DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 49     <-- 49 -->        PDF

STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI


INVENTARIZACIJA I NADZOR UGROŽENIH ŠUMA


Konferencija IUFRO S4.02, S6.05, 19—24. 08. 1985. Zürich, Švicarska


Konferencija je organizirana kao zajednička za radne grupe IUFRO-a S4.02,
»Inventarizacija šumskih bogatstava« i S6.05 »Daljinska istraživanja«, uz suradnju
Saveznog švicarskog instituta za šumarska istraživanja, Birmensdorf, te Odjelu
za šumska bogatstva FAO, Rim. Glavni organizator je bio dr. Paul S c h m i d-
H a a s, agilni predstojnik radne grupe IUFRO S4.02, a bilo je prisutno 174 šumarska
znanstvenika i stručnjaka iz cijelog svijeta. Na Konferenciji je prezentirano 69
predavanja i priopćenja, koji su svi objavljeni u knjizi izdanoj početkom 1986. god.
Publikacija je broširana, sadrži 405 strana, formata A4, a može se uz cijenu od
SFR. 44.—, nabaviti kod F. Flück-Wirth, Buchhandlung, CH — 9053 Teufen, Switzerland.


Najvažniji problemi o kojima se je na konferenciji raspravljalo bile su:


— Nadziranje zdravstvenog stanja šuma u industrijaliziranim zemljama,
— nadziranje šuma i šumskih površina u tropima.
— prilog aerosnimaka i skanerskih podataka za nadziranje šuma, i
— praktične i efikasne metode uzimanja uzoraka, izmjere, procjene i obrade
podataka u inventarizaciji šuma.
Na konferenciji su prisutni stručnjaci i znanstvenici iz cijelog svijeta jednoglasno
prihvatili REZOLUCIJU o stanju šuma u svijetu, koja je tiskana na početku
publikacije na svim službenim jezicima IUFRO i koju navodimo u cijelosti.


Šuma je u opasnosti širom svijeta


Sume su u opasnosti i u industrijskim zemljama i u zemljama u razvoju. Odnosi
uzroka i posljedica vrlo su složeni i još nisu potpuno istraženi. Jasno je međutim
da je djelovanje onečišćenja zraka u mnogim industrijskim zemljama najveći
uzročnik. Krčenje i degradiranje šuma, uvjetovano siromaštvom, su glavni uzročnici
u zemljama u razvoju.


Nekontrolirano liskorišćivanje i gola sječa smanjuju u mnogim slučajevima
produktivnost, unišavaju osnove opstanka, ubrzavaju eroziju i napredovanje pustinja.
U industrijskim zemljama, a i zemljama u razvoju, došlo se do kritične
granice, iza koje više neće biti moguće popraviti stanje šuma, vitalnog dijela našeg
okoliša.


Ovaj neželjeni razvitak mora biti zaustavljen ili najmanje usporen. Potrebne
mjere zahtjevat će velike, nepopularne žrtve. Zato donosioci odluka moraju raspolagati
s ispravnim i sveobuhvatnim informacijama o stvarnom stanju stvari. U
tom smislu su inventarizacija, te nadzor i praćenje stanja, postali neophodno sredstvo
u šumarskoj politici i praksi.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Na osnovi težine situacije diljem svijeta znanstvenici su se složili da opasnost
mora biti smanjena odmah. Znanstveni rad na inventarizaciji i nadzoru mora bi!i
intenziviran u svrhu boljeg razumijevanja uzroka oštećenja šuma i njihovog utjecaja.
Za to će trebati vremena. Mnoge odluke u svrhu zaustavljanja procesa devastacije
naprotiv moraju se donijeti odmah. Previše je opasno čekati rezultate istraživanja
i definitivne odgovore na neriješena pitanja.


Iza REZOLUCIJE tiskani su svi referati prezentirani na konferenciji, razvrstani
prema određenoj tematici.


