DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 80     <-- 80 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA


ZAPISNIK


10.
sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 24. veljače 1987. godine u Zagrebu.
Prisutni : Dr Nikola Komlenović, dr Đuro Kovačić, mr Vice Ivančević, mr Vladimir
Bogati, Slavko Sarčević, dipl. inž., Alojz Frković, dipl. inž., Tomislav
Starčević, dipl. inž., Eduard Tomas, dipl. inž., Mladen Tonković, dipl. inž., Nadan
Sirotić, dipl. inž., Vera Ivančić, dipl. inž., Oskar Piškorić, dipl. inž., Adam
Pavlović, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonie.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Predsjedništva.
2.
Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja inventurne komisije.


b) Prijedloga Završnog računa za 1986. godinu.


c) Izvještaja predsjednika Odbora Samoupravne kontrole.


3.
Razmatranje i usvajanje Prijedloga Programa rada za 1987. godinu.
4.
Razmatranje i usvajanje Prijedloga Financijskog plana prihoda i rashoda
za 1987. godinu.
5.
Pripreme za održavanje 92. Skupštine Saveza — utvrđivanje mjesta održavanja,
datuma i dnevnog reda.
6.
Informacija o utvrđivanju zajedničkih osnova i zadataka za izgrađivanje
bibliotečno-informacijskog sistema za šumarstvo i preradu drva u SR Hrvatskoj.
7.
Tekuća pitanja:
— Kratka informacija o aktivnostima u vezi E7-YUH-a.
— Sufinanciranje Šumarskog lista broja 5—6/87. od strane osnovnih organizacija
šumarstva Ogulina.
— Održavanje PROŠIRENE sjednice Predsjedništva zbog konkretnih priprema
za 92. Skupštinu Saveza.
— Obavijest o sudskim postupcima zbog spora s Tehn. fakultetom i dr.
— Aktualna pitanja vezana za održavanje zgrade Šumarskog doma:
— održavanje krovišta i adaptacija tavana


ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 81     <-- 81 -->        PDF

— popravak fasada
— cijena za dvobroj (jedan komad) Š. L.
— dotacija za DIT Zagreb i
— dr.
Ad. 1.


Usvaja se zapisnik s 9. sjednice Predsjedništva uz dopunu da su bili na sjednici
Frković i Pavlović, što je greškom izostavljeno.


Ađ. 2.


Uvodne napomene i određena objašnjenja za važnije podatke i prijedloge sadržane
u Izvještaju inventurne komisije, pregledu ostvarenih prihoda i rashoda i
prijedlogu za raspodjelu ostatka prihoda dali su Komlenović, Maričević i Antonie.


m


Predsjednik Odbora saoupravne kontrole Pavlović pročitao je izvještaj o pregledu
dokumentacije za Završni račun za 1986. godinu i predložio da ga Predsjedništvo
prihvati.


Izvještaj inventurne komisije


Popisana su osnovna sredstva, sitan inventar u upotrebi, zalihe gotove robe
(knjige i tiskanice), novac i svi vrijednosni papiri u blagajni, sredstva zajedničke
potrošnje, ostala potraživanja i obveze sa stanjem 31. prosinca 1986. godine.


1. Na osnovnim sredstvima nisu pronađene razlike, stvarno stanje odgovara
knjižnom stanju.
2. Na sitnom inventaru u upotrebi nema razlike između stvarnog i knjižnog
stanja, ukoliko Predsjedništvo prihvati otpis.
3. Na zalihama gotove robe pronađene su razlike na tiskanicama:
— manjak od dinara 4.697.—
— višak od dinara 37.074.—
4. Stanje na žiro-računu iznosi dinara 1.305.906.—
5. Stanje u blagajni iznosi dinara 11.274.—
6. Stanje sredstava zajedničke potrošnje za ostale namjene iznosi dinara 63.715.—
7. Stanje sredstava zajedničke potrošnje za stambenu izgradnju iznosi dinara
75.650.—
8. Stanje sredstava aNrodne obrane iznosi dinara 2.616.—
9. Nenaplaćena potraživanja od kupaca iznose dinara 327.014.—
10. Sumnjiva i sporna potraživanja iznose dinara 16.085.880 (Tehn. fak.
dinara 13.375.368.— Knjižnica grada Zagreba dinara 2.710.512.—)
11. Mjenica od »Zvijezde« Vinkovci u iznosu od dinara 11.400. naplativa 27.
siječnja 1987. godine.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Komisija predlaže da se:manjkovi na tiskanicama otpišu na teret prihoda za 1986. godinu.

