DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 29     <-- 29 -->        PDF

IZLAGANJA NA STRUČNIM I ZNANSTVENIM SKUPOVIMA —
CONFERENCE PAPERS


UDK 630*061.6/7 »31« Sum. list CX (1986) 435


RAZVOJ ŠUMARSKOG INSTITUTA JASTREBARSKO*
(1945—1984)


Joso GRACAN**


Povodom 40 godina rada i djelovanja Institut je izdao Monografiju sa
bibliografijom u kojoj je potanko opisan postanak i razvoj znanstveno istraživačkih
ustanova koje su prethodile Šumarskom institutu u Jastrebarskom.


Prvi pisani dokument iz kojeg je vidljivo da je u šumarstvu SR Hrvatske
osnovana istraživačka ustanova je dekret Ministarstva poljoprivrede i
šumarstva — šumarstvo broj 206 Pers. od 8. srpnja 1945. godine, kojim je
prof, dr Zlatk o Vajd a postavljen za referenta V. položajne grupe u
Zavodu za praktična šumarska istraživanja. U arhivi istog Ministarstva sačuvan
je i dopis Instituta za praktična šumarska istraživanja broj 44/1945.
od 18. rujna 1945. kojim taj Institut izvještava Ministarstvo da se preselio
iz Frankopanske ulice broj 22 u Berislavićevu ulicu broj 9 u Zagrebu.


Ing. Josi p Šafar . poznati i priznati šumarski stručnjak, postavljen
je rješenjem Ministarstva poljoprivrede i šumarstva — šumarstvo broj 1226
Pers. od 12. prosinca 1945. godine za šefa Zavoda za praktična šumarska istraživanja.
Dakle, već krajem 1945. godine postojala je znanstveno-istraživačka
ustanova u šumarstvu SR Hrvatske, koja se> međutim, u pojedinim dokumentima
različito naziva (Zavod ili Institut).


Institut je osnovan gotovo neposredno nakon svršetka drugog svjetskog
rata, u vrijeme, kada je cijela naša zemlja bila u ruševinama i bez organizirane
privrede i proizvodnje.


U razdoblju od 1945. do 1968. godine Institut je vrlo često mijenjao
ime i osnivača, da bi od 1968. godine do 31. prosinca 1973. poslovao pod imenom
Institut za šumarska istraživanja u Zagrebu.


Osim ovog Instituta osnovane su još dvije analogne ustanove. Zavod
za kontrolu šumskog sjemena u Rijeci i Zavod za četinjače sa sjedištem u
Jastrebarskom.


Zavod za kontrolu šumskog sjemena u Rijeci osnovala je Poljoprivredno-
šumarska komora NR Hrvatske 28. ožujka 1958. godine i pod tim imenom
posluje do 31. prosinca 1973. godine, kada je uključen u sadašnji Šumarski
institut Jastrebarsko. Za direktora bio je imenovan ing Bori s Regent .


*) Referat održan 26. lipnja 1986. godine na svečanoj sjednici Instituta povodom
obilježavanja 40. godišnzice osnivanja prve istraživačke ustanove u šumarstvu
Hrvatske.


**) Dr Josu Gračan, dipl. inž. šum., Šumarski institut Jastrebarsko, Jastrebarsko


435




ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 30     <-- 30 -->        PDF

koji je tu dužnost obavljao do kraja poslovanja Zavoda kao samostalne organizacije.


Zavod za četinjače sa sjedištem u Jastrebarskom osnovala je također
Poljoprivredno-šumarska komora NR Hrvatske 11. lipnja 1960. godine. Zavod
za četinjače 1964. godine mijenja ime u Jugoslavenski institut za četinjače
Jastrebarsko, koji pod tim imenom radi do 31. prosinca 1973. godine.
Za direktora Zavoda odnosno Instituta imenovan je ing. Ant e Lovrić ,
dotadašnji direktor Instituta za šumarska istraživanja u Zagrebu, koji na toj
dužnosti ostaje do 30. lipnja 1968. godine kada odlazi u mirovinu.


Sve tri znanstvenoistraživačke ustanove u početnoj fazi razvoja karakterizira
nedostatak sredstava, fluktuacija i manjak znanstvenih i stručnih
radnika te slaba i nedovoljna oprema.


