DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 59     <-- 59 -->        PDF

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA —
CONFERENCE PAPERS


UDK 630*682 Sum. list CXI (1987) 2«


PROBLEMATIKA
GOSPODARENJA ŠUMAMA NA KOJIMA POSTOJI PRAVO
VLASNIŠTVA (PRIVATNE ŠUME) U HRVATSKOJ*


Buro KOVAClC**


SAŽETAK. Donošenjem novog Zakona o šumama u SR Hrvatskoj
(1983), šume i šumska zemljišta, bez obzira na kategoriju vlasnika,
uživaju posebnu zaštitu kao dobro od općeg društvenog interesa,
utvrđeno Ustavom SR Hrvatske. U organizaciji Samoupravne
interesne zajednice šumarstva Hrvatske prikupljaju se i obraduju
potrebni podaci o šumama na kojima postoji pravo vlasništva
zbog projektiranja i izrade određenih programa i planova kojima
bi se osiguralo racionalnije gospodarenje tim šumama. Autor je
u prvom dijelu izložio Zakonom utvrđene odredbe koje se odnose
na prava i obveze posjednika šuma, društveno-političkih zajednica
i drugih subjekata, koji sudjeluju u stvaranju povoljnijih uvjeta
za primjenu zakonskih normi. U drugom dijelu obrađena je problematika
gospodarenja šumama i naznačena su moguća rješenja, te
zajedno sa predloženim rješenjima sadržanim i u koreferatima,
koji su također izloženi na savjetovanju u tijeku rada 92. skupštine
Saveza, predstavljaju polazne osnove za izradu zadataka u
daljnjim aktivnostima Saveza i Društva inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske i svih drugih sudionika u tom
procesima.


Sume na kojima postoji pravo vlasništva (privatne šume) imaju važnu
ulogu u našoj Republici, kako po svom ekonomskom značenju tako i po ulozi
koju vrše u zaštitnim i drugim općekorisnim funkcijama za naše društvo. Zbog
svog specifičnog statusa, Ustavom SR Hrvatske potvrđeno je da su šume
dobro od općeg društvenog interesa, te uživaju posebnu zaštitu propisanu Zakonom.
Spomenute zakonske odredbe odnose se na sve šume i šumska zemljišta
bez obzira na kategoriju vlasništva. Veličina privatnog posjeda na šumama
propisana je Zakonom.


Još je Zakon o provođenju agrarne reforme i kolonizacije na području
Narodne Republike Hrvatske, objavljen u N. N. iz 1947. i 1958. godine, propisao
veličinu šumskog posjeda što ga u vlasništvu mogu imati građani naše
Republike. Navedeni zakoni o agrarnoj reformi i kolonizaciji razlikuju či
sta poljoprivredna gospodarstva i gospodarstva kojima poljoprivreda nije


* Uvodno izlaganje na savjetovanju održanom na 92. skupštini Saveza DITŠDI
Hrvatske u Umagu.
** Dr. Đuro Kovačić, dipl. inž. šumarstva, SIZ šumarstva Hrvatske. Zagreb.
Ul. 8. maja 1945, broj 82.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 60     <-- 60 -->        PDF

glavno zanimanje, te za svako od njih propisuje različitu veličinu šumskog
posjeda.
Primjenom većeg broja kriterija iz spomenutih Zakona određuje se da
čista poljoprivredna gospodarstva mogu imati šumski posjed:


1.
U brdskom području do najviše 30 ha,
2.
U kraškom području, uključujući goleti s niskim raslinjem, do 45 ha,
3. U svim ostalim predjelima do 15 ha.
U gospodarstvima u kojima poljoprivreda nije glavno zanimanje:
1.
Šumski predjeli Republike, gdje nema zemlje za obrađivanje, veličina
šumskog posjeda do 5 ha,
2.
Poljoprivredno-šumskim dijelovima Republike, do najviše 3 ha šumskog
posjeda.
Pored spomenutih Zakona, imovinsko pravne odnose u šumama na kojima
postoji pravo vlasništva još dijelom reguliraju i Zakon o uređenju imovinskih
odnosa nastalih samovlasnim zauzećem (uzurpacijama) zemljišta opće
narodne imovine, objavljeni u N. N. iz 1958. i 1979. godine, te Zakoni o geodetskoj
izmjeri i katastru zemljišta iz 1974. i 1978. godine.