viškovi na tiskanicama knjiže u korist izvanrednih prihoda za 1986. godinu.
— nenaplaćena potraživanja od kupaca u iznosu 147.264.— otpišu na teret prihoda
za 1986. godinu, a odnose se na organizacije udruženog rada i pojedince dužnike
za Šumarski list iz ranijih godina i 1986. godine.
— sumnjiva i sporna potraživanja odnose se na zakupnine Tehnološkog fakulteta
i Knjiažnice grada.
Računi za zakupnine, koji su ispostavljeni na osnovu Odluke Predsjedništva
nisu plaćeni u navedenim rokovima, pa je angažiran odvjetnik za pokretanje sudskog
postupka.


Amortizacija i revalorizacija osnovnih sredstava obračunata je prema zakonskim
propisima.


1.
Prijedlog za otpis po inventurnom pregledu za 1986. godinu
Komisija je pregledala zalihe tiskanice, knjiga i sitnog inventara u upotrebi i
ustanovila da su neke tiskanice zastarjele i neupotrebljive, kao i dio sitnog inventara.
Komisija predlaže otpis tiskanica u iznosu od dinara 96.775.— i sitnog inventara
u iznosu od dinara 2,25.


2.
Prijedlog za otpis nenaplaćenih potraživanja

dugovanja pojedinaca za Šumdarski list:
za 1982. godinu dinara 5.850 —
za 1983. godinu dinara 15.700.—
za 1984. godinu dinara 24.550.—
za 1985. godinu dinara 72.564.—

dugovanja za Šumarski list
1.
IPK Osijek dinara 7.150.—
2.
Nacionalni park
Plitvička jezera dinara 7.150.—
3.
ROS Slavonska šuma
Vinkovci šumarija
Kutjevo dinara 7.150.4.
Skupština zajednica
općina Zagreb dinara 7.150.—
Ukupno dinara 147.264.—
Komisija:


1.
Predsjednik: Boris Deković, v. r.
2.
Clan: 2ivko Petković, v. r.
3.
Član: Slavica Slonje, v. r.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Obračun prihoda i rashoda po mjestima aktivnosti Saveza društava inženjera


tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske za 1986. godinu


OPIS


PRIHODI


I Vlastiti prihodi
Preneseni dio viška
prihoda iz pret. godine
Prihodi od SlZ-a za
Šumarski list
Prihodi od prodaje
Sum. lista, sep. i


oglasa


Prihodi od tiskanica


i knjiga


Prihodi od zakupnina


Prihodi od naknada za


održavanje vi. zgrade


Prihodi od korištenja


dvorana


Ostali prihodi


UKUPNO PRIHODI


RASHODI


OPIS


Kancelarijski materijal,


obrasci i str. lit.


Materijal za održavanje


čistoće


Sitni inventar


Ostali materijal


Ukupno


1.600.000.—


2.241.824 —
3.827.856.—


3.706.069,73
11.338.269.—


579.062.


379.800.—
4.994.377,07


28.667.257,80


Ukupno


479.296


100.634 —
15.604 —
351.795 —
Savez i
stručne
službe


1.553.523.


11.338.269.579.062.379.800 —
4.994.377,07
18.845.031,07


35%


167.754.—


35.223.


