DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 73     <-- 73 -->        PDF

ZAŠTIĆENA PRIRODA


Park šume (Branka Filipa.šić-Buliga)
Park šuma »Zlatni rt« u Rovinju (Miroslav
Rukavina)
Park šuma Jankovac (Jasminka Fištrović
i Miroslav Rukavina)
Park šuma Sijana kod Pule (Miroslav Rukavina)
Park šuma »Zelenjak« kod Klanjca (Jasminka
Fištrović)
Trakošćan — jezero i okolina park-šuma
(Branka Filipašić-Buliga)
Kornati (Branka Filipašić-Buliga)


I. Mikloš
BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL
DE ECOLOGIA, br. 27, Madrid, 1985


Ibanez. J. J.; Jimenez Ballest a,
R..; Lopez Martinez, J.; Reiiones,


P. O.; Gumuzzio, J.: Tla s tresetnim
značajkama na srednje-istočnom području
središnje Španjolske. Analiza formativnih
činilaca i makromorfoloske karakteristike
Analiziraju se pedogenetski faktori tala
s tresetnim značajkama u planinskom
masivu Sierra de Guadarrama i Somosierra
i opisuju makromorfoloske karakteristike
reprezentativnih profila. Lokaliteti s
glečerskom morfologijom kao što su glečerski
krugovi, snježne niše i td. stvaraju
lokve u zatvorenim depresijama, koje određuju
karakter tih tala. To se događa unutar
klimatske zone na hladnim i vrlo
vlažnim mikrolokacijama s pojavama snijega
u etažama »Oromediterraneo« i »Crioromediterraneo
«. Dominantna vegetacija
sastoji se od suhog ili vlažnog Cervunala,
u povremeno poplavljenim zajednicama ili
na pravim tresetištima.


Diskutira se o dinamici krajolika i uzorcima
distribucije prema Formannovim
kriterijima. Modalna sekvencija horizonata
u profilima je H´A C, a katkada H/C,
ili Ag.´C. Karakteristična je značajka tih
profila obilno korijenje.


Ayerbe, M.; B a n o s, C; Diaz, J.
L.: Proučavanje ekoloških činilaca u´ ibero-
američkom parku »Celestino Mutiš«, La
Ra bitki (Huelva)


U povodu 500. godišnjice otkrića Amerike
i kao dio programirane aktivnosti za
proslavu te godišnjice, studija definira karakteristike
različitih tala botaničkog parka
»Celestino Mutiš« (Palos de la Frontera,
Huelva) te se daju neki općeniti kriteriji
za njegovu namjenu.


B 1 a n c o, A.: Komparativni studij habitata
Castanea sativa i Pinus pinaster u
Sierra de Gredos


Na južnim obroncima Sierra de Gredos
nalaze se male enklave pod pitomim
kestenom (Castanea sativa Mili.) nesigurnog
porijekla. Moguće je da se radi, bar
kod nekih enklava, o ostatcima autohtone
vegetacije, koja je nekada pokrivala velika
područja, dok primorski bor (Pinus
pinaster Ait) još nije bio toliko raširen
kao što je danas. Uz tu predpostavku obavljeno
je istraživanje tla tih enklava kestena,
a rezultati se uspoređuju s rezultatima
drugih autora o tlima borovih sastojina
u neposrednoj blizini, u analognim
klimatskim i litološkim uvjetima. Rezultati
potkrepljuju hipotezu o promjeni vrste
u tom području.


N i e v e s, M.; F o r c a d a, R.; Gömez


Y. Miguel, V.: Točnost, razmjer i gustoća
opažanja u proučavanju tala
Najprije se definira serija osnovnih
pojmova u kartografiji tala (fenon, mapon,
taxon, pedon, genon) i njihovih razreda.
Zatim, polazeći od osnovnog pojma
kartografske jedinice, izvode se vrijednosti
gustoće opažanja — idealne, potrebe i
stvarne — prema usvojenom razmjeru karte.
Taj se razmjer ostavlja uz pojam točnosti.
Dvije tabele i jedan grafikon pokazuju
postojeći odnos između gustoća, razmjera
i točnosti. Kao nadopuna tome dodaje
se nomogram, koji omogućuje direkt


479
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 74     <-- 74 -->        PDF

no izračunavanje gustoće opažanja — idealne,
potrebe, realne i umjetne — u funkciji
razmjera te primjenu u konkretnim
slučajevima.


R e c i o, J. M.; Garcia, F e r e r,
A.; Sanchez De La Orden, M.:


La laguna del Conđe o del Salobral, Luque
(Cordoba)


Proučavane su neke fizikalne karakteristike
lagune Conde ili Salobral, posebice
dotok vode, litologija, hidrološki balans,
morfometrijske i batimetrijske karakteristike
te godišnji razvoj fizikalno—kemijskih
značajki njenih voda.


M u n o z, Carmen: Grafioza brijesta
u Španjolskoj. Nove izolacije agresivnog
soja.


Izvješćuje se o nekim aspektima biologije
roda Ceratocystis ulmi (Busm.)
Moreau. Ujedno se opisuje metoda za dijagnozu
i izolaciju agresivnih i neagresivnih
sojeva, kao i njihovo sadašnje rasprostranjenje
u Španjolskoj.


De Paz, O.: Prilog eko—etološkom
proučavanju kavernikolnih netopira (Chiroptera)
špilje »La Canaleja«, Abanades,
Guadalajara.


