DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL
SCIENTIFIC PAPERS


UDK 630*414.23.001
Sum. list CXI (1987) 5


KONCENTRACIJE SUMPORA U LIŠCU NEKIH VRSTA DRVEĆA U
ISTRI I HRVATSKOM PRIMORJU


Nikola KOMLENOVIĆ*
Nađežda PEZDIRC


SAŽETAK. Istraživan je utjecaj S02 na sadržaj sumpora u
iglicama crnog i alepskog bora te Ušću nekih autohtonih vrsta
drveća na različitoj udaljenosti od njegovog izvora (TE Plomin).
U biljnom je materijalu provedeno komparativno određivanje sumpora
sa dvije analitičke metode. Ukupuni sumpor u asimilacijskim


organima istraživanih vrsta pokazao se kao dosta pouzdan indikator
onečišćenja atmosfere sa S02 i njegovog štetnog utjecaja
na šumsku vegetaciju.


UVOD


Sumpor spada u neophodne konstitucione elemente čije je prisustvo u
biljnom tkivu utvrdio još u prošlom stoljeću Liebi g (1859). Biljke preko
korijena primaju sumpor iz tla, prvenstveno kao S04
2~ ion. Da bi mogao
ući u sastav organskih spojeva, sumpor se, slično kao i dušik mora najprije
reducirati. Od organskih spojeva koji sadrže sumpor posebno su važne aminokiseline:
cistin, cistein, methionin, gluthation i dr. Mnogi encimi sadrže
SH-grupe. Ovaj je element sastavni dio aneurina, biotina, penicilina i mnogih
drugih spojeva. Velik dio sumpora koji prima biljke ostaje u sulfatnom
obliku.


Slično kao i druge elemente biljke mogu usvajat sumpor i pomoću nadzemnih
organa. Već su Thoma s et. al. (1944) utvrdili pomoću radioaktivnog
sumpora da biljke primaju sumpor u obliku S02 te da ga ugrađuju
u razne spojeve. Rezultati Olsen a (1957) pokazuju da neke biljke mogu
podmiriti i polovinu svojih potreba za sumporom usvajanjem S02 iz atmosfere.
Značajan doprinos rješavanju ove problematike dao je naš istraživač
Fal l er (1970, 1971). On je vrlo detaljno istražio folijarno usvajanje sumporovodika
u subletalnom koncentracijskom području. Dokazao je da biljke,
kao i tlo, imaju vrlo veliku sposobnost izdvajanja tih kontaminenata iz atmosfere
i da ih zakonito prema koncentraciji absorbiraju listom te koriste
za svoje potrebe. Pokazao je da biljkama duhana i kukuruza može sumpordioksid
služiti i kao primarni izvor sumpora. Ovaj se plin oksidira u tlu


* Dr Nikola Komlenović, dipl. inž.
šum.
Mr Nadežda Pezdirc
Šumarski institut Jastrebarsko


ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 8     <-- 8 -->        PDF

u neškodljivi sulfat. Kod usvajanja sumporodioksida listom njegovo se prevođenje
u neškodljive oblike provodi u mitohondrijima. Međutim, ako se
prekorači određeno područje S02 — koncentracije u atmosferi to dovodi do
anatomskih oštećenja lišća i fizioloških poremetnji.


Novija istraživanja pokazala su da biljke iz tla mogu usvajat i manje
količine organski vezanog sumpora.


U šumskim kulturama vizuelni simptomi nedostaka ovog bioelemenata
vrlo su rijetki (Fiedler et. al. 1973, Turner i Lambert, 1979 i dr).
Međutim, njegov suvišak u novije vrijeme sve je češći. Glavni je razlog tome
činjenica što je učešće S02 u atmosferi mnogih područja u stalnom porastu,
pa se smatra da je to jedan od najvažnijih uzročnika propadanja šuma.
Kod šumskih vrsta također je dokazano da drveće koje raste u atmosferi
s višim koncetracijama S02 sadrži i više sumpora u svojim asimilacijskim
organima. Za pojedine vrste drveća utvrđene su i odgovarajuće granične vrijednosti
i one su ušle u šumarske zakone nekih zemalja (Schnopfangen,
1985. i dr.)


Cilj naših istraživanja je bio da se utvrdi dali postoje razlike u koncentracijama
sumpora u asimilacjskini organima nekih vrsta drveća koje
rastu na različitoj udaljenosti od S02 izvora te testira turbidimetrijsko u
odnosu na konduktometrijsko određivanje ovog elementa. Također nas je
zanimao sadržaj sumpora, kod raznih vrsta drveća, organima različite starosti
i neki drugi problemi važni za dijagnostičko korištenje analiza sumpora u
biljnom materijalu.