Zgrada Instituta


Šumarsku operativu u to vrijeme karakterizira razdoblje vrlo intenzivnih
sječa zbog ubrzane obnove i industrijalizacije zemlje. Nakon ovog razdoblja,
javljaju se problemi njege šuma i podizanje novih nasada brzorastućih
listača i četinjača, što je uvjetovalo osnivanje novih istraživačkih ustanova
u Rijeci i u Jastrebarskom.


Razvoj istraživačkih ustanova od 1961. do 1974. godine karakterističan
je zbog novog načina financiranja putem Saveznog i Republičkog fonda za
naučni rad i šumarske operative putem Poslovnog udruženja šumskoprivrednih
organizacija, kao i direktnog ugovaranja sa pojedinim šumskim gospodarstvima.
U tom razdoblju se stručnije i sistematičnije pristupa planira




ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Dipl. inž. Josip Šafar,


prvi direktor Instituta za praktična
šumarska istraživanja


Dipl. inž. Ante Lovrić, Mr Boris Regent, dipl. inž.,


direktor Jugoslavenskog instituta za direktor Zavoda za kontrolu šumskog sje


četinjače Jastrebarsko mena u Rijeci




ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 32     <-- 32 -->        PDF

nju i programiranju znanstvenoistraživačkih zadataka i tema. Već tada šumarstvo
SR Hrvatske preko Poslovnog udruženja financira programe znanstvenoistraživačkog
rada sve tri znanstveno-isrtaživačke organizacije i Šumarski
fakultet. Za tako organizirano financiranje programa šumarska operativa
i Republički fond za naučni rad traže od znanstvenoistraživačkih
ustanova da se pristupi objedinjenju znanstvenoistraživačkog rada radi boljeg
korišćenja sredstava, opreme i kadrova.


1. Šumarski institut Jastrebarsko je znanstvena radna organizacija iz oblasti
šumarstva s potpunom odgovornošću. Šumarski institut djeluje od 1.
siječnja 1974. godine. Nastao je udruživanjem rada i sredstava Instituta za
šumarska istraživanja u Zagrebu, Jugoslavenskog instituta za četinjače u
Jastrebarskom i Zavoda za kontrolu šumskog sjemena u Rijeci.
Institut je upisan u registar znanstvenih organizacija udruženog rada
kod Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku pod registarskim
brojem 24 na registarskom listu RL-24, rješenje broj: 06-64/1-1977.
od 18. siječnja 1977. Upis je ponovo potvrđen rješenjem Komiteta broj:
06-261/1978. od 15. veljače 1978. Institut je rješenjem istog Komiteta broj:
03/1-1542/1981. od 17. prosinca 1981. ovlašten vršiti izbor znanstvenih radnika
u znanstvena zvanja na osnovi Zakona o organizaciji znanstvenoga rada
(NN 57/1974).


Osnovna djelatnost Šumarskog instituta jest znanstvenoistraživački rad
u oblasti šumarstva a sastoji se od:


— objavljivanja rezultata znanstveno-istraživačkog rada Instituta, uz mogućnost
objavljivanja izvornih znanstveno-istraživačkih radova drugih organizacija
i osoba te prijevoda izvornih stranih znanstvenih i drugih radova
od interesa za šumarstvo;


— suradnje s domaćim i stranim znanstvenim i stručnim organizacijama
i njihovim udruženjima radi razmjene iskustava i unapređenja znanstvenih
metoda rada;
— uzdizanja i usavršavanja kadrova u šumarstvu i! briga za stvaranje
mladih znanstvenih radnika;
— izrade ekspertiza, projekata, šumsko,gospodarskih osnova i planova
gospodarenja, davanje stručnih mišljenja iz djelatnosti na zahtjev fizičkih
i pravnih osoba;
— ispitivanja kvalitete šumskog sjemena i sadnog materijala te izdavanje
o tome propisanih dokumenata u unutrašnjem i vanjskom prometu;
j — organizacije nastave iz rada i za rad, tečajeva i instruktaža radi
stručnog usavršavanja radnika, održavanje seminara i predavanja radi upoznavanja
s rezultatima znanstveno-istraživačkog rada i mogućnosti njegove
primjene;


— pružanja usluga laboratorija i radnika Instituta drugim organizacijama.
Sporedne djelatnosti Instituta se odnose na proizvodnju i stavljanje u
promet šumskog sjemena, sadnica i ukrasnog bilja, kao i druge sporedne
djelatnosti.