15.604


351.795


Šumarski Tiskanice
list i knjige
46.477.— 3.706.069,73
2.241.824 —
3.827.856.—
3.706.069,73
6.116.157— 3.706.069,73
40% 25%!
191.718.119.824.—
40.253.— 25.158.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 84     <-- 84 -->        PDF

182
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Izvještaj Samoupravne kontrole Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske


O izvršenim pregledima materijalno-financijskog poslovanja u vremenskom
razdoblju od održane 91. Skupštine Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske, tj. od 24. travnja 1986. godine do


19.
2. 1987. godine.
Samoupravna kontrola radila je u sastavu: Pavlović Adam, dipl. inž., Mrđenović
Stevo. dipl. inž. i Momčilovič Bogdan, dipl. inž.
U prednje navedenom razdoblju prigodom pregleda ustanovili smo, da se
blagajnički dnevnik vodi uredno na temelju postojećih dokumenata, te da
se blagajnički maksimum ne prekoračuje. Za ulazne i izlazne fakture postoji
propisana dokumentacija. Vođena je briga da se dugovi naplate. Dugovanja
u iznosu od dinara 147.264.— odnose se na pretplate za Šumarski list od 1982—
1986. godine. Prijedlog inventurne komisije da se iznos od 147.264.— dinara
otpise na teret izvanrednih rashoda, a da se i dalje vodi računa o naplati tih
dugovanja.


Inventurna komisija je obavila popis osnovnih sredstava, sitnog inventara
u upotrebi, zalihe gotove robe (knjige i tiskanice), novac i sve vrijednosne
papire u blagajni, sredstva zajedničke potrošnje i ostala potraživanja i obaveza.
Sva dokumentacija u inventurnom popisu nalazi se u prilogu i pregledana
je po članovima Samoupravne kontrole.


Inventurna komisija predlaže Predsjedništvu da se otpišu neupotrebljive
tiskanice u vrijednosti od dinara 96.775.—, oštećen sitan inventar od dinara
2.25, što se od strane Samoupravne kontrole smatra ispravnim. Konstatiran
je po inventurnim listama manjak na tiskanicama od dinara 4.697.— i višak
od dinara 37.074,—, što se također smatra opravdanim. Na sumnjivim i spornim
istraživanjima nalaze se nenaplaćene zakupnine od Tehnološkog fakulteta
i Knjižnice grada Zagreba u iznosu od dinara 16.085.880.—. Poduzete su mjere
da se putem suda naplate iznosi za zakupnine.


Samoupravna kontrola prihvaća izvještaj uz Završni račun o financijskom
poslovanju i raspodjeli prihoda Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske kako slijedi:


PRIHODI I RASHODI za 1986. godinu


Prihodi


Preneseni višak prihoda iz protekle godine dinara 1.600.000
Prihodi od SlZ-a dinara 2.241.824
Prihodi od vlastite djelatnosti dinara 19.831.056
Ostali prihodi dinara 4.994.377


Ukupno prihodi
dinara 28.667.257


Rashodi


Materijalni troškovi i amortizacija dinara 14.211.539
Osobni rashodi dinara 7.805.047


Ukupni rashodi
dinara 22.016.580


Ostatak prihoda
dinara 6.650.671
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Ostatak prihoda proizlazi po vijestima troškova
Savez i Stručne službe
Šumarski list
Tiskanice i knjige
dinara
dinara
dinara
10.887.220
—5.271.040
1.034.490
dinara 6.650.671


Prijedlog za raspodjelu ostatka prihoda


Poslovni fond dinara 2.092.362
Osobni dohoci po Završnom računu dinara 688.500
Porezi i doprinosi dinara 699.809
Fond zajedničke potrošnje ostale namjene dinara 300.000


Za prijenos u iduću godinu dinara 2.870.000


Ovaj izvještaj predlaže se Predsjedništvu Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske, na znanje i suglasnost.


Stavka za šumarski list iskazuje gubitak od 5.271.040.— dinara za protekli
period, pa se od strane Samoupravne kontrole predlaže Predsjedništvu Saveza
da izvidi mogućnost pokrića svih troškova za Šumarski list putem pune cijene
koštanja u pretplati ili namjenske dotacije od šumarskih organizacija, kako
i u 1987. godini ne bi došlo do negativnog salda.


