bora nisu outohtone. Kulture su podignute
sjetvom sjemena u gradone širine od
5 do 10 m izrađenih namjesto prthodne
makije prije 12 cio 20 godina. Tlo je ilovasto
na vapnencu. Pojedinačna stabla
napadnuta su truležom donjeg dijela debla
ili kore grana u toj mjeri, da se suše,
a prema fotografiji, u boji, ako 5°/», Paraziti
su Diplodia pinea, Ceratocvstis sp.,
Pestaliopsis funerea i Cenangium ferruginosum,
a kao »sekundarni« ksilofagi (Pissodes
notatus i si.).


Autorice su analizirale sjemenj e
smrek e s 42 mjesta iz sastojina na
nadm. visini od 1000 do 1950 m u području
Trenta i zaključile da je smanjena klijavost,
koja ugrožava i prirodno pomlađivanje,
posljedica »odumiranja« šuma tj.
aerosola.


Čempres (C. s eimp ervirens) u
Tursko j nalazi se u prirodnim sastojinama
podignutih pošumljavanjem i zauzima
3,5"Vo šuma (borovi, brucia, halepenki,
crni i obični zauzimaju 38,4% (šumske
površine). Autori su konstatirali relativno
znatan napad Se iridium (Coryneum)
cardinale (Wag.) Sutton i
Gibson, ikoji je prisutan i na čempresima
našeg područja, na stablima vještačkog
pošumljivanja dok u autohtonim sastoji
nama taj fitoparazit nije konstatiran. Neovisno
od toga, autori navode da u Turskoj
postoji 125 šumskih rasadnika, dobro
raspoređenih po cijeloj zemlji, površi


ne od cea 3200 ha s prosječnom godiš


njom proizvodnjom 500 milijuna biljaka


u tuljcima ili s golim korjenjem. Uz to


postoji i 250 manjih privatnih rasadnika,


koji uglavnom proizvode sadnice topola.


O. Piškorie