DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 27     <-- 27 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL
SCIENTIFIC PAPERS


UDK (630V711.7) 001 Sum. list CXI (1987) 125


METODA PLANIRANJA OTVORENOSTI ŠUMSKIH PREDJELA I
CESTOVNE INFRASTRUKTURE ZA POTREBE PROREĐIVANJA
SASTOJINA U NIZINSKIM POPLAVNIM PODRUČJIMA


Ninoslav LOVRIĆ*


SAŽETAK. Ovom tematikom obuhvaćen je način primjene
metode planiranja otvorenosti šumskih predjela i njihove cestovne
infrastrukture pomoću statičko-dinamičkog modela za provedbu
prorednih sječa, a prema katalogu sa strukturnim podacima. Statičko-
dinamički model sastavljen je u obliku grafičko-tabelarnog
prikaza.


Zbog lakše primjene, odnosno ove metode planiranja, razrađen
je i obrađen jednostavan ilustrativni primjer njegove praktične
upotrebe za gospodarske jedinice u nizinskom poplavnom području
srednjeg Posavlja. Navedenom metodom tretirana je također
dinamika građenja cestovnih pravaca infrastrukture transportnog
sustava izvlačenja i prijevoza drvne mase iz šumskih predjela, gdje
se obavlja proreda.


1. UVOD
Metodom u općem smislu smatra se skup aktivnosti sa zadatkom da se
odredi i ostvari neki cilj. Taj cilj je u ovom slučaju sastav kvantitativnog plana
otvorenosti šumskih predjela i infrastrukture šumskih cestovnih prometnica,
koji se dobiva izradom kataloga s odgovarajućim podacima, pa je na taj
način omogućena realizacija navedenog plana. Pri rješavanju ove tematike
mogu se upotrijebiti dvije grupe metoda: kvantitativna i kvalitativna ili u
kombinaciji jedna i druga. Prva grupa metoda rješava matematskim postupcima
takove probleme koji se mogu povoljno kvantificirati, dočim kod druge
kvalitativne grupe navedeni postupci baziraju djelomično na matematskim
osnovama.


Neke važnije kvantitativne metode mogu se podijeliti na slijedeće skupine:
tehničko-ekonomske, statističke i ekonomsko-kibernetske. U ovom izlaganju za
tehnološke potrebe otvorenosti šumskih predjela i provedbe prorednih siječa
primijenjena je tehničko-ekonomska kvantitativna metoda planiranja, zbog
jednostavne mogućnosti sastava modela uz pomoć izrade kataloga, a na osnovi
principa šumsko-gospodarske logistike (lit. 6). Ovim se modelom uzimaju u
obzir šumske cestovne prometnice transportnog sustava izvlačenja i prijevoza,
koje služe za prijenos drvne mase iz šumskih predjela odnosno sastojina.


*) Prof. dr. Ninoslav Lovrić, dipl. inž. šumarstva i građevinarstva, Zagreb.
Jurjevska 2
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Zbog lakše mogućnosti upotrebe prikazane metode u ovom kratkom izlaganju,
također će se obraditi jednostavan ilustrativni primjer otvaranja šumskih
predjela s cestovnom infrastrukturom u nizinskom poplavnom području
srednjeg Posavlja. za potrebe prorjeđivanja sastojina.


2.
POJAM MODELA I NJEGOVE VRSTE
Definicija pojma modela širokog je značenja s obzirom na njegovu mogućnost
teorijske i praktične primjene u mnogim područjima, kao što su pored
ostalih i šumska područja u pogledu otvorenosti i planiranja cestovnih
prometnica sustava izvlačenja i prijevoza. U navedenom pogledu pod modelom
smatra se matematski formuliran prikaz tehničko-ekonomskih odnosa, tj. realan
ili zamišljen objekt koji je u izvjesnom odnosu naprama drugom objektu
odnosno originalu, a ovaj može biti također realan ili zamišljen. Kod modela
razlikujemo slijedeće elemente: jednadžbe, nejednadžbe, zatim varijable i
parametre.


Već prema zadatku i korisniku modela jednadžbama i nejednadžbama se
definiraju promjene i pojave pojedinih veličina, pa se na taj način određuju i
iskazuju odnosi između pojedinih tehničko-ekonomskih varijabli.