U Zagrebu, 19. 2. 1987.


Komisija :


1. Predsjednik Adam Pavlović. dipl. v. r.
2. Clan Bogdan Momčilović. d. v. r.
2. Clan Stevo Mrđenović, dipl. inž. v. r.
U raspravi pod ovom točkom dnevnog reda sudjelovali su: Piškorić, Jurić, Pavlović,
Kovačić i Ivančevič. Na prijedlog predsjednika jednoglasno su prihvaćeni: a)
Izvještaj inventurne komisije; b) Prijedlog Završnog računa s raspodjelom ostatka
ukupnog prihoda i c) Izvještaj predsjednika Odbora samoupravne kontrole.


Ad. 3.


Nakon datog obrazloženja prijedloga Programa rada za 1987. godinu i nekoliko
napomena prisutnih prihvaćen je ovaj


PROGRAM RADA ZA 1987. g.


Ciljevi i zadaci članstva i organa Saveza i Društava inženjera i tehničara šumarstva
i industrijske prerade drva Hrvatske, utvrđuju se i ostvaruju u skladu
Statuta, odgovarajućih zakonskih i društvenih normi, programa, planova i drugih
dokumenata.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Organi Saveza: Skupština, Predsjedništvo i Odbor samoupravne kontrole, ostvarivati
će postavljene zadatke neposrednim angažiranjem članstva i Društava kroz
različite oblike organiziranih akcija, pri tome koristeći stečena praktična i teoretska
saznanja iz ranijih razdoblja.


Ovm programom rada predviđaju se slijedeći zadaci:


— Razvijanje suradnje sa Socijalističkim Savezom, organizacijama koje se bave
problematikom šumarstva i industrijske prerade i prometa drva. Savezom inženjera
i tehničara Hrvatske i Jugoslavije i s drugim institucijama za rješavanje
konkretnih pitanja, koja će s.1 u toku 1987. godini postavljati, zavisno od razrade
ovoga programa — njegovih elemenata.
— Praćenje i utvrđivanje zajedničkih stavova iz područja racionalnije primjene
suvremene organizacije rada, tehnologije i drugih saznanja iz šumarstva i
prerade drva.
— Daljnje učvršćivanje organizacija DIT-ova i njihovo neposrednije djelovanje
u konkretnim sredinama i uvjetima, kako bi što uspješnije utjecali na unapređenje
stručno-stvaralačkog rada i ukupnih odnosa.
— Organiziranje stručnih predavanja, savjetovanja, razgovora i si. na teme:
»Šumarska znanost i praksa«; »Problematika razvoja šumarstva i prerade drva —
dugoročno«; »Gospodarenje privatnim šumama i problematika neobradivih površina
zemljišta«; »Utjecaj čovjeka — društva na šumu i prirodni okoliš«; »Primjena
suvremenih metoda i sredstava rada u šumarstvu i preradi drva« (kompjuterizacija)
i dr.
— Izgrađivanje stavova o mogućoj primjeni suvremenijih i racionalnijih ob,
Wka organiziranja određenih djelatnosti u šumarstvu i preradi drva u cilju postizavanja
veće efikasnosti u radu stručnih timova i ukupnog razvoja proizvodnje,
koje se zasnivaju na drvnoj masi naših šuma. Za tu svrhu koristiti u prvom redu
vlastita znanja (fakulteta, instituta, OUR i dr.) i druge izvore svjetske znanosti i
prakse.
— Analitički, znanstveno i stručno koristiti saznanja i poruke XVIII IUFRO
Kongresa. Naglasiti teme i pitanja koja su značajna za našu znanost i praksu, te
organizirati što određenije aktivnosti koje će nam pomoći da brže dođemo do novih
spoznaja i pravih rješenja u primjeni suvremene organizacije, tehnologije i tehnike
u zavisnosti s općim kretanjima u razvoju ukupnih društveno-ekonomskih
odnosa u nas.
— Izvršavanje zadataka na izradi Projekcije staze E7-YUH kroz sjeverne predjele
SR Hrvatske — od granice SR Slovenije (Sutla) do granice A. P. Vojvodine
(Dunav-Ilok) i u vezi toga raditi na:
— Utvrđivanju potrebnog bnoja važnijih lokacija za dobivanje informacija;