Pošto se svi spomenuti Zakoni i ostali prateći propisi, koji reguliraju
imovinsko-pravne odnose u privatnim šumama, nisu do sada dosljedno provodili,
može se konstatirati da je imovinsko stanje privatnih šuma uglavnom
nesređeno.


Što se tiče prostornog rasporeda i učešća po pojedinim regijama u Republici,
više od polovine svih pravatnih šuma nalazi se na kraškom području
Zajednice općina Rijeke, dijelu Gospića i dijelu Splita. U pogledu uzrasta
uglavnom su to degradirane panjače, makije, garizi i šikare, koje u gospodarskom
smislu više služe opće korisnim funkcijama i zaštiti okoline, a daleko
manje šumskoj proizvodnji drvne mase.


Prema »Informaciji« iz 1982. godine, koju je izradio Republički komitet za
poljoprivredu i šumarstvo SR Hrvatske, u submediteranskim i mediteranskim
šumama na kršu, prosječna drvna zaliha po hektaru iznosi oko 34 m l


Daleko veći značaj imaju privatne šume u kontinentalnom dijelu, šumskogospodarska
područja Zagreba i Varaždina, ne samo po uzrastu i strukturi
drvne zalihe, već i po učešću, jer na spomenuta dva područja ima dvostruko
više privatnih nego društvenih šuma. Veći kompleksi očuvanih privatnih
šuma nalaze se na područjima općina JastrebarSko, Slavonski Brod, Delnice,
Velika Gorica, Ivanec, Zlatar Bistrica i Sisak.


Od svih šuma u privatnom vlasništvu na sastojine listača otpada oko 95,5%
površine, a na četinjače oko 4,5®/«. Kod listača su najzastupljenije sastojine
ostalih tvrdih listača oko 78s/c, sastojine bukve oko 12%, hrasta kitnjaka
i lužnjaka oko 6% i mekih listača oko 4%.


Prema nepotpunim podacima u Hrvatskoj ima oko 300.000 privatnih posjednika
šuma koje su rasparcelirane na oko 800.000 čestica. Iz ovoga
proizlazi prosječna veličina šumskog posjeda oko 1,5 ha. a posjed se nalazi na
2,5 parcele. Ovo su statistički podaci koji nam samo okvirno mogu poslužiti.
Statistika se uglavnom koristi podacima iz katastra koji nisu ažurni. Zbog
prestrukturiranja a i raslojavanja stanovništva, napuštene su mnoge poljoprivredne
površine, koje je naročito u brdskim terenima i sklopu većih ili
manjih šumskih kompleksa, šuma i osvojila. S druge strane, velik dio privat
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 61     <-- 61 -->        PDF

nih šuma je posječen zbog promjene kulture ili nekih drugih razloga.
Sve ove promjene, a naročito promjene vlasnika, zbog nasljeđa, prodaje i ostalih
uzroka, u većini katastara nisu evidentirane.


Odredbama Zakona o šumama iz 1977. godine nastojalo se intenzivirati
gospodarenje u privatnim šumama i uključiti ih u proizvodne tokove šumsko-
prerađivačkog kompleksa. Međutim, u tome su, zavisno od pojedinog područja,
postignuti različiti rezultati.


