DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 69     <-- 69 -->        PDF

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA —
CONFERENCE PAPERS


UDK 630*061.3 (047) IUFRO Sum. list CXI (1987) 259


AKTIVNOSTI ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA SR HRVATSKE
U POVODU XVIII SVJETSKOG KONGRESA IUFRO*


Pripreme za XVIII svjetski kongres IUFRO


a. Opće organizacijske aktivnosti
Pripreme za Kongres u SR Hrvatskoj počele su 1981. godine, od dana
kad je odlučeno da Jugoslavija bude domaćin XVIII kongresa IUFRO. U sklopu
tih priprema učinilo se je slijedeće:


Tiskali smo pozive na akciju u povodu XVIII svjetskog kongresa IUFRO,
koje su uputili prof, dr Dušan M1 i n š e k, predsjednik IUFRO i prof, dr
Robet B u c k m a n potpredsjedniku IUFRO. Te materijale umnožili smo
u 2000 primjeraka i distribuirali u sve organizacije šumarstva i prerade drva
Jugoslavije.


Formirali smo Republički organizacioni odbor za pripreme XVIII IUFRO
kongresa i njegove komisije za znanstveni rad, razvoj i postkongresne ekskurzije.
Formirali smo osam regionalnih odbora po šumarskim društvima i radnim
organizacijama za pripreme povodom Kongresa IUFRO. Izabrani su
članovi Saveznog organizacionog odbora iz SR Hrvatske. Predsjednik tog
odbora bio je Mirko A n d r a š e k, dipl. inž., direktor ROŠ »Slavonska šuma«
Vinkovci. Akcija je bila opća i pokrenula je znanost, obrazovanje, proizvodnju,
Savez inženjera i tehničara, organe društveno-političke zajednice i sredstva
javnog informiranja. Sve navedene strukture pokazale su spremnost da
sudjeluju i pomognu u pripremama i izvođenju Kongresa IUFRO.


Izradili smo program rada Republičkog odbora i njegovih tijela u povodu
Kongresa IUFRO. Taj program obuhvatio je sve aktivnosti u organizacijama
i institucijama šumarstva i prerade drva na republičkom nivou, u radnim organizacijama,
društveno-političkoj zajednici i u sredstvima informiranja — koje
su se odnosile na Kongres IUFRO.


Održano je jedanaest predavanja u radnim organizacijama i regionalnim
društvima inženjera i tehničara o organizaciji IUFRO i aktivnostima povodom
XVIII svjetskog kongresa. Na tim predavanjima prisustovalo je oko 700 stručnjaka.


Angažirano je preko 400 znanstvenih radnika, stručnjaka i rukovodilaca
u šumarstvu i preradi drva SR Hrvatske na različitim poslovima za pripreme
i realizaciju Kongresa i postkongresnih ekskurzija.


Inicirano je donošenje Društvenog dogovora za financiranje aktivnosti u
povodu IUFRO kongresa na nivou Jugoslavije. Osigurano je pravodobno pod


* Predavanje održano u tijeku rada 92. Skupštine saveza DITŠDI Hrvatske u
Umagu.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 70     <-- 70 -->        PDF

mirenje financijskih obaveza SR Hrvatske prema odredbama Društvenog dogovora.


Osigurana su financijska sredstva za atkivnosti Republičkog i regionalnih
odobra za realizaciju programa aktivnosti u SR Hrvatskoj. Ta sredstva osigurala
su se putem Općeg udruženja šumarstva, prerade drva i prometa, Republičkog
SlZ-a za znanstveni rad SRH, SlZ-a šumarstva Hrvatske i radnih
organizacija šumarstva i prerade drva SR Hrvatske.


Izabrali su se punktovi u SR Hrvatskoj, koji su namijenjeni za posjete
znanstvenih ekskurzija IUFRO.


Izabrani su znanstveni, stručni i turistički lokalni vodiči ekskurzija IUFRO.
Organizirana su četiri međurepublička sastanka organizatora i voditelja ekskurzija
IUFRO za područje republika SR Bosna i Hercegovina, SR Hrvatska
i SR Slovenija.


Organiziran je dvodnevni seminar u Delnicama o pripremama za doček
ekskurzija. Taj seminar bio je namijenjen domaćinima ekskurzija, lokalnim,
stručnim i znanstvenim vodičima ekskurzija.


Izradili su se posteri, pripremila oprema, objekti, stručnjaci i znanstvenici
za prezentranje metoda rada, rezultata istraživanja i njihove primjene u
praksi. Pripremili su se kulturno-umjetnički i damski programi za sudionike
Kongresa koj su posjetili SR Hrvatsku.


Pripremljen je dvodnevni Međunarodni kolokvij u Dubrovniku o suvremenim
dostignućima i perspektivama šumarske genetike i oplemenjivanja drveća.


