DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 74     <-- 74 -->        PDF

b). fazu u kojoj kućice imaju dominantnu
ulogu što se očitavalo s jedne strane napuštanjem
prirodnih duplji a s druge
strane povećani broj kućica «iz godine u
godinu uzrokuje znatnu gustoću populacije
«.


Iako materijali objavljeni u »Larusu«
obrađuju ornitologiju. oni su zanimljivi i
za šumara i za šumarsku proizvodnju.
Ptice su sastavni dio ekosistema i njima
treba omogućiti opstanak ne samo u prirodnim
šumama nego i u kulturama. Kako
suvremena tehnika gotovo potpuno
isključuje postojanje šupljih stabala u sastojinama,
to onemogućuje i gniježđenje
mnogih, korisnih, ptica. Stoga bi trebalo
osigurati «stanove« za takve vrste postavljanjem
kućica i tako omogućiti im ponovni
boravak i gniježđenje i time i
osigurati u znatnijoj mjeri i prirodnu
zaštitu šuma. Uostalom, to je naglasio i
Ilija Lonča r još 1946. godine (u članku
»Uzgajajmo otpornije sastojine« objavljenom
u Šumarskom listu) preporučivši da
bi »-u svakogodišnjem budžetu
šumarstva, u cilju obrane
šuma, trebala ući stavka o kreditu
za zaštitu ptica«.


O. Piškorić
H. Sehmutzenhofer:
INSEKTENSPUREN AN BERINDETEM
NADELHOLZ


Wien, 1985.


Institut za zaštitu šuma, austrijskog Saveznog
zavoda za pokuse u šumarstvu poslao
je Savezu DITSDI Hrvatske priručnik
za određivanje vrsta podkornjaka na neokoranom
drvu četinjača izdanu pod naslovom
«Tragovi insekata na neokoranom
drvu četinjača«. Od 166 stranica ovog priručnika
džepnog formata otpada:


na uvodni tekst 48 stranica,


na fotografije i crteže 112 stranica i


na Registar dvije stranice.


U tekstovnom dijelu opisana su legla
i hodnici »najčešćih« (autorova oznaka)
štetnika razvrstanih na pojedine vrste tj.
one na smreci, na boru, na jeli i na arišu.
Slijede tablice:


1. za smrekove i borove potkornjake s
podacima o boji grizotina, njihovih veličine
(2 mm, 1,5 mm i 1 mm) i o hodnicima
;
2. o tome, da li su primarni ili sekundarni
na svježem drvu ilmapadaju osušeno,
za sve četiri navedene vrste;
3. o tome koje vrste žive samo u kambiju;
4. o tome od kojih vrsta štetnika larve
žive samo u kambiju, one koje žive najprije
u kambiju a potom u drvu te one
koje žive u kambiju a zakukuljuju se u
drvu.
U ilustrativnom dijelu dane su fotografije
ili crteži kojii omogućavaju identifikaciju
štetnika, to lakše što su crteži
izrađeni u tro- do četverostrukom povećanju
originalnih dužina larve ili imaga.


Priručnik je, dakako, napisan na njemačkom
jeziku ali to nije prepreka, da se
njome ne može poslužiti i onaj koji taj
jezik ne zna. Može se poslužSti, jer za sve
insekte uz njemački naziv postoji i latinski*.


O. Piškorić
CENTRALBLATT FÜR DAS GESAMTE
FORSTWESEN


Br. 3/1986. — Wien, rujan 1986.


U ovom broju 103-eg godišta austrijskog
šumarskog lista, koji je danas organ
Odjela za šumarstvo i drvarstvo Univerziteta
za kulturu tla i Saveznog zavoda
za pokuse u šumarstvu, prvi članak iz
pera W. Segla posvećen je 90-oj godišnjici
života Huberta Kuhna — »pu


Knjige iz inozemstva mogu se, za sada,
bez deviza naručiti kod RO »Mladost«, OOUR
Vanjska trgovina, Zagreb Ilica 28. odnosno u
knjižari iste RO u Zagrebu, Gunduliceva br. 7.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 75     <-- 75 -->        PDF

tokaza za nauku o šumskom gospodarstvu
na Univerzitetu za kulturu tla u Beču«,
kako je u podnaslovu ovu starinu karakterizirao
autor prikaza Wolfgang Sagi, profesor
na istom Univerzitetu.


