DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 66     <-- 66 -->        PDF

KNJIGE i ČASOPISI


ŠUME I PRERADA DRVETA
JUGOSLAVIJE


(Za XVIII svjetski IUFRO kongres)


Plan priprema za održavanje XVIII
svjetskog IUFRO kongresa predviđao je i
izdavanje šest knjiga u režiji Saveznog
organizacionog odbora. Međutim do Kongresa
izašla je samo jedna knjiga — ŠUME
I PRERADA DRVETA JUGOSLAVIJE,
jer za ostalih pet nije bilo financijskih
sredstava (doprinose ugovorene prema odnosnom
Društvenom dogovoru redovito su
uplaćivale samo SR Slovenija i SR Hrvatska).
Materijali za ostale publikacije čekaju
svog izdavača.


Knjiga »Sume i prerada drveta Jugoslavije
« ima 258 stranica velikog formata
(30 x 23 cm), tvrdo je uvezana s ovitkom
sa fotografijama prašumske sastojine u
Čorkovoj uvali (Nacionalni park »Plitvička
jezera«) te Pančićeve omorike »u prirodnom
nalazištu«, bez oznake lokaliteta.
Slog je dvostupačan tj, usporedno je tiskan
na hrvatskom ili srpskom jeziku i na
engleskom.


Knjiga je izdana na teret troškova održavanja
XVIII svjetskog IUFRO kongresa
a kao izdavač naznačen je Savez
inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije.


SADRŽAJ


»Sume i prerada drveta Jugoslavije«
prikazane su u člancima (brojevi u zagradi
označuju opseg odnosnog članka):


Osnovne značajke jugoslavenskih
šuma


D. Simeunović: Neke istorijske karakteristike
šuma i šumske privrede Jugoslavije
(3—12),
B. Jovanović: Prirodne karakteristike
jugoslavenskih šuma (15—33),
Ž. Ostojić : Višenamjenska funkcija
šuma Jugoslavije (35—48).


Karakteristike šuma i šumarstvo
u Jugoslaviji


D. Mlinšek: Šumarstvo u prostoru
između Alpa, Dinariđa, Panonije i Mediterana
(51—58).
Đ. R a u š : Slavonska hrastova šuma
(59—02),


M. Vi da ko vić: Jugoslavenski krš
(64—69),
K. Pinta rić i V. Stefano vic:
Dinarska šuma jele i bukve (71—75),
V. Stefanović i K. Pintarić:
Bukove šume Jugoslavije (77—81),
Đ. Rauš i S. Matić: Panonske ritske
šume (82—86),


D. Klepac : Šume centralnog dijela
Jugoslavije (87—89),
Lj. Stoj an ovi ć: Šume istočnog dijela
Jugoslavije (91—96),


B. Prpić : Nacionalni parkovi i prašume
Jugoslavije (97—107),
R. R i z o v s k i : Endemska dendroflora
Jugoslavije (108—116),
S. S t i 1 i n o v i ć : Pošumljavanje u Jugoslaviji
(117—126),
I. Herpka : Topolarstvo u Jugoslaviji
(127—130),
S. Vlatković i S. G r u i ć : Lipove
šume u Fruškoj gori (131—134),
B. Stojakov: Šume Deliblatske peščare
(135—145),
D. Boj o vić : Divljač jugoslavenskih
šuma (147—152),
F. K n e b 1 : Antropogeni utjecaj na
šume (153—165).


ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Šumarstvo i prerada drveta
Jugoslavije


M. Petrov i ć: Šumski fond Jugoslavije
(169—176),
S. Matić i M. Harapin: Uzgajanje
i zaštita šuma (177—194),
S. N i k o 1 i ć i S. Bojanin: Razvoj
tehnohogije iskorištavanja šuma (195—201),
B. P e r o v i ć: Prerada drva u Jugoslaviji
(202—218),
R. Sabadi: Izvoz i uvoz proizvoda
šumarstva i prerade drveta (219—230),
I. Knežević i M. Sisojević: Investicije
u šumarstvu i preradi drva (232—
—238),
S. Tomanić i dr.: Organizacija rada
šumarstva i prerade drveta Jugoslavije
(239—245),
G. Dukić : Zaposlenost, kadrovi u šumarstvu
i drvnoj industriji i škole za njihovo
obrazovanje (246—258).
»Naše šume i prerada drveta Jugoslavije
« pretstavljene su i sa 61 fotografijom
u boji. Od tih je 23 na cijeloj stranici, 18
na pola stranice i 20 na četvrt stranice, pa
prema tome ilustrativni dio zauzima 37
stranica publikacije ili 14% knjige. Po
sadržaju prikazuju krajolike, šume, divljač
(7 priloga) i finalne proizvode — pokućstvo
i košaraštvo (4 priloga). Autori
nisu navedeni uz pojedine slike nego skupno,
na početku knjige. To su: M. Babić,


