DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL
SCIENTIFIC PAPERS


UDK 630*652 (Quercus sp.) Sum. list CXI (1987) 197


GOSPODARSKO ZNAČENJE HRASTOVINE U JUGOSLAVIJI


Rudolf SABADI»


SAŽETAK. Hrast (Quercus sp.) dolazi u Jugoslaviji u čistim i
mješovitim sastojinama. Oko 8,57fl» ukupne drvne zalihe je hrastovina,
godišnji prirast je oko 3 mil. m3.


Hrastovina, zahvaljujući estetskim, tehničkim i tehnološkim
svojstvima, relativno je u tražnji oslobođena cikličkih kolebanja,
za razliku od mnogih drugih vrsta.


U ovom radu mjeri se značenje hrsatovine za cjelokupno narodno
gospodarstvo Jugoslavije pomoću input-output modela jugoslavenskoga
narodnog gospodarstva.


Budući da su zadnje input-output tablice jugoslavenskoga narodnog
gospodarstva izdane za 1978. godinu, na temelju statističkih
podataka i nacionalnih bilanci razvijen je osuvremenjeni model za
1982. godinu.


Vrijednosti svih inputa sadržanih u hrastovini su procijenjeni
onako kako ulaze u pojedine sektore, te je izračunat utjecaj.
Ekološke vrijednosti hrastovih sastojina nisu razmatrane u modelu.


Samo postojanje hrastovine u Jugoslaviji uzrokuje kroz primarne,
sekundarne itd. učinke stalnu zaposlenost za 156 100 ljudi.
Vrijednost outputa šumarstva sadržan u hrastovini ostalim sektorima
je 0,24?!» ukupnoga društvenog proizvoda; nedostatak hrastovine
dovelo bi do smanjennja društvenog proizvoda za 1,4%. To znači
da postojanje hrastovine ima multiplikativno djelovanje na cjelokupno
narodno gospodarstvo 5,83; tj. jedna jedinica inputa hrastovine
unijeta u sistem proizvodi 5,83 jedinica društvenog proizvoda.


Nedostatak hrastovine bi izazvao, ceteris paribus, smanjenje izvoza
za 1,91?/*, a uvoza 2,37%.


Usporedivši neke druge sirovine, hrastovina ima najviši multiplikator
društvenog proizvoda, viši od željezne rudače, boksita itd.
(pod uvjetima kako se proizvode u nas i prerađuju u 1982).


UVOD


Hrast lužnjak dolazi u čistim sastojinama šuma u Jugoslaviji relativno
rijetko. Tek 1,23%) od ukupne drvne mase svih šuma je drvna masa lužnjaka
u čistim sastojinama. U mješovitim sastojinama hrast lužnjak i kitnjak imaju
međutim 5,05% od ukupne drve mase, dok je drvna masa hrasta kitnjaka 2,31%
ukupne drvne mase svih šuma u Jugoslaviji.


Prof. dr Rudolf Sabadi, Šumarski fakultet, Zagreb, Simunska c. 25
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Ukupno drvna masa hrastovine (lužnjaka i kitnjaka) veoma je značajna
s 8,57% od ukupne drvne mase, tj. oko 97,3 mil. m3. Procjenjuje se da prirast
hrastovine godišnje iznosi 2,6 do 3 mil. m3, tj. nešto je viši od prosječnog
prirasta listača jugoslavenskih šuma.


1982. godine ukupna sječa bruto mase hrastovine, lužnjaka i kitnjaka, iznosila
je oko 2,9 mil. m3 i posljednjih godina uglavnom se kreće u tim veličinama.


Hrastovina kao drvo za finalnu preradu drva, posebno za izradu namještaja
i u unutrašnjoj arhitekturi, predstavlja najveću vrijednost koju Jugoslavija
ima u svojim šumama. Dok ostale vrste drva manje ili više trpe od stanovitih
pomodarskih trendova, hrastovina je u tražnji veoma konstantna i
oscilacije u tražnji, do kojih povremeno dolazi, rezultat su konjunkturnih a ne
modnih mijena.