Spomenuti Zakon je propisao da šumama i šumskim zemljištima na
kojima postoji pravo vlasništva gospodari njihov vlasnik na temelju programa
za gospodarenje šumama, kojega donosi općinska skupština u roku od
tri godine po donošenju Zakona, tj. do 1. lipnja 1980. godine. U tom razdoblju
urađeno je slijedeće: programi za gospodarenje šumama doneseni su
u 17 općina, u 11 općina nalazili su se u fazi izrade, a čak 85 općina se
potpuno oglušilo na provedbu zakonskih odredbi o donošenju programa. Nadalje
po odredbama ovog Zakona, stručne radove kao što su doznaka stabala
za sječu, čuvanje, nadzor, vođenje evidencije i drugo, trebale su izvršavati
općine putem svojih posebnih službi, ili su te poslove mogle povjeriti šumarskim
radnim organizacijama, koje gospodare društvenim šumama, uz njihov
pristanak. Situacija je bila takva, da je 39 općina samostalno obavljalo spomenute
poslove, a preostalih 79 općina navedene stručne poslove povjerile
su područnim šumarijama. U spomenutoj »Informaciji« Republičkog komiteta
ocijenjeno je da vršenje stručnih radova ne zadovoljava u potpunosti. U slučajevima
gdje su stručne poslove u privatnim šumama obavljale šumarije,
obim izvršenih poslova bio je u najužoj vezi s visinom sredstava, koje je općina
u tu svrhu izdvojila (a to je većinom bilo nedovoljno), a tamo gdje su
te poslove obavljale same općine, nedostajali su stručnjaci. U većini ovih
općina referade za šumarstvo bile su često samo formalno organizirane, uglavnom
bez šumarskih stručnjaka, što je dovodilo do problema i nedostataka pri
izdavanju dozvola za sječu, dokumentacije za promet drvetom, a često je
izostajao organizirani pristup radovima biološke reprodukcije šuma, zaštiti
od bolesti, štetnika, požara i ostalo. Prema statističkim podacima u periodu
od 1976. do 1980. godine u privatnim šumama izvršeno je pošumljavanje i popunjavanje
prosječno godišnje na površini oko 220 ha. Ostali šumsko-uzgojni
radovi: njega, čišćenje, prve priorede, zaštita melioracije i drugo, nisu bili
registrirani iako su mjestimično izvršavani. U istom periodu realizirani prosječni
godišnji etat iznosio je oko 320.000 m;i. Računalo se da su oko 65%
etata vlasnici šuma koristili kao ogrjev za vlastite potrebe, a da je preostalih
cea 110.000 m3 bilo namijenjeno prodaji. Manji dio mase vlasnici šuma su
direktno prodavali krajnjem potrošaču za ogrjev, a veći dio, naročito trupce,
otkupljivale su poljoprivredne zadruge ili druge registrirane organizacije za
promet drvnim materijalom, direktno ili putem svojih predstavnika (nakupaca
i prekupaca).


Danas je oblo tehničko drvo (trupci) vrlo tražena roba za koju otkupljivači
nude i plaćaju vrlo visoke cijene, koje su često puta znatno iznad dogovorenih
i odobrenih cijena. Visoke cijene, naročito tehničkog drveta, potiču
vlasnike šuma i na nedozvoljenu sječu, a prekupci i nakupci drvnog materijala
preuzimaju ga i plaćaju, i bez obavezne dokumentacije o porijeklu drveta.
Pored nesređenog stanja u trgovini drvnim materijalom koji potječe iz
privatnih šuma, na devastaciju ovih šuma utječe i velik broj pilana, naročito
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 62     <-- 62 -->        PDF

onih koje su izvan organizacija udruženog rada, jer primaju na preradu


drvni materijal bez dokumentacije o porijeklu. Samo manji dio tehničkog drva


iz privatnih šuma prerađuje se u kapacitetima drvne industrije. Razumljiv je


zbog toga njihov stalni zahtjev da se ova sirovina usmjeri na preradu u pilane


drvne industrije, te da se u tom smislu zakonskim propisima regulira promet


i otkup drvnih sortimenata. Koliko god su po Zakonu o šumama, šumarske


inspekcije ovlaštene i zadužene za vršenje nadzora na provedbi odredaba Za


kona koje se odnose na privatne šume, stanje u gospodarenju, a naročito u


prometu, nije ni danas u potpunosti sređeno. Svakako da tome pogoduje ne


potpuna organiziranost šumarske inspekcije, jer oko tridesetak općina u Repu


blici
nema vlastitu šumarsku inspekciju, pa je još uvijek cea 150.000 ha pri


vatnih šuma bez nadzora.


Unatoč brojnim inicijativama i aktivnostima koje je poduzimao Republički
komitet za poljoprivredu i šumarstvo u formi godišnjih izvještaja o radu
i izradi informacija o problematici gospodarenja u privatnim šumama, s kojim
dokumentima je upoznao Izvršno vijeće Sabora, situacija nije osjetno
poboljšana. Na temelju spomenutih dokumenata, Vijeće udruženog rada Sabora
i Izvršno vijeće Sabora upozoravaju općine na obavezu donošenja programa
za gospodarenje privatnim šumama do kraja 1979. godine, kao i na
potrebu organizacije stručnih službi za gospodarenje. Istu inicijativu pokreće
Republički komitet u 1980. i 1982. godini. Bez obizra na sve poduzete aktivnosti,
u svojoj »Informaciji« Republički komitet konstatira da u razdoblju od
1979. do 1982. godine, većina općina nije provodila spomenute zaključke Vijeća
udruženog rada i Izvršnog vijeća Sabora, što znači da odredbe Zakona o šumama
koje se odnose na privatne šume do tog vremena, nisu u potpunosti provedene.


