DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 79     <-- 79 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA


ZAPISNIK


9. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza društava inženjera li tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 28. listopada 1986. godine u Zagrebu.
P ri s u t n i : Dr Nlikola Komlenović, dr Đuro Kovaćić, dr Branimir Prpić,
mr Stjepan Petrović, Eduard Tomas, dipl. inž., mr Vice Ivančevlić, Vera Ivančić,
dipl. inž., Nadan Sirotić, dipl. inž., Oskar Piškorić, dipl. inž., Ivan Maričevtić,
dipl. inž. i Vlatka Antoniić.


Predloženi dnevni red sjednice s 9 točaka usvojen je bez primjedbi.


Ad 1.


Usvajanje ZAPISNIKA 8. sjednice Predsjedništva Saveza.
Zapisnik je usvojen bez primjedbi.


Ad 2.


Razmatranje rezultata poslovanja za razdoblje sdječanj-rujan 1986. godine.
Predsjednik dr N. Komlenović naglasio je da su rezultati poslovanja dobrli, što
što je vidljivo u priloženom pregledu i obrazloženju. Nakon kratkih objašnjenja
po pojedinim stavkama, usvojeno je obrazloženje s pregledom rezultata poslovanja
siječanj — rujan 1986. godline.


Ad 3.


Usklađivanje rješenja utvrđena Ugovoro m o međusobnim pravlima i obvezama
radnika Stručne službe i Saveza s Društvenim dogovorom o dohotku. Nakon
uvodnih napomena i primjedbi sadržaj Ugovora i tri pravilnlika, zaključeno je:


a) Ugovo r o međusobnim pravima i obvezama izrađen je u skladu s Društvenim
dogovorom o dohotku ii prihvaća se bez posebnih primjedbi.


b) Aneks ugovora br. 1 — Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih
zadataka radnika zaposlenih u Stručnoj služtai Saveza usvojen je uz konkretne
primjedbe (tehničke i jezične prirode) i dopune, koje se odnose na sadržaj
rada poslovnog tajnika i uvjete za voditelja stručne knjižnice, čitaonice i propagande.


d) Aneks ugovora br. 3 — Pravilnik o osnovama i mjerilima za stjecanje
i raspodjelu sredstava za osobne dohotke ii zajedničku potrošnju radnika
usvojen je uz izmjenu, da se za poslove poslovnog tajnika, koji preuzima li
poslove tehničkog urednika Šumarskog lista izračuna broj bodva u novom odnosu
1:3,6, umjesto 1:3, kako je to sadržano u tabeli »STUPNJEVI SLOŽENOSTI
«.


Ad 4.


Utvrđivanje prijedloga li donošenje odluka o: a) visini zakupnine od 1. siječnja
1987. godine; b) ispostavljanju faktura za zakupninu Tehnološkom fakultetu i
Gradskim knjižnicama; c) visini pretplate za Šumarski list za 1987. godinu; d)
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 80     <-- 80 -->        PDF

autorskim honorarima; e) povećanju cijena knjigama i tiskanicama; g) visini isplata
na teret materijalnih troškova; h) prolongiranju oročenih sredstava kod
Zagrebačke banke; i) planskoj vrijednosti boda: j) povećanju cijena za iznajmljivanje
dvorana i k) prihvaćanju kalkulativnlih elemenata za tiskanje Šumarskog
Kista.


a)
Prijedlog za povećanje zakupnina za 50% na sadašnju cijenu obrazložio je
poslovni tajnik, navodeći i više primjera o visini zakupnina kod drugih organizacija.
U raspravu je sudjelovalo više članova, nakon čega je usvojen prijedlog
da se zakupnina poveća 50% za poslovne prostorije u prizemlju, I. II. i III. katu,
a 40% za podrumske prostorije.


