DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Herzegovina, Wien, 1905.). Dio radova,
kako se vidi i iz navedenih sada objavljenih,
tretira zbivanje u šumarstvu užih
područja, a dio radova obrađuje problematiku
cijele Bosne i Hercegovine. U drugu
grupu spada, na pr., rad o »Stranom
kapitalu u šumarskoj privredi BiH za vrijeme
otomanske vladavine (Sarajevo,
1960.) ili o »Razvojnom putu šumske privrede
u BiH u periodu austrougarske
uprave (1878 — 1918) sa posebnim osvrtom
na eksploataciju šuma i industrijsku preradu
drveta« (Sarajevo, 1978) a iz posmrtnih
izdanja to je rad »Organizacija
šumarstva u Bosni i Hercegovini
1878 — 1918«.


Sumarna ocjena organizacije šumarstva
u BiH od 1878. do 1918? Ta je organizacija
bila »direktno podređena glavnom cilju
od okupatora inagurisane kolonijalne opšte
a posebno šumarsko — privredne politike
koja je forsirala brzu i intenzivnu eksploataciju
šuma,« konstatira u zaključnim
razmatranjima (str. 67) autor ali, veli u
zadnjem stavku, »ne možemo podcjenivati
a još manje osporavati uspjehe koje je
Austro-ugarska postigla u pogledu organizacije
šumarstva i šumarske službe u
periodu svoje četrdesetogodišnje vladavine
u Bosni i Hercegovini« (str. 69). Sa šumarskog
stanovišta najbolja je bila prva organizacija,
organizacija iz travnja 1880. godine.
Prema toj organizaciji u Sarajevu,
pri Financijskoj direkciji *) kao centralno
šumarsko nadleštvo osnovan je šumarski
department, u sjedištu okružnih oblasti
osnovani su šumarski uredi s područnim
šumskim upravama. Prva organizacija
već se krajem 1882. godine reformira na
način da se po organizaciji iz 1880. godine
šumarski ured i šumske uprave kao samostalne
privredne ustanove ukidaju odnosno
uključuju u sastav političkih vlasti
(okružnih i kotarskih). Tek trideset godina
kasnije razdvaja se šumsko — upravna


* Šumarski departemcnt vezan je uz Financijsku
direkciju, jer je za poslove Bosne i Hercegovine
bilo nadležno Zajedničko ministarstvo financija
u Beču.
(politički administrativna) od šumsko —
gospodarske djelatnosti u svim instancama.
Za šumsko-gospodarsku djelatnost t. j .
za za upravu i gospodarenje državnim
šumama osnovana je Direkcija šuma u
Sarajevu, koja je neposredno saobraćala
sa Zajedničkim ministarstvom financija u
Beču. Šumske uprave su doduše i dalje
vodile poslove i gospodarenje državnim
šumama i političko — administrativne
(danas šumarskih inspekcija) ali je šumska
uprava (upravitelj) upravno-političkoj
vlasti (kotarskom predsjedniku) bio
odgovoran samo za poslove političko—administrativne
naravi. Zanimljiva je činjenica,
da je »poslovanje direkcije šuma
vršeno u izvjesnom smislu na kolektivnoj
bazi putem institucija kolegijalnog savjeta
direkcije« (str. 54). Uz svaku organizaciju
(reorganizaciju) autor je naveo i sve šumarske
službenike izuzev lugara.


Uz prikaz uprave Begović je prikazao
i organizaciju šumarskog školstva. Od
1889. do 1907. godne za obrazovanje šumara
postojao je Šumarski odsjek Srednje
tehničke škole u Sarajevu, u kojoj je do
1900. godine školovanje trajalo tri a od
šk. god. 1901/1902. četiri godine. 1907. ukida
se ova škola a, odlukom Zajedničkog
ministarstva financije u Beču, osnovana
samostalna šumarska škola s trosemestralnom
nastavom i zadatkom da sprema
stručno osoblje za šumarsku tehničku pomoćnu
službu u Bosni i Hercegovini. Nastupom
prvog svjetskog rata i ta je škola
prestala s djelovanjem. U ovom radu nalazi
se i popis svih apsolvenata obiju škola.
Dodan je i popis domaćih šumarskih
stručnjaka koji su diplomirali na Visokoj
školi za kulturu tla u Beču ili na Šumarskoj
akademiji u Zagrebu.


Izlaganje i zaključci Begovića su objektivni
što »dolazi do izražaja posebno u
otkrivanju ne samo ciljeva strane kapitalističke
bezobzirne eksploatacije naših
prirodnih bogatstava, već i u nepristrasnom
vrednovanju te eksploatacije za privredni
razvoj ovog kraja«, kako je napisao
Nihad Beribak u Predgovoru


477