S obzirom na značajnu drvnu masu i veliku vrijednost te drvne mase
gospodarsko značenje hrastovne za cjelokupno narodno gospodarstvo Jugoslavije
također je veoma veliko. Značenje hrastovine za narodno gospodarstvo
moguće je međutim utvrditi tako, ne ulazeći u njezin doprinos općem narodnom
bogatstvu sadržanog u stojećoj drvnoj masi, da pretpostavimo kao
da nestane godišnji etat kao input u cjelokupnom narodnom gospodarstvu i da
tim nestakom utvrdimo posljedice koje bi on u međuzavisnom djelovanju proizveo
na cjelokupno narodno gospodarstvo.


METODOLOGIJA I ISTRAŽIVANJA


Narodno bogatstvo sadržano u stojećoj drvnoj masi svih jugoslavenskih
šuma predstavlja, što dakako ovisi o metodologiji računanja, veoma visok postotak
ukupnoga narodnog bogatstva. U resursima narodno bogatstvo jugoslavenskih
šuma najvrednije je. Uzme li se u obzir činjenica da je to još k tomu
obnovljiv resurs, značenje je još veće. Hrastovina ima u tom bogatstvu veoma
visok udio, koji se kreće u visini preko 10%».


U istraživanjima gospodarskog značenja hrastovine nismo međutim procjenjivali
vrijednost hrastovine u ukupnom narodnom bogatstvu,, već smo
istraživanjima željeli utvrditi utjecaj koji hrastovina vrši na cjelokupan gospodarski
bitak zemlje.


Istraživanja gospodarskog značenja usmjerena su dakle gospodarsko dinamički
: što bi se desilo da, ceteris paribus, hrastovine nestane kao inputa.
Istraživanje gosopdarskog značenja hrastovine prema cilju koji smo si postavili
jest analiza međuzavisnosti. Međuzavisnost najbolje opisuje input-output
analiza. Nažalost, posljednje tablice jugoslavenskoga narodnog gospodarstva
odnose se na daleku 1978. godinu, pa su u beznadnom zakašnjenju.


Na temelju podataka o društvenim bilancama, svodnim bilancama cjelokupnoga
narodnog gospodarstva, input-output tablica iz 1978. te procjena
i usklađivanja za potrebe naše analize izveli smo šest-sektorski model input-
ouput tablica Jugoslavije za 1982. godinu.


Ovako visoko agregiran model sigurno ne može zadovoljiti potrebe detaljnog
planiranja ili poslužiti za analizu gospodarske politike, ali on može dati
veoma precizan odgovor koliko nam pojedina vrsta drva vrijedi za cijelo na


198
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 9     <-- 9 -->        PDF

199
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 10     <-- 10 -->        PDF

TABLICA 2.
A) TABLICA TEHNIČKIH KOEFICIJENATA 6-SEKTORSKOG INPUT-OUTPUT


MODELA JUGOSLAVENSKOGA NARODNOG GOSPODARSTVA


CO
X I CO
INPUT
Pilanarstvo i drvne ploče
""´ CD
s §
L >
D H TO
0,05960
a
V
0,
a
C
as co
BI
0,18938
nj B
r-, CO
a a
t i 0 co
> TS
N cd
O CD
cu a.
0,0016
C3
´u
cd -^
co 3
»^
O.S 0,00133
Finalna prerada drva 0,00539 0,06299 0,00180 0,00160
Proizvodnja i prerada
papira 0,00669 0,0,1249 0,27147 0,00973
Ostala .industrija 0,12424 0,22018 0,16120 0,41260
Šumarstvo 0,29906 0,03447 0,08150 0,00012
Ostale proizvodne
djelatnosti 0,13409 0,13204 0,12274 0,15467
2 INTERMEDIJARNI
INPUTI 0,62908 0,65155 0,63988 0,58016
Uvoz 0,04757 0,00563 0„11727 0,16925
Amortizacija 0,05298 0,03510 0,05291 0,04337
Akumulacija 0,01746 0,01546 0,04300 0,03253
Neto osobni dohoci 0,13726 0,16539 0,07137 0,08312
Porezi 0,11564 0,12688 0,07557 0,08557
2 PRIMARNI INPUTI 0,37092 0,34845 0,36012 0,41984
INPU T 2 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000


B) TABLICA SEKTORSKIH MULTIPLIKATORA 6-SEKTORSKOGMODELA JUGOSLAVENSKOGA NARODNOG GOSPODARSTVA


co
-a co
a


« OJ
co 3.


