DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Stan a Vukovac : Sličnost ´i razlike u književnom stvaralaštvu Josipa i Ivana
Kozar ca


Katic a C o r k a 1 o : Psihološke novele Josipa Kozarca
Stilske vrijednosti stručnih radova Josipa Kozarca
Po podne je održan šumarski dio simpozija pod rukovođenjem prof. dr Dušana
Klepca.


Održani su ovi referatii:


Duša n Klepac : Retrospektiva i perspektiva šuma hrasta lužnjaka


Mirko Vidakov´ić — Ivo Trinajstić: Varijabilnost i oplemenjivanje
hrasta lužnjaka


Iva n Spaić : O sušenju poljskog jasena


Branimi r Prpić : Josip Kozarac — urednik Šumarskog lista


Đur o Rauš : Josip Kozarac — preteča suvremene znanosti o šumskoj vegetaciji


Sim e Meštrović : Josip Kozarac i zaštita šume hrasta lužnjaka


Mirk o Andrašek : Program razvoja Radne organizacije šumarstva »Slavonska
šuma« Vinkovci, od 1986. do 1990. godine


Književnici Rafo Bogišić i Nedjeljko Mihanović s profesorom šumarstva Dušanom
Klepcem položili su cvijeće na grob Josipa Kozarca na groblju u Vinkovcima.


Na večer su učesnici simpozija posjetili izložbu rukopisa i fotografija Josipa
Kozarca u Vinkovačkoj biblioteci.


Predsjednik Izvršnog Vijeća skupštine općine Vinkovci Adam Adžić priredio
je za učesnike svečani prijem a »Slavonska šuma« — ing. Koščević — ponud;la je
učesnicima svečanu večeru.


Drugog dana održana je ekskurzija u Šumariju Vrbanja.


Prof. đr Dušan Klepac


II. BIBLIOGRAFIJA NEKROLOGA O JOSIPU KOZARCU
Društvo javnih radnika, koji su se istakli na dva, pa i više, područja, malobrojno
je ne samo u nas nego u svijetu. U to društvo spada i Joslip Kozarac,
šumar i književnik. O tome svjedoči ne samo netom održani znanstveni skup o
80-oj godišnjici smrti u organizaciji JAZU-a u Vinkovcima nego i odjek njegove
smrti u tadanjem javnom životu i tisku, pa i kasnijih godina.


O Josipu Kozarcu kao književniku i o njegovim djelima od 1906. do 1945. godine
objavljeno je blizu 150 napisa od čega 42 nekrologa u raznim listovima.*
Pod naslovom »Josip Korazac« mekrolozi su objavljeni u novinama li časopisima:


1. Agramer Tagblatt, XXI/1906, Nr 191, str. 1,
2. Die Drau, XXXIX/1906, Nr. 100. str. 6 n Nr. 101, str. 2—3,
Prema podacima Bibliografske kartoteke Jugoslavenskog leksikografskog zavoda »Miroslav
Krleža-u Zagrebu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 47     <-- 47 -->        PDF

3.
Dom i svijet, XIX/1906, br. 17, str. 338—339,
4.
Glasonoša. 11/1906, br. 34,
5.
Hrvatska, 1906, br. 67, str. 1,
6.
Hrvatski branik, 1906, br. 68.
7.
Hrvatski dnevnik, 1906, br. 193. str. 1—2,
8.
Hrvatsko pravo, 1906, br. 3229, str. 2,
9.
Narodna obrana (Osijek), 1906, br. 201.
10.
Narodne novine. 1906, br. 193, str. 2—3,
11.
Narodni glas, 1906. br. 39.
12.
Narodni list (Zadar), XLV 1906. br. 69.
13.
Naša pravica, 1906, br. 35,
14.
Novi list, IX 1906, br. 232,
15.
Pokret, IH/1906, br. 60. i br. 191— 192,
16.
Pozorište, XXXI 1906, br. 8. str. 68.
17.
Sloboda (Split), 11/1906, br. 48.
18.
Srđ, 5/1906, br. 8, str. 402,
19.
Sriemske novine, 19/1906, br. 68,
20.
Tršćanski Lloyd, IV 1906, br. 183,
21.
Vinkovci i okolica, X/1906, br. 34, str. 1—2,
22.
Pobratim, XVII/1906—1907, br. 1, str. 13. i br. 5, str. 92.
S posebnim naslovima su nekrolozi:


