DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Na 92. skupštini Saveza društava inženjear ti tehničara Šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, nakon uvodnog izlaganja (referata), podnijetih koreferata i rasprave
na temu: »Problematika gospodarenja šumama na kojima postoji pravo
vlasništva (privatne šume) u Hrvatskoj«, imenovana je radna grupa sa zadatkom
da u skladu zakonskih odredbi, usvojenih stavova i prijedloga, izradi zajedničke
polazne osnove u obliku zaključaka.


ZAKLJUČCI


1. Potrebno je organizirano pristupiti primjeni odredbi Zakona o šumama koji
se odnose na gospodaernje šumama na kojima postoji pravo vlasništva. Organizacije
udruženog rada šumarstva zajedno s odgovarajućim organima pojedinih
općina dužne su utvdriti neposredne zadatke o mogućnostima i načinima provođenja
zakona.
2. Prema članu 30 Zakona o šumama i šumskim zemljištem na kojima postoji
pravo Vlasništva gospodari se na temelju Programa gospodarenja šumama kojega
donose općinske skupštine, odnosno osnovne organizacije kooperanata ako
su osnovane.
Članovima 9, 10, ,13, 29, 30 i 122 utvrđena su sva važnija pitanja kojima se uređuju
odnosi na relaciji šume u pravatnom vlasništvu — društvo.


3. U dosadašnjem provođenju zakona nisu postignuti zadovoljavajući rezultati
— odgovarajući nadležni organi općina i stručne službe uglavnom nisu donijele
odluke (rješenja), kojima se obavezuju nosioci pojedinih stručnih i drugih poslova
i zadataka u cilju organiziranog gospodarenja šumama i šumskim zemljištem
na kojima postoji pravo vlasništva.
4. Organizacije šumarstva uz određene organizacijsko-tehničke zahvate mogu
osigurati stručnu izradu Programa za gospodarenje i njihovu provedbu. Do sada
uglavnom nisu preuzele od općina odgovarajuću dokumentaciju i dr. za operativno
djelovanje.
5. Ocjenjuje se da za sada u pravilu ne postoje interesi šumoposjednika za
osnivanje OO kooperacije.
6. Financijska sredstva, koja se stvaraju prodajom šumskih sortimenata i iz
drugih izvora nisu dovljna za podmirenje torškova za izradu Programa, a pogotovu
za realizaciju uzgojnih radova i ostalih zadataka.
7. Za uspješnije i racionalnije gospodarenje šumama i šumskim zemljištem na
kojima postoji pravo vlasništva potrebno je:
— stvoriti organiziranu zajedničku aktivnost na tim zadacima između Republičkog
komiteta za poljoprivredu i šumarstvo i DPZ, Poslovne zajednice »Exportdrvo
«, SlZ-a šumarstva Hrvatske, OUR šumarstva i drugih organizacija, SSRN, Saveza
DITSDI Hrvatske i svih zainteresiranih u tirn procesima.
— osigurati financijska sredstva za izradu Programa i za realizaciju istih.
Izvori moraju biti unaprijed utvrđeni odgovarajućim odlukama organa DPZ i
OUR-a.


— Također je potrebno stručno kategorizirati šume po gospodarskoj vrijednosti
i dugoročnim ciljevima gospodarenja kako bi se moglo definitivno pristupiti
projektiranju tekućih i dugoročnih ciljeva i interesa posjednika i društva u cjelini.
304
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 115     <-- 115 -->        PDF

8. Stručni dio programa za gospodarenje trebale bi raditi OOUR-a za uzgoj
i zaštitu šuma.
9. Programom utvrđene zadatke obavljaju vlasnici šuma u vlastitoj režiji ili
ih povjeravaju odgovarajućim organizacijama (pošuml javan je, njega, čišćenje, zaštita
i si.).
10. Sječu i izradu, otkup i prijevoz u pravilu obavljaju OOUR-a za iskorišćivanje
šuma.
12. Na zborovima, vlasnike šuma u okviru organizacije SSRN upoznati sa
odlukama opć. skupštine i drugih nadležnih organa, o stručnim pitanjima, te pravima
i obvezama vlasnika o mogućim boljim rješenjima za provođenje zadataka
iz programa i planova.
13. Općinske skupštine trebaju donijeti odluke o:
— povjeravanju stručnih poslova određenoj OUR-a
— osiguranju financijskih sredstava
— izradi Programa za gospodarenje šumama i god. planova
— količini šum. sort, za vlastitu potrebu na koje se ne plaćaju obveze prema
zakonu.
14. Potrebno je bilanciranje ovih šuma i šumskog zemljišta (površina, drvne
mase, etata i dr.) zajedno s društvenim šumama i ostalim namjenskim površinama
zbog utvrđivanja zadataka u cilju unapređiavnja šumarstva prerade drva i
korištenje biomase za energetske izvore u različitim oblicima.