DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 70     <-- 70 -->        PDF

KOLOKVIJ O BUKVI


Izdavač Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu


Zagreb, 1986.


Asistentska sekcija Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu organizirala je
kolokvij o bukvi. Kolokvij je održan od


22. do 24. studenoga 1985. godine na području
nastavno-pokusnog šumskog objekta
tog Fakulteta »Visoka«, koji se nalazi na
području Šumskog gospodarstva Slavonska
Požega (danas OOUR-a za uzgoj i zaštitu
šuma »Požeško gorje« RO šumarstva »Slavonska
šuma«). Ove godine Šumarski fakultet
izdao je i publikaciju pod gore navedenim
naslovom u kojemu se nalazi popis
svih sudionika Kolokvija te 18 od 24
održana referata. Tako je omogućeno i najširoj
stručnoj javnosti da se upozna s radom
Kolokvija.
Referati su podijeljeni na uvodne i
radne. To su. s naznakom opsega:


Uvodni


Akad. prof. dr. Dušan Klepac : Uvodni
referat na simpoziju o bukvi (11—15),


Prof. dr. Božidar P e t r i ć, dipl. inž. :
Značaj svojstva drva kao sirovine u tehnologiji
drva s osvrtom na bukvu (17—
23).


Radni


Prof. dr. Ivo D e k a n i ć, dipl. inž.: Prirodna
obnova sastojina bukve progalnim
proredama (25—36).


Prof. dr. Katica O p a 1 i čk i, dipl. inž.:
Sušenje bukve (Fagus sylvatica L.) i entomofauna
(37—51),


Mr. Milan Glavaš , dipl. inž.: Prilog
poznavanju mikološkog kompleksa bukve
(53—66),


Mr. Želimir B o r z a n, dipl. inž.: Dendrološko-
genetički aspekt obične bukve
(67—71),


Mr. Nikola L u k i ć, dipl. inž.: Primjena
računara kod izjednačenja sastojinske
visinske krivulje (73—76),


Mr. Ante P. B. Krpan, dipl. inž.: Kora
bukve sa stanovišta eksploatacije šuma
(77—88),


Mr. Dragutin P i č m a n, dipl. inž.: Problematika
izgradnje šumskih cesta i vlaka
u bukovim šumama (89—92),


Mr. Dubravko Horvat , dipl. inž.:
Tehničko eksploatacijske značajke adaptiranog
poljoprivrednog traktora u radu
na nagibu (93—101),


Prof. dr. Božidar Petrić , dipl. inž.


i Velimir Šćukanec , dipl. inž.: Struktura
drva domaće bukve (Fagus sylvatica
L.) (103—108),


Slavko Govorčin, dipl. inž.: Neka
fizičko-mehanička svojstva bukovine (109—


— 115),
Doc. dr. Vladimir S e r t i ć, dipl. inž.:
Kemijski sastav bukovine i upotreba u
kemijskoj preradi (117—124).


Andrija B o g n e r, dipl. inž. i Ivica
G r b a c, dipl. inž. : Neki problemi tehnologije
masivnog namještaja od bukovine
(125—133),


Mr. Pavao M r a v u n a c, dipl. inž. i
Dominik K u n k e r a, dipl. inž.: Neka zapažanja
o ponašanju bukovine koja dolazi
na preradu u RO »Spin Valis« (135—141),


Tomislav Grladinović, dipl. inž.:
Komparacija iskorištenja kapaciteta kod
proizvođača masivnog namještaja od bukovine
(143—155),


Mr. Juraj Zelić, dipl. inž.: Problematika
gospodarenja bukovim sastojinama na
području S. g. Slavonska Požega (157—
163), i


Hranislav J a k o v a c, dipl. inž. i Prof.
dr. Rudolf S a b a d i, dipl. inž.: Gospodarski
značaj bukve u šumarstvu i preradi
drva SR Hrvatske (165—173).


Knjiga je zanimiva za svakog šumara i
drvara, inženjera i tehničara bez obzira
na području njegovog rada. Tko nema posla
s bukovim šumama ili bukovinom o