OUTPUT


r-i CO
2*8 a a


aINPUT o co
I! > TS


N co JStž


CO 3
2? ^ «"2


O CJ


Ol TS PH p,


o.S
Pilanarstvo i drvne ploče 1,06945 0,21910 0,00594 0,00551
Finalna prerada drva 0,01021 ,1,07291 0,00677 0,00662
Proizvodnja i prerada
papira 0,01815 0,03078 1,38205 0,02695
Ostala industrija 0,39761 0,58743 0,50990 1,82711
Šumarstvo 0,34355 0,11297 0,12316 0,00565
Ostale proizvodne
djelatnosti 0,33992 0,37645 0,35743 0,38702


U 1982.


0


>


W
U


a


E


t/3 3


0,00572
0,00127


0,00170
0,10832
0,06093


0,13010


0,30869


0,11257
0,09545
0,10502
0,22890
0,14337


0,6913,1


1,00000


GODINI


Ostale
proizvodne
djelatnosti


0,00378
0,00784


0,00436
0,17030
0,00263


0,25529


0,44463


0,01578
0,04382
0,05189
0,23786
0,20602


0,55537


1,00000


INPUT-OUTPUT
U 1932. GODINI


3


«!
0,00870
0,00408


0,00782
0,27584
1,06927


0,25764


co .


|8


cu > L


» SÄ


O QT3
0,00895
0,01292


0,01472
0,43136
0,00869


1,44007
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 11     <-- 11 -->        PDF

rodno gospodarstvo i kakve bi posljedice imao njihov nestanak. Pri sastavljanju
osuvremenjenih input-output tablica za 1982. godinu, na temelju različitih
podataka i procjena iz različitih izvora, vršene su dopune i korekcije. To dakako
nije bio lak zadatak s obzirom da su input-output tablice sastavljene po
specifičnoj metodologiji, koja u izvedenom modelu za 1982. nije do kraja bila
respektirana. No, kako je istaknuto, u dobivenim rezultatima odstupanja su
zanemarljivo malena.


U tablici 1. prikazana je visokoagregirana input-output tablica za šest
sektora, u koliko smo za ova istraživanja podijelili cjelokupno narodno gospodarstvo.
Industriju i rudarstvo rastavili smo na sektore: (1) pilanarstvo i proizvodnja
drvnih ploča, (2) finalna prerada drva, (3) industrija celuloze, papira
i prerada papira i (4) sva ostala industrija i rudarstvo. Šumarstvo je prikazano
kao poseban (5) sektor, a sve ostale proizvodne djelatnosti kao šesti
sektor. Amo dakle ulaze poljoprivreda, vodoprivreda, saobraćaj, trgovina, turizam
i zanatstvo.


Tablica 1. izvedena je, za razliku od tipičnih jugoslavenskih input-output
tablica koje se sastoje od tri kvadranta, u četiri kvadranta. Dodan je dakle
četvrti kvadrant primarnih inputa finalnoj tražnji. Na taj je način naš model
blizak i razumljiv jer se poklapa s nacionalnom svodnom bilancom.


Pošto smo načinili input-output tablicu za 1982. godinu, u tablici 2. izračunali
smo tehničke koeficijente i sektorske multiplikatore (2. A i 2. B).


Zadatak koji smo si postavili jest da izračunamo značenje hrastovine za
cjelokupno narodno gospodarstvo. Valja napomenuti da je u razmatranje uzeto
samo značenje drvne biomase godišnjeg etata. Kao što nije procjenjivano
narodno bogatstvo, tako isto nije u račun uzeta vrijednost općih koristi šuma
koja se odnosi na hrastovinu.


Najteži dio posla bio je procjena inputa šumarstva drugim sektorima koji
se odnosi na hrastovinu.