1.
... Dva odra (J. Kozarac i I. Lepušić), Hrvatska rieč. H/1906, br. 38, str. 2.
ü br. 39, str. 2—3,
2.
... Jedan po jedan. Crvena Hrvatska, 1906, br, 35, str. 1,
3.
... Kozarčev pogreb u Vinkovcima. Obzor, XLVII 1906. br. 224,
4.
... Nekrolog Josipu Kozarcu, hrvatskom književinliku. Carigradski glasnik,
XII/1906, br. 34, str. 3,
5.
... Josip Kozarac, nekrolog. Brankovo kolo, XII 1906, br. 33—34, stup. 1027—
— 1031,
6.
Kozarčev spomenik, Vinkovci i okolica, X/1906, br. 44, str. 2.
7.
Devčić, Juraj: Josip Kozarac (prikaz života i rada). Hrvatski narod, XV/1906,
br. 36,
8.
Ibler, Janko: Josip Kozarac. Narodne novine, LXXII/1906, br. 199, str. 1—3,
i br. 252, str. 3,
9.
J. K.: Josip Kozarac (Malo uspomena). Pokret, IH/1906, br. 194,
10.
Magerl, Pero: Plači, tužna domovino... (Vj, Novak, J. E. Tomić. J. Kozarac).
Pobratim, XVII/1906—1907, br. 6, str. 103.
11.
Marjanović Milan Josip Kozarac. Savremenik, 1/1906, knj. 2, br. 9, str, 241—
—243.
12.
M. S.: Joslip Kozarac, hrvatski književnik i pisac. Sisačklj glas. V/1906,
br. 17,
13.
Nikolić, Mihovil: Uspomena na Josipa Kozarca. Savremenik, I´1906, knj. 2,
br. 9, str. 245—247,


ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 48     <-- 48 -->        PDF

14.
Plavšić, Dušan: Josip Kozarac (predavanje u Hrvatskom klubu u Sarajevu).
Domaće ognjište, VII/1906—1907, sv. 4, str. 64—69,
15.
R.: Josip Kozarac. Nekrolog hrva.škem spisatelju. Dom iin Svet, XIX/1906,
št. 9, str. 572—573.
16.
R.: Josiip Kozarac, Srpski književni glasnik, knj. XVII, br. 4, str. 320,
17.
Souvan, Ivan: Josef Kozarac. Agramer Zeitung, LXXXI/1906, Nr. 222, S. 4—5,
18.
Spitzer, Hugo: (Josiip Kozarac). U Osieku 26. kolovoza 1906. Osječki tjednik,
1/1906, br. 33, str. 6,
19.
Vodnik, Branko: O Josipu Kozarcu. Obzor, XLVII/1906, prilog, br. 338,
20.
Zadarski, B. Z.: Josip Kozarac. Prosvjeta, XIV/1906, br. 17, str. 523—526 (portret)
.
Smrt Josipa Kozarca zabilježio je i šumarski list »Magya r Erdesz« ,
koji je izlazio u Ungvaru, »poprativ tu svoju viest podjedno vrlo simpatičnlim
te po pokojnika časnim riečima. Također znak, da je ime pokojnika i van granica
naše domovine i u širim šumarsklim krugovima bilo ne samo poznato već
i obće poštovano«, zabilježeno je u Šumarskom listu (1906. god., str. 463). Šumarski
list je inače na prvoj stranici desetog broja donio sliku Josipa Kozarca
s kraćim tekstom, a opširniji tekst objavljen je u redovnom prilogu Šumarskog
lista — Lugarskom viestniku (br. 10.) pod naslovom »Nad svježi m grobo m
kr. šumarnika i začasnog člana hrv. slav. šumarskog društva, Josipa Kozarca«
s tekstom nadgrobnog govora »predstojnika kr. nadšumarničkog ureda vinkovačkog
kr. šumarskog savjetnika g. Gjula Kuzme«.


Uz neke izuzetke u navedenoj bibliografiju o Kozarcu je pisano kao o književniku.
Kada je na sadanjem vinkovačkom znanstvenom skupu o Kozarcu pripovjetka
»Tri dana kod sina« obrađivana u dva referata dodajmo, da su iz nje
uzeti »primjeri iz lijepog li znanstvenog štiva« u edidiji »Govori 1 piši hrvatski,
kako treba« (I knjiga izdana 1925. godine). Ljubomir Maraković pak svoj prikaz
»Josip Kozarac kao umjetnik« (u Sum. listu 1941. god. u tridesetpetu
godišnjicu njegove smrti) poöima ovim tekstom:


»Kad je pred tri godine izišla zbirka odabranih južnoslavenskih novela u
njemačkom prijevodu, premda su u joj bila imena, koja su ušla već u svjetsku
književnost, lipak je njemačka kritlika »»otkrila«« u toj čitavoj zbirci kao najdragocjeniji
i najizabraniji prilog Kozarčevu novelu »Tr i dan a ko d si n a«.


U navedenom razdoblju Kozarac kao šuman- zasebno^ je prikazan u časopisu
Hrvatskog prirodoslovnog društva »PRIRODA« u kojoj je, 1933. god. u br.
7, str. 225—226, objavljen prikaz Aleksandra P a n o v a, šumara, »Ka o bršlja n
s hrasto m (Uspomeni J. Kozarcu).« Panov svoj prikaz završava tekstom: »...
Kad se čuju glasovli (oni su rlijetki doduše, ali se ipak čuju), da šumar ne treba
da bude prirodnjak, da je šumarstvo puka prirodna zinainost, a šuma da je samo
´tvornica drvne mase", nije zgorega sjetiti se Josip a Kozarca , njegove
stare vrbe, šarenih djetlića, gorostasnih hrastova, njegove stare šume, — i poput
njega osjetiti, da je najveći užlitak za čovjeka u tome, da što dublje zaviri u
psihu šume, tog složenog živog organizma^ da se što čvršće spoji i sraste s njom,
baš onako, kako je to učinio Kozara c — ´kao bršljan s hrastom´.


O.
Piškorić
548