MATERIJAL I METODE RADA*


Našim istraživanjima obuhvatili smo reprezentativne kulture crnog bora,
u pravilu 40 — 60 godina starosti, u okolišu TE Plomin te kontrolno u središnjem
dijelu Istre, Hrvatskhom primorju i unutrašnjem dijelu Hrvatske.
Najveći broj proučavanih kultura osnovan je na ovim tipovima tala: crnica,
renzina i smeđe tlo na vapnencu.


Na svakom objektu odabrano je 8 —12 stabala sa kojih su uzimani
uzorci iglica za laboratorijska istraživanja. Pored crnog bora u manjem opsegu
analizirane su i iglice alepskog bora te lišće crnog jasena, hrasta medunca
i hrasta crnike. Uzimanje uzoraka biljnog materijala provedeno je
krajem svibnja te sredinom mjeseca listopada 1986. godine. Za svaku plohu
i vrstu drveća sačinjen je i analiziran po jedan prosječni uzorak. Iglice različite
starosti tretirane su odvojeno. U osam reprezentativnih kultura crnog
bora u prvom je terminu analiziran sadržaj sumpora u četiri uzorka jednogodišnjih
iglica.


Uzorci biljnog materijala (iglice, lišće) otpremali su neposredno nakon
sabiranja u laboratorij i sušeni na temperaturi od 105° C. Za analize sadržaja
ukupnog sumpora suha biljna tvar je spaljivana dušičnom i perklornom kiselinom
te provedeno njegovo turbidimetrijsko određivanje pomoću barijeva
klorida na Beckman spekttrofotometru (B 1 a n c h a r et al. 1965). U dijelu


* Zahvaljujemo se Prof. N. Falleru na pomoći i savjetima kod provođenja
analiza sumpora.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 9     <-- 9 -->        PDF

uzoraka sumpor je utvrđen i konduktometrijski na aparatu SULMHOMAT
firme H. Wösthoff . Ove su analize provedene u Institutu za gozdno in
lesno gospodarstvo u Ljubljani pod kontrolom inž. J. Kalana . Sadržaj
dušika određen je po K j e 1 d a h 1 u (makro postupak). Za analize sadržaja ostalih
istraživanih elemenata obavljeno je spaljivanje biljne tvari sumpornom
i perklornom kiselinom. Fosfor je iz ekstrakta određen kolorimetrijski na
plamen-fotometru Eppendorf a ostali elementi pomoću atomske absorpcione
spektrofotometrije na A. A. S. Firme Pcrkin Elmer.


Izgled iglica alepskog bora u neposrednom okolišu TE Plomin


Čvrstoća veze između rezultata sadržaja sumpora u biljnom materijalu
dobivenih tubidimetrijskom i konduktometrijskom metodom izražena je
pomoću lineranog korelacionog koeficijenta (K u m p, 1970). Njihova razlika
te razlika između sadržaja sumpora u iglicama crnog bora u osam kultura
testirana je analizom varijance (Stee l and Torrie , 1960).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM


Podaci o koncentracijama sumpora u lišću, odnosno iglicama istraživanih
vrsta drveća iznose se u tablici 1. Odavde proizlazi da se koncentracije sumpora
u asimilacijskim organima istraživanih vrsta jako razlikuju. Tako su
npr. u lišću jasena utrđevne najviše, a u iglicama crnog bora najniže koncentracije
sumpora. Razlike postoje i s obzirom na starost analiziranih organa.
Pošto su koncentracije sumpora u mladom lišću općenito visoke, otpada
ideja da služe kao kontrolne vrijednosti. Smatramo da iglice u tu svrhu treba
uzimati po završetku vegetacije a lišće listača prije njegovog žućenja, kako
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 10     <-- 10 -->        PDF

se to inače prakticira kod biljnohranidbenih istraživanja. Trajanje izloženosti
iglica utjecaju S02 tek je tada vidljivo. Zbog tog smo razloga kod kultura
koje okružuje atmosfera onečišćena sa S02 utvrdili više S-koncentracije u starijim
iglicama. To je u skladu s rezultatima drugih istraživanja (G r o d z i n-
s k a, 1984, S c h n o p f a n g e n, 1985 i dr.).


Iz svega navedenog proizlazi da je samo na osnovu standardiziranih
uzoraka moguće dobiti sliku o odnosu sadržaja S02 u atmosferi i S-sadržaja
u asimiliacijskim organima (Tabl. 2).


