DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 73     <-- 73 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


ŠUMARSKA BIOMETRIKA
Prof. đr Ana Pranjić.


Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb,
1986, str. 1—204


Lancelot Hogben profesor medicinske
statistike na Biirminghamskom univerzitetu
rekao je: »Ljudi moraju naučiti govor
brojeva da bi mogli shvatiti otvorenu
knjigu suvremene nauke«. U biotehničkim
znanostima biometrika ima posebnu ulogu
pri opisu bioloških pojava, donošenju
odluka i interpretaciji rezultata.


Ovaj udžbenik namijenjen je slušateljima
Šumarskog odjela Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, šumarskim
inžinjerima u praksi i svima onima koji
koriste biometriku da bi shvatili dinamiku
života u šumi.


Udžbenik je podijeljen u deset poglavja:


1.
Uvod
2.
Teorijske distribucije frekvencije
3.
Teorija uzoraka
4.
Metode simuliranja — Monte Carlo
metode
5.
Ispitivanje hipoteza i odlučivanje
6.
Neparametarski testovi
7.
Analiza varijance
8.
Regresijska analiza
9.
Korelacijska analiza
10. Vremenski nizovi
U uvodu autorica je obradila sakupljanje
podataka i pojam populacije, te
mjere centralne tendencije i mjere varijabiliteta.
U poglavju teorijske frekvencije autorica
prikazuje teoriju vjerojatnosti. Osim
glavnih postavki računa vjerojatnosti opisala
je svojstva i primjenu binomske,
Poissonove i normalne distribucije. Također
je objašnjen teorem Cebiševa.


Slijedeće poglavje obrađuje teoriju
uzoraka. Autorica je prikazala određiva


nje pogrešaka prilikom uzimanja jedinica
uzoraka, također je prikazan central limit
teorem, zakon velikog broja i zakon gomilanja
pogrešaka. Obrazloženi su načini
uzimanja uzoraka: slučajni uzorci, uzorci
promjenljive vjerojatnosti selekcije, sistematski
uzorci i njihove kombinacije.


U četvrtom poglavju prikazane su metode
simuliranja diskretne i kontinuirane
varijable.


Petim poglavjem autorica je obradila
problematiku ispitivanja hipoteza i odlučivanja
za velike i male uzorke.


U našoj praksi često imamo podatke
za koje nije lako odrediti roditeljsku po´
pulaciju. To su uglavnom mali uzorci, te
da bi i sa njima mogli vršiti ispitivanja
primjenjujemo neparametarske testove.
Autorica je u sklopu šestog poglavja prikazala
slijedeće neparametarske testove:
x2-test, test označivanja ili test znakova,
Mann-Whitneyov U-test, Kruskal-Wallisov
H-test, ispitivanje slučajnosti i test Kolmogorov-
Smirnova.


U sedmom poglavju autorica je prikazala
problematiku planiranja pokusa, te
interpretacije rezultata analize varijance
jednostruke i dvostruke klasifikacije eksperimenta.


U
osmom poglavju autorica je vrlo


jednostavno i razumljivo za stručnjake i


shvatljivo za laike objasnila linearnu i


krivolinijsku regresiju empiričkih funk


cija, koje koristimo u šumarstvu.


Određivanje stupnja združenosti dviju
ili više slučajnih varijabli, koje imaju
normalnu distribuciju frekvencija, provodimo
korelacijskom analizom. Ustanovljivanje
korelacijskog koeficijenta autorica
je prikazala u devetom poglavju.


U zadnjem desetom poglavju autorica
je prikazala primjenu vremenskih serija
u šumarstvu. Objasnila je komponente
koje čine vremenske nizove: generalni


171