Oficijelni i jugokoordinatori IUFRO, te istaknuti znanstveni radnici iz
SR Hrvatske obavili su intenzivnu korespondenciju sa znanstvenim radnicima
rukovodiocima organizacije IUFRO — u vezi priprema i dolaska na Kongres.


Znanstveno-nastavno vijeće Šumarskog fakulteta u Zagrebu predložilo je
prof, dr Mladena Figuric a za međunarodnou nagradu IUFRO.
Organiziran je doček, smještaj i ispraćaj u Zagrebu istaknutih ličnosti iz
inozemstva, koje su putovale na Kongres i sa Kongresa preko Zagreba.


b. Publicističke aktivnosti
Preveden je i objavljen u 1500 primjeraka Priručnik za planiranje konferencije
IUFRO. Taj priručnik je distribuiran u cijeloj Jugoslaviji, a namijenjen
je organizatorima i domaćinima IUFRO kongresa i postkongresnih ekskurzija.


Napisali su se prilozi za publikacije iz područja »Šumarstvo i prerada drva
Jugoslavije«, »Hrast lužnjak«, »Krš i goleti Jugoslavije«, koje su se pripremale
u povodu XVIII kongresa IUFRO. Glavni urednici tih publikacija
bili su prof, dr Branimir P r p i ć, prof, dr Đuro R a u š i akademik Mirko
Vidakovi ć — svi iz SR Hrvatske. Organizrano je uređivanje i tiskanje
monografije »Šume i prerada drveta Jugoslavije«, na engleskom i našem jeziku
u 5000 primjeraka.


Pored navedene monografije u SR Hrvatskoj napisane su i objavljene na
našem i engleskom jeziku slijedeće publikacije:


— Šumarski fakultet u Zagrebu
— Šumarski institut u Jastrebarskom


ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 71     <-- 71 -->        PDF


Šumarstvo i prerada drva Gorskog kotara i Hrvatskog primorja

Stari slavonski hrastici

Arboretum Lisičina

Svečani broj Šumarskog lista u povodu 140. godišnjice Šumarskog društva
i Kongresa IUFRO (na hrvatskom jeziku i službenim jezicima
organizacije IUFRO).
Navedene publikacije podijelile su se sudionicima Kongresa, koji su boravili
u SR Hrvatskoj.


Napisano je sedam članaka za Allgemeine Forst Zeitschrift br. 30/86, koji
je u cijelosti posvećen šumama Jugoslavije u povodu XVIII svjetskog kongresa
IUFRO. Taj broj odnosnog časopisa podijeljen je svim učesnicima Kongresa
IUFRO.


Napisali su se i preveli prilozi za znanstvene vodiče, koji su bili namijenjeni
sudionicima znanstvenih ekskurzija na području SR Hrvatske.
Organizirano je tiskanje u Zagrebu znanstvenih vodiča za sve postkongresne
ekskurzije u Jugoslaviji.


Napisano je, prevedeno i umnoženo oko 250 stranica stručnih i znanstvenih
tekstova o punktovima, koji su izabrani za doček ekskurzije na području
SR Hrvatske.


Napisano je 17 naručenih znanstvenih referata (ukupno oko 200 stranica)
i izrađeno 17 postera o metodama i rezultatima istraživanja — za prezentiranje
na Kongresu IUFRO u Ljubljani.


Distribuirani su u SR Hrvatskoj svi objavljeni bilteni Saveznog organizacionog
odbora o aktivnostima u povodu XVIII svjetskog kongresa IUFRO.


Objavljeno je 40 članaka o organizaciji IUFRO i pripremama za XVIII
svjetski kongres. Ti članci su se objavili u Šumarskom listu, Drvnoj industriji,
Mehanizaciji šumarstva, novinama radnih organizacija šumarstva i prerade
drva i dnevnim listovima.


Istaknuti su posteri IUFRO na javnim mjestima, u radnim organizacijama
i institucijama šumarstva i prerade drva SR Hrvatske.


Sudjelovanje u radu XVIII kongresa IUFRO u Ljubljani


U kabinetskom dijelu Kongresa IUFRO, među 2247 sudionika iz cijelog
svijeta, sudjelovalo je iz SR Hrvatske oko 150 znanstvenih radnika, stručnjaka,
rukovodilaca, gostiju i studenata. Pored toga, radne organizacije i institucije
iz SR Hrvatske omogućile su, putem bilateralne razmjene, da 15 znanstvenih
radnika iz Mađarske, Cehoslovačke i Poljske sudjeluju na Kongresu.
Aktivnosti sudionika iz SR Hrvatske na Kongresu IUFRO bile su slijedeće:


Podneseno je 17 naručenih referata na jezicima IUFRO, na plenarnim
sjednicama svih sudionika, divizijskim plenarnim sjednicama, te sjednicama
predmetnih, projektnih i radnih grupa. O podnesenim referatima vodila se
rasprava poslije njihova izlaganja. Ti referati objavili su se u kongresnim
zbornicima.


