DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 9     <-- 9 -->        PDF

UDK 630*68:681.14 Šum. list CX (1986) 509


UTJECAJ MIKROKOMPJUTORA NA SISTEM PLANIRANJA
I ORGANIZACJE U ŠUMARSTVU*


Simeun TOMANIĆ**


SAŽETAK. Mikrokompjutori primjenjuju se u šumarstvu sve
šire i intenzivnije. Pojam mikrokompjutora je relativan i mijenja
se s razvojem tehnologije u pogledu kapaciteta memorije, dimenzija,
mogućnosti upotrebe i cijena. U radu su navedene mogućnosti,
prednosti i mane mikrokompjutora koji se danas primjenjuju. Mreža
kompjutora u šumarstvu, popunjena mikrokompjutorima, pokriva
potpunije područja na kojim se registriraju podaci, obrađuju
informacije, donose odluke i reguliraju realni sistemi. U radu
su navedena pravila kojih se treba pridržavati pri razvoju informatičkog
sistema i mreže kompjutora u šumarstvu, te njihovauklapanja u opći informatički sistem. Stupanj razvijenosti informatičkog
sistema u šumarstvu značajno utječe na pouzdanost ispravnog
odlučivanja. To je posebno značajno pri donošenju strateških
odluka i dugoročnom planiranju. Mikrokompjutori su neophodni
u šumarstvu za brzo donošenje ispravnih odluka pri operativnom
rukovođenju i svakodnevnom reguliranju radnih procesa
na otvorenu prostoru kod promjenljivih uvjeta. Mnogobrojnirutinski poslovi i rješavanje standardnih problema, prenose se na
mikrokompjutor. Time će stručnjacima i rukovodiocima ostati više
vremena za kreativni rad.


Ključne riječi: Mikroračunala. Mreža kompjutora. Sistem planiranja.
Organizacija.


UVOD


Mikrokompjutori. sistem planiranja i organizacije, te njihovi međusobni
odnosi su činioci koji imaju opće značenje za većinu ljudskih djelatnosti. Njihov
najintenzivniji razvitak odvija se izvan šumarstva, u djelatnostima koje,
barem trenutačno, znače više u životu čovjeka od šumarstva. Na ovom Kongresu
imamo priliku informirati se o najnovijim dostignućima u razvitku računske
opreme, korištenju mikrokompjutora u istraživanju i ulozi mikrokompjutora
u obrazovanju. U ovom referatu obradit će se značenje i među


** Prof. dr Simeun Tomanić
Šumarski fakultet Zagreb, Simunska 25.


* Referat održan na XVIII. svjetskom kongresu IUFRO u Ljubljani 7 — 21. rujna
1986.
509
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 10     <-- 10 -->        PDF

sobno djelovanje mikrokompjutora, sistema planiranja i organizacije u šumarstvu.


Pojava mikrokompjutora zatekla je u šumarstvu različito stanje organiziranosti
i stupnjeve razvijenosti informatičkog sistema šumarstva (Novak .
1985). Te razlike postoje između pojedinih zemalja. Međutim, one se javljaju
također u jednoj te istoj zemlji, u jednom te istom šumskom poduzeću. Ovdje
ćemo navesti neke od karakterističnih slučajeva.


— U informatičkom sistemu šumartva opće se ne koriste kompjutori. Registriranje
i obrada podataka obavljaju se ručno ili uz pomoć zastarjele opreme.
Taj slučaj prisutan je u zemljama s nerazvijenim informatičkim sistemom
šumarstva.
— Pri registriranju i obradi podataka koriste se kompjutori različitih generacija
i različitih proizvođača. Mnogi od njih nisu kompatibilni. To često
otežava razvoj mreže kompjutora i onemogućava komuniciranje putem kompjutora,
usporava obradu podataka, i pripreme informacija za donošenje odluka.
— Postoje šumska poduzeća i šire šumske regije, koje imaju svoj informatični
sistem s vlastitom mrežom kompjutora i terminala, stručnjacima i
softwerom razvijenim za potrebe šumarstva.
— U praksi možemo naći često centre za obradu podataka, koji su se konstituirali
kao samostalna poduzeća. Ta su poduzeća snabdjevena kompjutorima
različitih generacija i kadrovima različitih specijalnosti. Ona poslužuju
različta poduzeća i institucije (šumarstvo, drvna industrija, tekstilna industrija,
metalna industrija, trgovina, komunalne službe, promet, sigurnost, istraživanje,
obrazovanje i dr.).
Sve navedene varijante egzistiraju. One imaju svoje prednosti i mane.
pristalice i protivnike. Način organizacije proizvodnje u šumarstvu, vlasništva
nad šumama, ekonomski uvjeti u šumarstvu, kvalifikacija stručnih kadrova,
odnosi šumarstva i društvene zajednice, različito utječu na dinamiku
razvoja informatičkog sistema šumarstva i uvođenja mikrokompjutora u taj
sistem.