Uvod


S c h m i d-H a a s, P.: Inventarizacija i nadzor šuma koje su ugrožene (primjedbe
uz dobrodošlicu).
S t e i n 1 i n, H.: Sto očekuje kreator šumarske politike od invetarizacije šume.


Zadatak inventarizacije kada su šume ugrožene


Jeffers , J. N. R.: Da li je teorija ekosistema osnova inventarizacije i nadzora
ugroženih šuma?
Wikstrom, J. H. i R. M. Als ton: Neka osnovna razmišljanja o inventar.zaciji
baziranoj na ekosistemima.
L u n d, G. H.: Da li je međunarodni nadzor zadatak koji je moguće ostvariti?
Hummel . H. C.: Sto potrošač drva očekuje od inventarizacije ugroženih šuma?
B a c h m a n, P.: Zadaća i značenje inventarizacije ugroženih šuma iz kuta gledanja
šumoprivrednika.


Nadzor tropskih šuma


S i n g h, K. D. : Pregled najnovijeg doprinosa organizacije FAO inventarizaciji i
nadzoru tropskih šuma.
El laf i ti, M.: Sto se može učiniti za spas šuma u zapadnom Mediteranu? Primjer
Maroka.
Carniero , C. M. R.: Nadzor promjena šumskih ekosistema brazilskog područja
Amazonije pomoću tehnike daljinskih istraživanja.
K i o, P. R. O. i dr.: Inventarizacija i nadziranje tropskih šuma — Iskustva Nigerije.
L a t i f, M. A.: Utjecaj različitih stupnjeva gnojenja na rast Eucalyptus camaldulensis
na iscrpljenim brdskim tlima Bangladeša.
M o 11 a z a d e h, S. J. : Metoda inventarizacije zemljišnog fonda u svrhu razvitka
poljoprivrede i ispravnog korišćenja zemljišta, koje se primjenjuje u Iranu.
Ka bore , C. : Degradacija šuma u Burkina Faso.


Inventarizacija šuma u tropima metodom daljinskih istraživanja


I 11 e n, K. I. j dr. : Inventarizacija i nadzor šuma u Sri Lanki primjenom daljinskih
istraživanja.
S c h m i d, P.: Nadziranje tropskog šumskog pokrova u Sri Lanki pomoću digitalne
analize satelitskih snimaka.


550
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Schade , J. i N. Dalangin : Inventarizacija i nadzor šumskog bogatstva Filipina
primjenom metoda daljinskih istraživanja.
A d i s o r n p r a s e r t, P.: Inventarizacija šuma u Tajlandu primjenom satelitskih
snimaka.


Inventarizacija oštećenja šuma metodama daljinskih istraživanja


Boresjö , L. : Otkrivanje i kartiranje oštećenja šuma multitemporalnim LANDSAT
snimcima. Iskustva iz Schwarzwalda, SR Njemačka
Holmgren, B. i L. Was ten s on: Infracrveni kolorni aerosnimci sitnog mjerila
za inventarizaciju oštećenja šuma. Iskustva iz Švedske.
De Roover , B. i dr.: Kartiranje i procjena zdravstvenog stanja šuma u Flandriji
metodama daljinskih istraživanja.
K1 e m a n, J.: Spektralne karakteristike oštećenih smrekovih sastojina mjerene
iz helikoptera.
Kessler , B. L. i J. J. U 11 i m a n : Izrada modela prognoziranja stupnja defolijacije
od Ćhoristenoeura occidentalis Freeman primjenom aerosnimaka.
Feiten , V. C. i dr.: Primjena avionskih digitalnih multispektralnih skanerskih
podataka i testiranje satelitskih podataka kod promjene oštećenja šuma.
Holmgren, B. i L Wastenson: Infracrveni kolorni aerosnimci sitnog mjerila
za inventarizaciju oštećenja šuma. Iskustva iz Švedske.
De Roover , B. i dr.: Kartiranje i procjena zdravstvenog stanja šuma u Flandriji
metodama daljinskih istraživanja.
Kleman , ,1.: Spektralne karakteristike oštećenih smrekovih sastojina mjerene iz
helikoptera.
Kessler, B. L. i J. J. U Ili m an: Izrada modela prognoziranja stupnja defolijacije
od Choristoneura occidentalis Freeman primjenom aerosnimaka.
Feiten , V. C. i dr.: Primjena avionskih digitalnih multispektralnih skanerskih
podataka i testiranje satelitskih podataka ´kod procjene oštećenja šuma.