D. Bojović, A. Frković, M. Ciglar, M. Harapin,
S. Kolarević, 2. Kosir, J. Movčan,
S. Orlić, B. Prpić, Đ. Rauš, C. Remic, B.
Stojkov, Lj. Stojanović, H. Sremp i I.
Sumi jak. Sve fotografije zaslužuju najvišu
ocjenu, kako po motivima tako i po
tehnici reprodukcije.
KOMENTAR


Održavanje XVIII svjetskog kongresa
IUFRO bio je ne samo poticaj nego, u
neku ruku, i obaveza za izdavanje reprezentativne
publikacije o šumarstvu naše
zemlje. Doduše sadanje stanje našeg šumarstva
i drvne industrije nalazimo pri


kazano u Šumarskoj enciklopediji, posebno
u njenom drugom izdanju, ali je
materija u »Sumama. . .« akumulirana u
nekoliko sintetskih prikaza. Osim toga,
u ovoj publikaciji bilo je omogućeno
da se pojedina materija i opširnije prikaže
i posluži kao informacija za današnjicu
a kao dokumentacija za sutrašnjicu.


Kako se iz navedenog sadržaja ove publikacije
vidi, u materiju uvodimo se s
»nekim istorijskim karakteristikama šuma
i šumske privrede Jugoslavije«. Neke formulacije
u ovom članku zahtijevaju opširniji
osvrt, koji će naknadno uslijediti.


U članku, zapravo o problematici, »višenamjenske
funkcije šuma u Jugoslaviji«
nalazi se više konkretnih podataka s područja
eolske i hidroerozije (o intenzitetu
smanjivanja volumena vodnih akumulacija
nanosom zemlje, o nužnosti podizanja
vjetrobrana za poljoprivredna zemljišta u
ravničarskim krajevima, o mjerenjima eolske
erozije itd.). Autor je naglasio i značenje
provedbe prije tridesetak godina donijetih
zakona o zabrani držanja koza,,
koju također obrađuje i F. Knebl (str.
156).


Iz naslova priloga »Organizacija rada
šumarstva i prerade drveta« ne može se
zaključiti, da sadrži i broj zaposlenih u tim
djelatnostima razvrstanih na one zaposlene
u šumarstvu, zaposlene u primarnoj
preradi drveta, u finalnoj preradi te u proizvodnji
celuloze i papira. U tim djelatnostima
zaposleno je 302 700 radnika, od
čega 21,45% u šumarstvu, 19,39°/» u primarnoj
preradi, 44,93% u finalnoj preradi
a 14,14(str. 241). Međutim, neobjašnjivo je,
da je u članku o »zaposlenosti i kadrovima.
. .« za 1984. godine objavljeno svega
cea 63 000 zaposlenih od čega 54 988 u šumarstvu
(str. 246). Autor se, doduše, poziva
na Službu društvenog knjigovodstva,
ali to ne mijenja stvarno stanje. Ovi različiti
podaci posebno dovode u dilemu
stranca, to više, što u engleskom tekstu
nije naveden izvor podataka. Inače u ovom
članku nalazi se popis svih instituta
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 68     <-- 68 -->        PDF

za šumarstvo i drvarstvo, fakulteta i srednjih
šumarsko-drvarskih škola te da je
srednje škole do sada svršilo više od 21 000
osoba (str. 255.). Kada su navedene škole,
koje su djelovale i prestale djelovati još
u prošlom stoljeću, zašto nije navedena i
Srednja šumarska škola za krš, koja je
djelovala u Splitu od 1948. do 1965. godine
i po svom profilu bila jedinstvena u
svijetu?