b)
Usvojen je prijedlog da se Tehnološkom fakultetu i Knjižnicama grada Zagreba
fakturira korištenje poslovnih prostorija u Šumarskom domu za 1986. godinu
ii za pet godina unazad 1981 — 1985. godina, a po cijeni za m2 kao i
drugim organizacijama, koje koriste poslovne prostorije u našem domu.


c)


Usvojeni su prijedlozi da se pretplata za Šumarski list poveća za:


a) redovne članove na 1.500.— dinara,


b) studente i umirovljenike na 800.— dinara,


c) OUR-e na 15.000.— dinara,


d) inozemstvo ostaje 40 dolara


d)
Prihvaćen je prijedlog o povećanju autorskih honorara za 30% od 1. studenoga
1986. godine.


e)
Cijene knjigama i tiskanicama koje su nabavljene do 31. prosinca 1985. godine
povećavaju se za 100% od 1. siječnja 1987. godine. Za knjige i tiskanice nabavljene
u 1986. godini utvrđuju se cijene zavisno od nabavne cijene li izračunatog
koeficijenta na bazi objektivno utvrđenih kalkulativnih elemenata za usluge.
I dalje se odobrava popust od 20% za knjige »Pošumljavanje« od dr B. Prpića
i dr S. Matica "a potrebe Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
Cijena će se po potrebi korigirati u narednom razdoblju svaka tili mjeseca,
zavisno od kretanja troškova na koje Savez ne može utjecati.


0


Prihvaćen je prijedlog o daljnjem oročavanju financijskih sredstava kod Zagrebačke
banke s tim da se pravovremeno sagledavaju i osiguravaju potrebna
sredstva za redovno financiranje aktivnosti Saveza. Za praktičnu primjenu odluke
zadužuje se Stručna služba i predsjednik Predsjedništva Saveza.


e)


Usvojen je prijedlog da se na teret materijalnih troškova isplaćuju:
a) dnevnice 6.900.— dinara, a sa računom za spavanje 9.000.— dinara.
b) za upotrebu osobnih kola po 1 km 25´% od cijene super benzina.


580
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 81     <-- 81 -->        PDF

h)
Usvojeno je obrazloženje i prijedlog da vrijednost boda za obračun osobnih
dohodaka zaposlenih u Stručnoj službi od 1, srpnja 1986. godine iznosi 450.— din.
Koeficijent složenosti izračunati u skladu Aneksa ugovora br. 1. Za poslove i zadatke
poslovnog tajnika utvrđuje se 720 bodova u skladu zaključka pod točkom 3 d)
ove sjednice, a obračunava se od 1. rujna 1986. godine.


i)
Prihvaćeno je obrazloženje zbog čega su osjetno povećani troškovi tiskanja Šumarskog
lista i osnovni parametri (kalkulativni elemeti) sadržani u obavijesti »-A.


G. Matoš«, koji će služiti za buduće za praćenje cijena usluga tiskanja.
j)


Prihvaćen je prijedlog o povećanju cijene za (iznajmljivanje dvorana za lOO^/o
od 1. siječnja 1987. godine.


Ad 5.


Aktualna pitanja liz područja izdavačke i bibliotekarske djelatnosti. Imenovanje
tehničkog urednika Šumarskog lista.