U nastavku ćemo se osvrnuti na današnje stanje u privatnim šumama.


Šume na kojima postoji pravo vlasništva (privatne šume), prema članu


14. novog ZOŠ-a obuhvaćene su šumsko-gospodarskim, odnosno šumsko-krškim
područjem. U svakom slučaju ovo su novi momenti u odnosu na ranije stanje.
Uključivanjem ovih šuma u samoupravne proizvodne tokove, zakonskim
propisima regulirana je organizacija gospodarenja, financiranje potrebnih radova
i stručni nadzor, što bi trebalo rezultirati racionalnijim i intenzivnjm gospodarenjem.
Privatne šume imaju veliki značaj za našu Republiku, posebno za neke
uže društveno-političke zajednice, obzirom na njihovo veliko učešće u kvalitetnoj
drvnoj zalihi i ukupnoj šumskoj površini.


Nažalost, stanje u privatnim šumama još uvijek je dosta nesređeno.


Dakako da će ovako nesređeno stanje stvoriti veće poteškoće kod njihovog
uključivanja u intenzivnije i racionalnije gospodarenje.


No kao što je već spomenuto, danas su privatne šume dio šumsko-gospodarskih
i šumsko-kraških područja, pa su šumarske radne organizacije dužne


o njima
povesti više računa.
Zakon o šumama u 25 članova: 12, 13, 14, 17, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
36, 40, 41, 44, 50, 54, 55, 57, 63, 65, 67. i 79. regulirao je glavninu organizacijsko-
pravnih i stručnih aktivnosti, koje se odnose na privatne šume.
Ne ulazeći u detalje odredbi svih navedenih članova ZOS-a, osvrnut ćemo
se na one najvažnije.


252
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Prem a č 1. 29. šumama i šumskim zemljištima na kojima postoji pravo
vlasništva gospodari njihov vlasnik na način i pod uvjetom određenim zakonom.


Vlasnici šuma mogu sami udružiti svoj rad, šume i šumska zemljišta u odnosima
trajnije suradnje s radnim organizacijama šumarstva ili zajedno s
radnicima te organizacije mogu ORGANIZIRATI OSNOVNU ORGANIZACIJU
KOOPERANATA u sastavu dotične organizacije za gospodarenje šumama.


Na temelju odluke o organiziranju osnovne organizacije kooperanata vlasnici
šuma, sami ili zajedno s radnicima iz OUR-a šumarstva, zaključuju samoupravni
sporazum kojim utvrđuju uvjete i način udruživanja te međusobna
prava, obaveze i odgovornosti.


Vlasnici šuma dužni su osigurati jednostavnu biološku reprodukciju šuma
na način propisan ovim Zakonom.


Način gospodarenja regulira čl. 30. Zakona, gdje stoji da se šumama i
šumskim zemljištima na kojima postoji pravo vlasništva gospodari na temelju
programa za gospodarenje šumama. Program za gospodarenje šumama
donosi u skladu s odredbama čl. 27, stava 3, 4. i 5. ovog Zakona, osnovna organizacija
kooperanata, odnosno do njenog organiziranja, općinska skupština.


S načinom gospodarenja u privatnim šumama u vezi su i odredbe
člana 31. Zakona koji propisuje: »Ako vlasnici šuma u određenom roku
ne provedu mjere ili ne izvrše radnje predviđene programom za gospodarenje
šumama, za obavljanje tih mjera i radnji, ovlaštena je osnovna organizacija
šumarstva koja gospodari šumama u društvenom vlasništvu na području općine.
«, te člana 27. stavka 4. Zakona koji propisuje da se Program za gospodarenje
šumama donosi za razdoblje od 10 godina, uz orijentaciju za daljnjih
10 godina.