Kao što je poznato, u input-output tablicama ne promatraju se fizičke
veličine već u novcu izražene vrijednosti. Isto je tako poznato da zbog imperfektnosti
tržišta u nas cijene nisu rezultat ponude, tražnje i troškova resursa,
koji u uvjetima perfektnog ili približno perfektnog tržišta (monopolistička
konkurencija) gospodarske subjekte neprekidno tjeraju u optimizaciju. U
nas cijene šumskim sortimentima (tj. outputima šumarstva koji kao inputi
ulaze u druge sektore) diktira kao kartelne drvna industrija, jer se izvode
deduktivno počevši od cijena finalnih proizvda, od kojih se odbijaju troškovi
prerade, kako bi se došlo do cijena drva na panju ili cijene pojedinih sortimenata
na stovarištu ili u sličnom paritetu. Troškovi koji se odbijaju od
cijena finalnih proizvoda nisu načinjeni na temelju optimalne alokacije resursa,
već su to prosječne cijene. Kako se vrednovanje odvija slično i za sve
druge sirovine, ono mora jednostavno biti prihvaćeno. Prihvativši ga moramo
pretpostaviti da će, izostane li hrastovina, na raspolaganju biti manji
kapaciteti za preradu u stvarnoj sada postignutoj iskorištenosti. Računica bi
dakako bila drugačija ako bismo u obzir morali uzeti sadašnje kapacitete koji
prerađuju hrastovinu. U našoj analizi nestaju dakle ne samo hrastovina već
i kapaciteti koji je prerađuju. Da bi računica bila što vjernija, proizvodnost
rada, kapitalni koeficijenti, rentabilnost i ekonomičnost uzeti su kao da su
jednaki bilo da hrastovina postoji ili ne postoji u godini 1982. koju promatramo.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Da bi se ostvario cilj procjene gospodarske vrijednosti hrastovine, prihvaćena
je također stvarna raspodjela društvenog proizvoda i gospodarska politika
kakva je bila u godini na koju su istraživanja koncentrirana.


Procijenivši vrijednosti output šumarstva koji kao inputi ulaze ostalim
sektorima (i šumarstvu) koji se odnose na hrastovinu, odbili smo ih od ukupnih
inputa iz tablice 1.


Pretpostavke koje smo načinili u vezi s kapacitetima, a i ostale pokazuju
da bismo u tom slučaju morali imati mnogo detaljnije razrađenu input-output
tablicu, jer bi se radilo o optimizacijskom problemu, za koji bi ovako visokoagregirana
tablica bila nepodesna.


Na temelju iznesene metodologije u stvarni model narodnoga gospodarstva
unesena je pretpostavka da hrastovine nema. Godina 1982. uzeta je arbitrarno.
Mogli bismo u našim istraživanjima upotrijebiti bilo koju godinu,
vjerojatno bi odstupanja bila u kratkom razdoblju nezamjetljiva. U duljem
pak razdoblju valja voditi računa o tomu da značenje šumarstva u narodnom
gospodarstvu blago pada. To je razumljivo jer se cijela industrija i ostale
proizvodne djelatnosit snažno razvijaju iz godine u godinu, pa prema tomu
značenje šumarstva i njegov utjecaj na gospodarske međuzavisnosti mora opadati
s obzirom na limitiran etat.


Iako je rast u obujmu sječa pozitivan, on je ipak u usporedbi s rastom
volumena proizvodnje ostalih proizvodnih djelatnosti mnogo manji. Razlika
međutim nije izražena razlikama u porastu volumena proizvodnje, jer se za
sve vrijeme razvija prerada i upotreba drva.


Godina 1982. upotrijebljena je iz praktičnih razloga zato što je ona najbliža
sadašnjici za koju postoje podaci o stvaranju i raspodjeli društvenog
proizvoda. Rezultati koje ćemo dobiti iskazuju se brojem zaposlenih, smanjenjima
i povećanjima pojedinih kategorija u narodnom gospodarstvu izraženih
u postocima. Na taj način kretanje cijena i inflacija nema na rezultate nekog
hitnijeg utjecaja pri usopredbi. Dakako, inflacija ima i te kakav utjecaj na
gospodarski tijek, dinamičnost privređivanja, obujam investicija, poslovnu politiku
itd. Slika koju očekujemo da ćemo dobiti izostavivši hrastovinu bit će
dakle: tako bi bilo da nema hrastovine, sve ostalo ostaje nepromijenjeno, ako
je pod utjecajem drugih činilaca osim hrastovine.