Tablica 1. Koncentracije sumpora u biljnom materijalu


Uzorci uzeti Uzorci uzeti
krajem svibnja u listopadu


-aS


OM Sadržaj S
Konduk


a 2 8 Turbidi-Turbidi


tomet


u cd +-» ´ metrijski metrijski


3 cd 2=1 CB -U 23 cd rijski


ffl+^ 0) a y


o SO n
3 o 3


DH DC/3 > -a (% suhe tvari)


Ripenda 3 crni bor 1984 0,157 0,151
1985 0,129 0,126 0,151
1986 0,150 0,147
crni jasen
medunac
0,229
0,148
0,190 0,464
0,147
Vozilići 3 alep. bor 1984
1985
0,162
0,150 0,138 0,150
1986 0,176 0,143
crni jasen 0,201 0,204 0,400
3 crni bor 1984 0,172
1985 0,144 0,130 0,102
1986 0,144 0,106
crni jasen
crnika 1985
0,360
0,128
0,613
1986 0,126
Kršan 5 alep. bor
crni jasen
medunac
1984
1985
1986
0,160
0,153
0,118
0,248
0,170
0,156
0,251
0,154
0,154
0,604
0,169
5 crni bor
crni jasen
medunac
1984
1985
1986
0,130
0,108
0,114
0,130
0,108 0,126
0,100
0,604
0,130
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 11     <-- 11 -->        PDF

M. Golji 6 10 crni bor
crni jasen
meduna c
1984
1985
1980
0,140
0,125
0,120
0,312
0.160
0,105
0,228
0,136
0,126
0,816
0,242
Sušnjevica 7 13 crni bor
crni jasen
meduna c
1984
1985
1986
0,092
0,100
0,111
0,244
0,113
0,097 0,115
0,104
0,540
0,136
Kras 8 22 crni bor
crni jasen
meduna c
1984
1985
1986
0,076
0,074
0,111
0,236
0,144
0,090
0,200
0,076
0,086
0,558
0,117
Trviž 9 27 crni bor
crni jasen
medunac
1984
1985
1986
0,083
0,076
0,098
0,306
0,120
0,086
0,317
0,072
0,080
0,122
Oprtalj 10 37 alep. bor 1984
1985
1986
0,144
0,168
0.100
0,154 0,140
0,143
Oprtalj 11 crni bor
crni jasen
meduna c
1985
1986
0,296
0,132
0,090
0,090
0,860
0-151
Rab 12 00 alep. bor
crnika
1984
1985
1986
1985
1986
0,108
0,104
0,182
0,129
0,125
0,104
0,131
0,171
0,131
0,126
Senj 13 05 crni bor 1985
1986
0,080
0,076
Krivi Put 14 05 crni bor 1985
1986
0,079
0,072
Oltari 15 70 crni bor 1985
1986
0,076
0,076
Rakovica 10 120 crni bor
crni jasen
medunac
1985 0,070
0,202
0,158
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Tablica 2. Koncentracije sumpora u jednogodišnjim iglicama
crnog bora


Udaljenost od 1 302 -izvora


Kultura km %s


Ripenda 3 0,127
Vozilići 3 0,137
Kršan 5 0,108


M. Golji 10 0,151
Sušljevica 13 0,099
Kras 22 0,081
Trviž 27 0,082
Rakovica 120 0,070
LSD 5% = 0,0204
LSD 1% = 0,0276


Odavde je jasno vidljivo da u našim istraživanjima kulture crnog bora
koje se nalaze na udaljenosti do 10 km od S02 izvora imaju statistički opravdano
više S-koncentracije u iglicama od kultura koje su udaljene 22 i više
kilometra. Normalno da pri tome imaju veliko značenje reljefni i pedološki
uvjeti, te smjer i jačina vjetrova.


Kod ocjenjivanja dobivenih koncentracija treba imati u vidu činjenicu
da smo kod većine kultura koje se nalaze u okolišu Plomina mogli uočiti
i vizuelne simptome oštećenja od SO.,. Njih karakterizira nekroza vrhova i
odsustvo starijih .godišta iglica, Lišće crnog jasena također je bilo zahvaćeno
nekrotičnim mrljama. Hrast medunac pokazao se je u tom pogledu manje
osjetljivim. Moramo napomenut da u literaturi nismo našli podatke o graničnim
S-koncentracijama za crni bor. Komparativnim istraživanjima u kulturi
Točak utvrdili smo da su iglice crnog bora imale za oko 10% niže koncentracije
sumpora od iglica obične smreke. Tako su u ovom pokusu jednogodišnje
iglice smreke sadržavale 0,110 % S, a jednogodišnje iglice crnog bora
0.104% S.