MIKROKOMPJUTORI U ŠUMARSTVU


Kad govorimo o mikrokompj utorima u sistemu organizacije u šumarstvu,
najprije ćemo objasniti šta razumijemo pod mikrokompj utorima. Pojam mikrokompjutora
je relativan. Kompjutorski sistem definiran je logičkom inteligencijom,
njegovim dimenzijama, mogućnostima upotrebe i cijenom na tržištu.
Međusobni odnosi tih svojstava stalno se mijenjaju s razvojem tehnologije.
Velike su razlike između mikrokompjutora iz 1975. godine i onih iz 1985. godine
(Klimen t i dr.. 1985). Kapacitet memorije eksponencijalno raste. Mogućnosti
i raznovrsnosti upotrebe kompjutora se povećavaju. Cijene po jedinici
kapaciteta stalno se smanjuju. Obradu podataka koju je prije deset godina
činio veliki, snažni i skupocjeni kompjutor, danas čini osobni mikrokompjutor,
koji stoji na pisaćem stolu. Osim toga, oni omogućuju primjenu kompjutora
na području gdje kompjutora uopće nije bilo.


Danas se najčešće koriste kompjutori četvrte generacije. U djelatnostima
izvan šumarstva uvodi se u upotrebu peta generacija. Koncepcije šeste i sed


510
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 11     <-- 11 -->        PDF

me generacije su već predmet istraživanja. Teško je pouzdano predvidjeti trendove
razvitka kompjutora i njihova transformiranja u inteligentne sisteme
u budućnosti. Međutim, sigurno je da će taj razvitak biti vrlo intenzivan. Sve
više se približava vrijeme u kome će industrija proizvoditi »inteligentne«
proizvode s ugrađenim mikrokompjutorima (Souček , 1985). Val informatičke
revolucije u svijetu zahvaća sve šire i sve intenzivnije djelatnosti u šumarstvu.
Stoga ćemo, vjerojatno, na slijedećem kongresu IUFRO govoriti o
novim kompjutorskim sistemima. Ne vjerujemo da ćemo proizvoditi »inteligentne
« šumske proizvode. Ali je izvjesno da ćemo umjeti inteligentno iskoristiti
prednosi koje nam nudi informatička tehnologija. Promijenit ćemo
način i efikasnost rada, komuniciranja, odlučivanja, način života uopće.


Kad govorimo o mikrokompjutorima i njihovu utjecaju na sistem planiranja
i organizacije u šumarstvu danas, mislimo na stacionirane i mobilne,
osobne ili ugrađene kompjutore. Kapacitet njihove memorije iznosi od 4
do 360 KB s mogućnostima njena proširenja do 20 MB. Oni se sastoje od
osnovne, a po potrebi i proširene konfiguracije. Svi se ti kompjutori mogu
koristiti u poslovanju. Međutim, za poslovne potrebe, naročito pri odlučivanju,
prikladniji su mikrokompj utori kapaciteta od 64 do 360 KB s mogućnostima
njihova proširenja putem perifernih jedinica.