Tijekom vremena mijenjaju se tehnički i tehnološki uvjeti, njihove promjene
događaju se nezavisno o tomu da li postoji ili ne postoji hrastovina.
Jednako je to slučaj radi li se o proizvodnosti, uvjetima u kojima se vrši za
ostale proizvode međunarodna razmjena i stanje platne bilance.


Pri izradi tablice 3. poslužili smo se statističkim podacima o utrošcima
drvnih sirovina u pojedinm sektorima, s tim da smo pomno odvojili hrastovinu
od drugih vrsta. Vrijednost hrastovine procijenili smo tako što smo cijene
po sortimentima množili s količinama i razvrstavali Sortimente po koeficijentima
vrijednosti. Razvrstavanje po sortimentima i postorni udio korigirali smo
stvarnim napadima sortimenata u nekoliko šumskih gospodarstava, gdje hrastovina
predstavlja značajnu vrstu (Vinkovci, Sr. Mitrovica, Sisak, Karlovac).


Isporuke pilanama i tvornicama furnira i udio hrastovine korigirali smo
uzorcima uzetim iz poslovnih izvještaja završnih računa pogona koji prerađuju
hrastovinu, u pilanama i tvornicama furnira. Na isti način uzeli smo
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 13     <-- 13 -->        PDF

203
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 14     <-- 14 -->        PDF

uzorke u finalnim pogonima gdje se prerađuje hrastovina, dobivši tako vri


jednosti inputa koji dolaze od hrastovine (tvornice parketa, oplemenjenih plo


ča, tvornice masivnog i furniranog namještaja, te građevinskih elemenata, gdje


se hrastovina upotrebljava kao masivno drvo i/ili furnir).


Dobivene procijenjene vrijednosti hrastovine u odnosu na ostale vrste
drva iz modela ponovno smo korigirali analizama troškova sirovina iz završnih
računa, prvo po zajednicama općina po sektorima, a zatim regionalno (po
republikama, odnosno pokrajinama) i konačno za cijelu zemlju. Razlike u
vrijednostima između naših uzoraka i kasnijih korekcija nisu bile nikada velike,
ali konačna vrijednost koju smo izračunali može biti uzeta kao veoma
pouzdana.


U tablici 3. prikazan je taj naš hipotetični model. Dakako da je finalna
potrošnja, prikazana sumarno. To je jedino moguće jer finalna potrošnja ne
ovisi o tehničkim uvjetima proizvodnje. Ona, kao što je poznato, ovisi o gospodarskoj
politici zemlje, elasticitetu tražnje i realnim dohocima, visini poreza,
bilanci plaćanja zemlje prema inozemstvu itd.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Iz tablice 3. usporedbom s tablicom 1, vidimo da ako hrastovine ne bi bilo


tijekom jedne godine ili stalno, u toj godini (1982) društveni proizvod narod


noga gospodarstva cijele zemlje bio bi smanjen za 1,4%>.


Ne treba posebno isticati da je to veoma mnogo, uvažimo li činjenicu da
hrastovina koju šumarstvo isporučuje proizvodnim sektorima narodnoga gospodarstva
i finalnoj potrošnji, prema našim procjenama, predstavlja 0,ll"/o
društvenog bruto proizvoda, odnosno 0,24% od društvenog proizvoda cijele
zemlje. Izostanak hrastovine proizveo bi dakle multiplikativno djelovanje
visinom multiplikatora od 5,83. To znači da vrijednost jedne jedinice hrastovine
proizvedene u šumarstu i isporučene proizvodnim sektorima, izvozu,
osobnoj, općoj i investicijskoj potrošnji proizvodi 5,83 jedinica društvenog
proizvoda, uz uvjete proizvodnje, prerada i gospodarenja kakvi su bili u 1982.
godini.


U tablici 3. u zadnjem redu prikazan je broj zaposlenih kakav bi bio uz
tehničku strukturu iz 1982. godine.


