DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 9     <-- 9 -->        PDF

uzoraka sumpor je utvrđen i konduktometrijski na aparatu SULMHOMAT
firme H. Wösthoff . Ove su analize provedene u Institutu za gozdno in
lesno gospodarstvo u Ljubljani pod kontrolom inž. J. Kalana . Sadržaj
dušika određen je po K j e 1 d a h 1 u (makro postupak). Za analize sadržaja ostalih
istraživanih elemenata obavljeno je spaljivanje biljne tvari sumpornom
i perklornom kiselinom. Fosfor je iz ekstrakta određen kolorimetrijski na
plamen-fotometru Eppendorf a ostali elementi pomoću atomske absorpcione
spektrofotometrije na A. A. S. Firme Pcrkin Elmer.


Izgled iglica alepskog bora u neposrednom okolišu TE Plomin


Čvrstoća veze između rezultata sadržaja sumpora u biljnom materijalu
dobivenih tubidimetrijskom i konduktometrijskom metodom izražena je
pomoću lineranog korelacionog koeficijenta (K u m p, 1970). Njihova razlika
te razlika između sadržaja sumpora u iglicama crnog bora u osam kultura
testirana je analizom varijance (Stee l and Torrie , 1960).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM


Podaci o koncentracijama sumpora u lišću, odnosno iglicama istraživanih
vrsta drveća iznose se u tablici 1. Odavde proizlazi da se koncentracije sumpora
u asimilacijskim organima istraživanih vrsta jako razlikuju. Tako su
npr. u lišću jasena utrđevne najviše, a u iglicama crnog bora najniže koncentracije
sumpora. Razlike postoje i s obzirom na starost analiziranih organa.
Pošto su koncentracije sumpora u mladom lišću općenito visoke, otpada
ideja da služe kao kontrolne vrijednosti. Smatramo da iglice u tu svrhu treba
uzimati po završetku vegetacije a lišće listača prije njegovog žućenja, kako