U drugom članku Hans J ö b s 11, profesor
na naprijed navedenom Univerzitetu,
razmatra utjecaj cijena koje su,
»posebno za glavni šumski proizvod, oblovinu
četinjača, podložne jakim kolebanjima
« na šumsko gospodarstvo u privatnim
šumama. Kako privatni šumoposjednici,
posebno oni veći, iz prihoda šuma moraju
namiriti i sve troškove svog šumskog
gospodarstva, a među koje spadaju
i porezna davanja, to i količina sječe ovisi
o cijeni, što je cijena niža više se sječe
i obratno.


Wolfgang Nebe, iz Šumarske sekcije
Tehničkog univerziteta u Drezdenu (Istočna,
odnosno Demokratska Republika Njem
čka) saopćio je rezultate osmo- i šesnaestogodišnje
praćenja utjecaj a gnojidb
e imisijom, posebno sa S02, napadnutih
sastojina smreke. Rezultati glase: u
jako sa S02 napadnutim sastojinama i na
klimatski ekstremnim položajima gnojidba
(s N, P, K i Mg) je bez utjecaja; na drugim
staništima utjecaj gnojidbe je povoljan,
jer odlaže opadanje prirasta, poboljšava
stanje ishrane i povećava izglede za
oporavak napadnute sastojine.


Dr Helmuth Schröter (iz Neubranderburga,
DR Njemačka) analizirao je djela
austrijskog pisca Adalbert a Stifte
r a (1805—1865) u kojima piše i raspravlja
o šumi. Naime, Stifter na šumu
ne gleda samo kao izvor sirovine (drva)
i prihoda nego i na njezin značaj za čovjekov
okoliš i kao mjesto za odmor, dakle
pred 150 godina anticipirao je današnje
gledanje na shvaćanje važnosti
šume za život ljudske zajednice.


U ovom broju CGF-a. uz ostalo, nalaze
se i prikazi dviju knjiga o povijesti
njemačkog šumarstva. Jedna
je »Povijest šumarstva Njemačke
1933—1945« od Heinricha R u b n e r a, druga
»Šumska uprava i šumsko gospoda


renje na Području Baden — današnje pokrajine
Baden-Würtemberg 1945—1952« od


S. G e y e r a i sur. a treća »Šumarski službenici
za vrijeme okupacije na primjeru
prijašnje pokrajine Baden« od K. Hase 1
a. Dakle, prva knjiga obrađuje stanje
šumarstva u Njemačkoj za vrijeme nacističke
vladavine, a druge dvije u poslijeratnom
razdoblju, do osnivanja nove njemačke
države, današnje Savezne Republike
Njemačke. Oba dva djela obrađuje vrijeme
u kojima je pokrajina Baden-Württemberg
bila pod okupacijom Amerikanaca i
Francuza.
U prikazu zadnje dvije knjige referent
H. Killiam posebno je naglasio znača
j šum e u prvom poslijeratnom razdoblju
i u kakvom se stanju šume nalaze.
U to vrijeme iz šume se osim drva
koristila i bukvica i hrastov žir. Zir se koristio
za pripremu krušnog brašna a bukvica
za proizvodnju ulja. Tako je 1946.
godine u toj pokrajini , površine oko 35 000
km2, sakupito 18 000 tona bukvice iz koje
je proizvedeno 4,5 milijuna litara ulja.*
Zbog pomanjkanja radnika bila je tada
oteščana sječa a zbog pomanjkanja vozila
bio je oteščan izvoz drva. Pomanjkanje
zaštitnih sredstava uvjetovalo je velike
kalamitete od štetnih kukaca a zabrana
držanja oružja šteteod drvokradica i divljači.
Sječe u šumama bile su velike, autor
ih označuje kao F i E sječe tj. za
Francusku i za izvoz (eksport), a kako se
ni za vrijeme rata nije vodilo računa o
etatnim mogućnostima tako da su krajem
1952. godine šume bile u jadnom
stanju.


Ove godine Nijemci su dobili još jednu
povijest — »Waldbau im Wandel der
Zeiten« (Uzgoj šuma u smjeni vremena) J.
Chr. H e y d e r a. To j e prilog »povijesti
uzgoja šuma od 1870. do 1950. s posebnim
osvrtom na osnivanje sastojina i na odnose
u šumarstvu sjevernih područja Njemačke
«.


Da se podsjetimo, da je u to doba i u nas
bilo akcija za sakupljanje bukvice u istu svrhu.


O. Piškorić