Donošenje programa za gospodarenje privatnim šumama na šumsko-krškim
područjima regulira čla n 79. Zakona. Program za gospodarenje šumama
na kojima postoji pravo vlasništva donosi u skladu s programom za gospodarenje
šumama šumsko-kraškog područja osnovna organizacija kooperanata uz
suglasnost općinske skupštine, odnosno općinska skupština, dok se ne organizira
osnovna organizacija kooperanata.


Ovdje je potrebno istaći, da programe za gospodarenje privatnim šumama
i na šumsko-gospodarskim i na šumsko-krškim područjima, do organiziranja osnovnih
organizacija kooperanata, donose općinske skupštine.


Suglasnost (odobrenja) za izrađene programe privatnih šuma na šumskogospodarskim
područjima (kontinent), daje Izvršni odbor Skupštine SlZ-a
šumarstva, a na šumsko-krškom području općinska skupština.


Osiguranje potrebnih financijskih sredstava za izradu programa gospodarenja
privatnim šumama na šumsko-gospodarskim i šumsko-krškim područjima,
regulirano je člano m 67. ZOŠ-a, tako da vlasnici šuma osiguravaju
sredstva za podmirenje troškov a izrad e i provođenja programa
za gospodarenje šumama od vrijednosti prodanog drveta po stopama određenim
članom 66. Zakona, kod izvršene kupoprodaje, i plaćanjem doprinosa
iz katastarskog prihoda od šuma i šumskih zemljišta koji obračunavaju i naplaćuju
organi općinske uprave društvenih prihoda po propisima o porezima
građana.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Visinu doprinosa propisuje općinska skupština vodeći računa o potrebama
i mogućnostima ostvarivanja programa za gospodarenje šumama.


Spomenuta sredstva uplaćuju se na poseban račun osnovne organizacije
kooperanata, odnosno osnovne organizacije šumarstva koja gospodari šumama
u društvenom vlasništvu na području općine.


Osnovna organizacija koja obavlja otkup drveta i drvnih sortimenata
od vlasnika šuma dužna je kod isplate računa izvršiti obračun i uplatu sredstava
za jednostavnu biološku reprodukciju šuma na poseban račun.


Doznaka stabala i dozvola za sječu propisana je odredbom član a 3G.
Zakona. Doznaku stabala u šumama u društvenom vlasništvu obavljaju organizacije
udruženog rada i druge društveno-pravne osobe, a u šumama na
kojima postoji pravo vlasništva, osnovna organizacija kooperanata, odnosno
osnovna organizacija šumarstva.


Doznaka i sječa stabala i grana obavlja se na osnovi dozvole za sječu
koju na zahtjev vlasnika šuma izdaje osnovna organizacija u skladu s godišnjim
planom gospodarenja.


Vrijeme sječe utvrđuje se šumsko-gospodarskom osnovom područja, odnosno
programom za gospodarenje šumama šumsko-krškog područja.


Zigosanje drva i popratnicu propisuje odredba član a 49. Zakona. Drvo
i grane posječene u šumi i izvan šume mogu se izvesti, prevoziti, primiti na
otpremu, preradu ili pohranu i prodavati odnosno kupovati samo ako su žigosani
i ako je za drvo izdana popratnica.


Zigosanje drveta i grana te izdavanje popratnica za drvo, obavlja organizacija
udruženog rada, odnosno druga društveno-pravna osoba, koja gospodari
šumama. Za šume na kojima postoji pravo vlasništva zigosanje drveta
i izdavanje popratnica obavlja osnovna organizacija koja je izvršila doznaku
stabala.


Detaljnije odredbe o doznaci stabala za sječu, žigosanju drvnih sortimenata,
popratnici za drvo i šumskom redu, propisuje »Pravilnik o doznaci stabala,
žigosanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu«, članovi 1. do


39.
(N. N. broj 42, od 22. 10. 1985).
Zaštita privatnih šuma od štetnika, protupravnih radnji i prisvajanja, požara,
uređivanja mreže prosjeka i ostalog, regluirano je odredbom č 1. 44. Zakona.


Otkup šumskih proizvoda propisan je člano m 50. Zakona.


Organizacije koje vrše otkup dužne su objaviti uvjete i način pod kojima
će se obavljati otkup.


Imovinsko-pravni odnosi, prodaja privatnih šuma, arondacija i komasacija,
regulirani su članovima 54, 55, 63. i 65. Zakona.