Sjedište Šumarskog instituta je u Jastrebarskom, Cvjetno naselje 41
sa dijelovima procesa rada u Zagrebu, Trnjanska cesta 35 i u Rijeci, Bulevar
oslobođenja 23.


438




ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Dr Joso Gračan,
direktor Instituta od 1972. godine.


Djelatnosti Instituta se obavljaju u ovim organizacionim jedinicama:


1. Odjel za ekologiju koji obuhvaća klimatologiju, pedologiju, fiziologiju
i fitocenologiju. Rukovodilac je dr Nikola Komlenović´ znanstveni savjetnik.
2. Odjel za oplemenjivanje i sjemenarstvo koji obuhvaća šumarsku genetiku,
selekciju i šumsko sjemenarstvo. Rukovodilac je mr Franc Mrva,
znanstveni asistent. Dio ovog odjela (sjemenarstvo) je smješten u Rijeci.
3. Odjel za uzgoj i zaštitu šuma koji obuhvaća uzgajanje šuma, šumarsku
fitopatologiju, šumarsku entomologiju i zaštitu šuma. Rukovodilac odjela
je dr Miroslav Harapin, znanstveni savjetnik.
4. Odjel za tipologiju šuma. koji obuhvaća tipološke komponente klimatologije,
fitocenologije, pedologije, uzgajanje šuma, uređivanje šuma, šumarske
ekonomike i dendrometrije. Rukovodilac je dr Dražen Cestar, znanstveni
savjetnik. Odjel je smješten u Zagrebu.
5. Odjel za organizaciju i ekonomiku, koji obuhvaća organizaciju, racionalizaciju
i šumarsku ekonomiju. Rukovodilac je mr Milan Bubnjević,
znanstveni asistent.
6. Odjel rasadničke proizvodnje proizvodi i stavlja u promet šumsko
sjeme, sadnice i ukrasno bilje. Rukovodilac je Zeljko Oreškovič- dipl. inž.
šumarstva.
7. Odjel zajedničkih poslova koji obuhvaća pravnu i opću službu, računovodstvo
i pomoćne službe. Rukovodilac je direktor, dr Joso Gračan, znanstveni
savjetnik.
Ukupan broj zaposlenih radnika u Institutu sa stanjem na dan 30.
lipnja 1985. godine je 81, sa slijedećom strukturom:




ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 34     <-- 34 -->        PDF

1.
Visoka stručna sprema 34

dipl. inž. šumarstva
doktori znanosti 8

dipl. inž. šumarstva
magistri znanosti 11

dipl. biolog
magistar znanosti 1

dipl. inž. šumarstva
(postdiplomanti) 14
2.
Srednja stručna sprema 25
— šumarski tehničari
13

kemijski tehničari 2
— ekonomski tehničari 6
— ostali tehničari 4
3.
Nepotpuna srednja stručna sprema 2
4.
Laboranti 2
5.
KV radnici 1
6.
PKV radnici 17
Znanstveni i stručni radnici u Institutu izabrani su u ova znanstvena i
stručna zvanja:



znanstveni savjetnik 7

znanstveni suradnik 1

znanstveni asistent 12

viši stručni suradnik 2

stručni suradnik 12
Ukupno:
,(4


Prema dijelovima procesa rada, broj zaposlenih radnika je: Jastrebarsko


55.
Zagreb 20. Rijeka 6, tj. ukupno 81 radnik.
Radnici Instituta referendumom odlučuju o zaključivanju sporazuma o udruživanju,
donošenju Statuta, osnovama godišnjeg plana i osnovama programa
razvoja, o osnovama i mjerilima raspodjele sredstava za osobne dohotke
i zajedničku potrošnju, spajanju, pripajanju ili podjeli Instituta´ osnivanju,
spajanju ili ukidanju organizacionih jedinica Instituta, te o promjeni
i proširenju predmeta poslovanja, promjeni tvrtke (naziva) ili sjedišta Instituta.