Iz tog će nam razloga za bolje razumijevanje naših rezultata dobro doći
podaci o graničnim S-koncentracijama za običnu smreku (Schonpfhagen ,
1985).


Postotak S u suhoj tvari


1. god. iglice 2. god. iglice
1 zelene —0,08 —0,11 sigurno neopterećeno
2 žute 0,09—0,11 0,12—0,14 granično područje
3 oranž 0,12—0,14 0,15—0,17 lako opterećeno
4 crvene 0,15—0,17 0,18—0,20 opterećeno
5 smeđe 0,18— 0,21— jako opterećeno
Pri tome treba svakako imati u vidu i analitički postupak kojim se
provede analiza sumpora te oblik u kome se on nalazi u biljnom materijalu
(Faller, 1970).


in
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Da bi testirali metodu turbidimetrijskog određivanja sumpora dio uzoraka
analiziran je komparativno konduktometrijskom metodom. Veza između
dobivenih vrijednosti bila je praktički potpuna (r = 0,95). Turbidimetrijskom
metodom utvrđen je u 46 uzoraka biljnog materijala sadržaj sumpora od
0.167% S, a konduktometrijskom metodom O.1580/" S. Ova razlika nije, međutim,
bila statistički opravdana jer je LSD| % iznosio 0.07.


Nepovoljno ishrana šumskog drveća smatra se dominantnim predispozicijskim
stres faktorom s obzirom na štetni utjecaj polutanata. Kiselinske depozicije
zajedno s fotooksidantima i drugim štetnim tvarima izazivaju fiziološka
i anatomska oštećenja na lišću. Iz nadzemnih biljnih dijelova i tla
pojačano se ispiru lakopokretni kalij, magnezij, cink i mangan. Deficiencija
ovih bioelemenata najjače je izražena u vrijeme najveće potrebe za njima
tj. kada počinje razvitak pupova (Zöttl. 1985). Da utvrdimo dali je i u
kojoj mjeri SO.j utjecao na ishranu borovih kultura i autohtone vegetacije
u biljnom je materijalu pored sumpora analiziran i sadržaj osam drugih bioelemenata
(Tab. 3. i 4).


Odavde proizlazi da je u mladim iglicama, odnosno lišću bio naročito
visok relativni sadržaj dušika, fosfora i kalija, a nizak sadržaj kalcija, željeza
i mangana. Stari organi posebno su sadržavali mnogo kalcija. To je u skladu
s rezultatima naših ranijih istraživanja dobivenih kod drugih vrsta drveća
(Komlenović, ,1971 i dr.).


Na osnovu rezultata koncentracija osam bioelemenata u lišću, odnosno
iglicama ne može se zaključit da je S02 značajnije utjecao na ishranu istraživanih
vrsta drveća. Ishrana kalijem doduše je bila dosta nepovoljna u kulturi
crnog bora u Kršanu. ali to ne vrijedi i za druge kulture kod kojih
je utvrđen pojačan utjecaj sumpornog dioksida. S druge strane u iglicama
nekih kultura koje su udaljene od Plomina (Oprtalj) utvrdili smo vrlo niske
koncentracije mangana. Dali je i koliki na to imao utjecaj onečišćenje iz
koparske i tršćanske industrijske zone ne može se zaključit iz naših podataka.
U ovom području nalaze se svega dvije istraživane kulture.


ZAKLJUČCI


Koncentracije sumpora u asimilacijskim organima istraživanih vrsta razlikovale
su se. Relativno najveći sadržaj ovog elementa utvrđen je u lišću
crnog jasena, a najniži u iglicama crnog bora.


Koncentracije sumpora razlikovale su se i s obzirom na starost analiziranih
organa. Mlado lišće ima u pravilu visoke koncentracije ovog bioelemenata,
tako da ono ne može poslužit kao kontrola kod utvrđivanja utjecaja
S02 na šumsko drveće. Preporučamo da se u tu svrhu sabiru iglice po
završetku vegetacijske sezone a lišće listača prije početka njegovog žućenja.


