DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 79     <-- 79 -->        PDF

AKTUALNO


DOSADAŠNJI RAD NA SELEKCIJI I PRIZNAVANJU
NOVOSTVORENIH SORTI I KLONOVA ŠUMSKOG DRVEĆA


Sume predstavljaju veliko prirodno bogatstvo i na prvom mestu obezbjeđuju
sirovinu za industrijsku preradu drveta, a imaju i višestruke opšte korisne
funkcije o kojima se u zadnje vreme sve više govori.


Da bi podmirili potrebe za drvetom koje se stalno povećavaju, treba povećati
prirast a samim tim i sečivi etat, a to se može učiniti na sljedeći način:


1. U postojećim šumama unaprediti proizvodnju melioracijom i unošenjem
novih sorti drveća koje imaju veći prirast, bolji kvalitet i znatno veću otpornost
na biljnje bolesti i štetne insekte.
2. Uvođenjem plantažne proizvodnje drveta osnivanjem plantaža brzorastućih
lišćara i četinara.
Radovi na selekciji i stvaranju novih sorti šumskog drveća su relativno novijeg
datuma, a na njima se intenzivnije radi tek posle 1960. godine. Obzirom na
činjenicu da je šumsko drveće u odnosu na poljoprivredno bilje dugovečnije, i
da ima veću varijabilnost to su genetska istraživanja duža, a rezultati selekcije
se dobijaju znatno kasnije. Dok je u poljoprivredi zadnjih 20 godina načinjen
veliki napredak za koje vreme su stvorene mnoge nove selekcije pšenice, kuluruza
i drugih biljnih vrsta koje se danas uveliko koriste, u šumarstvu, dobijeni rezultati
na selekciji i stvaranju novih sorti i klonova su više nego skromni i zapravo
čini tek početak radova u ovoj šumarskoj disciplini. Analogno onome što je učinjeno
u poljoprivredi, tadašnji Savezni sekretarijat za privredu je 1967. godine
imenovao prvu stručnu Komisiju za davanje predloga za priznavanje novostvorenog
selekcionisanog šumskog semena i sadnog materijala, čija je stručna služba
bio Jugoslavenski poljoprivredno-sumarski centar, a samo priznavanje vršio je
pomenuti Savezni sekretarijat. Stručna komisija za davanje predloga za priznavanje
imala je 14 članova, predstavnika svih republika i pokrajina, istaknutih
selekcionera i drugih šumarskih stručnjaka, a radila je sve do 1972. godine, kad
su radovi u vezi selekcije šumskog semena i sadnog materijala preneti u nadležnost
republika i pokrajina. Za to vreme Stručna služba zajedno sa Komisijom
učinila je sljedeće:


— izrađena je metodologija za priznavanje selekcionisanog šumskog semena,
— razmatran predlog registra semenskih sastojina,
— usvojena tehnička uputstva za izdavanje i priznavanje semenskih sastojina,
— izrađena i usvojena uputstva za izdvajanje »plus stabala«,
— izrađena i usvojena prva uputstva za osnivanje semenskih plantaža,
— izrađeni i usvojeni standardi za šumsko seme i sadni materijal.
77
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 80     <-- 80 -->        PDF

U periodu od 1972. godine pa dn 1977. godine radovi na priznavanju novo


stvorenih sorti i uvođenju stranih sorti, obzirom na republičku i pokrajinsku nad


ležnost su praktično prestali iako su se u to vreme uvozili novi italijanski klonovi


topola, zbog naraslih potreba u pošumljavanju sa topolama.