Radnici Instituta odlučuju na Zboru radnika o godišnjem izvještaju o poslovanju
i radu svih samoupravnih organa Instituta, donošenju Završnog
računa Instituta, ulaganju sredstava za proširenje materijalne osnove Instituta,
donošenju općih samoupravnih akata, stambenoj izgradnji, davanju
stanova na korištenje, odobrenju kredita za stambenu izgradnju, zaključivanju
samoupravnih sporazuma, rasporedu sredstava za fondove i drugim
pitanjima za koje je nadležan.


Prvi predsjednik Zbora radnika Šumarskog instituta bio je mr Boris
Regent, viši stručni savjetnik, rukovodilac Odjela za oplemenjivanje i sjemenarstvo.


440




ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Radnički savjet čini 15 delegata radnika Instituta s mandatom u trajanju
od dvije godine. Radnički je savjet konstituiran na 1. sjednici od 10.
travnja 1974. godine. Radom Radničkog savjeta rukovodi predsjednik dr
Petar Rastovski. Prvi predsjednik Radničkog savjeta bio je dipl. inž. Oto
Zunko,, viši stručni suradnik.


Prvi predsjednik Savjeta bio je prof, dr Milan Anić> redovni profesor
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Znanstveno vijeće Instituta čine svi znanstveni radnici (20), a Vijeće istraživača
svi znanstveni i stručni radnici (34). Predsjednik Znanstvenog vijeća
i Vijeća istraživača Instituta je dr Miroslav Harapin, znanstveni savjetnik.


2. Program znanstveno-istraživačkog rada Instituta za razdoblje 1986.
do 1990. godine dijeli se na dio koji se financira na nivou Republičke zajednice
za znanost i Samoupravne interesne zajednice za znanost (SIZ-IV), udruženog
rada šumarstva SR Hrvatske, te na dio neposredne razmjene rada između
Instituta i osnovnih organizacija udruženog rada šumarstva, vodoprivrede,
elektroprivrede i drugih izvora.
U osviru Republičke Samoupravne interesne zajednice obrađuje se ova
problematika:


— vegetacijsko kartiranje SR Hrvatske.
— istraživanje, zaštita i unapređenje čovjekove okoline u kontinentalnom
dijelu SR Hrvatske,
— istraživanje tipova šuma i šumskih staništa,
— unapređenje sjemenarstva, rasadničke proizvodnje, uzgoja i ishrane
šumskih kultura,
— istraživanje činilaca koji ugrožavaju stabilnost šumskih ekosistema
i metoda njihova suzbijanja,
— istraživanje šuma i šumskih staništa na kršu SR Hrvatske,
— istraživanje organizacije i ekonomike u šumarstvu i preradi drva.
Program znanstveno-istraživačkog rada koji se financira udruženim sredstvima
na nivou šumarstva SR Hrvatske sastoji se od 10 projekata. Ovaj je
Program zajednički za Šumarski institut Jastrebarsko, Šumarski fakultet u
Zagrebu i Institut za topolarstvo u Novome sadu. U okviru ovog Programa-
Institut obrađuje ovu problematiku:


— stanje ishrane hrasta lužnjaka u utvrđenim ekološko-gospodarskim
tipovima šuma,
— istraživanje tipova šuma reprezentativnih objekata,
— istraživanje utjecaja gospodarskih zahvata po ekološko-gospodarskim
tipovima šuma brdskog i gorskog područja (istraživanje pomlađivanja i njege
u jednodobnim sjemenjačama brdskog područja, grupimično i skupinasto
gospodarenje u raznodobnim sjemenjačama gorskog područja, utjecaj stanja
ishrane na rast i pomlađivanje kitnjaka i jele),
— istraživanje optimalne strukture sastojina (izrada domaćih tablica, analitički
prikaz strukture šumskih sastojina, utvrđivanje najmanjeg broja uzoraka
za ustanovljivanje drvne mase sastojina),


ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— izbor i bonitiranje sjemenskih objekata i njihova genetska melioracija,
utvrđivanje kvalitete sjemena i organizacija sjemenske službe,
— proučavanje proizvodnje i genetička verifikacija sjemena u sjemenskim
plantažama.
— istraživanje novih metoda rasadnički proizvodnje.
— uzgoj i ishrana šumskih kultura,
— istraživanje selekcije domaćeg oraha u klonskim nasadima i testovima
potomstva.
— istraživanje ekonomski najvažnijih biljnih bolesti i štetnika šumskih
vrsta drveća i njihovo suzbijanje (sušenje lipe. ugibanje pitomog kestena,
primjena herbicida),
— štetan utjecaj mehanizacije na zdravstveno stanje- radnu sposobnost i
produktivnost rada šumskih radnika i mjere za sanaciju istih.
— ekološko-gospodarsku klasifikaciju šumskih površina na kršu,
— istraživanje abiotičnih utjecaja i nešumsko-gospodarskih zahvata u šumama
na kršu,
— proučavanje optimalnih utjeta za razvitak važnih vrsta divljači i lovnog
gospodarenja u SR Hrvatskoj.
3. Tijekom svog četrdesetogodišnjeg rada i djelovanja Institut je vrlo
dobro surađivao i surađuje Sa svim šumskim gospodarstvima u SR Hrvatskoj
(Bjelovar, Buzet, Delnice, Gospić, Karlovac, Nova Gradiška. Sisak, Split,
Varaždin, Vinkovci i Zagreb). Republičkim komitetom za poljoprivredu i šumarstvo
SR Hrvatske. Poslovnom zajednicom »Exportdrvo«. Zagreb, Samoupravnom
interesnom zajednicom šumarstva SR Hrvatske. Republičkom i
Samoupravnom interesnom zajednicom za znanost´ Zagreb.
Stručna suradnja i pomoć koju Institut pruža organizacijama udruženog
rada, njihovim asocijacijama, društveno-političkim zajednicama, vodoprivredi,
elektroprivredi, turizmu i dr., odnosi se na izradu osnova i planova gospodarenja,
prostorno planiranje, pedološko, uzgojno biljno-hranidbena istraživanja,
izradu projektne dokumentacije za pošumljavanja, tehnologiju uzgoja
i ishrane biljaka u rasadnicima i kulturama, kontrolu plodnosti tla i biljnog
materijala, praćenje nivoa podzemne vode, biološku sanaciju erozije,
dijagnostičko-prognoznu službu zaštite šuma, osnivanje sjemenskih plantaža
i poljskih eksperimenata (testovi potomstva, provenijencija, pokusi vrsta,
proredni zahvati, obrezivanje grana, prihranjivanje), ispitivanje kvalitete
normalnog šumskog sjemena, zdravstvenu kontrolu sjemena i sadnog materijala,
organizaciju savjetovanja, seminara i simpozija, proizvodnju i promet
šumskog sjemena i sadnog materijala sa golim i obloženim korijenom.
U realizaciji Društvenog dogovora o pošumljavanju omladinskim radnim akcijama,
Institutu je povjerena zadaća proizvodnje sadnog materijala za
kontinentalni dio SR Hrvatske.


4. Financiranje Programa znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 1981.
do 1985. godine i godišnje provodilo se na osnovi potpisanih samoupravnih
sporazuma i ugovora između Republičke zajednice za znanstveni rad (RZZR).
Samoupravne interesne zajednice za znanstveni rad (SIZ-IV), Poslovne zajednice
»Exportdrvo«, Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo,
kao i organizacija udruženog rada šumarstva, vodoprivrede, elektroprivrede
442




ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 37     <-- 37 -->        PDF

i drugih. U strukturi ukupnog prihoda Instituta prosječno po godinama za
ovo razdoblje sudjeluju:


— Republička zajednica i Samoupravna interesna zajednica 19°At
— Poslovna zajednica »Exportdrvo« (Opće udruženje šum.) 35%
— Udruženi rad (neposredna razmjena) 25"/»
— Republički komitet za poljoprivredu 1%
— Prodaja sadnog i ukrasnog materijala 20´%
Udruženi rad šumarstva SR Hrvatske više od 20 godina osigurava sredstva
za financiranje Srednjoročnog programa znanstveno-istraživačkog rada,
kojeg već treće razdoblje zajednički izvode Šumarski institut Jastrebarsko,
Šumarski fakultet u Zagrebu i Institut za topolarstvo u Novom Sadu.
Za financiranje godišnjeg plana znanstvenog rada sve osnovne organizacije
šumarstva izdvajale su sredstva u visini od l10/» od dohotka iz prethodne godine.
Koliko je nama poznato, u SR Hrvatssoj do sada nema privredne grane
osim šumarstva i drvne industrije koja uz izdvajanje sredstava za samoupravne
interesne zajednice za znanost (0,293/o), izdvaja i dodatna sredstva.


