DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 100     <-- 100 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA


ZAPISNIK


92. Skupštine Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, održane 8. svibnja 1987 godine u Umagu.
Prisutni : Delegati Društava iz Bjelovara, Delnica, Karlovca, Ogulina, Slav.
Broda, Senja, Varaždina i Zagreba, te mnogi članovi iz organizacija udruženog rada
naših djelatnosti i određenih institucija — ukupno 94 sudionika.


DNEVNI RED


1.
Otvaranje 92. Skupštine Saveza — dr. Nikola Komlenović
2.
Izbor Radnog predsjedništva d zapisničara
3.
Izvještaji o radu Saveza za razdoblje između 91. j 92. Skupštine (24. 04.
86 — 8. 05. 87)
a) Izvještaj o radu Predsjedništva Saveza i Društava — dr. Nikola Komlenović
b) Izvještaj glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista — dr. Branimir
Prpić
c) Izvještaj Odbora samoupravne kontrole — Adam Pavlović, dipl. inž,


4.
Prijedlog Završnog računa za ,1986. godinu
5.
Prijedlog Programa rada za ,1987. godinu.
6.
Prijedlog Financijskog plana za 1987. godinu.
7.
Rasprava i usvajanje Izvještaja i Prijedlog pod točkom (3—6)
8.
Savjetovanje na temu: »PROBLEMATIKA GOSPODARENJA ŠUMAMA NA
KOJIMA POSTOJI PRAVO VLASNIŠTVA (PRIVATNE ŠUME) U HRVATSKOJ
« dr. Đuro Kovačić
9.
Zaključci — prijedlog.
Ađ. 1.


Otvaranje 92. Skupštine Saveza — dr. Nikola Komlenović,, predsjednik


Dr. Nikola Komlenović otvorio je 92. skupštinu Saveza pozdravljajući prisutne
slijedećim riječima:


«Drugarice i drugovi!


Otvaram 92. redovnu godišnju skupštinu Saveza društava inženjera i tehničara
šumarsitva i drvne industrije Hrvatske. Pozdravljam sve delegate i ostale sudionike,
a posebno naše goste c!;pl., ing. Franju Knebla, predsjednika Savjeta Šu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 101     <-- 101 -->        PDF

marskog lista, dipl. ing. Slavko Horvatinović, potpredsjednika Rep. komiteta za
polj. i šumarstvo, dipl. ing. Antu Mudrovčiea, tajnika SlZ-a šumarstva Hrvatske,
prof. dr. Branimira Prpića, dekana Šumarskom fakulteta u Zagrebu, dr. Josu Gračana,
direktora Šumarskog instituta Jastrebarsko i člana CK SK Hrvatske, druga
Lucljana Benolića, predsjednika Skupštine Općine Buje i člana CK SK Hrvatske,
dipl. ing. Ivicu Kisičeka, direktora S. G. »-Istra« Buzet li njegove suradnike.


Napominjem da je ovo naša redovna Skupština a prema našem Statutu, dužni
smo u slijedećoj godini održati Izbornu skupštinu, na kojoj će se birati novo Predsjedništvo
i drugi organi upravljanja.


Radno predsjedništvo 92. skupštine


U okviru dnevnog reda nalazi sa posebno točka (8) pod kojom će se tretirati
problematika gospodarenja šumama na kojima postoji pravo vlasništva (privatne
šume). Uvodno izlaganje na tu temu podnijet će dr. Đuro Kovačić. Predloženi
dnevni red 92. skupštine usvojen je na proširenoj 11. sjednici predsjedništva Saveza
na kojoj su sudjelovali i predstavnici naših Društava.


Prisutni nisu imali pitanja ni primjedbe na predloženi dnevni red koji se zatim
usvojio te se prešlo na 2. točku.


Ad. 2.


Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja.


Usvojen je prjedlog Radnog predsjedništva u sastavu: dr. Nikola Komlenović,
dipl. ing. Ivica Kisiček, dipl. ing. Valerija Vukelić, dr. Đuro Kovačić i dipl. ing.
Edo Kalajdžić. Za zapisničara je izabran dipl. ing. Ivan Maričević, a za ovjerovitelja
zapisnika dipl. ing. Tibor Liitvaj i dipl. ing. Gordana Žnidarić,
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Ad. 3a)


Izvještaj o radu Predsjedništva Saveza i Društva dr. Nikola K o ml e n o-
v i ć.


Dr. Nikola Komlenović je rekao: »Mislim da se slažemo svi da se naše Skupštine
a u buduće održavaju u proširenom sastavu kao prošlogodišnja u Vinkovcima
i ova današnja u Umagu.


Pošto će potpredsjednik Saveza dir. Đ. Kovačić podnijeti referat pod 8. točkom
dnevnog reda, dogovorili smo da ja podnesem ovaj izvještaj. Pokušat ću iznijeti
najvažnije probleme s kojima smo se susretali u poteklom razdoblju i koje smo
rješavali s više ili manje uspjeha.


