DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 71     <-- 71 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI
PROFESSIONAL PAPERS


UDK 630*96:616—001 Sum. list CXI (1987) 69


ANALIZA POVREDA NA RADU U ŠUMSKOM GOSPODARSTVU
»MOJICA BIRTA« BJELOVAR OD 1972. DO 1984. GODINE


Ladislav MOLNAR*


SAŽETAK. Nastojao sam izvršiti analizu povreda na radu
za 13 godišnje razdoblje 1972. do 1984. svih zaposlenih radnika
u Šumskom gospodarstvu »Mojica Birta« Bjelovar. Analizirane
su povrede po mjestima rada, izvorima povreda, zatim koji dijelovi
tijela su najviše izloženi povređivanju, dolasci i odlaski s
posla, u koje dane u tjednu se dešavaju najčešće povrede, starosna
struktura povredenih radnika.


UVOD


Od 1972. do 1984. godine u Šumarskom gsopodarstvu »Mojica Birta«
Bjelovar vodile su se evidencije o povredama na radu na jednak način.
Kako je poznato — 1985. god. izvršena je nova organizacija poslovanja, pa
su formirani novi OOUR-i s poslovnim jedinicama po funkcionalnom i teritorijalnom
principu. Stoga će se i evidencije povreda na radu drugačije voditi.
Te evidencije, odnosno pojedini podaci neće više biti usporedljivi s
podacima iz prošlih 13 godina. Zbog toga ovom analizom zaključujemo 13godišnje
razdoblje, u kojem su se mogli sagledati svi uzroci povreda na radu.
U tom razdoblju mijenjala se struktura radnika, počev od dobi života do
obučenosti. To razdoblje kad su šumska gospodarstva poboljšavala radne i
životne uvjete rada, posebno šumskih radnika (prevozi na posao i s posla,
uvođenje kvalitetnih pila. uvođenje mehaniziranog utovara, uvođenje toplih
obroka) sve u nastojanju što veće humanizacije rada.


Ovom analizom obuhvaćene su i povrede na radu koje su se desile i u
uslužnim djelatnostima šumarstva — transportu, građevinarstvu, mehaničkim
radionicama. To je učinjeno zbog toga što su se neke šumarije bavile
i tim djelatnostima.


POVREDE PO BROJU, MJESTU RADA I POSLJEDICAMA


Broj povreda


Podacima u tablici br. 1 prikazane su povrede na radu za razdoblje
1972 — 1984. godine na području bivšeg Šumskog gospodarstva »Mojica Birta
« (prije reorganizacije po novom ZOŠ-u).


* Ladislav Molnar, dipl. inž. šum. š. g. Bjelovar
69
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Tablica 1.


Godina Broj
povreda
Broj
zaposlenih
Povrede
prema broju
zaposlenih
0
n
Broj
zaposlenih
na jednu
povredu
1972. 245 1.671 15 6,8
1973. 235 1.609 15 6,8
1974. 222 1.648 13 7,4
1975. 227 1.719 14 7,6
1976. 238 1.718 14 7,2
1977. 228 1.650 14 7,2
1978. 240 1.692 15 7,0
1979. 257 1.664 14 6,5
1980. 249 1.752 14 7,0
1981. 250 1.822 14 7,3
1982. 260 1.793 14 6,9
1983. 266 1.892 14 7,1
1984. 259 1.818 14 7,0
Ukupno 3.176 22.448 14 7,1
Prosječno
godišnje 244 1.727 14 7,1


Kako se iz prednjih podataka vidi, prosječno se godišnje u Šumskom
gospodarstvu »Mojica Birta« povređivalo 244 radnika ili 14% od ukupnog
broja radnika.


Broj povreda se obično iskazuje u odnosu na milion sati rada. Taj
broj za 13-godišnje razdoblje iznosi 108 uz prosječnu iskorištenost efektivnog
radnog vremena kroz 13 godišnje razdoblje od 78,2 %.


Usporedimo li taj podatak s brojem povreda u drugim zemljama, vidi
se (prema navodima prof. Branka Ranogajca Šum. list 1-2/85.) da Šumsko
gospodarstvo »Mojica Birta« ima manje povreda od njih. Taj podatak iznosi
za 1976. godinu za SR Njemačku 179, Švicarsku 160, Poljsku 155, Francusku
135 itd. Prema tome u tim zemljama broj povreda je veći nego kod nas.
Težina povreda iskazuje se prema broju izgubljenih radnih dana po jednoj
povredi. Prema evidencijama bolovanja to nije moguće točno sa sigurnošću
utvrditi, jer se šifra bolesti uvijek ne upisuje u obračunima bolovanja ili
se one mijenjaju. Samo kod nekih OOUR-a, koje smo posebno analizirali
za posljednjih 5 godina, utvrdili smo da je prosjek izgubljenih dana zbog
povreda na radu 138 dana, dok za 13-godišnje razdoblje taj nam podatak
nedostaje.


Kroz proteklo 13-godišnje razdoblje analizirani su poslovi kod kojih se
radnici u Šumskom gospodarstvu najčešće povređuju. te koji dijelovi tijela
su najčešće izloženi povredama. Ti podaci prikazani su u tablicama 2 i 3.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Povrede prema mjestu rada Tablica 2.