Prezentirano je 17 postera na posterskim sesijama o predmetima, metodama
i rezultatima istraživanja. Imena i adrese autora, naslovi i sažeci postera
objavili su se u kongresnim zbornicima.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Prikazan je film u Cankarjevom domu o izabranim nacionalnim parkovima
u SR Hrvatskoj s uvodnim predavanjem o njihovim znamentostima, organizaciji,
financiranju i održavanju.


Na Kongresu je održano 239 znanstvenih rasprava i poslovnih sastanaka.
Deset znanstvenih radnika iz SR Hrvatske predsjedali su na 20 plenarnih divizijskih
i interdivizijskih sjednica, te sjednica projektnih i radnih grupa.


Znanstveni radnici i rukovodioci iz SR Hrvatske organizirali su deset
bilateralnih sastanaka sa sudionicima instituta i fakulteta s kojim postoji dugogodišnja
suradnja. Pri tom su se utvrdili oblici i programi daljnje suradnje
u znanstveno-istraživačkom radu. Uspostavili su se mnogobrojni kontakti naših
istraživača sa istraživačima iz raznih krajeva svijeta i dogovorili načini
buduće suradnje.


Na Kongresu je izabrano novo rukovodstvo organizacije IUFRO za razdoblje
od XVIII do XIX Kongresa. U tom rukovodstvu nalazi se oko 500 znanstvenih
radnika. Među izabranim funkcionarima nalazi se deset znanstvenika
iz Jugoslavije, a pet iz SR Hrvatske. Znanstveni radnici iz SR Hrvatske koji
su izabrani za funkcionare IUFRO: Prof. dr Slavko Matić , rukovodilac
Radne grupe SI.05.09 Tretiranje i konverzija šikara. Prof. dr Mirko V i d a-
k o v i ć, rukovodilac Radne grupe S2.02.03 Monografije vrsta. Prof. dr Simeun
Tomanić , rukovodilac Radne grupe S3.04.01 Planiranje i kontrola šumskih
radova. Prof. dr Stevan B o j a n i n, zamjenik rukovidioca Predmetne
grupe S3.06.00 Šumski radovi u planinskim uvjetima. Dr. Dražen Cestar ,
zamjenik rukovodioca Predmetne grupe S4.04.00 Planiranje i ekonomika uređivanja
šuma.


Postkongresne znanstvene ekskurzije IUFRO u SR Hrvatskoj


U razdoblju od 14. do 21. rujna organizirano je sedamnaest znanstvenih
ekskurzija po cijeloj Jugoslaviji. Od toga je četrnaest ekskurzija boravilo na
području SR Hrvatske. Jedanaest znanstvenih radnika iz SR Hrvatske sudjelovali
su na ekskurzijama kao znanstveni vodiči. Sudionici ekskurzija posjetili
su 110 punktova na području SR Hrvatske (šumskih objekata, šumskih
radilišta, pogona drvne industrije, kulturnih, povijesnih i drugih znamenitosti).


Na izabranim i pripremljenim punktovima sudionike ekskurzija dočekali
su domaćini, znanstveni radnici i stručnjaci. Oni su pri tom prezentirali
metode istraživanja, opremu za istraživanje, rezultate istraživanja u praksi,
te suradnju znanosti i prakse na unapređenju proizvodnje. Na šumskim objektima
i šumskim radilištima, te u pogonima drvne industrije — vodila se
živa znanstvena rasprava o svim prezentiranim sadržajima. Time su naša praksa
u šumarstvu i preradi drva i znanstveni rad izloženi međunarodnoj znanstvenoj
kritici.


Po završetku četvrte ekskurzije održan je u Dubrovniku trodnevni kolokvij
o najnovijim dostignućima i perspektivama šumarske genetike i oplemenjivanja
drveća. Na kolokviju je sudjelovalo 56 znanstvenih radnika iz
područja šumarske genetike i oplemenjivanja drveća. Organizator kolokvija
bio je prof, dr Mirko Vidaković.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Pored stručnih i znanstvenih sadržaja na ekskurzijama su organizirani
susreti sa predstavnicima društveno političke zajednice, izveli su se kulturno-
umjetnički programi u kojima su dali svoj doprinos i sudionci ekskurzija
iz inozemstva. Osim stručnih i znanstvenih materijala, sudionici ekskurzija
dobili su skromne, ali lijepe različite poklone, koji simboliziraju krajeve u
kojim su ekskurzije boravile. Sve je to omogućilo međunarodno druženje,
stvaranje prijateljstava i podloga za multilateralnu suradnju šumara i drvara
iz cijelog svijeta.