Prije svega bih želio napomenuti da su se naš rad i naša atkivnost velikim dijelom
kretali u znaku niza veoma značajnih krupnih događaja od kojih neki imaju
povijesno značenje za našu struku. Unazad nešto više od godinu
dana obilježili smo 125. godišnjicu organizirane šumarske nastave u Hrvatskoj.
Nakon toga je Šumarski institut proslavio 40 godina svoga rada i svog
postojanja. Na prigodnoj svečanosti uručena je i plaketa našem Savezu za dugogodišnju
uspješnu suradnju. Krajem prošle godine navršilo se 140 godina od
postojanja organiziranog djelovanja u našoj struci — 1846. godine osnovano je
H r vat sk o-s 1 a v o n s k o šumarsko društvo, koje izdaje svoje glasilo
»Šumarsk i list«, neprekidno od 1871. godine. To je najstarije glasilo iz tog
područja na Balkanu i jedno od najstarijih u svijetu. Mi smo povodom spomenutih
jubileja i održavanja XVIII. IUFRO Kongresa neobično ponosni na našu
ogromnu tradiciju, ponosni smo na rad, rezultate rada brojnih generacija šumara
koji su organizirano djelovali i kroz to dugo razdoblje dali značajan doprinos unapređivanju
naše struke u Jugoslaviji i u svijetu. To međutim za sve nas predstavlja
jednu veliku obavezu da njenu razinu ne samo održimo, već stalno i unapređujemo.


To se posebno od nas danas očekuje, jer je u društvu prevladala spoznaja,
da je moguć izlazak iz teškoća s kojima se danas susrećemo jedino na taj način
ako se oslanjamo na rezultate znanosti i suvremene tehnologije prilagođene
konkretnim uvjetima.


Stoga je jedan od najvažnijih zadataka ovog Saveza bio u proteklom razdoblju,
a ostat će i dalje — unapređenje znanosti — istraživačkog rada, izobrazba
kadrova a kroz to i unapređenje tehnologije rada u šumarstvu i industrijskoj preradi
drva. Mi želimo da se i kod rješavanja svih najvažnijih, a posebno onih najsloženijih
oslanjamo na rezultate znanosti i praktične primjene.


Kada govorimo o zbivanjima u našoj struci u proteklih godina1, ipak je svakako
tu najveći događaj bio XVIII. IUFRO kongres. Organiziranje toga Kongresa zahtjevalo
je od nas najveće napore d zadavalo veliku brigu.


Sada, kada je taj veliki događaj iza nas, možemo konstatirati da smo uspješno
obavili jedan ogroman posao, svijetu smo uspješno prezentirali naša dostignuća.
XVIII. IUFRO kongres bio je do sada najveći znanstveni skup na tlu Slovenije.
Mnogi naši članovi su bili angažirani oko priprema i održavanja Kongresa
u Ljubljani. Od domaćih sudionika najveći broj referata podnijet je iz Hrvatske,
a što je možda za našu struku još značajnije najveći dio ekskurzija realiziran na
području Hrvatske. Voditelji ekskurzija i naši stručnjaci na terenu uzorno su
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 103     <-- 103 -->        PDF

uredili objekte i stručno prezentirali svoje rezultate služeći se pir tom stranim
jezicima.


Izdavačka djelatnost našeg Saveza bila je podređena IUFRO kongresu. Izdana
je monografija o šumama i preradi drva Jugoslavije, čiji je urednik prof. dr.


B. P r p i ć. Veliki broj suradnika bio je iz Hrvatske.
Izišla je i monografija o brzorastućim listačama. Nažalost zbog nedostatka financijskih
sredstava nisu tiskane monografije o kršu i hrastu lužnjaku za koje su
materijali bili pripremljeni od strane naših članova, dr. M. Vidakovtić a i dr.
Đ. Rauša.


Dio sudionika na 92. skupštini


Taj Kongres značajan je i po tome, što smo svijetu prezentirali i naše probleme
i naše slabosti. Mišljenja najuglednijih svjetskih stručnjaka svakako će
nam dobro doći pri njihovom rješavanju.


S obzirom na ostale naše aktivnosti želio bih naglasiti da smo uspješno surađivali
sa Socijalističkim savezom, Savezom IT Hrvatske i Jugoslavije, Komitetom
za polj. i šumarstvo SR Hrvatske, SIZ-om šumarstva Hrvatske, Poslovnom zajednicom,
Šumarskim fakultetom, Šumarskim institutom, većim brojem organizacija
udruženog rada i s drugima.