Razlike koje bi na zaposlenost proizveo izostanak hrastovine dane su u
tablici 4.


U godini 1982. posječeno je 2,9 mil. m3 bruto hrastove drvne mase. Odbivši
koru, trulež, nadmjeru i ostalo (oko 11%»), izrađeno je 2,58 mil. m3 drvne
mase hrastovine. Iz podataka o broju zaposlenih koji posredno i neposredno
mogu raditi zahvaljujući činjenici da u nas postoji hrastov etat u gornjoj
količini izlazi da 16,5 m3 neto izrađenih šumskih sortimenata omogućuje zaposlenost
jednom radniku tijekom cijele godine.-.


U ukupnom izvozu 1982. godine sektori (1), (2), (3) i (5) sudjelovali su
8,59*/«. Analizirajući taj izvoz, dolazimo do zaključka da u njemu hrastovina,
posredno i neposredno, sudjeluje u rasponu od 20,1 do 24,4%. To znači da bi
robni izvoz da nema hrastovine morao biti smanjen, ceteris paribus, oko 1,91°/«.
Uz pokrivenost uvoza izvozozm od 0.81% izlazi, ceretis paribus, ako hrastovi
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 15     <-- 15 -->        PDF

TABLICA 4.


ZAPOSLENOST PO SEKTORIMA NARODNOGA GOSPODARSTVA 1982. I
ZAPOSLENOST AKO BI HRASTOVINA NESTALA U PROIZVODNJI I PRERADI


Sekto r 1982.
stvarno
Zaposlen i uBez
hrastovine
00C i
Razlika
Pilanarstvo i drvne ploče
Finalna prerada drva
Celuloza i papir
Ostala industrija
Šumarstvo
Ostale proizvodne djelatnosti
Neproizvodne djelatnosti
58,7
136,0
42,8
2.075,5
65,2
5.134,8
1.025,0
49,1
107,0
42,7
2.073,5
55,5
5.047,8
1.006,0
9,6
29,0
,1
2,0
9,7
87,0
18,8
UKUPNO 8.538,0 8.381,8 156,1


ne ne bi bilo, uvoz bi morao biti smanjen za 2,37´aA> od ostvarenog u 1982. godini.


I bez hrastovine bi bilo moguće ostvariti veličinu ukupnoga društvenog
proizvoda kakav je bio u 1982. godini. U tom bi slučaju nedostatak hrastovine
valjalo nadoknaditi njezinim uvozom ili supstitucijom uvoza egzotama, da
bi pilanarstvo, proizvodnja drvnih ploča i finalna prerdada drva ostvarila društveni
proizvod ravan onomu iz 1982. godine. U tom bi slučaju naravno šumarstvo
ostvarilo manji društveni proizvod za onoliko koliko vrijedi hrastovina.


U takvu bi slučaju međutim situacija platne bilance u potpunosti bila
izmijenjena. Da bi se u takvu hipotetičnom slučaju ostvarila ravnoteža platne
bilance, ostale grane narodnoga gospodarstva, a posebno pilanarstvo, proizvodnja
drvnih ploča i finalna prerada drva, morale bi izvoziti mnogo više no
što su to činile u 1982. godini. Takva struktura promjene tržišne usmjerenosti
izazvala bi lančanu reakciju u cijelom gospodarskom sustavu. Uvoz sirovine
koja bi zamijenila hrastovinu izazvao bi značajne promjene strukture društvenog
proizvoda i smanjenje osobnih neto dohodaka. Smanjenje neto osobnih dohodaka
nužno povlači smanjenje tražnje finalnih drvnih proizvoda na domaćem
tržištu, s obzirom na to da je elasticitet tražnje finalnih drvnih proizvoda u odnosu
na realan disponibilni prihod stanovništva veoma visok (za Jugoslaviju
on iznosi oko 2,0, što te proizvode svrstava u luksuzne). Takva situacija smanjenja
domaće tražnje mora prisiliti proizvođače na izvoz, koji bi s obzirom na
postojeće kapacitete prelazio 1/3 ukupne proizvodnje. Kako naši finalni drvni
proizvodi nailaze na prepreke pri ulasku u strana tržišta (ograničenja, kvote,
dozvole, franšize, carine, porezi itd.), teško je očekivati da bi industrija, zasnovana
na uvoznim sirovinama a pretežno orijentirana na izvoz, bez ozbiljnijih
supsidija koje pak koče cijeli gospodarski sustav, mogla opstati duže vrijeme.