U modelu, pojave i veličine pretstavljene su zavisnim i nezavisnim varijablama.
Zavisne varijable se određuju i analiziraju, a nezavisne varijable
pretstavljaju veličine i pojave koje determiniraju mijenjanje zavisnih varijabli.


Parametri su takove veličine koje iskazuju stupanj utjecaja zavisnih na
nezavisne varijable. Potrebna vrijednost parametara određuje se većinom prema
praktičnim podacima, dočim u slučaju nepouzdanih navedenih podataka
određuje se na osnovi teorijskih pretpostavki.


Za izradu modela mogu se primjeniti, umjesto jednadžbi i drugi matematički
oblici izražavanja, kao što je sastav tabela s različitih stajališta, zatim
dijagrami prikaza toka funkcija, te raznovrsne grafičke izrade programa. U
izradi ove tematike primjenjen je tabelarni oblik sa statičko-dinamičkim modelom.


Kvantitativni modeli mogu se razvrstati prema njihovim sastavnim elementima
na slijedeće skupine: statičke i dinamičke; determinističke i stohastičke;
kratkoročne i srednjoročne; mikro i makro modeli; linearne i nelinearne.


Razradom modela treba nastojati da se obuhvate svi utjecajni činitelji
kako bi se mogla postići njegova ispravnost u pogledu odnosa s originalnim
postojećim objektom. Pravilnom obradom elemenata modela iskazuje se stupanj
iskoristivosti modela, a izradom kataloga dobivaju se podaci za određivanje
odgovarajućih činitelja modela.


3.
SASTAV KATALOGA STRUKTURALNIH PODATAKA
ZA IZRADU TEMATIKE
Za obradu tematike odabrane su u nizinskom poplavnom području srednjeg
Posavlja gospodarske jedinice koje pripadaju Š.G. »Mojica Birta« Šumarije


126
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 29     <-- 29 -->        PDF

127
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 30     <-- 30 -->        PDF

128
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Vrbovec pod nazivom vrbovačke prigorske šume, Varoški Lug i Česma. Kao
podloga za sastav kataloga strukturalnih podataka poslužili su gospodarski uredajni
elaborati i terenski uviđaji kako bi se odredilo sadanje stanje i mogućnosti
načina realizacije novog stanja. Prema navedenim podacima izrađen
je shematski i grafički prikaz (si. 1) navedenih gospodarskih jedinica u orijentacionom-
odnosu na Šumariju Vrbovec.


U grafičkom prikazu površine pojedinih gospodarskih jedinica predočene
su u krugovima, kojima su središta smještena u težištima stvarnih površina
gospodarskih jedinica. Na taj način dat je uvid geografskog položaja gospodarskih
jedinica, a ujedno odnos zračne udaljenosti i stvarne cestovne udaljenosti,
pa prema tome postoji mogućnost određivanja njihovog stupnja transportne
gravitacije, ako se mjesto Vrbovec smatra tržišnim izvoznim centrom.


Osnov za otvaranje šumsko gospodarskih jedinica je infrastruktura cestovne
mreže izvlačenja i prijevoza. Izbor načina otvaranja uvjetovan je tehnologijom
i oblikom gospodarenja šumama, gdje je najniža jedinica gospodarenja
odsjeka (eventualno odjel). U koncepciji izrade ove tematike odnosno provedbi
proreda primjenjena je oplodna sječa u tri sječiva zahvata (pripravni,
naknadni i dovršni sjek), a njegovanje sastojina do tog vremena obavlja se
čišćenjem do 15 godina starosti sastojina i proredama do 2/3 ophodnje.


