DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Od krupne pernate divljači najugroženiji je tetrijeb gluhan, čije se brojno
stanje cijeni na oko 185 kljunova, pa je posljednjih godina — uz Južni Vielebit
— praktički pod posvemašnjom zaštitom i na ostalom području Hrvatske.


Zbog svakogodišnjeg umjetno napućivanja lovišta od sitne divljači najzastupljeniji
je fazan. Relativno je brojna poljska jarebica i zec, čiji su fondovi
u pojedinim regijama u fazi lagane progradacije. Godine 1983. u Hrvatskoj
je ustrijeljeno 47,6 tisuća zečeva, 169.3 tisuće fazana i 14.8 tisuća poljskih
jarebica.


Kapacitet lovišta, brojno stanje i odstrel glavnih vrsta krupne i sitne divljači
u SR Hrvatskoj u 1983. godini


Tablica 1.


Vrsta


B divljači


Lovnogospodarski
kapacitet
lovišta
(grla)


Stvarno
brojno
stanje
(grla)


v


O *-f<


«-.´S o´ŠB
o


OS


P 0


1 2 3 4 5 6 7
1 jelen obični 19.000 12.000 63 3.110 26
2 jelen lopatar 5.000 1.400 28 286 20
3 srna 85.000 55.500 65 9.146 16
4 divlja svinja 15.000 10.000 67 3.459 35
5 medvjed mrki 600 400 67 20 5
(i divokoza 5.000 1.500 30 169 11
7 muflon 4.000 700 17 32 5
8 zec obični 500.000 220.000 44 47.682 22
9 fazan 600.000 300.000 50 169.354 56
10 poljska jarebica 150.000 80.000 53 14.804 19


Izvori podataka: Srednjoročni plan razvoja lovstva SR Hrvatske 1981—1985. i Lovna
statistika i evidencija LSH.


Korišćenje nabrojenih i drugih vrsta lovne divljači i njenih dijelov-i
ovisno je o dostignutom stupnju fonda divljači u lovištu. Zbog smanjene brojnosti
divljači u pojedinim područjima nisu do sada postignuti zadovoljavajući
rezultati. Dok je vrijednost fonda divljači u lovištima Republike procijenjena
na 5,5 milijardi dinara, vrijednost odstrela ocijenjena je na 1,5 miljardi dinara
(podaci za 1985. god.).


Smatra se da se oko 60% vrijednosti plana odstrela realizira na tržištu
po važećim cijenama, dok preostali najveći dio podijele lovci prema samoupravnim
općim aktima kao naknadu za svoj uloženi rad u lovištu. Prema
podacima Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo SRH procjenjuje
se da se godišnje u Republici odstrijeli i iskoristi divljači u količini
od oko 1,6 miliona kilograma divljačine.


I na planu inozemnog lovnog turizma nisu postignuti zadovoljavajući
rezultati. Računa se da je u 1985. godini izvoz realiziran sa svega 4,1 milion
USA dolara što je s obzirom na postojeće prirodne resurse, te mogućnosti
solidnog plasmana divljači i njenih dijelova vrlo malo. Nezadovoljavajući re


358