Maréchal , P. i dr.: Sadašnja i buduća primjena daljinskih istraživanja.


D u p 1 a t, P.: Neka pitanja obzirom na mrežu opažačkih točaka za nadziranje
oštećenja šuma u Francuskoj.
Er din, K.: Daljinska istraživanja u šumarstvu i ustanovljavanje oštećenja šuma
od dimnih plinova pomoću dnfracrvenih kolornih aerosnimaka.


K u h 1, W.-E.: Otkrivanje oštećenja šuma u Nordrhein-Westfalen, SR Njemačka
pomoću interpretacije infracrvenih kolornih aerosnimaka heksagon metodom.
Meyer , P. i dr.: Otkrivanje stresa šuma digitaliziranim infracrvenim kolornim


aerosnimcima.
Scherrer, H. i B. O es ter: Otkrivanje površina oštećenih šuma infracrvenim
kolornim aerosnimcima mjerila 1:9.000.
Kadro , A. i S. Kunz : Kompjutorski podržano kartiranje oštećenih šuma multispektralnim
skanerskim snimcima.
Kriti k os, G. i dr.: Usporedna klasifikacija oštećenja šuma skanerskim podacima
iz raznih visina leta.
M ü 11 e r, E. i K. I. 111 e n : Mogućnosti kartiranja šumskih sastojina na osnovi
podataka skanera »Thematic Mapper«, sa satelita LANDSAT 4.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Inventarizacija oštećenja šuma


B a r n a r d, J. E.: Procjena djelovanja onečišćenja atmosfere na šumsku vegetaciju.


Barrett , J. P. i dr. : Nadziranje rasta i zdravstvenog stanja Pinus strobus L. u
New Hampshire.


B e n g t s s o n, G.: Pristup i metodologija nadziranja zdravstvenog stanja šuma u
Švedskoj.


Briste r, G. H. i B. D. Shiver: Procjena biomase krošnje i grana, stabala i
sastojina metodom uzoraka.


K u u s e 1 a, K.: Opažanje bolesti drveća i oštećenja šuma u nacionalnoj inventuri
šuma u Finskoj.


Nishizawa , M.: Metoda za inventarizaciju i procjenu stanja konzervaoije vode i
tla u umjetno podignutim saslojinama.


W e s t m a n, L. i J. A. Lesinski: Prorijeđene krošnje. Što je sve skriveno u
tom sveopćem indikatoru oštećenja šuma?


Breloh , P.: Koncepcija i rezultati inventure oštećenja šuma u SR Njemačkoj.


Eichenberg e r, H.: Kantonalna inventura oštećenja šuma kao nadopuna nacionalnog
programa.


Hildebrandt , G.: Pilotinventura za evropsku inventuru oštećenih šuma.


Hočevar , M.: Inventura, te nadziranje i praćenje oštećenosti šuma aerosnimoima
i terestričnim mjerenjima u svrhu planiranja na regionalnoj i nacionalnoj
razini.


Laken b erg, E.: Povezivanje različitih metoda inventarizacije i analize oštećenja
šuma u svrhu dobivanja osnova za ustanovljavanje uzroka i posljedica.
Primjer Berlin (zapad).