Prikazane učinke hipotetičnog nestanka hrastovine, da bismo dobili uopće
dojam o dinamičnoj gospodarskoj vrijednosti hrastovine, možemo nazvati primarnima.
Sekunadni, tercijarni itd. učinci koji bi slijedili očitovali bi se u općem
usporavanju gospodarskog rasta u cijeloj zemlji. Ako je u pitanju hrasto


205
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 16     <-- 16 -->        PDF

vina, takvi primarni, sekundarni, tercijarni itd. učinci kočenja veoma su značajni
zbog veoma visokog multiplikatora društvenog proizvoda koji potječe iz
jedinice hrastovine kao inputa u sistemu.


ZAKLJUČAK


Bez obzira na relativno malen udio hrastovine u ukupnoj drvnoj zalihi i
analogno u godišnjem etatu gospodarsko značenje hrastove biomase koja se
godišnje siječe i prerađuje u Jugoslaviji zbog visokovrijednih estetskih, tehničkih,
tehnoloških svojstava i relativno stabilne tražnje veoma je visoko za cijelo
narodno gospodarstvo. Uspoređujući neke druge sirovine u njihovu značenju
za cijelo gospodarstvo, samo u primarnim učincima, hrastovina dolazi
ispred mnogobrojnih veoma značajnih sirovina i energenata po svojem multiplikativnom
djelovanju (ispred željezne rude, boksita itd.).


Zbog takve važnosti valjalo bi porazmisliti nije li uputnije ulaganja usmjeravati
u pošumljavanje odgovarajućih staništa hrastom od nekih drugih
konkurirajućih alternativnih ulaganja, usvojivši kao metodu vrednovanja multiplikativno
djelovanje koje takvi inputi imaju na cjelokupno narodno gospodarstvo.


LITERATURA


O´Connor, R., Henry, E. W.: Input-Output Analysis and Its Applications, C.


Griffin & Co., Ltd., London, 1975.
Common , M. S.: Basic Econometrics, Longman, London, 1976.
Ullman , J. E.: Quantitative Methods in Management, McGraw-Hill, New York,


,1976.
Salvatore , D.: Statistics and Econometrics, McGraw-Hill, New York, 1982.
Dowling , E. T.: Mathematics for Economists, McGraw-Hill, New York, 1980.


Economic Importance of Oakwood in Yugoslavia


Summary


Oak (Quercus sp.) comes in Yugoslavia in pure and mixed stands. About 8.57°/o
of the total growing stock is oak, annual yield being about 3 m cu. m.
Oakwood, due to its aesthetical, technical, and technological qualities is relativelly
free of cyclical fluctuations in the demand, unlike many other species.
In this paper the economic importance of oak for the overall economy of


Yugoslav! was measured through an input-output model of Yugoslav´s economy.
Since latest input-output tables for the Yugoslav economy cover 1978, based
on statistical data and national balances updated model for 1982 is developed.


The values of all inputs comprising oak to other sectors are evaluated, and
impact calculated.
The ecological value of oak stands weren´t considered in the model.
The very existence of oakwood in Yugoslavia is causing through primary, secondary,
etc. effects permanent jobs for 156,100 people. The value of forestry´s
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 17     <-- 17 -->        PDF

output to other sectors comprising oak is 0.24% of the total GNP; lack of oakwood
would cause the diminuation of the GNP of 1.4"/o. Thus, the existence of the oak-
wood has a multiplying effect on the overall national economy of 5.83; i.e. one
unit of oak inputs brought into the system produces 5.83 units of the GNP.


The lack of oakwood would produce, ceters paribus, the diminuation of exports
of 1.91«/o, and imports of 2.37%.