— Utvrđivanju nosilaca aktivnosti u fazi projektiranja i obilježavanja;

Razvijanju aktivnosti preko Odbora za trasiranje i obilježavanje E7-YUH-
a i posebno utvrđivanju zadataka s neposrednim nosiocima iz Planinarskog
saveza Hrvatske i drugih sudionika, koji su uključeni u tu
akciju.

Pripremama za konstituiranje organizacije, koja će se brinuti za održavanje
i korištenje pješačkog puta E7-YUH.

Uspostavljanju i razvijanju suradnje s odgovarajućim stručnim organizacijama
iz drugih zemalja.
— Unapređivanje izdavačke djelatnosti — Šumarski list; Drvna industrija, znanstveno-
stručne publikacije i glasila za OUR-a naših djelatnosti
185
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 88     <-- 88 -->        PDF

— Utvrđivanje zajedničkih osnova i zadataka za izgrađivanje bibliotečno-informacijskog
sustava zbog ukupnog djelovanja šumarstva i prerade drva na suvremenim
saznanjima, (iz vlastitih izvora i svih drugih dostupnih izvora), koja omogućuju
primjene suvremenh tehnologija i tehnika informiranja.
— Uređivanje stručne biblioteke Saveza na osnovama koje su predložene u
radnom materijalu (vidi informaciju). Predložiti svim organizacijama i institucijama
šumarstva i prerade drva iz Hrvatske da na tim osnovima (NSB) obavljaju odgovarajuće
pripreme za uređivanje svojih knjižnica (fond knjiga i dr.) i da se uključuju
u izgrađivanje bibliot. inf. sustava šumarstva i prerade drva, koji će
istovremeno biti segment sistema koji se izgrađuje kroz NSB u Zagrebu.
— Obavljanje priprema za radove na održavanju Šumarskog doma i privesti
racionalnijem korištenju dijelova tavana (potkrovlja) i podruma, te dvorišnog prostora,
a u cilju ostvarivanja postavljenih zadataka Saveza. Za tu svrhu utvrditi
potencijalne korisnike postojećeg nedovoljno korištenog prostora i nosioce dogradnje
Šumarskog doma.
— Izrada Pravilnika o upravljanju i održavanju zgrade »Šumarskog doma« i
drugih akata.
— Poduzimanje i dalje posebnih mjera za iseljenje Gradske knjižnice i Tehnološkog
fakulteta, a istovremeno vršiti pripreme za useljenje odgovarajućih organizacija
— institucija šumarstva i prerade drva.
— Unapređivanje rada Stručne službe Saveza na tekućim poslovima, a posebno
na izradi stručnih podloga za redovne aktivnosti Predsjedništva i Skupštine
Saveza.
Ađ. 4.


Obrazloženje prijedloga Financijskog plana prihoda i rashoda za 1987. godinu
kao i analitičke podatke za utvrđivanje vrijednosti boda za obračunavanje osobnih
dohodaka zaposlenih u Stručnoj službi i za donošenje drugih odluka dali su
Maričević i Antonić.


Prihvaćen je predloženi:


FINANCIJSKI PLAN ZA 1987. g.