Vrlo smo zadovoljni što veza i suradnja s našim društvima
postaje sve bolja, čvršća i sadržajnija. Društva nas sve više
obavještavaju o svome radu i pozivaju na svoje sastanke. I za ovu Skupštinu
većina ih je dostavila podatke o svom radu. Suradnja bi bila plodnija da se odazivamo
svakom pozivu Društava. Sto se tiče rada naših Društava i Saveza mogu
reći da je u proteklom razdoblju i u našem Šumarskom domu i na terenu održano,
vrlo značajan broj različitih skupova na kojima su se rješavali najkrupniji problemi
struke. Održana su brojna predavanja i organizirane su stručne ekskurzije u zemlji
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 104     <-- 104 -->        PDF

i inozemstvu. Veliki broj Društava priređivao je vrlo uspješne tradicionalne šumarske
zabave, koje su vrlo popularne u svojim sredinama.


Sto se tiče sjednica Predsjedništva one su se u pravilu održavale svaka 2—3
mjeseca. Predsjedništvo je djelovalo kao jedan uigrani tim — u većini slučajeva
gotovo u kompletnom sastavu.


Ova godina je, čini mi se, sedma godina od kada je započela Društvena
akcija pošumljavanja. Nju posebno ističem, jer je ona potekla iz našeg Saveza.
Značajnija je jer je njom bilo obuhvaćeno vrlo veliko područje Hrvatske —
od Slavonije pa do Istre i Dalmacije i što je u tim akcijama sudjelovala omladina
iz cijele Jugoslavije. Osnovane su mnoge šumske kulture, ali je još važnije da
je u hodu izgrađena jedna nova tehnologija koja bitno produžava sezonu sadnje.
Prava je šteta da ove godine dolazi do reduciranja omladinskih radnih akcija.
Ukinute su ŠORA — Ogulin, Gospić, dakle upravo one koje su imale šumsko obilježje
i kroz koje je osnovano najviše šumskih kultura.


Na nama je, a to nas obvezuje i zakon da se ta aktivnost nastavi i unapređuje.
U proteklom razdoblju dostaje pažnje posvećeno zadacima na pripremama za
projektiranje i obilježavanje Evropskog pješačkog puta E7-YUHa.


U okviru rada Predsjedništva imenovan je Odbor za te poslove. U toku obavljanja
određenih zadataka naišli smo na neke teškoće zbog kojih se nisu mogli
održati neki pretpostavljeni rokovi. U drugoj polovici prošle godine i početkom
ove godine neposrednije su se u tu aktivnost uključili odbori i pojedinci Planinarskog
saveza Hrvatske 1 očekuju se povoljniji rezultati. Dogovoreno je da završne
poslove na trasiranju E7-YUH-a od Kumrovca do Iloka i obilježavanju obavi
Planinarski savez, a naš Savez društava uz direktno sudjelovanje naših organizacija
udruženog rada šumarstva dužan je osigurati potreban materijal. Isto tako mi bismo
trebali osigurati dio sredstava za sufinanciranje tiskanja prospekata. Trasa ne ide
pravolinijski, već od Kumrovca prema Tuheljskirn toplicama zatim prema Varaždinu,
do Vrbovca, i prolazi kroj mjesta i krajolike značajne za našu kulturu,
povijest i budućnost. Isto tako trasa puta od Đakova ne ide direktno za Ilok, već
za Bizovac, Osijek, Bilje pa za Dalj i Ilok.


Detaljnije o izdavačkoj djelatnosti govorit će prof. Prpić. Mi se trudimo
da Šumarski list izlazi što redovitije, da ima što više aktualnih priloga za li iz
prakse, održavajući svoj znanstveni nivo kakav je oduvijek imao. Na to srno
obvezni i prema SIZ-u za znanost, koji osigurava značajna sredstva za izdavanje
glasila. Prošle godine u povodu navedenih obljetnica i IUFRO Kongresa izdali smo
jubilarni broj Šumarskog lista, koje je podijeljen swim učesnicima
IUFRO Kongresa koji su posjetili Hrvatsku. Sto se tiče tiskanica ima dosta problema,
jer pojedine organizacije rješavaju probleme nabave tiskanica neovisno od službe
Saveza. Nismo uspjeli formirati tim koji bi određene tiskanice standardizirao i
utvrdio određene količine za redovne potrebe veće broja naših organizacija.


Konačno se završava još jedan veliki pothvat i ovih dana izlazi treći svezak
Šumarske enciklopedije, čiji je glavni urednik prof. dr. Z. Pctoč
i ć, a značajan broj suradnika je iz naše republike. Predstavljanje Šumarske
enciklopedije obavit će se u prostorijama Šumarskog doma ovoga mjeseca u organizaciji
Jugoslavenskog leksikografskog zavoda.