Maričević Ivan, ukratko se je osvrnuo na stanje i zadatke koje bi trebali zajednički
rješavati u cilju unapređenja i razvoja izdavačke i bibliotekarske djelatnosti.
Između ostalog napomenuo je, da je uz suglasnost predsjednika li podpredsjednika
Predsjedništva, vodio razgovor s glavnim direktorom Poslovne zajednice
»Expoirtdrvo« inž. I. Puškarom, tajnikom SlZ-a za šumarstvo Hrvatske inž. A.
Mudrovčićem, direktorom Šumarskog instituta dr J. Gračanom, direktorom Instituta
za drvo mr I. Milinovićem, glavnim urednikom Šumarskog lista dr B. Prpićem
urednikom Drvne industrije prof. D. Tusunom i drugima na tu temu. Sudionici
toga razgovora suglasni su da Predsjedništvo Saveza organizira zajednički
sastanak zainteresiranih organizacija na kojem bi se utvrdile programsk e
osnove za razvoj i unapređenje izdavačke i bibliotekarske
djelatnosti. Dopunska obrazloženja dali su dr B. Prpić, dr Đ.
Kovačić, dr S. Petrović u kojima je naglašena potreba zajedničkog djelovanja u
izgrađivanju suvremenih sistema informiranja i praćenja dostignuća u razvoju
šumarske i drvno-prerađivačke znanosti i prakse. Predsjednik dr N. Komlenović
zaključio je raspravu s prijedlogom da Predsjedništvo Saveza u što kraćem vremenu
organizira zajednički sastanak na tu temu sa zainteresiranim organizadijama.
Prijedlog je usvojen s tim da poslovni tajnik uz potrebnu suradnju s drugima
pripremi odgovarajuću podlogu— polazne osnova za izgrađivanje zajedničkih
stavova — prijedloga, rokova i nosilaca pojedinih zadataka. To se prvenstveno
odnosi ma prihvaćanje odgovarajuće metodolgije za reglistraciju ukupnog i posobnog
fonda knjiga, časopisa i drugih vrijednih dokumenata kod naših organizacija.


Usvojen je prijedlog da se za tehničkog urednika Šumarskog lista imenuje Ivan
Maričević, dipl. inž. s tim da se preuzimanje dužnosti od Oskara Piškorića, dipl.
inž., obavi do 31. prosinca 1986. godine.


Ad 6.


a)
Maričević I. obavještava Predsjedništvo da je kao tajnik odbora za E7-YUH-a
prisustovao otvaranju E7-YU kroz SR Sloveniju i da je zajedno s predstavnicima
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 82     <-- 82 -->        PDF

iz Slovenije sudjelovalo u razgovoru, koji se je vodio s dr Wurstom R. iz Beča
na temu projektiranje i obilježavanje E7-YU, E6-YU i E4-YU, koji (projektiirane
trase) prolaze kroz određena područja SR Hrvatske. Informacija je primljena na
znanje uz napomenu da je nužno inzistirati na izvršavanju zadataka u skladu zaključaka
1. sjednice Odbora za trasiranje i obilježavanje E7-YUH-a održane 15.
sviibnja 1986. godine.


b)


Nakon kratkog obrazloženja koje je dao dr N. Komlenović, o pripremama za
održavanje 10. sjednice Predsjedništva Saveza zaključeno je između
ostaloga:da se za sjednicu pripremi odgovarajuća informacija o XVIII — svjetskom
IUFRO Kongresu,

da se s predsjednicima društava razmotre dosadašnje aktivnosti u radu i
važniji zadaci za naredno razdoblje.
c)
Za sudjelovaje u radu godišnje Skuštine Saveza IT Hrvatske1, određena je delegacija
u sastavu: Nadan Sirotić, Vera Ivanćić, Alojz Frković i Ivan Maričević.
Prihvaćen je i prijedlog Predsjedništva Saveza IT Hrvatske da se nastave
pripreme za osnivanje radne organizacije ISOT u sklopu cjelokupnog djelovanja
Saveza.


d)
Prihvaćeni su stavovi Koordinacionog odbora za djelatnosti društvenih organizacija
Socijalističkog Saveza radnog naroda Hrvatske, sadržani u materijalu
»Neka aktualna pitanja ostvarivanja kadrovske politike u društvenim organizacijama
,i udruženjima građana«


e)
Imenuje se linventurna komisija u sastavu:


1.
Bortis Deković predsjednik
2.
Zika Petković član
3.
Slavica Slonje član
Zapisnik napisao: Predsjednik Predsjedništva:
Ivan Maričević, dipl. inž. v. r dr Nikola Komlenović, v. r.