Radne organizacije šumarstva i prerade drva koje su bile domaćini ekskurzija,
znanstveni radnici, stručnjaci i rukovodioci, pokazali su susretljivost,
gostoprimstvo, ljubaznost i profesionalnu sposobnost pri organizaciji ekskurzija.
Sve ekskurzije na svom putu kroz SR Hrvatsku, izvedene su prema unaprijed
objavljenom programu.


To je pridonijelo da su sudionici Kongresa odnijeli sa svog puta po Hrvatskoj
lijepe utiske. U mnogobrojnim izjavama domićinima, izjavama za lokalne
novine i radio, putem pisama domaćinima, te u člancima objavljenim u
stranim časopisima, ističe se da IUFRO i Jugoslavija imaju iza sebe odlično
organiziran najveći Kongres u povijesti IUFRO. SR Hrvatska dala je vrlo
značajan doprinos u kadrovskom i materijalnom pogledu za uspješne pripreme
i organizaciju Kongresa IUFRO.


Postkongresne aktivnosti u SR Hrvatskoj


Poslije XVIII svjetskog kongresa IUFRO nastavile su se aktivnosti, koje
su podstaknute Kongresom. Pri tom je do svibnja 1987. godine učinjeno slijedeće:


Znanstveno-nastavno vijeće Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Znanstveno
vijeće Šumarskog instituta u Jastrebarskom, stručni kolegiji i organi samoupravljanja
većine radnih organizacija šumarstva i prerade drva, Savez inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije SR Hrvatske, te Poslovna
zajednica Exportdrvo, analizirali su i ocijenili aktivnosti svojih organizacija
povodom Kongresa IUFRO.


Televizija Zagreb pripremila je i emitirala u znanstvenom terminu okrugli
stol u trajanju od 35 minuta na temu »Šumarske znanosti u službi društva«.
Tom prilikom znanstveni radnici iz podruja šumarstva i prerade drva raspravljali
su o doprinosima Jugoslavije organizaciji IUFRO, te doprinosima organizacije
IUFRO razvoju znanosti, obrazovanja i prakse u šumarstvu i preradi
drva naše zemlje. Pored toga, predmet rasprave bila su najznačajnija
otvorena pitanja šumarstva i prerade drva i njihova društvena uloga.


U časopisima Šumarski list i Drvna industrija, te u novinama radnih organizacija,
objavljeno je osam prikaza Kongresa IUFRO i postkongresnih
ekskurzija. U šumarskim društvima održana su dva predavanja o XVIII kongresu
IUFRO. Na tim predavanjima sudjelovalo je oko 200 stručnjaka šumarstva
i prerade drva.


Organizirano je u Delnicama savjetovanje »Znanstvena istraživanja u svjetlu
XVIII kongresa IUFRO-«. Na tom savjetovanju prikazali su se najznačajnije
metode, oprema i rezultati istraživanja po divizijama IUFRO. Predavači
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 74     <-- 74 -->        PDF

su bili znanstveni radnici Šumarskog fakulteta u Zagrebu i Šumarskog instituta
u Jastrebarskom. Na savjetovanju sudjelovalo je oko 140 stručnjaka iz
Gorskog kotara i Hrvatskog primorja.


U toku je prevođenje i objavljivanje na našem jeziku prikaza i cijelih
znanstvenih radova, koji su prezentirani na Kongresu. Nastavljena je međunarodna
suradnja znanstvenih radnika, koja je znatno intenzivirala poslije
Kongresa IUFRO.


Ogromno znanje iz cijelog svijeta koje su znanstveni radnici prezentirali
na Kongresu i vlastito iskustvo, koje smo stekli pri organizaciji Svjetskog
kongresa IUFRO, treba koristiti ubuduće za unapređenje znanosti, obrazovanja
i prakse u našoj zemlji.


XVIII svjetski kongres IUFRO nebi uspio bez neposredne suradnje znanosti
i prakse, bez pomoći Saveza inženjera i tehničara, Općeg udruženja odnosno
kasnije Poslovne zajednice šumarstva, prerade drva i prometa, SlZ-a
šumarstva i RSIZ-a za znanstveni rad, radnih organizacija šumarstva i prerade
drva, regionalnih odbora, organa društveno-političke zajednice i bez pomoći
mnogobrojnih pojedinaca.


U ime Republičkog odbora SR Hrvatske za pripreme Kongresa IUFRO,
najljepše se zahvaljujem svima koji su ozbiljno, profesionalno, susretljivo,
ljubazno i nesebično pomogli da Kongres IUFRO uspije. Bio je to zajednički
doprinos ugledu naše struke i naše zemlje u svijetu.


Prof. đr Simrun Tomanić,


Predsjednik Republičkog organizacionog
odbora SR Hrvatske