DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Na temelju pomenutih kompjutorskih podataka RSUP-a SR Hrvatske za
1985. godinu, dat je iskaz šumskih požara za priobalni dio SR Hrvatske prema
klasama nastanka (Tablica 7). za period od sedam mjeseci (od 1. travnja do


31.
listopada).
U tablici je prikazan iskaz ukupnog broja požara, sagorjela površina u
ha, kao i prosjek sagorjele površine po jednom požaru u ha, za svaku klasu
meteorološkog indeksa požara. Vidljiv je porast broja požara u odnosu na porast
klasa opasnosti, kao i porast ukupno sagorjele površine. Razumljivo je da
ovdje ljudski faktor ima bitnu ulogu, jer dobra preventivna priprema i
organiziranost na terenu, brza intervencija i suzbijanje nastalog šumskog požara
u samom početku, od presudnog je utjecaja na veličinu sagorjele površine.


Analizirajući iskaz šumskih požara iz tablice 7., kao i usporedba s iskazom
šumskih požara iz 1984. godine (Tablica 8), došlo se je do vrlo zanimljivih
rezultata:


— kako je već naprijed rečeno, obzirom na razvoj sinoptičke situacije tokom
1985. godine, koja je uzrokovala duga sušna razdoblja na Jadranu* sezona
požarne opasnosti (a time i izračunavanje MlP-a) produljena je do konca
listopada, što nije bio slučaj u 1984. godini,
— za razliku od iskaza broja nastalih šumskih požara u 1984. godini, po
kojem je (kao i ranijih godina) najviše požara evidentirano u mjesecima srpnju
i kolovozu, u 1985. godini po prvi puta imademo jednu »anomaliju«, da je
najviše šumskih požara evidentirano u mjesecu listopadu.
— prema iskazu za 1984. godinu, 79% šumskih požara u najvišim klasama
MlP-a (visoka i vrlo visoka) nastalo je u mjesecima srpnju i kolovozu,
dok je prema iskazu za 1985. godinu 98% šumskih požara u najvišim klasama
MlP-a nastalo u listopadu mjesecu.
Nastali požari u tom mjesecu bili su takve žestine, da su prerasli u šumske
požare katastrofalnih razmjera (Makarska 13. 10 i Dubrovnik 14. 10), što
potvrđuju i klase opasnosti u kojima su nastali. Autori ovog članka sačinit će
posebnu analizu utjecaja vremenskih prilika na pojavu većeg broja katastrofalnih
požara, koji su nastali na području Dubrovnika, Korčule, Makarske
i Cres-Lošinju tokom 1985. godine, koja će isto tako biti publicirana u ovom
časopisu.


8. ZAKLJUČAK
Vremenske prilike na Jadranu u ljetnoj i jesenskoj sezoni 1985. bile su
izrazito povoljne za nastanak i širenje šumskih požara. To pokazuje bitan utjecaj
meteoroloških faktora na pojavu i intenzitet požara i nedovoljnu spremnost
protupožarne zaštite da se suoči s izvanrednim vremenskim prilikama i posebnim
mjerama koje u takovim situacijama treba poduzeti.


Srpanj 1985. nije bitno odstupao od normale, ali je taj mjesec već u prosjeku
karakteriziran malim oborinama i dugim sušnim periodima na Jadranu.
Kolovoz je već odstupao od normale-a posebno se ističe veća perzistencija
vrućih dana, što se jasno pokazuje u usporedbi s 1984.


Najveće anomalije vremenskih prilika pojavile su se u jesenskom razdoblju,
a posebni fenomen suše bio je izostanak ranih rujanskih kiša na
cijeloj obali Jadrana. Većina stanica na Jadranu pokazuje barem jedan sušni