DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 81     <-- 81 -->        PDF

— popravak fasada
— cijena za dvobroj (jedan komad) Š. L.
— dotacija za DIT Zagreb i
— dr.
Ad. 1.


Usvaja se zapisnik s 9. sjednice Predsjedništva uz dopunu da su bili na sjednici
Frković i Pavlović, što je greškom izostavljeno.


Ađ. 2.


Uvodne napomene i određena objašnjenja za važnije podatke i prijedloge sadržane
u Izvještaju inventurne komisije, pregledu ostvarenih prihoda i rashoda i
prijedlogu za raspodjelu ostatka prihoda dali su Komlenović, Maričević i Antonie.


m


Predsjednik Odbora saoupravne kontrole Pavlović pročitao je izvještaj o pregledu
dokumentacije za Završni račun za 1986. godinu i predložio da ga Predsjedništvo
prihvati.


Izvještaj inventurne komisije


Popisana su osnovna sredstva, sitan inventar u upotrebi, zalihe gotove robe
(knjige i tiskanice), novac i svi vrijednosni papiri u blagajni, sredstva zajedničke
potrošnje, ostala potraživanja i obveze sa stanjem 31. prosinca 1986. godine.


1. Na osnovnim sredstvima nisu pronađene razlike, stvarno stanje odgovara
knjižnom stanju.
2. Na sitnom inventaru u upotrebi nema razlike između stvarnog i knjižnog
stanja, ukoliko Predsjedništvo prihvati otpis.
3. Na zalihama gotove robe pronađene su razlike na tiskanicama:
— manjak od dinara 4.697.—
— višak od dinara 37.074.—
4. Stanje na žiro-računu iznosi dinara 1.305.906.—
5. Stanje u blagajni iznosi dinara 11.274.—
6. Stanje sredstava zajedničke potrošnje za ostale namjene iznosi dinara 63.715.—
7. Stanje sredstava zajedničke potrošnje za stambenu izgradnju iznosi dinara
75.650.—
8. Stanje sredstava aNrodne obrane iznosi dinara 2.616.—
9. Nenaplaćena potraživanja od kupaca iznose dinara 327.014.—
10. Sumnjiva i sporna potraživanja iznose dinara 16.085.880 (Tehn. fak.
dinara 13.375.368.— Knjižnica grada Zagreba dinara 2.710.512.—)
11. Mjenica od »Zvijezde« Vinkovci u iznosu od dinara 11.400. naplativa 27.
siječnja 1987. godine.