Otkriveno je 6 vrsta netopira u špilji
»La Canaleja« u pokrajini Guadalajara
(središnja Španjolska). Tri od njih (Rhinolophus
hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum
y Pipistrellus pipistreHus)


upotrebljavaju špilju kao slučajno skrovište.
Rhinolophus euryale, Myotis myotis
y Miniopterus schreirbersi prisutni su
uglavnom u vrijeme parenja. Potvrđeno
je da se dolazak svih kolonija zbiva u intervalu
od 6 dana i to u velikim grupama.
Naprotiv, izlazak prema zimovalištima
postupan je i u manjim grupama. Prvi
napuštaju špilju mladi individui. Mediteranska
vrsta Rhinolophus euryale nastanjuju
špilje cijele godine, iako zimi u manjem
broju. Rađanje mladih traje četiri


tjedna. Kada se izlegu, mladi teže oko 4 g,
a u 60—70 idućih dana težina im se udvostruči.
Taj netopir nastanjuje unutrašnjost
špiljama u najvlažnijim područjima (97*/!)).


Vrsta Myotis myotis, iako najbrojnija
(55,5´"/»), može se naći samo u prirodnoj
aktivnosti (proljeće—ljeto). Odrasli mužjaci
dolaze neposredno nakon završetka
perioda rađanja. Rađanje se proteže kroz
drugu polovicu lipnja i prvi tjedan srpnja.
Tek rođeni mladi teški su između 5,6 i
7,6 g, a otprilike za 60 dana teži su od
16 g.


Vrsta Miniopterus sehreibersi pojavljuje
se redovito od ožujka do listopada.
Njen dolazak i smještaj u špilji koincidira
s dolaskom vrste Myotis myotis. U vrijeme
parenja postoji velika razlika prema
ostalim vrstama, iako se mladi razvijaju
brže (40 dana).


Lucio, A. J.; Purroy, J.: Prilog
demografskom poznavanju gnjetlova (Perdix
perdix, Alectorus rufa i Coturnix
coturnix) u pokrajini Leon


Proučavani su rasprostranjenje i gustoća
populacije triju vrsta gnjetlova koje se
gnijezde u pokrajini Leon. Na osnovi kartografse
mreže Lambert 1 : 50000 priređene
su 24 mape pomoću točaka za promatranje
u trajanju od 3 minute u mjesecima svibnju
i lipnju 1979—80. Bilo je ukupno 668
lokaliteta koji su bili podesni za nastanjenje
vrsta Alectoris rufa i Coturnix coturnix,
od kojih je okupiranih nađeno samo
30, odnosno 272. T r č k a, karakteristična za
planinske guštike iznad 1000 m nadmorske
visine, zauzima samo 7 od 97 površina,
koje joj pružaju povoljan habitat. Gustoća
populacije pokazuje alarmantni pad
sjedilačkih trčki. Jarebice su mnogo češće,
jer im migratorne navike omogućuju da
izbjegnu izlovljavanje. Podaci o selekciji
habitata pokazuju da obične trčke preferiraju
krajolik s poljodjelskim kulturama
pomješanim sa gustim grmljem. Izbirljivija
jarebica nalazi optimum u heterogenim
mozaicima (suho—navodnjavano—
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 75     <-- 75 -->        PDF

obraslo drvećem) i prostranim površinama
navodnjavanog tla, na koje se nastavlja
nenavodnjavano.


Demografija jarebice istraživana je u
ravnicama pod cereralijama jugoistočnog
dijela pokrajine, metodom transekata u
terenskom vozilu. Pređeno je 1249 km prilikom
proljetnog (ožujak—travanj) i 887 km
prilikom jesenskog brojenja (rujan—listopad)
u periodul981—1983. Srednja gustoća
obične trčke — 1,21 i 0,83 primjeraka na
100 ha na spomenutim površinama—potvrđuje
vrlo jaki pad brojnosti populacije.
Analiziraju se uzroci tog lošeg položaja
vrste i predlažu mjere za poboljšanje.


Cei ada, J. A.; G a u d i o s o, V. R.:
Ekološka lokalizacija i procjena populacija
i habitata rječnog raka (Austropotamobius
pallipes) u pokrajini Leon


Godine 1983. invertarizirane su populacije
autohtonog raka (Austropotamobius
pallipes), koje su preživjele oboljenje uzrokovano
gljivicom Aphanomyces astaci.
Te su populacije prenesene u vodene tokove
i na druga mjesta gdje se bolest nije
pojavila. Populacije su procjenjivane metodama
markacije i ponovnog lovljenja te
su mjereni najvažniji ekološki parametri
njihova habiteta. Diskutira se o mogućnosti
hvatanja životinja te o početnoj i budućoj
postojanosti tih ostataka populacija.


Gil, L.; Pajares, J.; Garcia de
V i e d m a, M.: Proučavanje primarne
atrakcije kod potkornjaka (Scolytidea,
Coleoptera), štetnika na četinjačama


U šumama pokrajina Madrid i Segovia
proučavana je pomoću staklenih klopki
primarna atrakcija na koju reagiraju potkornjaci
četinjača. Upotrebljeno je 5 tipova
atrakcija: trupci (obični bor s tankom
i debelom korom), grane, etanol, obojeni
trupci i trupci pod crnim pokrovom.
Trupci i grane su vizualne i kemijske
atrakcije, a etanol i pokriveni trupci samo
kemijske.


Kemijski stimulusi iz drvnog materijala
usmjeravaju insekte, a vizualna atrakcija
igra važnu ulogu u prepoznavanju
trofičke sredine.


Dobiveni podaci pokazuju da ima insekata
koji mogu razlikovati oblik i položaj
lovnog stabla. Kromatski stimulusi iglica
pomažu vrstama koje se hrane u granama
da prepoznaju materijal za leglo. Kod vrste
Ips acuminatus ni miris ni obojeni
uzorak ne mogu sami za sebe privući kornjaše,
već je za to potreban učinak kombiniran
od jednog i drugog.


I. Mikloš
481