Kulture crnog bora koje su se nalazile na udaljenosti do deset kilometara
od SO., izvora sadržavale su u iglicama više sumpora od kultura
udaljenih preko 22 kilometra. U okolišu SO.j izvora utvrđeno je i ozbiljno
mehaničko oštećenje iglica, odnosno lišća kod istraživanih vrsta. Iz tog bi
razloga daljnje opterećivanje istočne Istre sa dodatnim SO., umalo dalekosežne
i vrlo negativne posljedice za šumsku vegetaciju. Hrast medunae po
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 14     <-- 14 -->        PDF

C
N
oCO
o
CO
o
^ fo
CO
o
CO
o
CO
coCO
w
* f
in
CM
o o o o o o o ©
t O
O
´S*
©
CM
O
*
o
t O
o
©
e j oCO
o
*
o
CO
o
CO
HCO
t -^
CM I O
H
OS
I N
J >
te
©
oO1—I
©"
o
I M
1-t
©"
o
r H
o"
o
r H
( M
o"
o
CO
T-<
©"
-1 11 «
o o o o
©©©
o"
©
©
r-I
©~
©
©
r-1
©"
©
CO
CM
©"
©
CO
©
©"
©
CO
i—I
o*
COCMT-Io"
O
CO
r H
©"
O
i-<
r-l
©*
CM
OS
CM
©"
O
CO
CM^
o" © © © o
C
.O
a
U
CO r H ©
© ^ tO^ ^
©~ ©~ o "
t ~ I >
© ^ D-^
rn" ©~ © o o o o © © © o o o —< --*
©
CO
©
©
I O
©
T-l
CO
©
©
©
r H
W
OIf^
©"
© CO ^ O
in^ CO^ m (M^
©" o" r-? TH"
O CO o to ^ ^ ° ^
o " © " i-H rH~
COMo "
©
CO
© ~
©
O
T-A
CO
^
--!
©
t o
o "
t o
N
T-T
© O O CO IO
m^ co co fo en
o" ©" o" r-T ©" © © o o
e^
arr,
IS
s
rt


C
et
cu
I H i ßcs oo Ho" ©"
o :
o
MB
©"
H
t m
H
o"
M
O J
o
n
©"
M
© . © ^ (M rH^
o" o" o" o*
t -
c o
©
© ~
O
t >
©
I—I
© "
O
^ f
c T—
I
© "
r H
t -
©
r H
© "
r H
©
i n
©
© "
r H
CV1
a.
i—l
© ~
_ j
t o
O
o
O
o
O
o
CM
o
C linO
© "
©
OD©
0_
o "
©
t
©
H
© "
r H
i co
H
© "
C<1
o
-
-* »
s
u
cv
S
c
B3STJ — BOJla! rt< m to * mCO COm ej
ffl
CO
a
^
CO
©
i n
CO
©
©
CO
©
inCO
©
©
CO
©
r}<
COos
i n
CC
o;
CD
CO
a;
fcc
©
i n
co
©
B39Ajp
EJS.IA
OJ o
M rt
ni d
" 3
C OJ
a B
PCO
it!
c
C
3 —
;S0U3flBpn
HlJOId
BJminji
CO
c
tu
a c
>
N
O
> W
c
CO
Hfl
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 15     <-- 15 -->        PDF

CO CO TP © ^F CO © CO *<** i-H © © CO CO t-CO CN CM CM CM CO CO CO © ©


CO CM rH CM rH rH CO


f CM in iß cc M PI to rH CN CN CN to to CN i-H »H
rH C-CO CO t-© Ol


C*3 ^ cv^ t- t-«tf co r> t- t-


CN CM CM rH


co o co co in © © o © © © CO © CM CO © co © © to
© to CO © © © CO CM to © CM rH ©


IN n o i> H T* CO © t-1-4 t-CM © CM CO © CM O © ""* rH CO ©


rH © CN © CO > ffi © H ^


_, ^4 ,_, c

H H H W CM © rH CM CM rH rH^ rH CN^ CN^ rH rH CM


OR ©^ rH CM^ rH


o"
o" ©~ o" o" ©" ©*" ©" ©*" ©" © © © © © ©" ©"©"©"©" ´"I *"! *^ ^ ^ o" ©"©"©" ©"
©" ©" ©" ©" ©"
^ Oi CD Ol * ^ ^ © CO CO © © © © © © t- CO © rH
CO Tt^ CM CD CÄ


t"^ © CM Ol © W IC_ CM ©^ ©^ ©^ to^ to ©^ ©^


o" o* ©" —T ©" © © © rH rH ©* ©" ©" ©*" i-T ©" ©" ©" ©" ©" rH rH © rH rH ©" ©" ©" i-* ©*"
© © rH CO CO CO © rH CO CO CO © © CO ©


CO ^ CO "—i CO CO © ©


co to^ 01 r~^ ©_
©^ © CO © ©^


©" ©" ©" i-T ©"


© © rH © © ©" ©" o"


o" o" o" <-T o"
©" ©*" ©" T-T ©


CM t— O CM L— to t-© CM © CO t-© © rH © © CM CM t— © © © C- t-
n t- co H co © C-© rH © © © © CM © m to to L-t-to to © -^ CM
O O i—< rH I-H 0 ©^ ©^ rH rH rH © © rH i-H CM ©^ ©^ rH ©^ © ©^ ©^ rH ©_ rH_


