DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 59     <-- 59 -->        PDF

U vegetacijskom pogledu svakako je najzastupljeniji listopadni primorski
brdski pojas-polusredozemni (submediteranski) mediteranske regije u kojem
dominira područje šuma medunca i drugih hrastova s bjelograbom (Carpineium
orientalis adriaticum H-ić) pretežno degradacijskih stadija razvoja
osjetno manje područje šuma medunca i drugih hrastova s crnograbom (Seslerio-
Ostryetum Horv. et H-ić) podjednakog stanja razvoja kao i prethodno
područje, dok sasvim mali dio zauzima područje primorske šume bukve (Seslerio
autumnalis — Fagelum illyricum Horv.).


Viši gorski predjeli krša pridolaze u tragovima i pripadaju eurosibirsko-
sjevernoameričkoj regiji i to dinarskoj varijanti šume bukve s jelom (Abieti-
Fagetum illyricum Horv.) kao i višem pretplaninskom pojasu s područjem
klekovine bora krivulja (Pinetmn mughi illyiricum Horv.). I napokon većina
otoka s uskim koridorom uz obalu od JI granice do Zadra, te od Plomina
do Poreča, pripada brdskom pojasu mediteranske regije — zimzeleni (eumediteranski)
koje je karakterizirano područjem kserotermofilne šume crnike
(Orneto-Quercetum ilicis H-ić) i ostalih njezinih degradacijskih stadija. U
ovom području nalaze se i najljepše šume alepskog i dalmatinskog crnog bora.


O OBNOVI ŠUMA (POŠUMLJAVANJU) OD XIX STOLJEĆA
DO DANAS


Uobičajeni naziv »pošumljivanje krša« zamjenjujemo terminom »obnova
šuma«. Razlog je u činjenici, da se na površinama s dosta dendroloških
elemenata sastojina ili šuma može obnoviti jednostavnom zabranom paše
i sječe ili podmlatnom (resurekcionom) sječom tj. sječom na panj s posljedicom
pojave izbojaka intenzivnog prirasta. Neke vrste, kao na pr. crni; grab.
tek nakon dvije do tri godine iz žbunja daju izbojke iz kojih će se
razviti stabla. Pošumljavanje, t. j . sadnja biljaka ili sjetva sjemena, mora
se primijeniti na golom ili slabo obraslom kršu.


Najstariji podaci o sadnji žira na goleti (u Lici) i pitomog kestena za plod
(kod Klisa poviše Splita) datiraju iz kraja 18. stoljeća. Slijede akcije Vicka
Dandola, Napoleonovog generalnog providura za Dalmaciju u doba Ilirske
provincije (1805—1814) koji je propagirao i naredio osnivanje, po narodu
nazvanih, »svetih gajeva« (zbog zabrane paše i sječe u njima). Takav gaj
trebalo je osnovati svako selo jednostavnim ograđivanjem stanovite površine
devastirane šume, kako bi se na njoj zbog zabrane sječe i paše obnovila!
šuma. Dandolo je. kod Nina, osnovao i rasadnik za proizvodnju sadnica voćaka
i šumskog drveća i to je prvi rasadnik na našem području.


Sistematska obnova šuma odnosno pošumljavanje na kršu počinje u drugoj
polovini 19. stoljeća. Kontinuitet tih radova bio je prekidan s dva svjetska
rata. pa stoga možemo, a i moramo, razmatrati u tri razdoblja. Prvo
razdoblje je od početnih akcija do prvog svjetskog rata. drugo između dva
svjetska rata a treće nakon drugog svjetskog rata. Posebno je poglavlje
istraživačko-znanstveni rad na tom području i taj će se prikazati kao cjelina.


Prvo razdoblje — do I svjetskog rala


U prvom razdoblju današnja cjelina kraškog područja sastojala se od
tri upravno-politička dijela: od dijela u sklopu austrijske carevine (Istra, svi