U pogledu obnove našeg Šumarskog doma unazad nekoliko godina obavili
smo najveće zahvate: uredili smo fasade, poslovne prostorije Saveza, uveli cen


294
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 105     <-- 105 -->        PDF

tralno grijanje, nabavili namještaj i si. Izvršili snio određene pripreme za uređenje
tavana, podrumskih prostorija i dvorišnih fasada. Prema odluci Predsjedništva
trebalo je namjenska raspoloživa sredstva utrošiti za one radove koji osiguravaju
racionalnije korištenje određenih prostora u domu. Zbog nekih ograničenja
trošenja sredstava (propisi), nismo uspjeli urediti navedene prostore tavana i
podruma. Početkom ove godine pojavili su se ozbiljni problemi održavanja krovišta
pa su u toku ispitivanja i traženja mogućih rješenja.


Pristupili smo sređivanju stručne knjižnice po jednom suvremenom sistemu
s kojim ćemo se moći uključiti u informativno-bibliotečni sistem, koji se izgrađuje
u Nacionalnoj sveučlišnoj knjižnici. Do sada smo, uz neposredno angažiranje
specijalista — bibliotekara izradili polazne osnovne elemente za izvršavanje
toga zadatka. Taj posao nije mali i on zahtjeva značajnija financijska sredstva.


Do sada nismo uspješno riješili pitanja sa korisnicima našeg poslovnog prostora
Tehnološkim fakultetom i Knjižnicom grada Zagreba. U toku su dva sudska
postupka: prvi za iseljenje iz Šumarskog doma, a drugi za naplatu zakupnine, što
i drugi korisnici plaćaju. Očekujemo povoljno rješenje za Savez društava.


U proteklih nekoliko mjeseci uključili smo se organiziranije u akciju utvrđivanja
sušenja šuma na velikim površinama. Nosilac akcije je naš Rep. komitet
za polj. i šumarstvo s Šumarskim fakultetom i Šumarskim institutom i čitavom
operativom. Umiranje šuma danas je najveći problem s kojim se susreće šumarstvo
Evrope, Sj. Amerike i drugih područja. Registracija se treba obaviti po jedinstvenoj
metodologiji za čitavu Jugoslaviju. Ona je preuzeta od drugih zemalja,
koje su taj posao obavile. Normalno da je to samo početak, samo sagledavanje ovog
teškog problema. Nakon toga siijede istraživanja na plohama tzv. bioindikacijske
mreže tj. traženje i otklanjanje uzroka. Vjerujemo da ćemo i taj problem
riješiti na dobrobit naše struke, sadašnjih i budućih generacija.
Mnoge srno stvari riješili, ali je preostalo još problema i slabosti koje ćemo zajednički
rješavati bolje, jedinstvenije i složnije, za dobrobit naše struke i društva u
cjelini.


Na kraju podsjetimo se da je naše redove u proteklom razdoblju napustio
određeni broj naših kolega inženjera i tehničara, koji su dio sebe ugradili u
našu struku i time dali značajan doprnos za njeno unapređenje. Minutom šutnje
odajmo im dužnu poštu. Neka im je vječna slava i hvala.


Akademik Dušan Klepac, pismom se ispričao što ne može sudjelovati u radu


92. Skupštine i zašelio nam je mnogo uspjeha u radu.
Još jednom zahvaljujem se svima na suradnji u dosadašnjem radu uz želju da
tu suradnju stalno obogaćujemo novim kvalitetnim sadržajem za postizavanje još
boljih rezultata Saveza i društava inženjera i tehničara šumarstva i prerade
drva.


Ađ. 3b)


Izvještaj glavnog i odgovornog urednika — dr. B. Pr pić — ŠUMARSKI
LIST TIJEKOM 1986. GODINE.


»Sumarsk list« izlazio je tijekom 1986. godine redovito. Tiskano je 6 dvobroja
na sveukupno 590 stranica.


295
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 106     <-- 106 -->        PDF

S obzirom na napise časopis je imao ovaj sadržaj:


— 4 izvorna znanstvena članka
— 2 prethodna saopćenja
— 10 preglednih članaka
— 4 izlaganja sa znanstvenih skupova
— 4 stručna članka
— opisano je 5 stručnih i znanstvenih skupova, 6 obljetnica
— napisano 13 izvještaja koji se odnose na društvene vijesti
— prikazano je 18 knjiga i 4 časopisa.
Sadržaj »-Šumarskog lista« u 1986. godini prikazuje više značajnih događaja
u SR Hrvatskoj i Jugoslaviji koji se odnose na šumarstvo i drvnu industriju. Cijela
godina je u znaku XVIII. IUFRO kongresa koji je u rujnu održan u Ljubljani.
Povodom Kongresa tiskan je poseban broj časopisa — 7—8. na 135 stranica.
Ovaj jubilarni broj odnosi se kako na Kongres tako i na 140-godišnjicu od osnivanja
Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva, preteče Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i prerade drva Hrvatske kao i na ,110-godišnjicu neprekidnog izlaženja
»Šumarskog lista«. Ovaj jubilarni broj sadrži deset preglednih članaka
u kojima urednici časopisa izvješćuju o stanju i razvoju pojedinih šumarskih
područja i disciplina u SR Hrvatskoj. Ovim brojem predstavilo se šumarstvo Hrvatske
znanstvenim radnicima šumarstva iz cijelog svijeta.


