DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL
SCIEN´m iC PAPERS


UDK 630*414.27.001 Sum. list CXI (1987) 19


REZULTATI PRVIH ISTRAŽIVANJA SADRŽAJA OLOVA,
KADMIJA, SUMPORA I FLUORA U TLU NIZINSKIH ŠUMA
BAZENA KUPČINE


Branimir MAYER*


SAŽETAK: Na dvije lokacije u nizinskim šumama bazena
Kupčine analizirani su u površinskim horizontima tla pH, sadržaj
olova, kadmija, sumpora i fluora. Primijenjena je metoda indikatorske
i>rijednosti mikrostaništa. Uzorci tla su sabrani na pseudoglejnoj
gredi ispod dominantnog bukovog stabla i u niži na
močvarnom amfigleju ispod dominantnog stabla poljskog jasena.
Analizama utvrđene koncentracije na mikro i makro staništima
navode na zaključak, da istraživane lokacije primaju, ali još nisu
alarmantno zahvaćene zagađivanjima od istraženih aeropolutanata
i onečišćenih poplavnih voda.


1. UVOD
U posljednje vrijeme u svijetu se provode vrlo intenzivna istraživanja
problema ugroženosti šuma od aeropolutanata. Nove spoznaje o ugroženosti
naših šuma Gorskog Kotara i Like aeropolutantima suhe i mokre dispozicije
(G i a v a č et al. 1985, Prpić 1985, Jochheim et al. 1986) upućuju na
potrebu ažurnog pokretanja takvih istraživačkih zadataka, koji bi kroz kraće
vrijeme doveli do pregleda zagađenosti šumskih tala i stupnja oštećenja naših
šuma kao polazne osnove za utrđivanje mjera zaštite, sanacije i stalnog
praćenja ovog negativnog antropogenog utjecaja.


Osim direktnog djelovanja aeropolutanata na nadzemne dijelove vegetacije
dolazi i do indirektnog, koji nastupa deponiranjem zagađujući tvari u
tlo. Na područjima plavljenim onečišćenom vodom problem postaje još kompleksniji.
Stoga su paralelno s istraživačkim zadatkom »Utvrđivanje režima
podzemnih i površinskih voda na području nizinskih šuma pokupskog bazena
«, koji financira Samoupravna vodoprivredna interesna zajednica — Zagreb,
na dvije karakteristične lokacije izvršena utvrđivanja olova, kadmija,
sumpora i fluora, kao istaknutih zagađivača.


2. OBJEKTI ISTRA´ŽIVANJA
Centralni dio Kupčinske šume leži 25 do 30 km jugozapadno od Zagreba
i 15 do 18 km sjeveroistočno od Karlovca. U topografsko-geološkom pogledu


* Mr inž. Branimir Mayer. Šumarski institut, Jastrebarsko
19