Poslovi


U šušmi kod sječe i izrade
Izvlačenje drva iz šume na stovarište
Utovar i istovar drva
Uzgojni radovi: njega, čišćenje, rasadnici
Kamenolomi, nisko i visokogradnje
Dolazak i odlazak s posla
Ostalo


Ukupno 1972—1984. godina


Kako se iz tablice vidi, najvišei izrade — 55%. Ako analiziramo kodđuju onda imamo ovu situaciju:


Poslovi u šumi pri sječi i izradi drva


Obaranje stabala


Prepiljivanje


Kresanje grana


Izrada drvnih sortimenata


Ukupno


Broj
povreda


222 7
310 10
129 5
45 1
2(52 8
343 11
3.176 100


se povreda desilo u šumi kod sječe
kojih se radova radnici najviše povre-


Tablica 3.


Broj


%


povreda


561 32


664 38
357 20
176 10


1.758 100
Smrtne povrede 1972-
1984. g. Tablica 4.
Godina
Broj
zaposlenih
Broj
smrtnih
povreda
Smrtnena radu
povr
u
ede su se
saobraćaju
događale
ostalo
na 1000
radnika
1972. 1671 — — — — —
1973. 1609 5 3 3 — 3,10
1974. 1648 — — — — —
1975. 1719 1 — 1 — 0,58
1976. 1718 1 — 1 — 0,58
1977. 1650 — — — — —
1978. 1692 1 — — 1 0,59
1979. 1664 3 2 1 — 1,80
1980. 1752 — — — — —
1981. 1822 1 1 — — 0,55
1982. 1793 — — — — —
1983. 1892 1 1 — — 0,52
1984. 1818 — — — — —
Ukupno 22448 13 7 5 1
Godišnji
prosjek 1727 1 0,58
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Prema tim podacima -u Šumskom gospodarstvu »Mojica Birta« prosječno
godišnje smrtno strada na poslu jedan radnik, što je mnogo. Na radu je
stradalo 7 radnika ili 54%, a u saobraćajnim nezgodama 5 ili 38%, od kojih
su dvije na cesti, dva su stradala u šumi od prevrtanja s traktorom, a jedna
je pao s traktorske prikolice.


Najčešće povređivani dijelovi tijela
Tablica 5.


Dio tijela Broj povreda


Glava 380 12
Oko 199 6
Prsni koš 214 7
Ruka 992 31
Noga 1.310 42
Unutrašnje povrede 68 2
Smrtne povrede 13


Ukupno 3.176 100


Od dijelova tijela najviše stradaju, dakle, noge i ruke (73% od ukupnih
povreda), a to su ujedno dijelovi tijela koje je najteže zaštititi. Sva zaštitna
sredstva koja upotrebljavaju radnici nisu dovoljna.


Izneseni podaci u gornjoj tabeli mogli su se još detaljnije prikazati po
dijelovima tijela, no to nebi za ovu priliku bilo od veće važnosti.


Povrede po danima u tjednu
Tablica 6,


Dan u tjednu Broj povreda


Ponedjeljak 699 22
Utorak 635 20
Srijeda 699 22
Četvrtak 508 16
Petak 508 16
Subota 127 4


Ukupno 3.176


Kako se vidi, najviše se povreda dogodilo u ponedjeljak i srijedu, a najmanje
subotom. Obično se već unaprijed prognozira da su ponedjeljkom najčešće
povrede iz razloga što se predpostavlja, da radnici dolaze na posao
ponedjeljkom nedovoljno odmoreni. To su naročito mladi radnici, koji idu
na zabave, alkohol se više konzumira i manje spava. Prema našim podacima
to se ne može zaključiti. U prva tri dana u tjednu su povrede veće,
a prema koncu tjedna opadaju. Subotom se u prosjeku radi samo jednom
mjesečno. U »špici« poslova radi se i subotom, no ipak su taj dan povrede
najmanje.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Radni staž i starost radnika


Prosječna satrost zaposlenih radnika büa je 41 godina sa 17 godina
radnog iskustva. To znači, da prosječno radnici ne udružuju svoj rad prije
svoje 24-te godine života. Vrlo malo imamo radnika, a posebno u direktnoj
proizvodnji, koji su udružili svoj rad u 18—24-toj godini života
(ispod 1%). Zato su i povrede tih radnika — statistički zanemarive, što ie
viljivo iz ove tablice.


Tablica 7


Životna
radnika,
dob
godina
Prosječan
broj povreda % Prosječan
broj zaposlenih
18—20 2 1 17
20—30 58 24 414
Ml—40 lili 27 466
41—50 85 35 604
51—60 33 13 224
Ukupno 244 100 1.727


Iz tablice 7 vidi se da je vrlo mali broj radnika mlađih od 20 godina.
Sa tim u vezi logično povećanje povreda nije moguće statistički dokazati
niti izvući zaključke. Organizacijom posla je tako raspodijeljen rad, a naročito
na sječi i izradi, da mlađi radnici duži period rade sa starijim i iskusnijim
radnicima. Pri tom opasnije radne operacije ipak obavljaju iskusniji
radnici. Šumski radnici u dobi od 51—60 godina u većini slučajeva
ne obavljaju opasne poslove u iskorištavanju šuma, pa su zato i povrede
znatno niže nego kod drugih radnika, premda iskustvo i ritam rada ima
znatan utjecaj.