Broj 3—4. posvećen je 125. godišnjici šumarske nastave i znanosti u Hrvatskoj
što je proslavio Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Posebno je opisana svečana
sjednica održana dana 17. prosinca 1986. godine u Hrvatskom narodnom kazalištu
te znanstveno savjetovanje održano dan kasnije na Šumarskom fakultetu.


U broju 9—10 prikazana je 40-godišnjica rada naše mlađe, ali vrlo uspješne


znanstvene institucije — Šumarskog instituta u Jastrebarskom.


Usprkos velikom broju stranica posvećenih Kongresu i godišnjicama, »Šumarski
list« je zadovoljio dogovorene propozicije odnosa stručnih, znanstvenih i društvenih
članaka te stekao uvjete za financiranje naučne komponente časopisa kod
SlZ-a za znanstveni rad SRH.


Naša trenutačno najzanimljivija stručna problematika — provedba i posljedice
uspješnosti provedbe novoga Zakona o šumama, je relativno slabo obrađena u
»Šumarskom listu«. Ova problematika trebala bi se intenzivnije obrađivati i molimo
za suradnju.


Ad. 3c)


Izvještaj Odbora samoupravne kontrole^


Izvještaj je pročitao predsjednik Odbora dipl. inž. Adam Pa vio vi ć.


1) Dostavljen uz poziv za Skupštinu i tiskan u Šumarskom listu broj 3—4/1987.
godine.


Ađ. 4.


Prijedlog Završnog računa za 1986. godinu1


2) Dostavljen uz poziv za Skupštinu i tiskan u »Šumarskom listu« broj 3—4/1987.
godine.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Ad. 5.


Prijedlog Programa rada za 1987. godinu?


3) Dostavljen uz poziv zia Skupštinu i tiskan u »Šumarskom listu« broj 3—4/1987.
godine.


Ađ. 6.


Prijedlog Financijskog plana za 1987. godinu^


4) Dostavljen uz poziv za Skupštinu i tiskan u »Šumarskom Listu« broj 3—4/1987.
godine.


Ađ. 7.


Rasprava i usvajanje Izvještaja i Prijedloga pod točkama (3—6).


1. Dr. Simeun Tomani ć govorio je o aktivnostima šumarstva i prerade
drva SR Hrvatske u povodu XVIII Svjetskog Kongresa IUFRO. Izlaganje je objavljeno
u ovom broju Šumarskog lista.
2. Dipl. inž. Slavko Horvatinović , potpredsjednik Rep. komiteta za polj. i
šumarstvo pozdravlja sve pirsutne u ime .institucije i u svoje osobno ime zaželjevši
Skupštini plodan -rad.
»Ponosan sam što sam član ove naše str učno-društ vene organizacije i prihvaćam
ove aktivnosti kao svoje, uz napomenu da treba pokrenuti sve članove
Društva da i kroz ovaj oblik organiziranosti doprinesu pozitivnom rješavanju
dosta krupnih problema, koje do sada nismo uspješno rješavali. U prvom redu
mislim na probleme organiziranosti u cjelokupnom procesu šumarstva — prerade
drva. Od nas se traže stručne analize i ocjene stanja te prijedlozi za racionalnija
rješenja. Sada se obavljaju pripreme za Akcionu konferenciju SK naših djelatnosti,
a bilo bi prirodno da Savez i Društva daju svoje stavove i prijedloge. U
provedbi Zakona o šumama imamo dosta problema i dilema i različitih stavova i
ocjena o uzrocima zbog čega se ne izgrađuju najracionalniji oblici organizacija
udruženog rada u šumarstvu. Ta pitanja su aktualna i treba o njima voditi stručne
rasprave i izgraditi koliko je to objektivno moguće zajedničke stavove koji
će omogućiti primjenu praktičnih rješenja prema stvarnim uvjetima određenog
područja — sredine. Nadalje dužni smo da kroz naša Društva i Savez pratimo i
da se uključujemo u aktivnost u vezi anketa o zdravstvenom stanju šuma, zaštite
od požara, kao i u sve one aktivnosti u kojima struka mora diti svoj pozitivni
doprinos za unapređenje šumarstva i prerade drva i očuvanje cjelokupnog okoliša«.


3. Dr. Zvonimir Potočić : »Obavještavam Vas da je treća knjiga Šumar ske
enciklopedije upravo tiskana. Predstavljanje knjige u organizaciji
Jugoslavenskog leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža« obavdt će
se 27. svibnja 1987. godine u Šumarsko m dom u u prostorijama našeg Saveza.
Dozvolite mi da izrazim svoje uvjerenje o nužnosti zajedničkog sagledavanja
i rješavanja problema struke i društva, pod parolom »Šumar i svi h zema


297
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 108     <-- 108 -->        PDF

lja ujedinite se«. Mi se moramo brinuti za očuvanje šume i čovjekovog
okoliša — dužni smo to promatrati kroz duža vremenska razdoblja za više generacija
unaprijed.