Comparing some other raw materials, oakwood has the highest multiplier of
the GNP, higher than iron ore, baixite, etc. produced under actual conditions in
the country).
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 18     <-- 18 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA


IZ ŠUMARSTVA BELGIJE, ŠVICARSKE I MAROKA


Izobrazba šumarskih stručnjaka — inženjera u Belgiji nalazi se u sklopu
Fakulteta za agronomske znanosti u Gombloux-u, četrdesetak kilometara jugoistočno
od Bruxeliles-a. Ovaj fakultet vršnjak je našeg šumarskog i poljoprivrednog
fakulteta, jer je počeo s radom 1860. godine kao »Institut za ratarstvo«, a
smješten je u Gombloux-u, jer se tu nalazila zgrada stare benediktinske opatije,
a u blizini je bilo slobodnih plodnih površina kao i šećera i destileriija — industrija
vezana za poljoprivredu. Studij šumarstva (agronomskog inženjera voda i
šuma) osnovan je tek 1897. godine. Tijekom vremena mijenjao se sadržaj i trajanje
studija a od 1985. godine postoji devet usmjerenja: opće gospodarstvo,
agronomja tropskih i suptropskih područja, uzgajanjt, vod e i šume , hortikultura,
zaštita bilja, zaštit a pir i rode , ekonomika i sociologija sela te
tloznanstvo. Održavaju se i tečajevi specijalizacije. Na Fakultetu može se postići
i doktorat agronamskih znanosti. Između 1971. i 1985. godine prosječni broj studenata
iznosio je 670 od kojih 30% iz 74 zemlje. Najviše stranih studenata bilo
je iz Francuske, zatim iz Maroka i drugih afričkih država te Perua. Broj zaposlenih
s akademskim statusom (znanstvenika i nastavnika) kreće se oko 160.


Studij šumarstva traje 5 godina (10 semestara) od kojih je zadnji semestar
namjenjen za izradu diplomskog rada. Prve dvije godine su godine ^kandidature«
i one su, kao još i jedan semestar, zajedničke za sva usmjerenja te prema tome
studij šumarstva u užem smislu počinje tek šestog semestra. Studijem obuhvaćena
je i limnologija, ribarstvo, šumarstvo toplih krajeva i primarna prerada
šumskih proizvoda (drva i dr.). Od 1970. do 1984. prosječno je godišnje diplomiralo
9 do 10 šumarskih inženjera i po broju su na drugom mjestu ukupno diplomiranih
(iza inženjera opće agronomije) na tom Fakultetu.


Šume u Švicarskoj pokrivaju 1,2 milijuna ha ili 27% ukupne površine. Društvene
šume (konfederacije, kantona, općina i javnih ustanova) zauzimaju 880.000
ha, a 320.000 ha šuma je u vlasništvu 200 000 privatnika. Prema vrstama drveća
jela i smreka učestvuju sa 71%, ariš i bor 6 8´3/c, bukva s 18% a razne listače s
3%. Zakon o šumama određuje, da se površina šuma ne smije smanjivati te je
za svako krčenje potrebna dozvola a površina krčevine mora se nadomjestiti
ekvivalentnom površinom novog pošumljavanja; etat je ograničen prirastom, pa
i u privatnim šumama doznaku stabala obavlja šumarska služba, jer je primarna
zadaća švicarskih šuma zaštitna funkcija a ne proizvodnja drva.


Maroko s površinom od 710 000 km2 ima pet milijuna ha ili 7% pod šumom.
Međutim samo oko dva milijuna ha su šume s mogućnošću proizvodnje tehničkog
drva. Od ukupne površine ,140 000 ha su čiste (11%) ili mješovite šume s
crnikom (89%>), 450 000 ha šume hrasta plutnjaka, 109 000 ha kultura eukaliptusa
te dko 1,4 milijun ha šuma crnike (Qu. ilex). Gmikine šume su u niskom uzgoju
i koriste se saimo za ogrjevno drvo Hi proizvodnju drvnog ugljena. Broj stanovnika
s 8 milijuna 1960. godine porastao je na 22 milijuna od čega, usprkos nekoliko
velegradova, 70%živii na selu. Seosko stanovništvo bavi se poljoprivredom i
stočarstvom, a ovima je šuma često od primarne važnosti. Za prehranu stoke,
goveda i ovaca te nešto koza, nužno je arneliorirati pašnjake izvan šume.