Svi mikrokompjutori imaju svoje prednosti i mane sa stajališta njihove
primjene u sistemu planiranja i organizacije. Ne postoji mikrokompj utor koji
ima samo prednosti. S druge pak strane ne posotji loš mikrokompjutor. Sto će
nam mikrokompj utor dati ovisi o tome koliko ga umijemo iskoristiti (C o r-
c o r a n. 1985). Prema tome, pri nabavci i upotrebi mikrokompjutora trebamo,
pored ostalog, imati na umu da sprega čovjek-mikrokompjutor čini ekspertni
sistem. Mogućnosti tog sistema određene su kreativnim sposobnostima čovjeka
i tehničkim karakteristima kompjutora. Pri upotrebi mikrokompjutora nastoji
se čovjeku olakšati i ubrzati ispravno odlučivanje. Sve više jednostavnih, raznovrsnih
i složenih zadaća koje rješava stručnjak ili rukovodilac prenosi se
na mikrokompjutor. Time se stručnjak i rukovodilac u šumarstvu oslobađa
rutinskog posla, koji danas okupira oko 75°/o njegova radnog vremena (Biskup
, i dr.. 1985). Uz upotrebu kompjutora za rutinske poslove, vrijeme
za kreativni rad može se znatno produžiti.


Mikrokompjutor ima mnogo prednosti, ali i mana. Ovdje ćemo navesti
one za koje danas znamo.


Prednosti mikrokompjutora:


— Predstavlja zaokruženu cjelinu, koja se može koristiti nezavisno od ostalih
kompjutora. Konfiguracija se može širiti prema potrebi korisnika.

Zastoj na jednom mikrokompj utoru ne uzrokuje zastoj ostalih nezavisnih
mikrokompjutora. koji su međusobno povezani.

Omogućuje svim korisnicima neposredni kontakt čovjek-kompjutor pri radu.
Time se postiže brza intervencija čovjeka u procesu obrade podataka
kad god je to potrebno.

Omogućuje primjenu kompjutora na područjima, gdje se prije kompjutor
nije mogao koristiti. To povećava pouzdanost odlučivanja u organizaciji na
mjestima gdje se prije odlučivalo intuitivno.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 12     <-- 12 -->        PDF


Omogućuje da se čovjeka oslobodi standardiziranih i rutinskih poslova
pri rješavanju problema.
— Brže i točnije radi od čovjeka na svim područjima gdje ga zamjenjuje.

Zauzima mali prostor na radnom mjestu, a po potrebi može biti mobilan.
— Jeftini su i dostupni pojedincima i institucijama različitih ekonomskih
mogućnosti.
— Omogućuje upotrebu kompjutora najnižeg ranga, koji je dovoljno veliki
za registriranje i praćenje događaja, te odlučivanje.
— Troši malu količinu energije. Postoje mikrokompj utori koji su potpuno
neovisni o električnoj mreži.

Velika je prilagodljivost uvjetima, koji se mogu teško predvidjeti.

Velika brzina kontrole, korekcije i transfera.
— Ima velike i raznovrsne mogućnosti upotrebe u različitim
djelatnostima i za
različite svrhe.

Zahvaljujući mobilnosti i neovisnosti o električnoj mreži, može se koristiti
pri terenskim radovima u šumi. To je vrlo značajno za šumarstvo.
— Masovno se proizvode i dostupni su velikom broju ljudi. To povećava
stvaralačke potencijale ljudi i mogućnosti za bolje korištenje njihovih potencijala.
Mane mikrokompjutora:


— Ima ograničenu memoriju u usporedbi s kompjutorima velikih kapaciteta.

Pri obradi velikog broja podataka prednosti su na strani kompjutora velikih
kapaciteta.
KOMPJUTORSKA MREŽA U ŠUMARSTVU


Jedna od najznačajnijih karakteristika mikrokompjutora je da je on
zaokružena cjelina i da se može koristiti nezavisno o ostalim kompjutorima.
Niz takvih mikrokompjutera međusobno povezanih po želji korisnika, čini
kompjutorsku mrežu. Ako u uredu nezavisni mikrokompj utori mogu koristiti
podatke iz zajedničke baze podataka, koja je svima dostupna, govorimo o mreži
otvorenog sistema dostupnog svim korisnicima (Varley . H. — Graham ,