»Šumarska enciklopedija« je i enciklopedija prerade drva, d u sebi sadrži saznanja
iz svih privrednih znanosti i drugih područja. Specifična tehnološka, tehnička,
organizacijska, ekonomska i druga rješenja naših djelatnosti zasnivaju se
na općim spoznajama suvremene znanosti i prakse.


Naša »Šumarska enciklopedija« izašla je iz uskog kruga naše struke, ona se
uključuje ravnopravno sa svim dostignućima u drugim područjima ljudskih djelatnosti
i značajan je njen doprinos u stvaranju novog pogleda na našu struku
i odnose koje moramo izgrađivati sa drugima na suvremenim ukupnim društvenim
odnosima. Suma je sve više ugrožena od čovjeka i moramo postaviti pitanja
i energične zahtjeve za očuvanje šume, što znači i osnovnih preduvjeta za opstanak
čovjeka i prirode«.


4. Dipl. inž. Edo K a 1 a j d ž i ć: »Slažem se sa primjedbama koje se odnose
na irad određenog broja Društava, a u kojima se ne organiziraju moguće aktivnosti
u konkretnim oblicima (predavanja i si.). Danas ovdje nema određenog broja delegata
— predstavnika iz nekih naših Društava i zbog toga što u posljednje vrijeme
nisu bili aktivni u svome radu, pa im je pomalo i neugodno.
Smatram da se treba više međusobno povezivati unutar Društava, između
njih i Saveza. Potrebno je, pa makar i u najkraćim oblicima dostavljati izvještaje i
druge materijale o radu u Društvima i Savezu.


Mi smo u Osijeku dobro organizirani i radimo prema našem programu rada.
Podržavam prijedlog da se u okviru našeg Saveza ustanove adekvatna priznanja
(povelja i si.) i za

5. Dr. Stanislav Sever : »Došao sam danas na našu Skupštinu kao član, ali
i u svojstvu predstavnika Mjeriteljskog društva Hrvatske, pa Vas u to ime i pozdravljam
i želim plodan rad 92. Spuštine. Na izvjestan način u Mjeriteljskom
društvu često si postavljamo pitanje — kako bi to rješili šumari, ako bi imali takav
ili sličan problem.
Danas se u svijetu događaju veiike promjene u tehnologiji i uopće u načinu
i uvjetima u kojima čovjek stvara nove vrijednosti za svoj daljnji razvoj i opstanak.
No ono što je sam narušio u tom svom nemiru to čovjek zna dovesti u red
i potrebnu ravnotežu. I naša uloga u toj neprekidnoj borbi je važna. Naši prethodnici
znalački su rješavali ta pitanja kroz naša udruženja, društva i Saveze —
uvjeren sam da ćemo i mi dati svoj značajan doprinos u razvoju naše struke i ukupnom
razvoju društvenih odnosa.


Nakon uvodnih obrazloženja ,i rasprava, Skupština je usvojila izvještaje o radu
Saveza za razdoblje između 91. i 92. )Bkupštine, Završni račun za 1986. godinu, Program
rada za 1987. godinu uz primjedbe da se prilikom razrade određenih zadataka
iz programa ugrade prijedlozi dati u raspravi i Financijski plan za 1987. godinu.


Ad. 8.
Problematika(privatne šume) u
gospodarenja
Hrvatskoj
šumama na kojima postoji pravo vlasništva
298
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Dr. Đuro Kovačić , podnio je uvodno izlaganje (referat), koji je u ovome
broju Šumarskog lista tiskan kao posebno izlaganje na znanstvenim i stručnim
skupovima.


Nakon toga izlaganja u raspravi su sudjelovali predstavnici određenog broja
Društava koji su se za tu temu pripremili i drugi sudionici u radu Skupštine. Pisani
materijali (koreferati) sastavnj su dio dokumentacije ove Skupštine, a ovdje ćemo
samo ukratko naznačiti važnija pitanja i prijedloge iz tih rasprava.


