DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 74     <-- 74 -->        PDF

smjer (trend), periodične, sezonske i slučajne
komponente. Također je obradila
metode kojima se služimo da analitički
prikažemo vremenske nizove a to su:


— grafičke metode

metoda najmanjih kvadrata prikazana
u osmom poglavju
— metoda klizajućih sredina
— metoda sredina (težišta)
Iza desetog poglavja slijede tablice:


slučajnih brojeva, ordinate normalne


krivulje, integral normirane distribucije,


binomna distribucija, Poissonova distribu


cija, t-distribucija, x2-distribucija, F-dis


tribucija za P = 0,95 i P = 0,99, kritične


vrijednosti Duncan-ovog testa i kritične


vrijednosti za Kolmogorov-Smirnov test.


Iza tablica prikazano je kazalo litera


ture.


Na kraju možemo reći da se je tiskanjem
ovog udžbenika popunila domaća
stručna šumarska literatura i da je šumarstvo
dobilo suvremen i znanstveno
precizan udžbenik i priručnik, koji treba
preporučiti svima.


Mr Nikola Lukić


Jozef Konöpka a kol.


KONCENTRACIA PRÄC V LESNOM


HOSPODARSTVE


Bratislava, 1985.


Izdavač ove knjige je »Priroda«, izdavačka
organizacija knjiga i časopisa
pri Ministarstvu šumskog i vodnog gospodarstva
Socijalističke Republike Slovačke.


U Uvodu naglašava se nužnost koncentracije
radova u doba njihove mehanizacije,
jer omogućuje bolje iskorišćivanje
strojeva a smanjuje potrebu ljudskog
rada, utroška energije i proizvodnih troškova.
Rješavanje problematike koncentarcije
radova potaknuto je smjernicama
za gospodarski i socijalni razvoj CSSR-a
od 1981. do 1985. godine, donesenim na


XVI. zasjedanju KSČ. Taj posao za
slovačke prilike obavio je Zavod za istraživanja
u šumskom gospodarstvu u


Zvolenu, pa je ova knjiga — priručnik


rad 19 autora od kojih je inž. Jozef Ko


nöpka uz pomoć J. Kerna i M. Radocha,


materijal pripremio za tisak.


Materija je obrađena u tri tematska
kruga.


U prvom krugu prikazana su dosadanja
istraživanja i prakse o primjeni koncentracije
rada u šumarstvu. U drugom krugu
prikazane su mogućnosti koncentracije
proizvodnje prema prirodnim uvjetima radilišta,
na uzgojnim radovima i proizvodnji
sadnica, sječi, izvozu, strojnog parka.
U trećem krugu prikazani su matematički
modeli za organizaciju koncentracije radova.


Od 75 u Literaturi navedenih jedinica
jedna je na ruskom dvije na njemačkom
a ostale na češkom ili slovačkom jeziku
(od tih četiri su u rukopisu, odnosno neobjavljene).*


O.
Piškorić
revue forestiere francaise
numero special 1986


AMELIORATION GENETIQUE
DES ARBRES FORESTIERS


Sastavni dio ovog Časopisa za šumarstvo,
kojeg izdaje L´Ecole nationale du genie
rural, des eaux et des forets, pod pokroviteljstvom
ministra za poljoprivredu
(i šumarstvo) uz redovna četiri godišnja
sveska je i »poseban broj«, svake godine
namijenjen jednoj tematici. Poseban broj
za 1986. godinu, datiran s »četvrto tromjesečje
«, obrađuje teme o genetskom poboljšanju
šumskog drveća.


Poseban broj za 1986. godinu, na opsegu
288 stranica, sadrži 55 članaka obrađeni
od 47 autora. Od 47 autora tri nisu
iz Francuske nego, po jedan, iz Poljske,
Savezne Republike Njemačke i iz Sjedinjenih
američkih država; od francuskih


* Knjiga se nalazi u knjižnici Saveza DITSDI
Hrvatske.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 75     <-- 75 -->        PDF

autora jedan je, V. Naudet, vlasnik rasadnika.
1


Materije uz dva uvodna i jednog zaključnog
članka, podijeljena je u ove skupine:Ciljevi (koncepti), metode i strategija
17 članaka),