J.
1983).
Stupanj razvijenosti kompjutorske mreže u šumarstvu ovisi o tome u
kojoj mjeri mreža pokriva mjesta na kojima se registriraju podaci, obrađuju
informacije, prate događaji, rješavaju problemi i odlučuje pri reguliranju sistema
organizacije (T o m a n i ć, 1985). Mreža može biti razvijena na različitim
nivoima: u jednom uredu, u jednoj zgradi, na nivou šumskog radilišta.
na nivou šumskog poduzeća, na nivou šire regije ili cijele države. Stupanj
razvijensti mreže ovisi također i o relativnoj zastupljenosti najnovije generacije
kompjutora u mreži i načinu njihove povezanosti. Prostor na kome će
se razviti mreža ovisi o potrebi za povezivanjem mikrokompjutora, nivou na
kome trebaju biti dostupni izvorni podaci, financijskoj sposobnosti organizacijskih
jedinica da se povezu u mrežu i njome koriste. Ne postoje granice
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 13     <-- 13 -->        PDF

širenja mreže. Međutim, postoje pravila kojih se treba pridržavati pri razvoju
mreže. Ta pravila vrijede ne samo za kompjutorsku mrežu, nego i za informatički
sistem u cjelini. Ovdje ćemo navesti samo najznačajnija pravila.


— U informatičkom sistemu šumarstva treba primjenjivati načelo standardizacije
(hardware, software, baze podataka, metoda . . .).
— Pri uklapanju informatičkog sistema šumarstva u opći informatički sistem,
treba primjenjivati načelo diversifikacije. To pretpostavlja više znanja
i rada, potrebnih za ostvarenje kompatibilnosti između informatičkog sistema
šumarstva i okruženja.
— Treba koristiti kompjutor najnižeg ranga, koji je dovoljan za optimalno
rješenje problema ili donošenje odluke.
— Pri nabavi kompjutora, izradi software, sakupljanju i registriranju
podataka — treba koristiti načelo predviđanja. To znači unaprijed osigurati
da se podaci mogu brzo i jednostavno obrađivati na kompjutoru, da su lako
dostupni svim korisnicima kompjutora, podataka i informacija.
Zadaća tih pravila je da se omogući jednostavno i brzo komuniciranje,
protok informacija između podsistema u svim smjerovima i smanjenje troškova
po jedinici učinka informatičkog sistema.


Broj mikrokompjutora koje želimo povezati u mrežu ovisi o opremljenosti
svakog mikrokompjutora periferijom. Mikrokompjutori manje opremljeni
periferijskim jedinicama imaju veću potrebu za povezivanjem u mrežu.


U manjoj mreži zvjezdanog oblika na nivou niže organizacijske jedinice
svi su kompjutori povezani preko jednog prenosnog uređaja. U većoj i složenoj
mreži na nivou šumskog gospodarstva ili šire regije, potrebno je više
prenosnih uređaja za međusobno povezivanje nezavisnih mikrokompjutora ili
njihovo povezivanje s centralnim kompjutorom velikog kapaciteta.


Razvoj kompjutora, ekonomske mogućnosti njihove nabave za potrebe
šumarstva i broj sposobnih stručnjaka da te kompjutore koriste u šumarstvu


— uzrokovali su da danas imamo u šumskim poduzećima i njihovim udruženjima
kompjutore različitih generacija i različitih kapaciteta. Oni funkcioniraju
nezavisno o ostalim sličnim ili različitim sistemima. Dio tih sistema su
povezani u kompjutorsku mrežu. Stupanj njihova iskorištenja je različit, ali
u pravilu uvijek ispod mogućeg. U toj situaciji pojavili su se u šumarstvu
mikrokompjutori. koji nude nove prednosti i mogućnosti. U većini zemalja
ne postoji izgrađen informatički sistem šumarstva podržan smišljeno razvijenom
mrežom kompjutora.
Postavlja se pitanje kako treba postupiti da se iz tog šarenila razvije informatički
sistem, koji će omogućiti optimalno korištenje proizvodnih potencijala
šumarstva?


Ne postoji univerzalni recept za usklađivanje svih različitosti, koje su
posljedica razlika u dinamici razvoja kompjutora, dinamici razvoja šumarstva,
te različitih uvjeta u šumarstvu i okruženju. Međutim, postoje mogućnosti poboljšanja
postojećeg stanja. Među neke od mogućnosti spadaju slijedeće:


— Pri razvoju informatičkog sistema u šumarstvu cilj nam treba biti
ostvarenje integriranog informatičkog sistema, koji uvažava razlike između
postojećih hardwarskih konfiguracija. Software je nezavisan o hardware.
Stoga treba razviti sistem software za šumarstvo, koji će omogućiti softwarsku


ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 14     <-- 14 -->        PDF

kompatibilnost sadašnjih sistema s onim iz vremena prethodnih generacija.
To nije jednostavno, ali je moguće.