1. Dipl. inž. Tomislav Starčevi ć iznosi osnovne podatke o privatnim
šumama na području općine Vrbovec i druge neposredne podatke. Tako na primjer:
prosječna veličina čestica je 0,30 ha; broj posjednika 10.802; prosječni posjed 0,65
ha; ukupna površina 7.047 ha; prosječna drvna zaliha 77 m3/ha; godišnji etat
16.696 m5, od toga glavni prihod 63"/i>; struktura po osnovnim vrstama drveća:
hrast 19%, grab 20%, bagrem 2V/o ostalo (joha, bukva, jasen . . .) 35%.
Predlaže:


a) Privatni posjed podijeliti u dvije osnovne kategorije — očuvane i devastirane
i utvrditi moguća rješenja za daljnje gospodarenje tim šumama, uvažavajući i
posebne i društvene interese.


b) Gospodarske stručne mjere usmjeriti na očuvanje šume — izmjeniti sankcije
U Z. o. šumama.
c) Osigurati financijska sredstva iz društvenih šuma i bez naknade ići u osvajanje
tih (dev. šuma) površina, u proširenu biološku reprodukciju.
d) Nužno je osigurati pozitivna rješenja navedena pod (1—3) inače nema smisla
raditi Programe za gosopdarenje tim šumama.
e) Nužno je osigurati stalne izvore financijskih sredstava za realizaciju zadataka
iz Programa.


2. Dipl. inž. Dujo Paveli ć govori o iskustvima gospodarenja privatnim šumama
na Kordunsko-pokupskom području. Između ostalih navodi slijedeće opdatke:
ukupna površina privatnih šuma iznosi 41.418 ha, što iznosi 35% u odnosu
na ukupnu površinu šuma toga područja; broj čestica je 119274; vlasnika 48348;
prosjek čestica 0,35 ha, a posjeda 0,86 ha; drvna masa po 1 ha 73 m^;prirasit
1.6% — 48376 m3, etat l,2°/a — 36228 m3. Navedeni podaci vrlo su različiti unutar
područja između pojedinih općina, što znači da su problematika i moguća rješenja
za racionalnije gospodarenje također različita.


Problematika ovih šuma svrstava se u tri grupe: organizacija, sredstva i stručni
rad, te u okviru toga traže najpovoljnija rješenja za praktično djelovanje.


Ocjenjuje se da pojedinac, vlasnik šuma, nema mogućnosti, a često ne sagledava
i svoj posebni interes za suvremeno gospodarenje, a za sada ne postoje uvjeti
(materijalni i dr.) za osnivanje osnovnih organizacija kooperanata (što predviđa
zakon), pa se između ostalog predlaže slijedeće:


— Stručni dio poslova za gospodarenje trebali bi obavljati OOUR-a za uzgoj
i zaštitu šuma.
— Programom utrđene zadatke za gospodarenje obavljaju vlasnici šuma.
— Sječu i izradu, otkup i prijevoz u soprazumu s vlasnicima obavljaju OOUR
za iskorišćivanje šuma.
— Vlasnike šuma informirati na zborovima u okviru SSRNH-a o mogućim rješenjima.
299
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 110     <-- 110 -->        PDF

— Odluku o povjeravanju stručnih poslova za gospodarenje donosi općinska
skupština, kojom se osiguravaju i izvori financijska sredstva za tu svrhu, donosi
odluku o izradi Programa gospodarenja za određeno razdoblje kao i za godišnje
planove. Također donosi odluku o količini šumskih sortimenata za vlastite potrebe
na koje pojedinci ne plaćaju porez i druge obveze.
U skladu naprijed navedenih prijedloga i odluka, QOUR-a za uzgoj i zaštitu
šuma osnivaju (zadužuju) odgovarajuću stručnu službu u cilju: izrade planova
i druge dokumentacije za redovno izvršavanje svih zadataka racionalnijeg gospodarenja
privatnim šumama odgovarajućeg područja.


3. Dipl. inž. Eduard Toma s iznosi iskustva o gospodarenju privatnim šumama
na Varaždinsko-međimurskom području. Između ostalih navodi slijedeće
podatke: ukupna površina privatnih šuma iznosi 3,1.208 ha ili 65%, broj čestica je
150000, prosje.čna veličina čestica iznosi svega 0,20 ha, drvna masa po 1 ha iznosi
73 m3, godišnji tečajni prirast iznosi 2,3 m3/ha, etat glavnog prihoda za I/l polurazdoblje
iznosa 390000 m3, a prethodnog prihoda iznosi 304000 m3, otvorenost tih
šuma iznosi 10,9 km/1000 ha.


I prije donošenja novog Zakona o šumama RO šumsko gospodarstvo Varaždin


putem svojih šumarija, obavljala je poslove: doznaku stabala, žigosanje drva,


izdavanje popratnica, procjenu šumskih šteta i si. na čitavom našem području.


Danas na tim poslovima radi ukupno ,14 stručnih radnika. Preuzeta je obveza


za izradu Progama ra razdoblje 5 g. (1986. do 1990.) pod uvjetom da se ostvari


financiranje službe za uređivanje šuma, kako je to dogovoreno sa općinama ovoga


područja. Početkom 1986. godine RO šumsko gospodarstvo Varaždin osnovalo je


službu za uređivanje šuma, koja će raditi i poslove za uređivanje šuma na kojima


postoji pravo vlasništva.