Red. Planirano
broj OPIS za 1!m g


A PRIHODI


1. Preneseni višak prihoda iz prošle godine 2.870.000.—
2. Prihodi od prodaje Sum. lista, separata, oglasa ti.900.000.—
3. Prihodi od izdavačke djelatnosti 5.930.000 —
4. Prihodi od zakupnina 19.275.000 —
5. Dotacije od SlZ-a za Šumarski list 2.612.000.—
6. Dotacije od SlZ-a za rad društva 750.000 —
7. Ostali prihodi 9.525.000.—
UKUPNI PRIHODI 47.8622.000 —


186
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 89     <-- 89 -->        PDF

2 3


B RASHODI


I Materijalni troškovi


1. Materijal za održavanje čis. kan. materijal 666.000.—
2. Sitan inventar 28.000 —
3. Knjižnica, struč. lit. i dr. publikacije 1.370.000.—
4. Utrošena energija (plin, elek. energija) 647.000.—
5. Poštansko telef. i teleg. troškovi 733.000 —
(i. Transportne usluge 71.000.—
7. Troškovi investicionog održavanja 9.500.000.—
8. Komunalne naknade (voda. dimnjak, smeće) 660.00.—
9. Troškovi Šum. lista, separata, prijevoda 9.909.000.—
10. Povremeni i privremeni poslovi 214.000.—
11. Ostale neproizvodne usluge 400.000.—
12. Izdaci za reprezentaciju 200.000.—
13. Amortizacija 2.056.000 —
14. Ostali materijalni troškovi 1.374.000.—
15. Naknade za usluge SDK 198.000 —
16. Premija osiguranja 203.000.—
17. Dnevnice i putni troškovi 602.000.—
18. Autorski honorari 1.784.000.—
Ukupno materijalni troškovi i amortizacija 30.615.000.—


II Osobni dohoci


19. Osobni dohoci 14.251.000.—
20. Porezi i doprinosi iz prihoda 2.231.000 —
21. Ostali porezi i doprinosi iz prihoda 515.000.—
22. Pomoći i dotacije drugim KDS 250.000.—
Ukupno osobni rashodi 17.247.000.—


REKAPITULACIJA


PRIHODI 47.862.000.—
RASHODI 47.862.000.—
OSTATAK PRIHODA —


Vrijednost boda od 1. siječnja 1987. godine utvrđuje se u iznosu 585.— dinara.
Visina autorskih honorara uvećava se za 30%.
Blagajnički maksimum za 1987. godinu iznosi 40.000.— dinara.
Nabavka za poslove čistačica-dostavljačica: Kišna kabanica na vrijeme od


tri godine, cipele na vrijeme od jedne godine i kuta na vrijeme od dvije godine.
Visina isplata na teret materijalnih troškova — dnevnice, topli obrok, prijevoz
na posao i s posla i sistematske preglede, uskladiti sa društvenim dogovorom.
Visinu isplata na teret fonda zajedničke potrošnje također uskladiti s društvenim
dogovorom.


187
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Oročavanje slobodnih sredstava uskladiti sa ostvarivanjem financijskog plana.


Za zajedničke aktivnosti Saveza i DIT-a Zagreb odobrava se zahtjev u iznosu
150.000.— dinara.


Ađ. 5.


Obrazloženje su dali Komlenović i Maričević, nakon čega je uslijedila
rasprava 0 pripremi 92. Skupštine Saveza. Prihvaćen je prijedlog za dnevni
red, tema: »Problematika gospodarenja šumama na koje postoji pravo vlasništva
u Hrvatskoj« kao i vrijeme održavanja Skupštine (orijentaciono krajem
travnja, početkom svibnja). Mjesto u kojem bi se održala Skupština nije
utvrđeno. Predložene su tri moguće lokacije — Jastrebarsko, Delnice i Umag.
Dogovoreno je da se na proširenoj sjednici Predsjedništva koja će se održati najkasnije
početkom travnja u Zagrebu donese odluka o mjestu održavanja 92. Skupštine.
Na toj sjednici ukratko će se rekapitulirati aktivnosti u proteklom razdoblju
po pojedinim Društvima, utvrditi uz Kovačića i druge nosioce zadataka za izradu
referata i koreferata, te utvrditi druga zaduženja vezana za održavanje Skupštine.


Ađ. 6.