— U pojedinim slučajevima bit će neizbježno recompajliranje. Taj put
primijenit će se u slučajevima obrade podataka koji su registrirani u različitim
oblicima i različitim metodama. U dugotrajnim proizvodnim procesima
šumarstva to je česta pojava. Tu pojavu ćemo vjerojatno susretati i u budućnosti.
Pri tom je važno sačuvati podatke i predvidjeti da će nam ti podaci
trebati u budućnosti.
Ako u šumskom poduzeću ili široj regiji ne postoji razvijen informatički
sistem, a namjeravamo ga razviti, treba učiniti slijedeće:


— Osposobiti stručnjake za razvoj i korištenje informatičkog sistema podržanog
automatskom obradom pidataka.
— Nabaviti kompjutore najnovije generacije, koji mogu raditi kao nezavisni
sistemi. Te kompjutore valja povezati u mrežu, koja pokriva većinu mjesta
na kojim se registriraju podaci, obrađuju informacije, donose odluke i
reguliraju radni i proizvodni procesi.
— Razviti vlastiti sistem software u šumarstvu za specifične potrebe i
uvjete. Taj sistem treba osigurati internu kompatibilnost u šumarstvu i eksternu
kompatibilnost s okruženjem u kome šumarstvo djeluje.
— Osnovati bazu podataka u šumarstvu, koja obuhvaća resurse, opremu,
zaposlene ljude, radne uvjete, poslovne i druge događaje — važne za rješavanje
problema i odlučivanje.
SISTEM PLANIRANJA I ORGANIZACIJE


Sistem planiranja i organizacije u šumarstvu obuhvaća četiri grupe elemenata.
Prv a grupa elemenata obuhvaća šumske sastojine. opremu koja
se koristi pri šumskim radovima, zaposlene radnike i angažirana financijska
sredstva. Drug a grupa elemenata planiranja obuhvaća radove koji se obavljaju
u šumi. Tu spadaju radovi na uzgajanju šuma, zaštiti šuma, iskorišćivanju
šuma. transportni radovi, izgradnja šumskih prometnica i ostali radovi
koji se obavljaju u šumarstvu. Treć a grupa elemenata obuhvaća organizacijske
jedinice za koje se izrađuju planovi. Ova grupa obuhvaća šumska radilišta,
šumarije, šumska poduzeća, regionalne zajednice šumarstva i šumarstvo
cijele države. Četvrt a grupa elemenata obuhvaća razdoblja za koja se
planovi izrađuju. Ona obuhvaća kratkoročne planove (kraće od jedne godine),
godišnje planove, srednjoročne planove i dugoročne planove. Dugoročni ili
strategijski planovi imaju karakter predviđanja.


U svim elementima, pored ostalih komponenata, postoje informacije kao
njihovi sastavni dijelovi. Broj i kvaliteta informacija o pojedinim elementima,
ovise o kvaliteti baze podataka na kojim se one temelje.


Pri planiranju i kontroli ostvarenja plana u šumarstvu, sakuplja sei obrađuje
veliki broj podataka o resursima, organizaciji, opremi, radnicima, radnim
uvjetima i poslovnim događajima. Na tim poslovima radi veliki broj ljudi.
To traje dugo i košta mnogo. Bez upotrebe kompjutora značajan dio navedenih
podataka ostaje neiskorišten pri donošenju odluka kojim se reguliraju
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 15     <-- 15 -->        PDF

radni i proizvodni procesi. To se odnosi na sve nivoe odlučivanja, od osnovnih
proizvodnih jedinica do najviših organa upravljanja u šumarstvu.


Razvijena mreža kompjutora, mikrokompjutora i terminala, koja pokriva
mjesta poslovnih događaja i nastanka podataka, treba omogućiti da se u sistem
planiranja i kontrole uključe osobe na svim nivoima organizacijske strukture.
To će pridonijeti kvaliteti informacija i ispravnosti odluka.