Način izrade programa za gospodarenje privatnim šumama na šumsko-
gospodarskim i šumsko-krškim područjima detaljno je propisan članovima 68.
do 80. u »Pravilniku o načinu izrade šumsko-gospodarskih osnova područja,
osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama i programa za gospodarenje
šumama«. (N. N. broj 42, od 22. 10. 1985).


O problematici privatnih šuma u SR Hrvatskoj kroz protekle dvije godine
raspravljala je u više navrata Komisija za uređivanje šuma SlZ-a šumarstva,
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 65     <-- 65 -->        PDF

pa je predloženo da se u što kraćem roku postojeće službe uređivanja šuma
po šumsko-gospodarskim i šumsko-krškim područjima kadrovski popune, a
tamo gdje ne postoje, da se odmah pristupi njihovom osnivanju. Pri tome
je spomenuto da je na varaždinsko-međimurskom području osnovana služba
uređivanja šuma. Jedino dalmatinsko šumsko-krško područje nema vlastitu
službu uređivanja šuma pa ju je nužno što prije osnovati tim više, jer
na ovom području ima obraslih površina društvenih šuma 334.619 ha i 86.660 ha
privatnih šuma, ili šumskih površina sveukupno 645.201 ha.


Na ostalim šumsko-gospodarskim i šumsko-krškim područjima postoje
službe uređivanja šuma, ali ih je potrebno što prije brojčano kadrovski ekipirati,
s obzirom na veličinu poslova uređivanja društvenih i pravatnih šuma.


Također su izvršene sve predradnje, naručeni potrebni obrasci podešeni
za kompjutorsku obradu, a dovršeni su i programi za elektroničko računalo,
pomoću kojih u SIZ-u šumarstva obrađujemo podatke za programe gospodarenja
u privatnim šumama. Sa sigurnošću se može tvrditi da ćemo na taj
način ubrzati izradu ovih programa.


Nadalje, poznato je da su izrađene sve šumsko-gospodardske osnove područja
i programi za gospodarenje šumama šumsko-krških područja. Ovi uređajni
elaborati koji će biti odobreni, predvidivo do kolovoza 1987. god. obuhvatili
su po pojedinim područjima sve društvene i pravatne šume i za njih
globalno propisali etate i šumsko-uzgojne radove. To ne znači da su time sve
naše privatne šume uređene. U tim elaboratima tek je propisana godišnja dinamika
urđivanja privatnih šuma. što predstavlja osnovni element budućeg
gospodarenja.


Osnivanjem novih šumsko-gospodarskih i šumsko-krških područja pristupilo
se izradi novih i reviziji postojećih programa gospodarenja. Tijekom protekle
1986. godine područne službe uređivanja šuma izvršile su terenska snimanja
za izradu programa privatnih šuma u 25 i više gospodarskih jedinica, ukupne
površine oko 60.000 ha, koji će ove godine biti izrađeni i odobreni. Prema
podacima iz novih šumsko-gospodarskih osnova i programa područja, privatne
šume u Hrvatskoj zauzimaju ukupnu obraslu površinu od 437.887 ha. Najveće
površine privatnih šuma nalaze se na području Dalmacije 88.660 ha (19,8%),
zatim u Istri 73.627 ha (16,8%), Zagrebu 70.640 ha (16,1%), Bjelovaru 43.458
ha (9,9%), Karlovcu 40.705 ha (9,3"/«), Varaždinu 31.208 ha (7,1%), Delnicama


30.959 ha (7,1%) itd. Ukupna drvna zaliha iznosi 37,665.300 m:i, ili prosječno
86 m3/ha. Godišnji tekući prirast ocijenjen je s 685.800 m:1, ili prosječno 1,6
m3/ha, a propisani godišnji etat iznosi 591.470 m3.
Etat je manji cea 100.000 m3 od prirasta. Srednjoročnim planom razvoja
Samoupravne interesne zajednice šumarstva Hrvatske za razdoblje od 1986.
do 1990. godine u privatnim šumama planirani su šumsko-uzgojni radovi jednostavne
biološke reprodukcije šuma na površini od 154.716 ha. U tim radovima
na j zastupljeni je su poredane na 133.184 ha, njega i čišćenje na 16.318
ha, priprema staništa za prirodno pomlađivanje 3.848 ha, pošumljavanje i
popunjavanje 1.343 ha itd.