Izvori povreda


Od 3.176 povreda koje su se dogodile u 13 godišnjem razdoblju svrstani
su u tablici prema učešću izvora opasnosti.
Tablica 8


Broj


Izvori povreda


povreda


Stablo koje se obara 264 8,3
Odlomljena grana sa stojećeg stabla 327 10,3
Napeta grana pri kresanju 359 11,3
Oblovina, trupac, višemetrica 340 10,7
Prostorno drvo, cjepanica, oblica 102 5,1
Piljevina. trunje, iver, prašina 98 3,1
Motorna pila (lanac) 327 10,3
Sjekira 172 5,4
Traktor s priključnim djelovima 111 3,5
Klinovi 19 0,6
Čelično uže 41 1,3
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Alati u njezi šuma: kosijer, kosa, srp 67 2,1
Trn 31 1,0
Ubodi strši Jena, ose (1 0,3
Padovi pri kretanju na radilištu 394 12,4
Građevinksi materijali, kamen 16 0,5
Saobraćajne nesreće, dolazak i odlazak s posla 204 6,4
Strojevi u mehaničkim radionicama 51 1,6
Kamion s dizalicom i prikolicom 44 1,4
Ostale povrede 140 4,4


Ukupno
3.176 100


Otkrivanje povrede po izvorima opasnosti je vrlo korisno da se zna
gdje treba usavršavati i poduzimati zaštitne mjere i primjenjivati zatištna
sredstva. Interesantno je primijetiti da se najviše povreda dogodilo od padova
na radilištima koje su povezane s strmim, zakrčenim i skliskim terenom
kakvi su inače u šumi. Te povrede nisu bile teže, jer se obično radilo
o uganuću noge ili povredi ruke. Druga povreda po zastupljenosti je
od tkz. napete grane (11,3%). Ovdje se zaista radi o krajnjoj nepažnji radnika.
Kod takvih povreda postoje i kombinacije kad napeta grana udari
radnika po ruci, a kako drži motornu pilu — s njom si povrijedi dio tijela,
(obično nogu). Na svim seminarima i kontaktima s radnicima stalno
se ukazuje na te česte skrivene opasnosti, No ipak postotak povreda je visok.
Slična je situacija s povredama od pada grane na radnika, koje se
događaju u vrijeme padanja stabla, a i kasnije. Te povrede su iznenađujuće
za radnika i efikasne zaštite nema osim šljema na glavi, kojeg šumski
radnici ne vole upotrebljavati, pa imamo problema jer se radnici na radilištu
izlažu opasnostima.


ZAKLJUČAK


Podaci iz tablica pokazuju problematiku zaštite šumskog radnika. Ako
bi se dala opća ocjena nastanka povreda, možemo ustvrditi da u velikoj
većini, čak 80—90"o povreda, nastalo je uslijed nepridržavanja pravila zaštite
na radu te tehnike izvođenja pojedinih radnih operacija. U većini se
slučajeva »preskaču« pojedine predhodne i obavezne radne operacije sa
željom da se što prije izvrši određena radna operacija. Time se radnici izlažu
riziku i dožavljavaju povrede.


To je češći slučaj kod starijih i iskusnijih radnika, koji su skloniji
rizikovanju. Iz tog" materijala vide se mnogi pokazatelji koje treba upornim
radom s radnicima stalno obrađivati. Na taj način smanjit će se povrede
i zdravstvena oštećenja radnika.


LITERATURA


1.
Godišnji izvještaji o povredama na radu Šumskog gospodarstva »Mojica
Birta« Bjelovar (1972—1984).
2.
R a n o g aj e c, B. Analiza povreda na radu u SSGO »Slavonska šuma«. Šumarski
list 1—2i´H5.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Analysis of Injuries at Work in the Mojica Birta Forestry Enterprise
Bjelovar from 1972 to 1984


S u m m a r y


The number of workers in the forest employed in the Mojica Birta Forestry
Enterprise, Bjelovar, during the period from 1972 to 1984 ranged from 1609
to 1892 (Table 1). During this period the number of injuries at work ranged
from 222 to 257. The majority of injuries occurred during felling and primary
conversion, 1758 (Table 2), followed by injuries when loading and unloading,
310, etc. During felling most of the injuries occurred in the process of sawing
trunks, 664 (Table 3), and with regard to parts of the body most injuries were
inflicted on the legs (1310 injuries) and arms (992 injuries). See Table 5. During
this period there were 13 fatalities of which 7 occurred at work, 5 in traffic
accidents and one of other causes (Table 4). With regard to the workers´ age the
greatest number of the injured were in the 41—50 age group (Table 7). The author
explains this with the diminished caution of the workers who rely on thei1´


was a


experience. The majority of injuries, amounting to as much as 80—90%
consequence of not adhering to work safety measures.