Donošenjem novog Zakona o šumskom semenu i sadnog materijala poslovi


ponovo dolaze u nadležnost Saveznog komiteta za poljoprivredu koji 1977. godine


imenuje drugu po redu Stručnu komisiju za davanje predloga za priznavanje


novostvorenih i odobravanje uvođenja stranih selekcija šumskog semena i sadnog


materijala, koja je imala 15 članova predstavnika svih republika i pokrajina i


saveznih institucija. Jugoslavenski poljoprivredno-šumarski centar imenovan je


kao stručna služba Komisije, a predstavnik Centra za sekretara Komisije. Stručna


služba centra sa radnom grupom specijalista — genetičara, predložila je konačan


tekst »Pravilnika o načinu ispitivanja i postupka za priznavanje novostvorenih


selekcija šumskog semena i sadnog materijala««, koji je Savezni komitet za poljo


privredu prihvatio i objavio u Službenom listu SFRJ, broj 2/77. godine. Osim toga


Stručnoj komisiji za davanje predloga za priznavanje i Stručnoj službi Centra


dati su sledeći zadaci:


— Ispitivanje novostvorenog selekcionisanog šumskog semena i sadnog materijala.
— Ispitivanje i uvođenje u proizvodnju stranih selekcija šumskog semena :i
sadnog materijala.
— Obrada rezultata ispitivanja i davanja predloga Saveznom komitetu za
poljoprivredu, radi donošenja rešenja o priznavanju.
—Izrada spiskova domaćih i udomaćenih sorti šumskog bilja koje se nalaze u
proizvodnji.


— Organizovanje ogledne mreže.
— Prikupljanje prijava od strane podnosioca zahteva za priznavanje novostvorenih
i odobravanje uvođenja u proizvodnju stranih selekcija šumskog drveća.
Stručna služba Centra zajedno sa Potkomisijom za topole i vrbe prikupila je
prijave instituta i fakulteta i drugih šumarskih organizacija o ispitivanju novih
selekcija i uvođenju stranih sorti. Nakon obilaska ogledne mreže na terenu izrađena
je dokumentacija o predlogu za priznavanje koja je razmatrala Stručna komisija
za davanje predloga za priznavanje. Tokom 1978. godine, zatim 1979. i 1980..
stručna komisija održala je 6 plenarnih sednica na kojima su razmatrani zahtevi
za priznavanje odnosno odobravanje uvođenja u proizvodnju zajedno sa dokumentacijom,
pa je dat predlog Saveznom komitetu za poljoprivredu da se izvrši priznavanje
10 novostvorenih klonova vrba i 2 novostvorena klona topole, kao i predlog
da odobri uvođenje u proizvodnju 3 strana klona topole i 1 klona vrbe. Sve ove
predloge Stručne komisije, Savezni komitet za poljoprivredu je usvojio, priznao i
doneo rešenja o priznavanju, odnosno odobravanju uvođenja stranih selekcija i
doneo svoja rešenja o priznavanju odnosno odobravanju u 1980. godini.


Tako u 1986. godini imamo stanje prikazano u tabl. 1. i 2.


78
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 81     <-- 81 -->        PDF

79
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 82     <-- 82 -->        PDF

80
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Iz priloženih spiskova mogu se izvući sledeći zaključci:


1. Spiskovi novostvorenih i stranih sorti na bazi napisanih rešenja iz 1980.
godine, ostali su isti sve do danas, jer u međuvremenu nisu vršena nova priznavanja.
2. Iz Spiska novostvorenih i priznatih sorti vidi se da je priznato samo 2
(dva) klona topole, a da je na selekciji i stvaranju novih sorti topola u periodu od
25 do 30 godina radio samo jedan selekcionar, što je nesumnjivo bilo nedovoljno.
1 3. U istom periodu priznato je 10 novih klonova vrba na čijoj selekciji je
radilo svega 3 selekcionara — genetičara.
4. Uočljivo je također da priznavanjem nisu obuhvaćene ostale vrste šumskog
drveća — četinari i lišćari, što znači da se na njihovoj selekciji nije radilo
ili ispitivanja nisu završena.
5. Iz Spiska stranih sorti kojima je odobreno uvođenje u našu proizvodnju
vidi se da su odobrena 3 (tri) klona topole i 1 (jedan) klon vrbe, dok ostalih vrsta
šumskog drveća nema, pa se postavlja pitanje da li se i u drugim zemljama na
selekciji šumskog drveća isto tako malo radi?
6. Stojimo na gledištu da za šumarsku operativu nisu dovoljna 2 nova i 3
strana klona topole i 10 klonova vrbe, već to treba da je znatno veći broj, a naročito
topola.
7. Pored objektivnih teškoća koje su bile prepreke većem i boljem radu, kao
što su nedostatak novčanih sredstava i dugoročnost ispitivanja, na polju selekcije
u šumarstvu, treba izraditi strategijski plan razvoja za izvršenje zadataka
angažovati veći broj mlađih stručnjaka, koji će na osnovu dosadašnjih iskustava,
postići sigurno veće rezultate.
Spiskovi novostvorenih i stranih sorti topola i vrba nisu konačni rezultati
ispitivanja sorti na kojima je radio Institut za topolarstvo, Novi Sad i Šumarski
fakultet iz Zagreba. Naprotiv, Institut za topolarstvo ima više stotina novostvorenih
klonova topola od kojih manji broj klonova pokazuje dobre rezultate u pogledu
prirasta i otpornosti na biljne bolesti d štetočine, pa se očekuje da će deo
njih biti predložen za priznavanje. U 1984. godini Institut za topolarstvo, Novi
Sad — prijavio je za ispitivanje u oglednoj mreži:


A) Klonovi topola (Populus ci ltoides)


1. Klon 480
2. Klon 709
3. Klon 710
4. Klon 909
5. Klon S—1—20
6. Klon S—6—36
7. Klon BL Costanzo (Populus x Euroamericana)
Svi predloženi klonovi topola nalaze se u oglednoj mreži na 26 lokaliteta.


B) Klonovi vrba (Salix alba)


1. Klon 107/61/1
2. Klon 107/65/7
3. Klon 107/65/9
4. Klon 73/64/9
5. Klon 350
81
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Svi klonovi vrba nalaze se u oglednoj mreži na 14 lokaliteta.
Šumarski fakultet iz Zagreba. Katedra za genetiku i dendrologiju. prijavio je
u 1984. godini sledeće:
A) Klonovi vrba (Salix alba)


1.
Klon V—99
2.
Klon V—052
3. Klon Br. — 1 BB
Prijavljeni klonovi vrba nalaze se u oglednoj mreži na 25 lokaliteta pored reka:
Save, Drave i Dunava.
Očekuje se, obzirom na pokazane rezultate i uspehe da će u 1986. godini biti
razmatrano od strane Stručne komisije, priznavanje 1—2 klona topola i 2—3 klona
vrbe, pa ukoliko Komisija na osnovu podnete dokumentacije, konstatuje da su prijavljeni
klonovi nadmašili standardne sorte, predložiće Saveznom komitetu za poljoprivredu
da ih prizna kao novostvorene i o tome donose odgovarajuće rešenje.
Savezni komitet za poljoprivredu, kao nadležni organ SIV-a za priznavanje
novostvorenih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja, smatrao je za potrebno da se
priznavanje novostvorenih, odobravanje uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti
sorti poljoprivrednog i šumskog bilja, vrši na osnovu jedinstvenog Saveznog zakona,
pa je u 1980. godini nakon priprema i konsultacija doneo nov Zakon o priznavanju
novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog
i šumskog bilja, koji je objavljen u Službenom listu SFRJ, broj 38/80.


