DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 72     <-- 72 -->        PDF

predjelih Hrvatske posvema ponestali . . .«. Lovnim patentom iz 1849. i službeno
je ukinuta lovna tlaka i svakom vlasništvu zemljišta veličine najmanja
200 »ralov« — dozvoljeno da na njemu slobodno lovi.


Da bi se zaštitila loviša i ono malo divljači u njima, napredni lovci učiniše
prve napore u stvaranju novih organizacijskih oblika, pomoću kojih bi mogli
ne samo uspješno zaštititi nego i uzgajati divljač. U Zagrebu je tako godine
1381. osnovano Prvo hrvatsko društvo za gojenje lova i ribarstva sa prioritetim
zadatkom »da podupire vlasnike lovišta oko podizanja lova i uzgajanja
divljači te da se bori protiv zvjerokradica.« Ovim potonjima zadan je najteži
udarac regrutiranjem bivših poštenih krivolovaca u redove čuvara lovišta.


Novoosnovano društvo godine 1892. pokreće svoj list »Viestnik«, preteču
današnjeg Lovačkog vjesnika Lovačkog saveza Hrvatske (LSH), godine
1899. pripređuje prvu lovačku izložbu u Zagrebu, a godine 1906. prvu izložbu
lovačkih pasa. On je inicijator osnivanja Saveza lovačkih društava za Hrvatsku
i Slavonije (1925), današnjeg LSH, a pokreće i osnivanje Lovačkog
saveza Jugoslavije.


Slomom Austrougarske monarhije i osnivanjem stare Jugoslavije godine


L918. u novoosnovanoj državi postojalo je sedam raznih zakona o lovu; dalmatinski
odnosno hrvatsko-slavonski zakoni ostali su na principu dominantnog
sistema, koji je, na inicijativu Glavne uprave Saveza lovačkih udruženja
Jugoslavije, potvrđen i novim jedinstvenim zakonom o lovu iz 1931. Prema
zakonu o organizaciji šumarske struke vrhovni nadzor nad lovom bio je usredotočen
u Ministarstvu šuma i rudnika, sa zadatkom točnog i pravilnog izvršavanja
zakona o lovu, uzgajanja i zaštite divljači te unapređenja lova i lovstva.


Nakon Oslobođenja temeljito su se izmijenili društveni i privredni odnosi,
što se odrazilo i na lovstvu. Prijeratni dominantni sistem lova koji je
omogućavao samo imućnim ljudima da se bave lovstvom je ukinut, a novim
je društvenim uređenjem omogućeno najširim društvenim slojevima da se
uključe u lovački sport. Pravo lova pripalo je sada radnom čovjeku, svakom
građaninu »koji se nije ogriješio o narodnu čast i NOB«. Na osnovu Općeg
zakona o lovu iz 1947. godine divljač je postala društvena imovina koja je
data na gospodarenje društvenim (sportskim) i državnim organizacijama (šumsko
gospodarstvo) kako bi se na najbolji način koristila u svrhu osiguranja
najvećeg doprinosa zajednici.


LOVIŠTA I LOVAČKE ORGANIZACIJE


Ukupna lovna površina SR Hrvatske iznosi oko 5,65 miliona hektara od
čega na lovno produktivne površine otpada 5.2 miliona hektara ili 92%. Pod
šjUmom se nalazi 2,07 miliona hektara ili 37´% lovišta.


Osnovna jedinica kojom se gospodari i na kojoj se uzgaja divljač je
lovište. U Hrvatskoj je osnovano 620 lovišta, kao lovnogospodarskih cjelina
na kojima postoje ekološki i drugi uvjeti za gospodarenje divljači. Lovište
osniva i dodjeljuje na gospodarenje zainteresiranim privrednim i društvenim
organizacijama općinska skupština. Površina lovišta kreće se od 1500 ha u
nizinskim područjima do 35 i više tisuća hektara u brdsko-planinskim područjima.