3.1.
Obračun podataka kataloga
Sastavom kataloga u tabelarnom obliku (tabl. 1) date su potrebne biotehničke
informacije o ulozi i strukturi cestovne mreže izvlačenja i prijevoza,
odnosno njihovih cestovnih pravaca proređivanja sastojina i planiranja otvorenosti
šumskih predjela. Podaci u koloni 6 navedene tablice dobiveni su uz
pretpostavku da jednom kilometru glavnih cestovnih pravaca prijevoza odgovara
od 50 do 300 postotna duljina cestovnih vlaka odnosno pravaca izvlačenja,
tj. množenjem jednog kilometra cesta prijevoza s faktorom r\ = 50 do 300%
dobiva se odgovarajuća duljina cestovnih vlaka u kilometrima. U ovom slučaju
obračun je izvršen sa faktorom 50% i 750/o, a njegova veličina ovisi uglavnom
o upotrijebljenim sredstvima izvlačenja. No svakako ga treba u takvom
iznosu odabrati, da se izvlačenje obavlja na potrebnu gospodarski opravdanu
daljinu koja iznosi za navedene gospodarske jedinice do 250 m. Prostor
ne dopušta razradu načina određivanja ove daljine, nego konstataciju da je
ustanovljena omjerom između prosječne teorijske i stvarne daljine izvlačenja
odnosno efikasnosti otvaranja gospodarske jedinice. Za ovu daljinu dobivena
je gustoća glavne mreže 20 m/ha od Šumarije »Vrbovec«.


3.2.
Ilustrativni primjer sastava kataloga strukturalnih
podataka
U vezi tabelarnih podataka (tab. 1) slijedeći primjer prikazuje postupak
obračuna podataka za dobivanje statičko-dinamičkog modela (tab. 2).


Ako je za gospodarsku jedinicu Vrbovačke Prigorske Šume P = 636 ha;
g = 15,0 m/ha i TJ = 50%, tada je duljina glavnih cestovnih pravaca


I C
= P g = 9.5 km
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 32     <-- 32 -->        PDF

a njima odgovarajuća duljina cestovnih vlaka iznosi


2CV = SC i) = 4,7 km


Gustoća glavne cestovne mreže prijevoza odnosno unutrašnja otvorenost
gospodarske jedinice je


IC
g = = 14.9 m/ha
P


dočim za cestovne vlake iznosi


ZCT
gv = = 7.5 m/hn


Teorijski razmak između cestovnih pravaca glavne šumske mreže je


P
rff = = 671 m


SC


Navedenom razmaku odgovara srednja daljina izvlačenja


r(T
dff = = 336 m
2


što je neprihvatljivo za gospodarski dozvoljenu daljinu izvlačenja drva do 250


m. Zbog premale gustoće glavne cestovne mreže nastala je potreba izvedbe
cestovnih vlaka.
Uzimajući u obzir glavne cestovne pravce i vlake dobivamo teorijski
razmak


P
rff + v = = 446 m
2 C + 2 C TI


odnosno teorijsku srednju daljinu izvlačenja


re + v
dff + v = = 223 m
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Obračun godišnje transportne mase određen je prema prosječnom godišnjem
prirastu u iznosu od


P p = 636 8,7 5533 m:!


a za proredni materijal predviđeno je 1% tj. 55.3 m:!


Cestovne vlake su većinom privremenog karaktera i završetkom iskorišćivanja
sastojine nemaju gospodarsko prometnu upotrebu.


4. PRIMJENA METODE PLANIRANJA
U ovom se poglavlju razmatra način primjene metode planiranja otvorenosti
šumskih predjela i njihove cestovne infrastrukture uz pomoć izrade
statističko-dinamičkog modela, a prema dobivenim podacima u katalogu.


4.1. Izrada modela
U razmatranje je uzeta samo gospodarska jedinica Vrbo v at k e p r igorsk
e šum e a za ostale gospodarske jedinice dati su gotovi obrađeni
podaci (tab. 1).


U vezi naprijed iznesenog kod modela možemo razlikovati dvije faze stanja
objekta: prvotno originalno stvarno stanje objekta i novo projektom zamišljeno
stanje. U tablici 1 su iskazani podaci za gospodarski objekt Vrbovačke
prigorske šume u pogledu infrastrukture cestovnih prometnica izvlačenja
i prijevoza i to na taj način, da podaci iskazani bez zagrada predočuju
prvotno stvarno stanje objekta, dočim je u zagradi zamišljeno projektirano
stanje.


Sastav tablice koja slijedi (tabl. 2) izrađen je prema podacima tablice 1.


Istim postupkom obračunate su vrijednosti označene u zagradama (tab. 1)
za gustoću glavne cestovne mreže iznosa 20 m/ha, kao što je izvršeno u prethodnom
primjeru na osnovu gustoće 14,9 m/ha. Zatim se primjenom statičko-
dinamičsog modela planiranja određuju i prednosti novog zamišljenog stanja
gustoće glavne cestovne mreže 20 m/ha u odnosu na prvotno stvarno stanje
gustoće 14,9 m/ha (tab. 2).