Stručnjaci i rukovodioci koji se ne umiju koristiti kompjutorom i koji su
navikli godinama odlučivati na temelju iskustva i intuicije, teško prihvaćaju
kompjutor kao sredstvo za unapređenje svoga rada. Uzroci tome su inertnost,
nepovjerenje u nepoznato, otpor dodatnim naporima da se savlada novi način
rada. Ta pojava nije nova. Ona prati svako unapređenje radnog i proizodnog
procesa. Putevi za otklanjanje otpora, pored ostalog su:


— Izbor i angažiranje stručnjaka i rukovodilaca, naročito mladih, koji žele
surađivati na razvoju informatičkog sistema u šumarstvu podržanog kompjutorom.
— Prezentiranje koristi koje se postižu pomoću kompjutora, naročito mikrokompjutora,
u usporedbi sa starim načinom rada. Mikrokompj utor omogućuje
da se koristi pokažu bez velikih investicija. Rezultati trebaju biti
dostupni svima koji u svom radu mogu koristiti mikrokompj utor.
— Obrazovanje mladih za svakodnevno korištenje mikrokompj utora, koji
će pomoći da im učenje razvija inventivnost, da njihov rad bude proizvodniji.
odmor potpuniji, hobi interesantniji.
ODLUČIVANJE U SISTEMU ORGANIZACIJE U ŠUMARSTVU


Mnogobrojne situacije u složenom dinamičkom sistemu šumarstva zahtijevaju
da se donose ispravne odluke. Cesto takve odluke treba donositi brzo.
Posebno su značajne složene situacije u kojim nije lako otkriti što je ispravna
odluka. Takve situacije su vrlo česte u šumarstvu, kao i u ostalim ljudskim
djelatnostima. Zbog toga se u suvremenoj organizaciji razvila posebna znanstvena
disciplina koja se bavi teorijom odlučivanja. Ona se temelji na primjeni
spoznaja iz područja vjerojatnosti, informacija i sistema — uz pomoć kompjutora.


Odlučiti znači izabrati između više mogućih jednu aktivnost, koja će uz
definirane kriterije, dati najbolji rezultat. Prema tome. uvjet za odlučivanje
je da imamo više mogućnosti između kojih trebamo izabrati jednu. Ako imamo
samo jednu mogućnost, potrebne su nam informacije i algoritam za rješenje
problema. Tad se ne odlučuje, nego rješava problem. Većinu takvih poslova
može obaviti kompjutor brže. točnije i jeftinije od čovjeka. U pogledu rješavanja
problema u šumarstvu postoje široke mogućnosti za primjenu mikrokompjutora
pri planiranju, praćenju i reguliranju radnih i proizvodnih procesa
(Ćor cor an. 1985).


Odlučivanje se može temeljiti na razvijenom stupnju informiranosti o
svim relevantnim faktorima sistema i okoline (R o b a k. 1984). U slučaju nedovoljnog
stupnja informiranosti. odluka se donosi na temelju nepotpunih
informacija i intuicije. U šumarstvu, pri planiranju i organizaciji najčešći
slučajevi su donošenje odluka bez dovoljnog broja i točnih informacija. Uzroci
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 16     <-- 16 -->        PDF

tome su neodređenost slobodnih radnih i proizvodnih procesa na otvorenom
prostoru pri stalno promjenljivim uvjetima.


Pri dugoročnom planiranju u šumarstvu donosimo strateške odluke unaprijed
za situacije koje se teško mogu pouzdano predvidjeti. Naročito je to
značajno za biološke proizvodne procese. Mali je stupanj povezanosti između
situacije u trenutku donošenja dugoročne odluke i situacije u trenutku njena
ostvarenja. Što je duže vrijeme od donošenje odluke do njena izvršenja,
manja je vjerojatnost ispravnosti odluke. To znači veći je riziko pri odlučivanju.
Ako želimo povećati pouzdanost ispravnosti odluke, treba povećati
stupanj informiranosti pri odlučivanju i skratiti vrijeme između donošenja
odluke i njena izvršenja. U dugotrajnim biološkim procesima šumarstva ne
može se skratiti navedeno vrijeme. Zbog toga stupanj razvijenosti sistema informacija
u šumarstvu ima vrlo značajnu ulogu pri odlučivanju.


