DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Izvještaj Samoupravne kontrole Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske


O izvršenim pregledima materijalno-financijskog poslovanja u vremenskom
razdoblju od održane 91. Skupštine Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske, tj. od 24. travnja 1986. godine do


19.
2. 1987. godine.
Samoupravna kontrola radila je u sastavu: Pavlović Adam, dipl. inž., Mrđenović
Stevo. dipl. inž. i Momčilovič Bogdan, dipl. inž.
U prednje navedenom razdoblju prigodom pregleda ustanovili smo, da se
blagajnički dnevnik vodi uredno na temelju postojećih dokumenata, te da
se blagajnički maksimum ne prekoračuje. Za ulazne i izlazne fakture postoji
propisana dokumentacija. Vođena je briga da se dugovi naplate. Dugovanja
u iznosu od dinara 147.264.— odnose se na pretplate za Šumarski list od 1982—
1986. godine. Prijedlog inventurne komisije da se iznos od 147.264.— dinara
otpise na teret izvanrednih rashoda, a da se i dalje vodi računa o naplati tih
dugovanja.


Inventurna komisija je obavila popis osnovnih sredstava, sitnog inventara
u upotrebi, zalihe gotove robe (knjige i tiskanice), novac i sve vrijednosne
papire u blagajni, sredstva zajedničke potrošnje i ostala potraživanja i obaveza.
Sva dokumentacija u inventurnom popisu nalazi se u prilogu i pregledana
je po članovima Samoupravne kontrole.


Inventurna komisija predlaže Predsjedništvu da se otpišu neupotrebljive
tiskanice u vrijednosti od dinara 96.775.—, oštećen sitan inventar od dinara
2.25, što se od strane Samoupravne kontrole smatra ispravnim. Konstatiran
je po inventurnim listama manjak na tiskanicama od dinara 4.697.— i višak
od dinara 37.074,—, što se također smatra opravdanim. Na sumnjivim i spornim
istraživanjima nalaze se nenaplaćene zakupnine od Tehnološkog fakulteta
i Knjižnice grada Zagreba u iznosu od dinara 16.085.880.—. Poduzete su mjere
da se putem suda naplate iznosi za zakupnine.


Samoupravna kontrola prihvaća izvještaj uz Završni račun o financijskom
poslovanju i raspodjeli prihoda Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske kako slijedi:


PRIHODI I RASHODI za 1986. godinu


Prihodi


Preneseni višak prihoda iz protekle godine dinara 1.600.000
Prihodi od SlZ-a dinara 2.241.824
Prihodi od vlastite djelatnosti dinara 19.831.056
Ostali prihodi dinara 4.994.377


Ukupno prihodi
dinara 28.667.257


Rashodi


Materijalni troškovi i amortizacija dinara 14.211.539
Osobni rashodi dinara 7.805.047


Ukupni rashodi
dinara 22.016.580


Ostatak prihoda
dinara 6.650.671