Programi amelioracija, današnji rezultati
i očekivani (25 članaka),

Znanstveni okoliš (9 članaka),

Posljedice za šumarsku praksu (5 članaka).
U »-programu amelioracija« izdvojen je
program za tropske šume.
U knjizi nalazi se i popis kratica za
19 institucija te terminološki rječnik za
92 stručna termina. U francuskim tekstovima
institucije (zavodi, instiuti i si.) redovno
su navedene samo kraticama kao
npr. I. D. F. — Institut za razvoj šumarstva
(Institut pour le Developement forestier;
E. N. G. R. E. F. — Nacionalna škola
za prirodu, vode i šume (tj. »šumarski fakultet
« u Nancy-u); S. S. F. — Udruženje
za sakupljanje i prodaju sjemena šumskog
drveća (Syndicat des Reeoltants et des
Commercants des Semence forestieres);
itd. Nalazimo i kraticu I. N. R. A. — Nacionalni
institut za poljoprivredna istraživanja
(Institut national de la Recherche
agronomique) jer u njegovom sastavu djeluje
i Centar za istraživanja u šumarstvu.


U Terminološkom rječniku (glosariju)
protumačeni su stručni termini koji se
mogu naći u pojedinim tekstovima. Tako
primjerice klinarna promjenljivost je »neprekidna
promjenljivost bilo neke značajke,
bilo nekog činitelja« a uvedena promjenljivost
je ona »koja nastaje bilo posredstvom
vanjskih činitelja bilo sredine
(ekotip) bilo utjecajem čovjeka«); »plus
stabla« su stabla s boljim fenotipskim
osobinama od osobina susjednih stabala,


1) Površina rasadnika Naudet-a iznosi 350 ha
koji ]e podjeljen na četiri mjesta u središnjoj
i sjevero-zapadnoj Francuskoj.


Naudet je i vlasnik poduzeća za radove pripreme
tla i pošumljavaje, za nie^u kultura,
kresanje grana s stabala, gnojidbu i zaštitu šuma.


a »elitna« su ona, kojih se genetska superiornost
može, dokazati poređenjem potomaka
ili vegetativnim razmnožavanjem,
itd. Može se postaviti pitanje, zašto je u
ovoj knjizi stavljen i ovaj glosarij? Odgovor
nalazimo u činjenici, da je pretežni
dio šuma u Francuskoj u privatnom posjedu,
pa i maloposjednika, te je time omogućeno
da i oni mogu u cijelosti shvatiti
tekstove u ovoj knjizi. Ali ne samo u ovoj
nego uopće, a posebno u časopisu takvih
šumopsjednika, u »La Forets francaise et
l´Action forestiere.


U programu amelioracije nalaze se ove
vrste: (prema redosljedu u originalu): duglazija,
primorski bo-r, smreka, korzijski i
kalabrijski crni bor, obični bor, jele, cedar,
ariš, čempres, sitna-smreka, crne topole
i balzamovci, topole sekcije Leuce,
divlja trešnja, orasi, bukva, crveni hrast,
johe i eukalipti. Slijedi popis potencijalnih
vrsta (16 četinjača i 7 listača)
koje bi se mogle uzgajati u Francuskoj,
jer »jaka raznolikost reljefa, klimatskih
uvjeta i vrsta tala omogućuje da se
u Francuskoj uzgajaju mnogobrojne vrste
iz dviju hemisfera«. Posebno su obrađene
vrste šumskog drveća koje se mogu koristiti
za proizvodnju biomase u kratkim
ophodnjama.


Iz popisa vrsta, koje su predmet posebnog
zanimanja francuskog šumarstva,
vidimo da ih je malo za koje nema interesa.
Među tima je i pitomi kesten. Iz
popisa za naše svrhe izdvajamo samo neke
bilo da nas informiraju o odnosu prema
njima, bilo da nas tekst upozorava na
neke č.injenice, koje mogu i nama u radu
koristiti.


Kod primorskog bora (Pinus maritima
Ait.), prema suvremenim istraživanjima


I. N. R. A. i Univerziteta u Bordeaux-a,
značajnu ulogu imaju geografske rase. To
su
-^
g. r. Maghreba: Alžir, Tunis, Maroko;g. r. kontinentalno-mediteranska: istočna
i južna, Španjolska, Var, Primorske
Alpe. Italija;


ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— g. r. korzička;
— g. r. sjeverozapadne Iberije (Portugal,
Stara Kastilja, Galicija);


— g. r. pokrajine Landes.
Naglašeno je, da je primorski bor vrsta
vrlo intolerantna prema kalciju (pojavljuje
se kloroza) i izuzetkom provenijenci
Cuena (u Španjolskoj) i Tambranta u Maroku.
Od crnog bora Francuzi koriste ssp.
Laricio i to kako varijet Korzika tako
i varijetet Kalabrija. U raščlanjivanju vrste
Pinus nigra Arn. autor se poziva
na P. Fukareka.