U publikaciji posebno su opisane »panonske
ritske šume« i »lipove šume Fruške
gore«, a nema posebnog prikaza o
šumama borova iako je površina čistih
sastojina potonjih, prema Statistici za 1938.
godinu1, iskazana s 145 690 ha od čega
samo crnoborovih preko 81 000 ha dok lipovih
u smjesi s bukvom ,i hrastom iznosi
19 472 ha (str. 132. »Naših šuma...).
Danas je površina borovih šuma i veća
računajući s Istrom i Slovenskim krasom
kao i umjetno ili prirodno pošumljenih
površina od 1945. godine do danas. Doduše
one su spomenute kao dio šuma u
»centralnom dijelu Jugoslavije« (str. 89),
na području »juoslavenskog krša« (str. 65)
i Deliblatske peščare (str. 141) te kao endemske
vrste (str. 110. i 112), ali to ne
smatram dovoljnim. Ne smatram dovoljnim
ne samo s obzirom na njihovu površinu
nego prvenstveno zbog njihovog značenja.
Crni bor zavređuje posebnu pažnju
zbog kvaliteta njegovog, osrženog, drva
koje je na evropskom tržištu poznato kao


kvalitetna »bosanska crnoborovina«, dakle
uz slavonsku hrastovinu i podravsku
jasenovinu treća je vrsta s posebnim tehničkim
osobinama. Površine sastojina alepskog
bora danas sigurno premašuju
površine na kojima se nalazi lipa i s
mnogo većim značenjem od njihove rasprostranjenosti.
Tu je prvenstveno značaj
šuma alepskog bora (bilobora) za turističku
privredu, iako se ne smije zanemariti
ni vrijednost drva i proizvedenog
u, općenito uzevši, lošim ekološkim uslovima.


1) Statistika šuma i šumske privrede za 1938.
god. Beograd, 1940.


Čitatelji engleskog teksta naći će se
pred zagonetkom, da u Jugoslaviji ima
šuma borovice (Juniperus sp.) odnosno
da se jedna, pobliže ne označena, borovica
nalazi čak i u našim prašumama (str.
103). Doduše, postoje borovice sa stablima
visokim i do 30 m kao na pr. Juniperus
virginiana L., ali je njezina domovina u
istočnom dijelu Sjeverne Amerike a zapadnoazijske
i istočnobalkanske borovice


— foje (J. excelsa M. Bieb. i J. foedissima
Willd.) od prirode nalazimo samo
u Makedoniji. Naime, smreka (Picea excelsa
Link. — abies Karst.) prevedena je
s »juniper« (str. 30, 95. i dr.) a prevedena
je i kao »spruce«, što nije daleko od
pravog naziva — Norway Spruce. Ova
omaška upozorava, da bi nazive drveća
u stranim jezicima morao pregledati šumar
(dendrolog) ili, još bolje, korekturu
sloga analognih tekstova, u koliko je ne
vrši sam autor trebao bi izvršiti šumar.
Šumar bi, nesumnjivo, iz raspoloživih
rječnika mogao odabrati bolji prijevod.
Naglašavam bolji, jer ne samo da Drvodelićev
Rječnik2 ne daje jednoznačan odgovor
za ovu vrst. nego ni Radovčićev^.
Drvodelić u H.-s. engleskom rječniku prijevod
za riječ »smrča« upućuje na smrču
s prijevodom »juniper-tree« a jednako tako
prevodi i borovicu;; u Englesko — h.-s.
rječniku za juniper navodi borovicu, kleku
i — smreku. U Engl. — h.-s. rječnik
Drvodelić »spruce« prevodi s omorika, a
u H.- s. — engleskom naziv omorika prevodi
kao »pine-tree« (drvo- pine-wood).
Radovčić pak za Picea excelsa koristi samo
riječ smrča s prijevodom spruce, ali
P. excelsu (albu) prevodi kao »spruce white
«, dok za riječ smreku veli »oxicedar«
time, da je i smrika, dakle Juniperur sp.,
»oxicedar«.
Dodajmo, da je i divokoza neadekvatno
prevedena kao »brdska koza« — Mountain
goat (str. 150) iako u pomenutim Rje


2) M. Drvodelić: Hrvatskosrpsko engleski
rječnih i Englesko hrvatskosrpski rječnik, oba


III. izdanje, Zagreb 1970.
3) A. Radovčić : Rječnik šumarskih izraza.
Beograd. 1966.