Usporedbom prvotnog originalnog i novog projektom zamišljenog stanja
(tabl. 2) dobiveni su primjenom modela indikatori o uspješnosti izgradnje
predviđene cestovne infrastrukture odnosno otvorenost šumskih predjela. Na
taj način omogućeno je utvrđivanje stupnja poboljšanja projektom zamišljenog
novog stanja. U ovom slučaju povećana je gustoća glavne cestovne mreže
za 34% a za isti iznos uvećana je duljina glavnih cestovnih pravaca, ali se je
smanjila duljina cestovnih vlaka također u istom postotku. Zbog ove promjene
potrebno je izgraditi, u novom vremenskom periodu glavne cestovne pravce
duljine 3,2 km i smanjiti izvedbu vlaka za 1,6 km. Pri tome se je smanjila
srednja daljina izvlačenja sa iznosa 336 m na 250 m odnosno uzimajući u
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 34     <-- 34 -->        PDF

STATIČKO DINAMIČKI MODEL PLANIRANJA OTVORENOSTI
ŠUMSKIH PREDJELA I NJEGOVE INFRASTRUKTURE


TABLICA 2


Objekt planiranja


i


Vrbovačke prigorske šume


i


Faze stanja


i


Prvo Broj Usporedba Broj Novo


originalno vertikalne
vertikalne projektom


stvarno stanje kolone
J kolone zamišljeno


1
stanje


P = 636 ha bez promjene
LC = 9,5 km 12,7 km
g = 14,9 m/ha 20,0 m/ha
p = 8,7 m3/ha bez promjene
SC, = 4,7 km 3,1 km
gv = 7,50 m/ha 4,9 m/ha
Vg = 5533 m:i bez promjene
V„ = 55,3 m3 bez promjene
rff = 671 m 500 m
rcr , v = 446 m 402 m
TI = 50% bez promjene


der = 336 m 250 m
der . v - 223 m 201 m


obzir glavne cestovne pravce i vlake, odgovarajuća daljina izvlačenja i prijevoza
iznosi 201 m umjesto 223 m.


Kako je naprijed navedeno u vremenskom razdoblju od 15 godina starosti
sastojina pa do 2/3 ophodnje vrši se njihova proreda, te se obično početkom
navedenog razdoblja poduzima izgradnja glavne cestovne mreže, a ujedno
se izrađuje i njezin plan građenja.


4.2. Dinamika
građenja novih glavnih cestovnih pravaca
za potrebe proređivanja sastojina
Izgradnja glavnih cestovnih pravaca, koja u ovom slučaju za gospodarsku
jedinicu Vrbovačke prigorske šume iznosi 3,2 km, zahtjeva ulaganja većih
novčanih sredstava. O obzirom na takav veći izdatak nužno je izraditi specifičan
plan dinamike građenja, koji će s tehničko-ekonomskog stajališta opravdati
utrošak investicionih sredstava.


Za izbor rješenja postoje različite alternative u pogledu dinamike i načina
građenja, pa će se prema prethodnom izlaganju odnosno tretiranoj metodi
obrazložiti neke osnovne smjernice za realizaciju plana izgradnje glavnih cestovnih
pravaca.


132
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Građenje cestovnih pravaca šumskih prometnica obično se obavlja na
kraćim dionicama u određenim vremenskim razmacima za potrebe provedbe
proreda, već prema planu sječa. Ove dionice prostorno odgovaraju odjelima
ili odsjecima sastojine.


Realizacija navedene izgradnje u određenim vremenskim razmacima vrši
se jedno ili dvoetapno, već prema potrebi korišćenja cestovnih pravaca. Kod
jednoetapne izgradnje istovremeno se izvode dionice cestovnih pravaca s donjim
i gornjim strojem, a primjena ove metode je pogodna, gdje je jednostavna
kolnička konstrukcija gornjeg stroja. Kod dvoetapnog građenja cestovnih
pravaca u prvoj etapi se izvodi zemljani trup, zatim u drugoj kolnička konstrukcija.
Takovo građenje omogućuje korišćenje cestovne mreže i bez kolničke
konstrukcije za prijenos drvne mase pri provedbi proreda, zbog malog
prometnog intenziteta, koji u ovom slučaju iznosi 55,3 m3 godišnje. U jednom
i drugom načinu izgradnje omogućen je predviđeni prijenos drvne mase glavnog
prihoda u iznosu od 5533 m:! godišnje nakon završetka realizacije prorede
(tab. 1 i 2).


