DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 20     <-- 20 -->        PDF

tima, nastalim u periodu od oko 800. g. p. n. e. na ovamo, kada je suša i
nešto toplija klima uvjetovala nestanak bukve iz ovih krajeva. Zadržala se
samo na najvišim terenima, van dohvata poplavne vode, prirodno se obnavljajući.


U šumskim predjelima Sočna. Radiševo, Trizlovi i Rađenovci je nekada
bilo mnogo više bukve. O tome svjedoči obilno prisustvo njenih prirodnih
pratilaca, prvenstveno šumske resulje (Mercurialis perennis L.), čak i na mjestima,
gdje danas nema bukovih stabala. Podatke o bukvi nalazimo i u starim
osnovama gospodarenja, a o tome govore i sjećanja starosjedilaca u
selima Drenovci i Vrbanja. Gospodarenjem tim šumama u prošlosti nije
se poklanjalo dovoljno pažnje toj vrsti drveta- posebno u šumama imovnih
općina (nakon razvojačenja Vojne krajine 1873. g.). gdje se forsirao samo
hrast lužnjak.


Bukva je u smjesi sa hrastom lužnjakom vrlo poželjna vrsta, jer popravlja
tlo, »čisti« hrast od donjih grana, dobro podnosi zasjenu, ne čini
toliko teškoća prilikom obnove hrastovih sastojina kao grab, a daje i vrijedne
tehničke sortimene. Zbog toga bi bilo od interesa iznaći način za
unošenje bukve na povoljna staništa, prije svega ona, na kojima ima mnogo
njenih prirodnih pratilaca (šumska resulja, lazarkinja i dr.), tj. gdje je
nekada i bilo više bukve.


Premda su mogućnosti za to dosta skromne zbog malog broja odraslih
bukovih stabala i slabijeg uroda bukvice, intenzivnija nastojanja oko toga
bi dala određene rezultate, iako možda tek u daljoj budućnosti.


LITERATURA


1.
A n i ć. M. (1956): Uzgajanje šuma (škripta). Zagreb.
2.
B u n u š e v a c. T. (1951): Gajenje šuma I. Beograd.
3.
C r n a d a k, M. (1937): Uređajni zapisnik Privrednog plana šumske uprave Vrbanja
4.
D e k a n i ć, I. (1962): Utjecaj podzemne vode na pridolazak i uspijevanje šumskog
drveća u posavskim šumama kod Lipovoljana. Glasnik za šumske pokuse,
Svezak XV, str. 5—118. Zagreb
5.
Kalinić , M. i R a u š, Đ. (1973): Pedološke i fitocenološke osobine šume lužnjaka
i običnog graba s bukvom u Posavini i Pokuplju. Radovi Centra za
organizaciju naučnoistraživačkog rada JAZU u Vinkovcima, Svezak II. Zagreb.
6.
P e t r a č i ć. A. (1955): Uzgajanje šuma — Ekološki osnovi. Zagreb.
7.
R a u š, Đ. (1971): Rasprostranjenost bukve (Fagus silvatica L.) u nizinskim šumama
hrasta lužnjaka u Hrvatskoj. Šumarski Simpozij prigodom 300-godišnjice
Sveučilišta te 50-godišnjice šumarske fakultetske nastave u Zagrebu. Zagreb.
8.
Rauš, Đ. (1974): Šumske fitocenoze i vegetacijska karta šuma jugoistočne Slavonije.
Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije. Vinkovci —
Slavonski Brod.
9.
Rauš . Đ. (1975): Vegetacija i sinekološki odnosi šuma u bazenu Spačva. Zagreb.
Glasnik za šumske pokuse. Šumarskog fakulteta u Zagrebu, br. 18.
426