Na osnovu toga Zakona, Savezni komitet za poljoprivredu obrazovao je 4
sortne Komisije i to:


1.
Sortna komisija za ratarstvo,
2.
Sortna komisija za voćarstvo i povrtarstvo.
3.
Sortna komisija za šumarstvo i
4. Sortna komisija za cvećarstvo i hortikulturu.
Svaka od ovih Komisija ima 10 članova, predstavnika republika i pokrajina i
Saveznog organa, istaknutih genetičara i drugih šumarskih stručnjaka, a sekretar
ovih Komisija je predstavnik Saveznog komiteta za poljoprivredu, dok je Jugoslavenski
poljoprivredno-šumarski centar, Beograd — sa svojim službama — Stručna
služba Sortnih komisija.
Sortna komisija za šumarstvo radi u sledećem sastavu:


1.
Dr Aleksandar Andonovski. predsednik. profesor Šumarskog fakulteta
u Skopju
2.
Dr Pribislav Marini: o vic, član, profesor Šumarskog fakulteta, Beograd
3.
Svetozar Kovijanić. dip], ing član, — Republički komitet za poljoprivredu
a šumarstvo — Titograd
4.
Dr Vojislav Guzina, član — Institut za topolarstvo, Novi Sad
5.
Dr Jane z B o ž i č, član — Šumarski institut, Ljubljana
6.
Mr ing Svetislav Cernjavski. član — Zavod za šumarstvo Peć
7.
Dr M irk o Vidaković , član — profesor Šumarskog fakulteta, Zagreb
8.
Dr Nešad Bojadžić, član — Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo,
Sarajevo
82
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 85     <-- 85 -->        PDF

9. Milan Sisojević, dipl. ing član — Savezni komitet za poljoprivredu
10.
Mr ing Mark o Petro v ić, član — Opšte udruženje šumarstva, industrije
za preradu drveta PK Jugoslavije, Beograd.
Ova treća po redu Sortna komisija za šumarstvo, obrazovana od strane Saveznog
komiteta za poljoprivredu, održala je dosad 4 plenarne sednice.


Na svojim sednicama između ostalog razmatrano je sledeće:


— Pravilnik o jedinstvenoj metodi za ispitivanje sorti topola i vrba u oglednom
polju i laboratoriji;
— Pravilnik o jedinstvenoj metodi za ispitivanje sorti četinarskih vrsta šumskog
drveća u ogledno polju i laboratoriji i
— Pravilnik o jedinstvenoj metodi za ispitivanje sorti lišćarskih vrsta šumskog
drveća u oglednom polju i laboratoriji.
Svi predloži pravilnika za ispitivanje sorti su od strane Stručne komisije usvojeni
i kao takvi predloženi Saveznom komitetu za poljoprivredu da ih objavi u
Službenom listu SFRJ — pa se na osnovu njih može predlagati i vršiti priznavanje
novostvorenih i odobravanje uvođenja u proizvodnju stranih sorti, ukoliko
ima takvih zahteva.


Sortna komisija za šumarstvo je na svojim sednicama vkonstatovala da se na
polju šumske genetike i selekcije najviše radilo kod topola i vrba, gdje su postignuti
rezultati, dok se na selekciji i stvaranju novih sorti četinarskih i lišćarskih
vrsta manje radilo. Sa dosadašnjim radom na selekciji i oplemenjivanju šumskog
drveća, a naročito na stvaranju novih sorti, Sortna komisija nije zadovoljna, te je
nakon razmatranja donela preporuke Saveznom komitetu za poljoprivredu, republičkim
i pokrajinskim komitetima za poljoprivredu i šumarstvo, nadležnim udruženjima
šumarstva, Privrednim komorama, te drugim OUR-a šumarstva, da se
radovi na selekciji šumskog drveća inteziviraju na taj način, što se na ovom polju
mora angažovati veći broj selekcionara — genetičara, a za realizaciju radova obezbediti
potrebna novčana sredstva bez kojih je ovo nemoguće resiti. Ovome treba
odmah pristupiti, jer to šumarska struka sama ne može učiniti, a i zbog dugoročnog
ispitivanja na selekciji šumskog drveća koje ne može dati vidne rezultate
za relativno kratko vreme.


Božidar Marinković


dipl. inž šumarstva
Jugoslav. Polj. šumarski centar
Beograd