U poplavnom području šumarij e Vrbovec s posebnim vodnim režimom s
obzirom na upotrebljeni materijal građenja cestovnih pravaca primjenjuju se
kameni, drvni i stabilizacioni materijal već prema uvjetima izgradnje.


5. ZAKLJUČAK
Tematika ovog rada obuhvaća razradu i mogućnost primjene metode
planiranja šumske cestovne infrastrukture i otvorenosti šumskih predjela za
provedbu prorednih sječa kao glavnog uvjeta uspješnog gospodarenja šumama
u nizinskim poplavnim područjima srednjeg Posavlja. Ta metoda bazira na
potrebi izrade modela i sastava kataloga strukturalnih podataka , koji su dobiveni
na («novi terenskih istraživanja i uređajnih elaborata gosodarskih jedinica.


Zbog lakše mogućnosti praktične primjene prikazane metode obrađen je
ilustrativno primjer otvaranja gospodarskih jedinica pod nazivom Vrbovačke
prigorske šume, Varoški lug i Česma koje pripadaju Š.G. »Mojica Birta«
Šumarije Vrbovec.


LITERATURA


B o j a n i n, S.: Stanje i razvoj iskorišćivanja šuma u S. R. Hrvatskoj, Sum. list,


7—8 Zagreb 1986.


Dobre , A.: Otprtost gozdov v Sloveniji, Institut za gozd in lesno gosp., Ljubljana


1980.


Eškerica , V.: Zavisnost gustoće šumskih kamionskih puteva od ekonomskih ele


menata, Šumarski fakultet, Sarajevo 1985.


Kös l er. P.: Umweltbiophysik, Akademie — Verlag, Berlin 1984.


Krpan , A.: Istraživanje upotrebljivosti traktora IMT — 558 na privlačenju ob


lovine u uvjetima nizinskih šuma Šumarije Lipovljani, Magistarski rad Šu


marski fakultet, Zagreb 1984.


L o v r i ć, N.: Primjena logistike kod otvaranja šumskih predjela cestovnim pro


metnicama, Mehanizacija šumarstva, 9—10, 1983.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 36     <-- 36 -->        PDF

P e s t a 1, E.: Forstaufschliesung morgen — Optimierung und Alternativen, Südnerdruck
aus »Allgemeine Forstzeitung« Nr. 1/1982.


Pregorec , F.: Metodologija planiranja, Srednjoročni plan gospodarenja cestama
Hrvatske u razdoblju od 1986. do 1990. godine, SIZ za ceste Hrvatske, Plitvice
1985.


Rebula , E.: Vuča ili vožnja pri transportu šumskih sortimenata, Zagreb, Mehanizacija
šumarstva, 1—2, 3—4, 1986.


Sever, S.: Istraživanja nekih eksploatacijskih parametara traktora pri privlačenju
drva, Glasnik za šumske pokuse Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zagreb, 1984.


Die Planungsmethode der Walderschliessung und Strasseninfrastruktur
zwecks Beständedurchforstung in niedrigen Überschwämungsgebieten


Zusammenfassung


Diese Thematik erfasst die Anwendungsmethode der Walderschliessungsplanung
mit ihrer Strasseninfrastruktur mittels statisch-dinamischer Modell mit
Durchführung des Erschliessungsanschlags, nach den Kathalog mit Strukturalunterlagen.
Der statisch-dinamischer Modell ist im Form der graphisch-tabelaren Darstellung
zusammengefasst. Wegen leichterer Anwendung bzw. dieser Planungsmethode,
ist ein einfacher Beispiel mit praktischer Anwendung in Bestandeinheiten
des niedrigen Überschwämungsgebiet mittleren Posavlje, aufgeklärt. Mit dieser
Methode ist auch die Baudinamik der Strasseninfrastruktur des Transportsystems
des Holzrückens und Transports aus Waldgegenden, erfasst.