Zahtjevi za brzim donošenjem ispravnih odluka su najčešći. To su obično
odluke operativnog karaktera. Mjesta operativnog odlučivanja uglavnom nisu
na dohvatu rijetke mreže kompjutora u šumarstvu. Taj slučaj susrećemo pri
svakodnevnom reguliranju sistema organizacije radnih procesa.


Razvijen sistem informacija, mikrokompjutori i njihovo znalačko korištenje,
čine pretpostavke rukovodiocu ili timu rukovodilaca za brzo ispravno
odlučivanje. Odluka se temelji na očekivanoj koristi i vjerojatnosti da će se
ta korist ostvariti. Ispravna odluka bit će ona u kojoj je umnožak očekivane
koristi i vjerojatnosti njena ostvarenja najveći. Taj način odlučivanja u sistemu
nedovoljne informiranosti je jedino ispravan. Međutim, on pretpostavlja
mjerljive kriterije valjanosti odluke. Ako su odnosni kriteriji nemjerljivi, donošenje
ispravne odluke treba temeljiti na kvalitativnoj analizi mogućih rješenja.
Pri tom je najznačajnija inventivna sposobnost čovjeka i njegova inspiracija
da odluči brzo i ispravno. Razvijeni sistem informacija i kompjutor
u šumarstvu pomoći će čovjeku pri odlučivanju, ali ga neće zamijeniti.


Peta generacija kompjutora obećava nam ekspert-sisteme, tj. kompjutore
koji će moći razmišljati, razgovorati i odlučivati samostalno ali po želji čovjeka.
Za slobodne procese u šumarstvu na otvorenom prostoru, u promjenljivim
uvjetima koje je teško unaprijed predvidjeti, obećanja pete generacije
kompjutora mogla bi nam značiti veliku pomoć kod predviđanja stanja u
budućnosti i upravljanja proizvodnim procesima u šumarstvu.


ZAKLJUČCI


Pojava mikrokompjutora zatekla je različito stanje organiziranosti, opremljenosti
i razvijenosti informatičkog sistema u šumarstvu. Navedene razlike
značajno utječu na dinamiku uvođenja mikrokompjutora u informatički sistem
šumarstva.


Pojam mikrokompjutora je relativan. S razvojem tehnologije kapacitet
njegove memorije stalno raste, dimenzije hardware se smanjuju, mogućnosti
i raznovrsnosti upotrebe kompjutora se povećavaju, a cijene po jedinici kapaciteta
se stalno smanjuju.


Danas kad govorimo o mikrokompj utorima prikladnim za sistem planiranja
i organizacije u šumarstvu, mislimo na osobne stacionirane ili mobilne
kompjutore s osnovnom i proširenom konfiguracijom. Kapacitet njihove glav
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 17     <-- 17 -->        PDF

ne memorije iznosi od 64 do 360 KB s mogućnostima njihova proširenja do
20 MB putem perifernih jedinica.


Mikrokompjutori imaju svoje prednosti i nedostatke o kojim valja voditi
računa pri njihovu izboru i uklapanju u kompjutorsku mrežu. Mnogobrojne
prednosti mikrokompj utora omogućuju intenzivni razvitak informatičkog sistema
u šumarstvu putem popunjavanja kompjutorske mreže, bržeg protoka
informacija u sistemu, prenošenja rutinskih poslova sa čovjeka na kompjutor.


Mikrokompj utori omogućuju da pri brzom donošenju operativnih odluka,
veliki broj stručnjaka i rukovodilaca može neposredno komunicirati sa kompjutorom
i odlučivati na temelju dovoljnog broja kvalitetnih informacija.


Razvijena gusta mreža mikrokompj utora, koja pokriva sva mjesta nastanka
i obrade podataka, te omogućuje protok informacija — značajno utječe
na pouzdanost ispravnosti strateških odluka.