„ ´"l. ´"I ´"is ^ l


cT ©" o" o" ©" ©" ©" ©" ©" ©" ©" ©" ©" ©" ©" ©" ©" ©" ©" ©"
© o" ©" ©" ©" ©" ©" ©" ©" ©"


© CM © Ol rH CO D-© Ol CO © to © rH to -rfH Tf ^ rH
©^ CM rH ©_ © © O0 © CN -^ © CO ©


co m co co co


© t> rH © ©


C- C-^ © -^ ©^


© " r-T CM" CM" -T r-T ,-H" rH C

rH rH © rH CM


©" ©" rH rH" CN


©" ©" r-T rH* Of


HH Iß CO T}< m c =* to © ^ Id © ^ to © TP to © to ©
CO CO CO CO © © © © © © © © © © © © ©
Ol Ol Ol © Ol © © © © © © © © © © © ©


a> o
5 CJ c


cu uI fi 1 a C 5 ´,>


OS ´/. C3 !5 ^ w 03 a 0
w C3 c -j. CO


X! C X3


2. G i—.
a c
3 3
3 3


,r~* < .-H r§
c ~TJ


TJ ~ " 3 5 Q M —i
g c u c c a; c i>


C CU .^i -a Ö-V d


V
ai


b E o E H ^J E id


Ö E coÜ c
3 0 PH PS
13
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 16     <-- 16 -->        PDF

c
N
oT f
o
M
o
(M
©
w
©
«
CO
-^
© © © «sj< ©
*
©
m
rt<
H
©
w
O»^
O
«t"J<
CO
^ <
o
T p
©
Tf<
©
-f
©
CD
©
O
1-H »—< 10
0)
©©
©
©
CM
l O
©
o
©
©
,-H
©
CN
,_.
©
©
CM
©
©
«-H
o oo ©
o
o
o
o
©CMrH
© "
©
©
,_,
©*"
©
©
TF
© ~
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
^
CM^
©~
©
©
CN^
©~
© ©
C
©
CN^ C ^
© " © "
©^H
© "
©
©
H
© ~
© ©
eft-©
CO N
© " © "
!
a
a
W
CO
Ü
© 00 © ©
lO^ T F O ^ ©
©" ©" csf C It
© "
CO
CD
© "
CO
If t
CM"
CO CO E CN
© -^ lO^ © ^
©" cT csf r-T
© ©
CO^ lO
© " ©
© t C^
CD^
C^T 1-4
(N
©^
© "
OS
lO^
© "
W Ol
lO^ ©_^
CM" I-*
C-© CO
Tj* cs^ -^
© ~ 1-4 i-T
J3
3
o
to
o
L~
o
_in
o
cc
CO
o
CO CO CO CO
© CO ©^ Er-^
©" ©" ,-T ©
© © © H
© © co^ t-^
©" o* o" ©" © © © ©
©
co
©
©
r
©
CO
<*
1-1
lO
as
©
3I
LO
CO *
O <-l
o o "
r-

t CO
as
(N
rH
Th
CO
^
m
O
CO
t cc
©
© "
CM©
,_,
©
© "
CO©
,_|
©
L -
© "
© lO ct—
O ,-<
W
© "
©
r-l
,_,
© "
CO
^ <
w
© "
©
©
CM^
© "
©
CM
©
i H
©
i-H
©
©
©
CM © © ©
CM ^
IO ^
i-H t-t © t-^
© " © " © " © "
© © © cco
01 in N
r ©" ©" i-r
i B??H
a^sipoo
lOccOS
©
cc
©
lO
©©
©
©
©
10
©©
©
©
©
J3
ta
H Ü39AJP
E-4S.IA
;SOU3f[Bpn
´ "
3
3
QJ
a
rU
M
s
2 ´

ej
CO
c
3
-a
E
~ cX !
Q,
CD
ns
C
wCO
´~´ 3
c
b
0
cd
G
3
T3
0)
6
c
vi c3 r
Ä
C
wC
CO
CD
Kq°Tđ
BJnnn ^
TS
C
Q
K > I w
o
c
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 17     <-- 17 -->        PDF

is
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 18     <-- 18 -->        PDF

kazao sp je u lom pogledu manje osjetljivim od istraživanih četinjača i crnog
jasena.


Veza između S-koncentracija određenih turbidimetrijskom i konduktometrijskom
metodom bila je praktički potpuna (r = 0,95). a utvrđene razlike
nisu bile statistički opravdane.