Na pojedinim šumsko-gospodarskim područjima pristupilo se organiziranom
i sistematičnom rješavanju problema gospodarenja u privatnim šumama. Na
temelju stanja šumskog fonda privatnih šuma određen je potreban broj
stručnih izvršilaca radi doznake stabala, izdavanja dozvola za sječu, vođenja


255
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 66     <-- 66 -->        PDF

kontrole gospodarenja, organiziranja otkupa i dr. Dakle, izrađeni su kompletni
elaborati, i u suradnji s općinom, temeljem članova ?,9, 30. 31. i BT. Zakona,
planirana su potrebna financijska sredstva za sve nabrojene troškove gospodarenja
i izradu programa gospodarenja privatnim šumama. Također je mjestimično
organiziran i otkup drvnih sortimenata.


Kako smo informirani, na nekoliko područja izrađeni su ovakvi elaborati,
međutim propisani izvori financijskih sredstava, (član 67, točka 1. ZOS-a)
koji se odnose na vrijednost prodanog drveta po stopama određenim članom
66, stavom 1. Zakona, nisu doovljni za troškove gospodarenja, zatim za jednostavnu
biološku reprodukciju, koja pored šumsko-uzgojnih radova predviđa
i izradu programa gospodarenja.


Zakon o šumama pored ovoga izvora financiranja u članu 67.
točka 2. predviđa i »plaćanje doprinosa iz katastarskog prihoda od šuma i
šumskih zemljišta koji obračunavaju i naplaćuju organi općinske uprave društvenih
prihoda po propisima o porezima građana«, međutim, predstavnici
pojedinih općina nerado posižu za dodatnim poreznim opterećenjem vlasnika
šuma.


Stručna služba SlZ-a šumarstva, pored svih ostalih obaveza, intenziviranje
gospodarenja u privatnim šumama smatra svojim prioritetnim zadatkom,
pa je zato na raspravi ni dnevnom redu Odbora za šumarstvo.


U pripremi ovog sastanka u stručnoj službi SlZ-a izrađen je materijal
u kojem je opisana problematika i današnje stanje šumskog fonda privatnih
šuma, zatim komentar svih odredbi Zakona o šumama, koje se odnose na
organizaciju poslova, stručni nadzor i smjernice gospodarenja te prijedlozi
za intenziviranje gospodarenja. Materijal je upućen svim stručnim službama
šumskih gospodarstava na korišćenje.


Iako intenziviranje gospodarenja u privatnim šumama smatramo vrlo kompleksnim,
organizacijskim i stručnim problemom, uvjerenja smo da će se uz
zajedničko angažiranje stručnih službi šumskih gospodarstava, predstavnika
općina, SlZ-a šumarstva i ostalih zainteresiranih, problem riješiti na zadovoljavajući
način.


Iz prikazanog se može zaključiti da na svim šumsko-gospodarskim i šumsko-
krškim područjima ne raspolažemo s dovoljno financijskih sredstava, da
bi se svugdje osnovale posebne službe koje bi preuzele kompletnu brigu oko
gospodarenja, vršenja otkupa i vođenja evidencija u privatnim šumama. Međutim,
ukoliko se krene, kako je i zakonodavac predvidio — organiziranjem
osnovnih organizacija kooperanata, uz suradnju sa svim spomenutim zainteresiranim
subjektima, za očekivati je da će se iz organiziranog otkupa drvnih
sortimenata prikupiti barem najosnovnija sredstva za izradu programa gospodarenja
i dijela ostalih radova jednostavne biološke reprodukcije šuma. Nadalje
treba uzeti u obzir da dosta radova jednostavne biološke reprodukcije
šuma, kao što su njega, čišćenje i prve prorede, mogu izvršiti vlasnici šuma
vlastitom radnom snagom, samo ih u tome treba stručno posavjetovati kada
i kako te radove obaviti. Isto se odnosi na izbor vrsta, intenzitet prorjedivanja,
dužinu ophodnje i ostale elemente gospodarenja. Ako ovome pridružimo
da se gospodarske aktivnosti koje poduzimaju šumarske radne organizacije,
koje se odnose na zaštitu šuma od biljnih bolesti, štetnika i požara, zatim
nadzor i čuvanje šuma, prikupljanje šumskog sjemena i proizvodnja sadnog