LITERATURA


1.
Anderson , S.: Long-range planning of forest opérations. Skogsarbeten, No.
2E 1971. (Sweden). Pag. 1—8.
2.
Anderson, S. — Mo s sb erg, C. G.: Storage of and access to information
in a data base System. Skogsarbeten, NO. 2E 1972. (Sweden). Pag. 1—4.
3.
B d š k u p, J. — R a n o g a j a c, B. — S a j k o v i ć, A. — Terzin, V.: »Stupanj
angažiranosti visokositručnih kadrova na stručnim poslovima u šumarstvu
SR Hrvatske«. Savjetovanje »Doprinos znanosti razvoju šumarstva i prerade
drva« prigodom proslave 125. godišnjice šumarske nastave u Hrvatskoj. Zagreb,
1985. Str. 1—13.
4.
B r y e r, J. — Phillips, W. — N i e u w e n h u i s, M. — Cor cor an, T.:
Selected Computer Routines for Wood Transportation Systems. University of Maine
at Orono, USA, April (85): 1—134.
5.
Cor cor an, T.: Highlites 1985 Forest Engineering Research USA. A Proceeding
IUFRO S 3.04. Dublin, 1985. Pag. 15—28.
6.
Jordan, G. A. — B a 11 a n c e, R. H.: A Microcomputer — Based Annual Ring
Measurement System. The Forestry Chronicle, February 1983. IDRC/CDR (Canada).
Pag 21—25.
7.
Kliment , A. i suradnici: Primjena osobnih kompjutora u radnim oranizacijama.
Izdanje Informator, Zagreb, 1985. Str. 1—239.
8.
Novak , N. : Stanje d razvoj informacijskog sustava podržanog automatskom
obradom podataka u šumarstvu istočne Slavonije (Status and Development of
System Informations Supported by Computer Data Processing in Forestry of
East Slavonija). Zbornik radova Jugoslavenskog savjetovanja »Dohodovni odnosi
u šumarstvu, preradi drva i prometu drvnim proizvodima. Split, oktobra, 1984.
Str. 129—145.
9.
R o b a k, E. W.: Toward a Microcomputer — Based DDS for Planning Forest
Operations. »Interfaces«, An International Journal of The Institute of Management
Sciences and the Operation Research Society of America. Volume 14, No
5.
Sepjember-october 1984. Pag. 105—111.
10.
Sob o tka, Z. : Mikroprocesori i mikroračunala. Izdanje Tehnička knjiga, Zagreb,
1983. Str. 1—255.
11.
Souček , B.: Od mikrokompjutora do superkompjutora narednih deset godina.
(From Microcomputer to Supercomputor in Next Ten Year. Izdanje Biblioteka
informatika. Zagreb, 1982. Str. 1 — 111.
12.
Tomanić , S.: The Role of Computers in fhe Informatiical System in Forestry.
The International Symposium CAD/CAM, Zagreb, Jugoslavia, October 16 — 17,
1985, Pag. B03 - 608.
517
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 18     <-- 18 -->        PDF

13.
Va r le y, H. — Graham , I.: «The Personal Computer. Edited and designed
by Marchall Editions Ltd. London, 198.3. Pag. 1—224.
14.
Vondra , V.: Making of Anual Plans for Wood Cutting and Evaluation of
Necessary Working Time, Fuel and; Qiling for Cutting and Prdmary Conversion
of Wood by a Computer uskig. 7 th International Symposium CAD/CAM, Zagreb,
Jugoslavia. October 16 — 17, 1985. Pag. 579 — 584.
15.
Westerling , S.: A Modern Approach to Forestry Planning. Skogsarbeten,
No. 1, 1985. (Sweden). Pag. 1—4.
Impact of Micros on Planning Systems and Organization in Forestry


S u m m a r y


Micros are finding a growing application in forestry. The concept of the
micro is relative and changes with the development of technology as to memory
capacity, dimensions, versatility and price. The paper présents the options, advantages
and drawbacks of the micros currently in use. Then network of computers
in forestry, supplemented by micros, covers the area of data registration and information
processing more thoroughly, facilitâtes décision making and régulâtes the
real Systems. The rules to be observed when developing and information System
and computer network in forestry are discussed in the paper, and how to build
them into a general information System. The degree of development of the forestry
information system has a significant influence on the realibility of sound décision
making. This7 is particularly crucial for making stratégie décisions and long-term
planning. Micros are esential to forestry for quick decission making in operational
management and everyday régulation of work processes, in the field, under changing
conditions. Many routine jobs and the handling of standard Problems can be
transferred to the micro. This then allows experts and managers more leverage for
créative work.


KEYWORDS: Micro, computer network, system of planning, Organization.