Čempresi (C. sempervirens, C. arizonica
i dr.) nisu vrste, koje su obuhvaćene
Zakonom iz 1971. godine (u Francuskoj)
za šumsku proizvodnju, ali su obuhvaćene
programom selekcioniranja za što povoljnije
odlike. Traže se odlike otporne
na sušu i na zimske hladnoće. Predmet
istraživanja je i suzbijanje bolesti uzrokovane
gljivom Coryneum carđinale Wag.2
Nadalje čitamo, daje zapaljivost C. sempevirensa
osrednja a C. arizonice slaba.


Od topola iz sekcije Leuce u radu su
tri topole: Populus alba te »izrazito šumske
vrste« evroazijska P. tremula i američka
P. Tremuloides te njihovi hibridi.
Ove vrste interesatne su za uzgoj na higromorfnim
staništima, inače slabo produktivnim.
S istog razloga u istraživanja
uključena je i joha, koja je uz to i fiksator
dušika. Radi fiksacije dušika, a i za
čišćenje debala od grana, predviđa se i
kao dodatna vrst za uzgajanje viševrijednih,
kao npr. trešnje«. Ova vrst nalazi se
u programa rada genetike, fiziologije i
pošuml javan ja zavoda E. N. G. R. E. F.
(Nancy) i I. N. R. A. (Orleans).3


2) O toj bolesti vidi J. Kišpatić et al.: Opasna
bolest čempresa u Dalmaciji. Sum. list CHI
(1979), br. 4—6.


3) Genetsko-proizvodna istraživanje naše johe
nalaze se u programu rada Katedre za šumarsku
genetiku i dendrologiju Šumarskog fakulteta
u Zagrebu. Ova katedra osnovala je i
živi arhiv domaće divlje trešnje u Arboretumu
Lisičine (v. istoimenu publikaciju izdanu za IU
FRO Kongres.


Od pojedinih vrsta o divljoj trešnji.
Godišnja proizvodnja u Francuskoj ove
vrste kreće se oko 20 000 m3, a cijena trupaca
promjera preko 50 cm prelazi 10 000
franaka. Intenzivnija sadnja ove vrste datira
od 1976. godine, a u 1984. godine proizvedeno
je i prodano jedan milijun sadnica.
Stoga je veliki interes da se selekcioniraju
jedinke koje će imati što pravnija
debla, visoko postavljene krošnje,
bez živica i biti dobrog zdravstvenog
stanja (stabla starija od 80 godina često
su napadnuta truležem). Čitamo da joj
odgovaraju tla razne teksture (od pješčane
do glinaste) s pH od 4 do 8, ali ne podnosi
pretjeranu vlažnost.


Za uzgoj vrsta u cilju proizvodnje biomase
u kratkim ophodnjama zainteresirani
su Francuska agencija za gospodarenje
energijom (A. F. M. E. — Agence fran


caise pour la Maitrese de l´Energie) i Udruženje
šuma — celuloza (A. FO. CEL. —
Association Foret-Cellulose). Tako proizvedeno
drvo namjenjeno je za izradu građevinskih
ploča, za proizvodnju celuloze,
za proizvodnju pogonskog alkohola te u
energetske svrhe kao klasično gorivo ili
briketirano. Nabrojeno je tridesetak vrsta
listača i četinjača (od borova Pinus serotina,
P. rigida, Pinus Wungens). Od listača
nabrojene su, uz ostale, bagrem, breze,
vrbe, jasen, pavlovnija, johe i nekoliko vrsta
eukapliptusa među kojima i Eucaliptus
globulus/


Prema već naprijed spomenutom popisu
kratica u izvršenju plana genetske
amelioracije šumskog drveća u Francuskoj
sudjeluje 19 instituta i drugih organizacija.
Od tih ustanova samo četiri od tih u
1985. godine u ova istraživanja utrošila


4) O mogućnostima uzgoja eukaliptusa kod
nas nalaze se informacije u člancima:


1.
O. Piškorić: Prilog poznavanja mogućnosti
uzgoja eukalipta kod nas. Sum. list, 1956. br.
3—4.
2.
Z. Vrdoljak: O mogućnosti uzgoja eukalipta
u našem Primorju. Sum. list, 1956. br. 5—6.
3.
D. Jedlovski i O. Piškorić: Posljedice hladnog
perioda zime 1955-56. na dendrofloru u
Splitu i okolici. Sum. list, 1957, br. 11—12.
174