Šumarski institut Jastrebarsko, Šumarski fakultet u Zagrebu i Institut
za topolarstvo u Novom Sadu su upravo izradili Prijedlog programa znanstveno-
istraživačkog rada za razdoblje od 1986. do 1990. godine. Prijedlog
programa sastoji se od 10 projekata, te je upućen u udruženi rad na javnu
raspravu.


Godišnja proizvodnja u rasadniku iznosi od 10—12 milijuna šumskih
sadnica listača i četinjača različite starosti, a godišnja prodaja i do 7 milijuna
biljaka (1985), što u ukupnom prihodu Instituta sudjeluje sa 20´°/».


Za izvršenje programa znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 1986.
do 1990. godine te za osnivanje odjela za lovnu privredu, kao i proširenje
istraživanja iz protupožarne zaštite šuma. organizacije šumskog sjemenarstva
i rasadničke proizvodnju. Institutu su potrebna znatno veća financijska
sredstva za nabavu nove moderne znanstvene opreme, izgradnju poslovnog
prostora, hladnjače, staklenika, nabavu domaće i strane znanstvene literature
i časopisa, a i za primanje i usavršavanje novih mladih i postojećih
znanstvenih kadrova. Uz gore navedeno, za izvršenje programa znanstvenoistraživačkog
rada potrebna je još veća i čvršća povezanost udruženog rada
šumarstva i Instituta u primjeni dosadašnjih rezultata znanstveno-istraživačkog
rada, njihovom transferu u praksi, te međusobnoj suradnji na rješavanju
neposrednih zadataka primijenjenog ili razvojnog karaktera.


5 . Tijekom svog četrdesetogodišnjeg rada i djelovanja, Šumarski institut
je ostvario uspješnu suradnju sa svim domaćim šumarskim institutima
i fakultetima u našoj zemlji, bilo da se radi o neposrednoj direktnoj suradnji
ili suradnji putem Zajednice fakulteta i instituta šumarstva i prerade
drva Jugoslavije. Jedan od oblika suradnje je i razmjena znanstvenih publikacija
(»RADOVI«) sa svim šumarskim fakultetima i institutima u našoj
zemlji. Uz ovu suradnju, Institut je ostvario i vrlo uspješnu suradnju s
mnogim organizacijama udruženog rada šumarstvu u SR Sloveniji (G. G.
Maribor, »Semesadike«, Mengeš, G. G. Postojna. Brezice), SR Bosni i Hercegovini
(»Natron« Maglaj, »Krivaja« Zavidovići, Rasadnik Bosansko Grahovo.
Cazin), SR Srbija (Š. G. Titovo Uzice).


ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Šumarski institut je ostvario vrlo značajnu i uspješnu suradnju s velikim
brojem šumarskih instituta i fakulteta u inozemstvu. Posebno dobra i
uspješna suradnja ostvarena je s institutima u Evropi (Norveška, Švedska,
Danska, Finska, SR Njemačka, DR Njemačka, CSSR, Poljska, Mađarska, Rumunjska,
Bugarska, Austrija, Grčka, Italija, Francuska). SAD, Kanada, Kini,
Japanu i s drugima.


Institut je već dugi niz godina član Međunarodne unije šumarssih znanstveno-
istraživačih organizacija (IUFRO) čije je sjedište u Beču.


Ostvarena je također značajna suradnja sa SAD na zajedničkim istraživanjima
putem tzv. kontrapart ugovora (PL 480) između SFRJ i SAD. Institut
je putem te suradnje dovršio istraživanja na tri vrlo značajna projekta.


Znanstveni i stručni radnici Instituta su u proteklih 40 godina sudjelovali
na velikom broju znanstvenih i stručnih savjetovanja, simpozija, seminara
i kongresa sa referatima i saopćenjima. Ističemo da su istraživači Instituta
samo u razdoblju od 1981. do 1985. godine prezentirali 26 radova na
znanstvenim i stručnim skupovima, od čega je značajan broj prezentiran u
inozemstvu. U istom su razdoblju istraživači Instituta objavili 191 originalan
znanstveni rad, 21 stručni rad, po jednu monografiju i studiju, 4 disertacije
i 2 magistarske radnje. Od početka rada u Institutu je postdiplomski
studij završilo 15 a doktoriralo 10 istraživača.


