DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL
SCIENTIFIC PAPERS


UDK 630*414.23.001
Sum. list CXI (1987) 5


KONCENTRACIJE SUMPORA U LIŠCU NEKIH VRSTA DRVEĆA U
ISTRI I HRVATSKOM PRIMORJU


Nikola KOMLENOVIĆ*
Nađežda PEZDIRC


SAŽETAK. Istraživan je utjecaj S02 na sadržaj sumpora u
iglicama crnog i alepskog bora te Ušću nekih autohtonih vrsta
drveća na različitoj udaljenosti od njegovog izvora (TE Plomin).
U biljnom je materijalu provedeno komparativno određivanje sumpora
sa dvije analitičke metode. Ukupuni sumpor u asimilacijskim


organima istraživanih vrsta pokazao se kao dosta pouzdan indikator
onečišćenja atmosfere sa S02 i njegovog štetnog utjecaja
na šumsku vegetaciju.


UVOD


Sumpor spada u neophodne konstitucione elemente čije je prisustvo u
biljnom tkivu utvrdio još u prošlom stoljeću Liebi g (1859). Biljke preko
korijena primaju sumpor iz tla, prvenstveno kao S04
2~ ion. Da bi mogao
ući u sastav organskih spojeva, sumpor se, slično kao i dušik mora najprije
reducirati. Od organskih spojeva koji sadrže sumpor posebno su važne aminokiseline:
cistin, cistein, methionin, gluthation i dr. Mnogi encimi sadrže
SH-grupe. Ovaj je element sastavni dio aneurina, biotina, penicilina i mnogih
drugih spojeva. Velik dio sumpora koji prima biljke ostaje u sulfatnom
obliku.


Slično kao i druge elemente biljke mogu usvajat sumpor i pomoću nadzemnih
organa. Već su Thoma s et. al. (1944) utvrdili pomoću radioaktivnog
sumpora da biljke primaju sumpor u obliku S02 te da ga ugrađuju
u razne spojeve. Rezultati Olsen a (1957) pokazuju da neke biljke mogu
podmiriti i polovinu svojih potreba za sumporom usvajanjem S02 iz atmosfere.
Značajan doprinos rješavanju ove problematike dao je naš istraživač
Fal l er (1970, 1971). On je vrlo detaljno istražio folijarno usvajanje sumporovodika
u subletalnom koncentracijskom području. Dokazao je da biljke,
kao i tlo, imaju vrlo veliku sposobnost izdvajanja tih kontaminenata iz atmosfere
i da ih zakonito prema koncentraciji absorbiraju listom te koriste
za svoje potrebe. Pokazao je da biljkama duhana i kukuruza može sumpordioksid
služiti i kao primarni izvor sumpora. Ovaj se plin oksidira u tlu


* Dr Nikola Komlenović, dipl. inž.
šum.
Mr Nadežda Pezdirc
Šumarski institut Jastrebarsko