Uvodne napomene dao je Kovačić, koji je između ostalog naglasio:


— Svi smo zainteresirani za izgrađivanje bibliotečno-informacijskog sustava
za šumarstvo i preradu drva u SR Hrvatskoj na zajedničkim osnovama zbog mogućnosti
uklapanja u druge složenije sustave u zemlji i svijetu;
— Angažirali smo stručne ljude za izradu prijedloga kako pristupiti i tome
poslu, koji je dat u informaciji kao podloga za ovu raspravu.
— Treba pristupiti obradi postojećeg fonda knjiga i dr. prema standardima
i pravilima klasifikacijske sheme tzv. UDK i OKD po pojedinim mjestima —
knjižnicama;
— Obavljati pripremu za prenošenje na strojno čitljiv medij i izradu odgovarajućeg
programa, zavisno od stvarnih potreba i mogućnosti korištenja postojećih
i planiranih tehničkih i kadrovskih kapaciteta;
— U prvoj fazi toga zadatka mogu se koristiti kadrovi i tehnički kapaciteti naših
institucija i organizacija udruženog rada;
— Do sada smo uspješno surađivali sa OUR-a šumarstva naše Republike na
izradi zajedničkih programa i utvrđivanju fonda drvne mase i etata; izradi planova
sječa, biološke reprodukcije i dr.;
— Obrađeni su osnovni podaci o privatnim šumama
— i dr.
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovalo više članova, Predsjedništvo je zaključilo:


1. Prihvaća se informacija o aktivnostima za utvrđivanje zajedničkih osnova i
zadataka u cilju izgrađivanja bibliotečno-informacijskog sustava za šumarstvo i
preradu drva u SR Hrvatskoj.
2. Predsjedništvo Saveza uskladiti će svoje aktivnosti s drugim nosiocima tih
poslova i zadataka (Poslovna zajednica »Exportdrvo«. . .).
3. Može se pristupiti obradi postojećeg fonda knjiga, časopisa i dr. — inventarizaciji,
klasifikaciji, katalogizaciji, signiranju, tehničkoj obradi i smještaju građe.
188
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 91     <-- 91 -->        PDF

4. U okviru Stručne službe Saveza preraspodjelom poslova i zadataka osigurati
izvršioca na sređivanju knjižnice i izgrađivanju informacijskog sustava.
5. Nastaviti suradnju sa stručnjacima — specijalistima na utvrđivanju najpovoljnijih
praktičnih rješenja u toku obavljanja ovih zadataka.
Ađ. 7.


Kratko objašnjenja za pojedina pitanja dao je Maričević kako slijedi:
a) U organizaciji Odbora za trasiranje i obilježavanje E7-YUH-a održan je sastanak
radne grupe (Kovačić, Mozer, Munjko,. Trifunović i Maričević) o izvršenju
zadataka na iprojektiranju trase E7-YUH-a (Kumrovec — Ilok). Dogovoreno je
između ostalog da se održi zajednički sastanak s predstavnicima i SR Slovenije
zbog dogovara o daljnjim zadacima.
Prima se na znanje da su predstavnici Planinarskog Saveza Hrvatske preuzeli
i obavezu da će unutar svoje organizacije obaviti sve poslove trasiranja i obilježavanja,
a da će Savez i naša društva zajedno s OUR-a šumarstva osigurati materijal
za te potrebe.
b) Prihvaćena je obavijest o tiskanju Šumarskog lista u ovoj god. sa sadržajem
»Šumarstvo ogulinskog kraja«.
c) Prima se na znanje da je preko našeg odvjetnika podignuta tužba za naplatu
zakupnine od Tehnološkog fakulteta i Knjižnice grada Zagreba.
d) Prima se na znanje da je zapisnički utvrđena nastala šteta na fasadi zgrade


Šumarskog doma i da će se postupiti u skladu prijedloga nadzornog organa.
e) Prodajna cijena za Šumarski list (dvobroj) iznosi 300.— dinara.
f) Odobrava se dotacija za DIT Zagreb zbog zajedničkih aktivnosti u iznosu


150.000.— dinara.


Zapisnik napisao: Predsjednik Predsjedništva
Ivan Maričević, dipl. inž. Dr. Nikola Komlenović