Porast koncentracija S0 2 u atmosferi i S-sadržaja u asimilacijskim organima
nije značajno utjecao na koncentracije drugih elemenata u biljnom
materijalu.


LITERATURA


1.
BI an char, R., W., R e h m, G. Caldwell, A. C. (1965): Sulfur in Plant
Materials by´ digestion with Nitric and Perchloric Acid. Soil Science Society
Proceedings, 71—72.
2.
C e r o v i ć, Z. G., K a 1 e z i ć, R., Plesničar, M. (1982): The role of photophosphorylatin
in S02 and SO-— inhibition of photosynthesis in isolated chloroplasts.
Planta 156.
3.
D e v i d e, Z. (1960): Biljno-fiziološke osnove ekoloških problema suvremenog
prometa. Zbornik radova. Simpozij EPSP ´86, Zagreb
4.
F a 11 e r, N. (1970): Sumpor u listovima oštećenim sumpordioksidom. Agrohemija,
No 3—4, 137—142.
5.
F a 11 e r, N. (1970): Schwefeldioxid aus der Luft als entscheidende Nährstffquelle
für die Pflanze. Landwirtschaftliche Forschung 25, 48—54.
6.
F a 11 e r, N. (1971): Sumpordioksid kao folijama hrana. Zemljište i biljka 20,
87—99.
7.
F a 11 e r, N. (1971): Usvajanje 35 SOo i njegovo kretanje u biljci kukuruza.
Zemljište i biljka 20, 105—110.
8.
Fideler, H. J., N e b e, W.. Hoffmann, F. (1973): Forstliche Pflanzenernährung
und Düngung, Jena.
9.
Grodzinska , K. (1984): Bioindication of Environmental Deterioration. Forest
Ecosystems in Industrial Regions, Ecological Studies 49.
10.
G 1 a v a č, V., Ko en i es, H., P r p i ć, B. (1985): O unosu zračnih polutanata
u bukove i bukovo-jelove šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije.
Šum. list br. 9—10.
11.
Ka s tori , R. (1983): Sumpor. Uloga elemenata u ishrani biljaka, 84—104.
12.
K a u z 1 a r i ć, K. (1985): Štetno djelovanje zagađujućih tvari na šume s posebnim
osrtom na TE Plomin. Sum. list br. 7—8.
13.
K o m 1 e n o v i ć, N. (1971): Istraživanje godišnjih promjena sadržaja hranjiva
u iglicama evropskog ariša, američkog borovca i zelene duglazije. Šumarski
list 7—8, 256—272.
14.
K o m 1 e n o v i ć, N. (1979): Propadanje šuma zbog prekomjernog onečišćenja
zraka. Šumarski list 4—6, 197—200.
15.
Komlenović , N. (1983): Ishrana bilja. Šumarska enciklopedija 2, 139—
—143.
16.
Kump , M. (1970): Poljski pokusi. Metodika postavljanja i statistička obrada.
Centar za primjenu nauke u poljoprivredi, Zagreb.
17.
Lambert, M. J., T u r n e r and D. W. Edwards (1976): Effects of sulphur
deficiency on forests. XVI IUFRO World Congress, Oslo. 6 pp.
18.
Liebig , J. (1859): Letters on modern agriculture, London.
19.
S c h n o p f h a g e n, K. (1985): Erläuterungen zur Bioindiktorkarte 1983/84.
Waldschutz- Symposium, Graz.
20.
Solar , M. (1984): Ekspertiza o obremenjenosti gozdnega rastlinja (črnega
i alepskog bora) z žveplovim dvokisom v ožji in širši okolice TE Plomine u
Istri. Institut za gozdno in lesno gospodarstvo, Ljubljana.
21.
Thomas, M. D., Hendricks, R., B r y n e r, L., Hill, G. (1944): A study
of the sulphur metabolism of wheat, barely, and corn using radioactive sulphur.
Plant Physiology, 19, 227—244.
22.
Z ö 111, H. (1985): Waldschäden und Nährelementvorsorgung. Düsseldorfer Geobot.
Kollogq., Heft 2.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Sulphur Concentrations in Leaves of Some Forest Tree Species in Istria
and Hrvatsko Primorje


Summary


Investigations of the influence of SOj on sulphur content in Austrian and
aleppo pine needles and leaves of some autochtonous tree species at various distances
from the pollution source were carried out.


Concentrations of sulphur in assimilation organs of the examined species differed
among each other. The greatest relative content of this element was found in
leaves of flowering ash, the lowest in needles of Austrian pine.


Concentrations of sulphur differed according to age of the analysed organs.
As young leaves contain a rather high content of this bioelement, tehy can´t be
used as control for influence of SOj on forest trees.


