DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 66     <-- 66 -->        PDF

KNJIGE i ČASOPISI


ŠUME I PRERADA DRVETA
JUGOSLAVIJE


(Za XVIII svjetski IUFRO kongres)


Plan priprema za održavanje XVIII
svjetskog IUFRO kongresa predviđao je i
izdavanje šest knjiga u režiji Saveznog
organizacionog odbora. Međutim do Kongresa
izašla je samo jedna knjiga — ŠUME
I PRERADA DRVETA JUGOSLAVIJE,
jer za ostalih pet nije bilo financijskih
sredstava (doprinose ugovorene prema odnosnom
Društvenom dogovoru redovito su
uplaćivale samo SR Slovenija i SR Hrvatska).
Materijali za ostale publikacije čekaju
svog izdavača.


Knjiga »Sume i prerada drveta Jugoslavije
« ima 258 stranica velikog formata
(30 x 23 cm), tvrdo je uvezana s ovitkom
sa fotografijama prašumske sastojine u
Čorkovoj uvali (Nacionalni park »Plitvička
jezera«) te Pančićeve omorike »u prirodnom
nalazištu«, bez oznake lokaliteta.
Slog je dvostupačan tj, usporedno je tiskan
na hrvatskom ili srpskom jeziku i na
engleskom.


Knjiga je izdana na teret troškova održavanja
XVIII svjetskog IUFRO kongresa
a kao izdavač naznačen je Savez
inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije.


SADRŽAJ


»Sume i prerada drveta Jugoslavije«
prikazane su u člancima (brojevi u zagradi
označuju opseg odnosnog članka):


Osnovne značajke jugoslavenskih
šuma


D. Simeunović: Neke istorijske karakteristike
šuma i šumske privrede Jugoslavije
(3—12),
B. Jovanović: Prirodne karakteristike
jugoslavenskih šuma (15—33),
Ž. Ostojić : Višenamjenska funkcija
šuma Jugoslavije (35—48).


Karakteristike šuma i šumarstvo
u Jugoslaviji


D. Mlinšek: Šumarstvo u prostoru
između Alpa, Dinariđa, Panonije i Mediterana
(51—58).
Đ. R a u š : Slavonska hrastova šuma
(59—02),


M. Vi da ko vić: Jugoslavenski krš
(64—69),
K. Pinta rić i V. Stefano vic:
Dinarska šuma jele i bukve (71—75),
V. Stefanović i K. Pintarić:
Bukove šume Jugoslavije (77—81),
Đ. Rauš i S. Matić: Panonske ritske
šume (82—86),


D. Klepac : Šume centralnog dijela
Jugoslavije (87—89),
Lj. Stoj an ovi ć: Šume istočnog dijela
Jugoslavije (91—96),


B. Prpić : Nacionalni parkovi i prašume
Jugoslavije (97—107),
R. R i z o v s k i : Endemska dendroflora
Jugoslavije (108—116),
S. S t i 1 i n o v i ć : Pošumljavanje u Jugoslaviji
(117—126),
I. Herpka : Topolarstvo u Jugoslaviji
(127—130),
S. Vlatković i S. G r u i ć : Lipove
šume u Fruškoj gori (131—134),
B. Stojakov: Šume Deliblatske peščare
(135—145),
D. Boj o vić : Divljač jugoslavenskih
šuma (147—152),
F. K n e b 1 : Antropogeni utjecaj na
šume (153—165).