DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Da bi testirali metodu turbidimetrijskog određivanja sumpora dio uzoraka
analiziran je komparativno konduktometrijskom metodom. Veza između
dobivenih vrijednosti bila je praktički potpuna (r = 0,95). Turbidimetrijskom
metodom utvrđen je u 46 uzoraka biljnog materijala sadržaj sumpora od
0.167% S, a konduktometrijskom metodom O.1580/" S. Ova razlika nije, međutim,
bila statistički opravdana jer je LSD| % iznosio 0.07.


Nepovoljno ishrana šumskog drveća smatra se dominantnim predispozicijskim
stres faktorom s obzirom na štetni utjecaj polutanata. Kiselinske depozicije
zajedno s fotooksidantima i drugim štetnim tvarima izazivaju fiziološka
i anatomska oštećenja na lišću. Iz nadzemnih biljnih dijelova i tla
pojačano se ispiru lakopokretni kalij, magnezij, cink i mangan. Deficiencija
ovih bioelemenata najjače je izražena u vrijeme najveće potrebe za njima
tj. kada počinje razvitak pupova (Zöttl. 1985). Da utvrdimo dali je i u
kojoj mjeri SO.j utjecao na ishranu borovih kultura i autohtone vegetacije
u biljnom je materijalu pored sumpora analiziran i sadržaj osam drugih bioelemenata
(Tab. 3. i 4).


Odavde proizlazi da je u mladim iglicama, odnosno lišću bio naročito
visok relativni sadržaj dušika, fosfora i kalija, a nizak sadržaj kalcija, željeza
i mangana. Stari organi posebno su sadržavali mnogo kalcija. To je u skladu
s rezultatima naših ranijih istraživanja dobivenih kod drugih vrsta drveća
(Komlenović, ,1971 i dr.).


Na osnovu rezultata koncentracija osam bioelemenata u lišću, odnosno
iglicama ne može se zaključit da je S02 značajnije utjecao na ishranu istraživanih
vrsta drveća. Ishrana kalijem doduše je bila dosta nepovoljna u kulturi
crnog bora u Kršanu. ali to ne vrijedi i za druge kulture kod kojih
je utvrđen pojačan utjecaj sumpornog dioksida. S druge strane u iglicama
nekih kultura koje su udaljene od Plomina (Oprtalj) utvrdili smo vrlo niske
koncentracije mangana. Dali je i koliki na to imao utjecaj onečišćenje iz
koparske i tršćanske industrijske zone ne može se zaključit iz naših podataka.
U ovom području nalaze se svega dvije istraživane kulture.


ZAKLJUČCI


Koncentracije sumpora u asimilacijskim organima istraživanih vrsta razlikovale
su se. Relativno najveći sadržaj ovog elementa utvrđen je u lišću
crnog jasena, a najniži u iglicama crnog bora.


Koncentracije sumpora razlikovale su se i s obzirom na starost analiziranih
organa. Mlado lišće ima u pravilu visoke koncentracije ovog bioelemenata,
tako da ono ne može poslužit kao kontrola kod utvrđivanja utjecaja
S02 na šumsko drveće. Preporučamo da se u tu svrhu sabiru iglice po
završetku vegetacijske sezone a lišće listača prije početka njegovog žućenja.


Kulture crnog bora koje su se nalazile na udaljenosti do deset kilometara
od SO., izvora sadržavale su u iglicama više sumpora od kultura
udaljenih preko 22 kilometra. U okolišu SO.j izvora utvrđeno je i ozbiljno
mehaničko oštećenje iglica, odnosno lišća kod istraživanih vrsta. Iz tog bi
razloga daljnje opterećivanje istočne Istre sa dodatnim SO., umalo dalekosežne
i vrlo negativne posljedice za šumsku vegetaciju. Hrast medunae po