Stanje u katastrima dosta je nesređeno, šume su općenito iscrpljene i ne osigu


ravaju sredstva ni za jednostavnu biološku reprodukciju, a ima dosta poteškoća


kod izrade programa. Treba pojačati kontrolu sječa i ostalih radova, tim više što


je poznato da je znatan broj vlasnika sklon gospodarenju mimo programa. Otkup


se još uvijek obavlja preko neovlaštenih organizacija ili na nedozvoljeni način (ot


kup rezane građe).


Posjednici šuma za sada ne pokazuju ni najmanje interese za osnivanje OO
kooperanata (zakonom predviđeno), koja bi obavljala sve poslove predviđene programom
i godišnjim planovima. To je vrlo složeno pitanje, jer se ne mogu utvrditi
dugoročnije osnove finaciranja i neposredniji interesi vlasnika šuma i organizacija.


RO šumsko gospodarstvo Varaždin orijentirano je na otkup privatnih šuma i
traži druge mogućnosti za povećanje površina šuma u društvenom vlasništvu.


4. Dipl. inž. Stjepan Lukači ć govori o problematici gospodarenja privatnim
šumama i konstatira da su isti ili slični problemi i u Istri, s tim da se radi
samo o ogrijevnom drvaru iz tih šuma. Oko 77000 ha ili 60% su privatne šume,
drvna masa iznosi 38 m3/ha, prosječna veličina čestica iznosi 0,48 ha, a prosječni
posjed 1,08 ha.
U okviru šum. gospodarstva Buzet ne postoji posebna služba, već se ti poslovi
obavljaju u sklopu redovnog poslovanja svake naše organizirane cjeline.
Najveći problemi su u osiguranju financijskih sredstava za suvremenije gospoda


renje tim šumama. Općine na ovom području nisu propisivale doprinos iz katastarskog
prihoda, jer se ocjenjuje da bi troškovi za prikupljane bili veći od ostvarenog
prihoda. Troškovi se samo djelomično pokrivaju za obavljanje tih poslova.


300
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 111     <-- 111 -->        PDF

5. Dipl. inž. Robert C r n k o v i ć smatra da bi se trebalo organiizrati savjetovanje
na tu temu, pa da se svestranije sagledaju problemi i moguća rješenja. U
svom izlaganju osvrnuo se na tehniku izrade programa i potrebnu dokumentaciju.
To je ilustrirao na primjeru dvije gospodarske jedinice privatnih šuma općine Delnice.
6. Dipl. inž. Drago Maje.r izražava svoje zadovoljstvo što se za ove probleme
traže odgovarajuća rješenja, iako se već jako kasni. Smatra da će stručne službe
u OUR-a šumarstva uspješno te zadatke postavljati i rješavati pogotovo što sada
omogućuje zakon, a i suvremena sredstva rada i informiranje to olakšava. Uvodno
izlaganje i rasprave dobra su osnova za utvrđivanje osnovnih elemenata za
racionalnije gospodarenje šumama na kojima postoji pravo vlasništva.
7. Dr. Stanislav Sever : »Postoje određeni uvjeti da i mi izgradimo naš informacijski
sistem, koji bi nam omogućavao da dolazimo u vrlo kratkom vremenu
do potrebnih podataka i poznatih rješenja praktično iz cijeloga svijeta.
U nekim zemljama već se danas koristi i preko 10;l/o biomase proizvedene
u šumi za energetske izvore. I u našim organizacijama obavljaju se određene pripreme
za korištenje biomase za proizvodnju energije, primjer Vinkovci.


8. Dipl. inž Slavko Horvaiinovi ć obavještava prisutne da se u Republičkom
komitetu razmatraju mogućnosti izmjene zakonskih odredbi u cilju ostvarivanja i
ovih ciljeva o kojima vodimo dijalog.
9. Dr. Đuro Kovač i ć, na kraju ističe:
— Smatram da su sudionici rasprave dali značajan doprinos uz uvodno izlaganje,
za utvrđivanje osnovnih elemenata za moguća praktična racionalnija rješenja
gospodarenja šumama na kojima postoji pravo vlasništva.
— Na osnovu tih saznanja uža radna grupa — autori referata i koreferata
utvrditi će tekst zaključaka na ovu temu,
— Nastavit će se sa poslovima oko sređivanja imovinsko-pravnih odnosa,
— Rješavat će se pitanja financiranja za ´organizirano obavljanje ovih poslova
— zadataka,
— Uključivat će se u akciju za namjensko korištenje zemljišta,
— I dalje organizirano rješavati tekuće i dugoročne probleme gospodarenja privanim
šumama (savjetovanja i si.).
U poslijepodnevnim satima značajan broj sudionika posjetio je rasadnik i pošurnljavane
površine u neposrednoj blizini Umaga.


Zapisnik napisao: Predsjednik Predsjedništva


Ivan Maričević, dipl. inž. dr. Nikola Komlenović