256
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 68     <-- 68 -->        PDF

general isocial importance acordingly defined by the Croatian Constitution. Self-
management Communities of Interest for Forestry in Croatia collect and process
necessary data on forests in private ownership with the purpose of planning certain
policies and programmes in order to guarantee more rationalised forest management
in such forests. In Part I the author presents the legal regulations pertaining
the rights and obligations of forest owners, socio-political communities
and other parties which participate in the formation of favourable conditions for
the application of legal norms. In Part II the author deals with forest managements
and dndicates possible solutions. Together with the solutions, proposed
in the corresponding reports presented also at the Meeting held during the 92
Assembly of the Association, they represent a starting point for the elaboration
of tasks to be included in the further activities of the Association and Societies
of Engineers and Technicians of the Forestry and Timber Industry in Croatia, including
and all other participants in the task involved.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 67     <-- 67 -->        PDF

materijala, izgradnja cesta, arondacija šumskog posjeda i ostalo, protegnu


i na privatne šume, onda vidimo da se i u tim šumama organiziranim, zajed


ništvom mogu obaviti znatni poslovi i bez nekih većih financijskih ulaganja.


U dosadašnjim razmatranjima ove problematike jedan dio šumarskih stručnjaka
izrazio je sumnju da se na ovaj način mogu postići evidentniji rezultati,
vjerojatno imajući na umu da financijskih sredstava nema dovoljno
i da svi vlasnici šuma jednostavno ne žele pristupiti u osnovne organizacije
kooperanata. Ovakva razmišljanja samo na prvi pogled izgledaju realna.
Međutim, polazeći u ovu akciju treba imati na umu da u početku možda nije
ni bitno da se baš svi vlasnici šuma uključe. Za pretpostaviti je da će se na
svakom području naći vlasnici koji će u ovakvoj organiziranosti naći svoj
interes i uključiti se. Uključivanje svih preostalih vlasnika šuma zavisit će
od toga koliko će šumarski stručnjaci i ostali uključeni u ovu akciju, uspjeti
realizirati proklamirane ideje i prednosti koje su prezentirali u početnoj fazi
osnivanja.


Ponirući dublje u ovu problematiku može se konstatirati da osim predloženog
ne postoji neki realniji put. Očit primjer za to je SR Slovenija i neke
evropske zemlje u kojima se na isti način vrlo uspješno rješilo gospodarenje u
privatnim šumama, zahtijevajući puno rada i odricanja.


Uređivači su i ovdje učinili napor i izradili programe za kompjutor pomoću
kojih će se znatno ubrzati izrada uređajnih elaborata za privatne šume.
No nije to najvažnije. Programi su skupi jer zbog velikog broja čestica i usitnjenosti
posjeda potrebno je puno papira i obrazaca.


U društvenim šumama na tom planu možda je učinjeno daleko više, jer
je veliki broj šum. inženjera oslobođen mukotrpnog rada i računanja.


Ovdje će biti daleko važnije da vlasnici šuma u toj suradnji osjete
stručnu pomoć i način na koji će poboljšati i unaprijediti svoje šume, a time
će se postići višestruke koristi.


Ovim referatom nastojalo se ukratko prikazati problematiku gospodarenja
u privatnim šumama u nešto dužem proteklom razdoblju, zatim dati pregled
i konmentar najvažnijih odredbi novog Zakona o šumama, koje se odnose na
privatne šume, te prikazati što je od tih odredbi u protekle tri do četiri godine
realizirano. U tom smislu iz novih šumsko-gospodarSkih osnova i programa
područja prezentirani su najnoviji podaci o fondu privatnih šuma s kojima
danas raspolažemo. Isto tako na diskusiju se stavljaju i određeni prijedlozi
koji zajedno s materijalom iz koreferata sa istarskog, varaždinskog i karlovačkog
područja, kao i diskusije ostalih učesnika, mogu poslužiti u definiranju
zaključaka i odrednica te rješavanju ovog vrlo složenog, ali gospodarski i ekonomski
opravdanog zadatka.


The Problems of Forest Management in Privately Owned
Forests in Croatia


Summary


According to the new Forest Law in Croatia (1983) forest and forest land,
regardless of type of owneship. are subject to special protection as a wealth of