For this purpose, we recommend collecting needles after the termination of
vegetation period, and leaves of the broad-leaved species before the leaves become
yellow. The Austrian pine plantations that ere placed up to 10 km from
the SO^ pollution source contained more sulphur in needles than the plantations
at over 22 km from the pollutant.


In the S02- pollutant environment, serious mechanical damage of the needles
and leaves was found in the investigated species. In this respect the pubescent oak
exibited less susceptibility than the examined conifer species and flowering ash.


The correlation between the S-concentration determined by the turbidimetric
and conductometric methods was practically complete, and the determined differences
were statistically insignificant.


The increase in SOj content in the atmospere and of S in assimilation organs
did not considerably influence the concentrations of the other elements in the plant
material.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 20     <-- 20 -->        PDF

ULOGA VLASTITOG RADA U PRIVATNIM ŠUMAMA
DONJE SASKE


Pod tim naslovom Šumarski fakultet Univerziteta u Göttingenu i Donjosaski
zavod za šumske pokuse izdao je rezultate istraživanja koja su proveli H. D.
Brabänder, J.-G. Küppers i R. Mase her iz Instituta za šumarsku operativu
na Univerzitetu Göttingen. Ispitivanja su obavljena na uzorku od 1.316
gospodarstava s površinom šuma 33,550 ha. Ovim uzorkom obuhvaćeno je 9,0%
gospodarstva i 10,6% šumske površine Donje Saske. Pokrajina Donja Saska Savezne
Republike Njemačke sastoji se od dva dijela, sjeverni i veći, pod nazivom
Hannover i južni, manji, pod nazivom Weser-Ems. Na području Hannover otpada
72% ispitanih gospodarstva s 80% šumske površine a na drugi dio, Weser-ems,
18 odnosno 20%. Prosjek šumske površine u Hannoveru iznosi 28,2 ha, a u Weser -
Emsu 18,4 ha. Međutim, ovdje prikazani daljnji podaci odnose se na Donju Sasku
kao cjelinu. Ispitivanja su obavljena od 1980. do 1982. godine.


Po veličin i šumskog posjeda stanje je sljedeće:


od 5 do 9 ha 478 posjednika (36,3%) s ukupnom površinom šuma 3.211 ha (6,7 ha
po jednom posjedniku),


od 10 do 19 ha 385 (93,4%) posjednika, P 5.162 ha (13,4 ha/l posjed),


od 20 do 49 ha 299 (22,7%) posjednika, P 9.001 ha (30,1 ha/l posjed),


od 50 do 99 ha 95 (7,2%) posjednika, P 6,346 ha (66,8 ha) 1 posjed),


od 100 do 199 ha 45 (3,4%) posjednika, P 5.993 ha (133,2 ha/l posjed),


od 200 do 500 ha 14 (1,1%) posjednika, P 3.837 ha (274,1 ha/l posjed).


Od 1.316 ispitanika 1.000 ih je bilo s poljoprivrednim zemljištem, a 24% su
bili »bezzemljaši« (od tih 19 radnika, 45 namještenika, 19 činovnika, 85 samostalnih
zanimanja a 148 »radno nesposobnih« ili bez naznake zanimanja). Prosječena
površina poljoprivrednog zemljišta po jednom posjedu iznosi 60 ha. a
površina šuma 24,4 ha. U navedenom trogodistu samo je 1.137 posjednika radilo
u šumi i to 648 na sječi za vlastite potrebe (21.950 m;1), 858 i za preprodaju (214.907
m1), na izvlačenju drva iz šume njih 954 (202.873 m3), na kulturama 637 posjednika
s 1.614 ha te na njezi i zaštiti šuma 657 posjednika na površini 2.677 ha.
Priho d od šum a za 22% anketiranih nema neko značenje, za 51% prigodice
skromno značenje, za 20% ima značaj pričuve za izvanredne prilike a tek za 6%


godišnji prihod od šume od značaja. Za 1% anketiranih iz odgovora nije se
mogao zaključiti o značenju prihoda iz šume od šume.


Udio rada bio je sljedeći:sječu za vlastite potrebe izvelo je 73% s 24% posječene mase šumoposjednika
a za prodaju samo 16%. Međutim izvoz drva obavilo je bez pomoći samo
25%;

kulturne radove 44,7% posjednika (30,8% obrađene površine) izveli su sami
šumoposjednici, a 39,5 (oko 50% površine kulturnih radova) šumoposjednika
izvelo je isključivo s najamnom radnom snagom:
— poslove na njezi i zaštiti 65,7% šumposjednika izvelo je samo.
O. Piškorić
IX