Pollanschütz , J.: Austrijska inventura stanja šuma.
Schöpfer , H.: Fleksibilan sustav inventarizacije za nadzor i praćenje zdravstvenog
stanja šuma.
Schröter , H.-J.: Istraživanja na trajnim pokusnim plohama Šumarskog po


kusnog i istraživačkog instituta (FVA) pokrajine Baden-Württenberg.
S m y k a 1 a, J.: IVentura i nadzor ugroženih šuma u NR Poljskoj.
Solvmos , R.: Posebne inventure za ustanovljavanje zdravstvenog stanja šuma i


njegovih promjena u Madžarskoj.
T r ä n k n e r, H. : Integrirana inventarizacija stanja šuma. Višestruko prikupljanje
podataka (infracrvene kolorne snimke, analiza iglica, analiza tla) u primjernoj
sastojini u Bavarskoj.
Vinš, B.: Jedinstveni sustav za nadzor utjecaja onečišćenja zraka na šumsku privredu
CSSR.


Analiza godova i oštećenja šuma


B r ä k e r, O. U. i dr. : Da li je analiza tragova elemenata u drvu sredstvo za nadziranje
onečišćenja zraka?
Eckstein , D.: O primjeni dendrokronologije za procjenu oštećenja šuma.


552
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 53     <-- 53 -->        PDF

S c h w e i n g r u b e r, F. H.: Nagle promjene rasta koje se reflektiraju u nizovima
godova, kao izraz biotehničkih i abiotAčkih utjecaja.
Suzuki, T.: Procjena oštećenja šuma djelovanjem onečišćenja zraka metodom
analize kolebanja prirasta promjera.


Kombinirane metode inventarizacije šuma


Frayer , W. E. i R. C. Beltz : Smanjenje površina nizinskih šuma na aluvijalnoj
ravnici Mississipi-ja.


M a 11 i 1 a, E. : Nacionalna inventura šuma u Finskoj Laponiji: Dvofazna metoda
uzoraka opažanjem na aerosnimcima i u terenu, uz ponovnu izmjeru dijela
ploha iz prijašnjih inventura.


P o s o, S.: U susret integriranoj primjeni satiletskih podataka za inventuru šuma.


Metodološke perspektive.
Preto , G.: Metode regionalne inventarizacije šuma u Italiji.
Constantin!, B. i A. Santocono: Inventura privatnih šuma u provinciji


Veneto, Italija.


Statističko planiranje i analiza inventura oštećenja šuma


Becher , G.: Matematičko-statistička razmišljanja o izjednačenju kod analitičkih
istraživanja iglica šumskog drveća.


Schlaepfer , R.: Problemi planiranja inventura oštećenja šuma.


M a n d a 11a z, D.: Primjena logističkog regresionog modela za statističku analizu
oštećenja šuma.


Sloboda , B.: Individualni sastojinski biometrijski model debla u svrhu prikaza
i usporedbe pravnosti i učešća sortimenata, te za inventarizaciju.


S v e n d s e n, T. B.: Primjena kompjuteriziranih sustava u nacionalnoj inventuri
šuma u Danskoj.


Yang , Y.-Ch. i Ch.-H. Wang : Očekivanja i varijacije četiri estimatora primjenom
metode uzimanja uzoraka pomoću horizontalne linije.


Planiranje u ugroženim šumama pomoću statističke kontrolne metode


E g 1 o f f, H.: Statistička kontrolna metoda za šume slične prirodnim.


G i s s, W. : Statistička metoda uzoraka kao osnova za šumarska planiranja, također
i u ugroženim šumama.


Kurt , A.: Vođenje poduzeća i inventura šuma.


Ekskurzija


V o s e r, V. : Šumarstvo u Kantonu Schwyz.


Fuchs , M. : Uređivanje šuma statističkom kontrolnom metodom pomoću stalnih
primjernih ploha.


S c h m i d-H a a s, P.: Permanentna inventura kao osnova za šumarska planiranja.


Zvonimir Kalafadžić