U okviru svog redovnog programa znanstveno-istraživačkog rada i programa
suradnje sa domaćim i stranim organizacijama Institut je u razdoblju
od 1981. do 1985. organizirao međunarodni simpozij o problematici uređivanja
šuma posebne namjene (Plitvice. 1983), savjetovanje o problematici
znanstveno-istraživačkog rada (Stubičke Toplice. 1984). o primjeni mehanizacije
u rasadničkoj proizvodnji i uzgoju šuma (Jastrebarsko, 1985).


6. Šumarski je institut u toku cijelog ovog razdoblja uspješno poslovao
izvršavajući sve svoje obaveze kvalitetno i na vrijeme. U proteklih 40 godina,
radnici Instituta nisu nisada poslovali sa gubitkom i bili na teret šumarstva
naše Republike ili društvenoj zajednici. Bilo je pojedinih godina ili
perioda vremena kada se program rada izvršavao teže ili lakše, s više ili
manje uspjeha, nedovoljnim financijskim sredstvima, izrazito niskim osobnim
dohocima s obzirom na kvalifikacionu strukturu i sastav, ali svi radnici
Instituta marljivim i predanim radom uz pomoć naše šumarske operative
prevladali su te poteškoće.
Nakon udruživanja rada i sredstava. Institut je postao dobro organiziran
i čvrst kolektiv koji vrlo uspješno i dobro posluje, izvršava programe i istraživanja
i pridonosi općem napretku struke i zemlje u cjelini.


Ukupni prihod Instituta u 1985. godini ostvaren je u iznosu od 190,338.575
dinara, dohodak u iznosu od 114,478.105 dinara, što po radniku iznosi 1,400.000
dinara. Čisti dohodak po radniku iznosi 1,106.900 dinara. Prosječno isplaćeni
neto mjesečni osobni dohodak u 1985. godini iznosio je 58.249 dinara, a
1984. godine 33.172. Najviši isplaćeni osobni dohodak u 1985. godini bio je


99.800 dinara, a najniži 27.000 dinara. Osobni dohoci radnika Instituta u
1985. godini u odnosu na 1984. godinu veći su za 70%.
Investiciona ulaganja za posljednje 4 godine iznosila su 19.978.000 dinara,
od čega u opremu 13.600.000 dinara, a u objekte 6.378.000 dinara.


444




ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 39     <-- 39 -->        PDF

7. Završavajući ovaj referat, dozvolite da se poslužim rječima akademika
prof. dr. Mirka Vidakovića iz Uvodne riječi (u Monografiji
Šumarski institut Jastrebarsko 1945—1985): »Možemo reći da je Institut kroz
40 godina djelovanja izrastao u jednu modernu znanstvenu ustanovu eksperimentalnog
tipa. Potrebno je naglasiti da je za takav razvoj Institut imao
podršku cijele struke. Vjerujemo da će Institut u svom daljnjem radu nastaviti
unapređivati šumarsku znanost i uspješno rješavati probleme šumarske
operative kao i davati nove smjernice u razvoju šumarstva SR Hrvatske i
Jugoslavije«.
Development of Jastrebarsko Forestry Institute


Summary


Until 1945 scientific research work in the forestry of Croatia was carried out
only in the Institute for Forestry Experiment of the then existing Forestry Management
Faculty in the University of Zagreb, and by the work of individuals. In 1945,
immediately after the end of Wor´d War II the Institute for Practical Forestry
Investigation was founded in Zagreb; in 1958 the Institute for the Control of Forest
Seed was established in Rijeka. In 1960 the Institute for Conifers was formed
in Jastrebarsko, which in 1961 became the Yugoslav Institute for Coniferous Trees.
At the beginning of 1974 these three organisations amalgamated into the present
Jastrebarsko Forestry Institute.


In this text the author describes the present state of the Institute, i.e. branches
of its activity, employees (8 doctors of science, 11 masters of science and 14 graduated
forestry engineers, including 70 technicians and workers of varied qualifications),
and current programme of its scientific research work.


The Institute has published a special monography of its work, which has also
been printed in the English language.




ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 40     <-- 40 -->        PDF

smm0a ^1


.-


´ -´´´ . ^


Kultura četinjača Medak


Foto: M. Harapin