DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 57     <-- 57 -->        PDF

SR Bosnom i Hercegovinom u pravcu Bihaća i dalje tom granicom do na kraj
Dalmacije. Jugozapadni dio Kraškog područja, 1. j . dio koji obuhvaća Istru,
Kvarnersko primorje s pozadinom do najviših kosa, Liku i Dalmaciju te
sve otoke, koji je, osim nekih izuzetaka, bio skoro posve ogoljen, područje
je krša..


Na kršu, na dijelovima koji se nisu mogli iskorišćivati ratarskom proizvodnjom,
mjestimično se nalazili ostaci dendroflore a mjestimično bio je goli
kamenjar. Poslije drugog svjetskog rata uslijed promjenjenih ekonomsko-socijalnih
uvjeta života i na tom području, a osobito zakonskom zabranom koza
( kao dio akcije u cijeloj Jugoslaviji), prirodnom obnovom ili zahvatom čovjeka
(pošumljavanja, podmladne sječe) ponovo su dobile šumski pokrov,
Mjestimično taj pokrov ne razvija se dalje od šibljaka ili, u području zajednice
česmine (Quercus ilex L.), gariga, što je posljedica stanišnih uslova odnosno
za razvoj drveća nepovoljne geološke podloge (horizontalna uslojenost
stijena i plitkoća tla). Ipak još se nalaze velike površine kamenjara na kojima
na kojima se šuma može podići samo pošumljavanjem i tako »ozeleniti goli
krš«. Međutim na ovom dijelu kraškog područja Hrvatske postoji potreba
podizanja i kvalitetnijih sastojina ne samo u clju zaštite nego i iskorišćivanja.


Degradirani dio Kraškog područja definiran je i u Zakonu o šumama iz
1983. kao »šume i šumska zemljišta na području krša« (čl, 75 — 83). Cjelokupni
krš Zakon je podijelio na dva šumska (šumskokrška) područja i to
Istarsko-primorsko-ličko i Dalmatinsko šumskokrško područje. Po toj podjeli
obuhvaćene su sve općine u Dalmaciji (24) i Istre (9), jedna općina u Lici
(Gračac) te dijelovi općina na Kvarnerskom Primorju (3) i Like (3) s ukupnom
površinom od 22.296 km2, što čini 39% površine Hrvatske. Na tom prostoru
živi 1,423.601 stanovnik ili 31% od ukupnog stanovništva SRH. Prema procjenjenim
veličinama s kojima raspolažemo unutar svake općine određena
su tzv. uža područja krša kao šume u ukupnoj površini od 10.399 km2 što je
18% ukupne površine naše Republike.


Evo i detaljnih podataka o šumama u koje su uključene sve šume prema)
vlasništvu, osim Dalmacije gdje nismo raspolagali s podacima o šumama na
kojima postoji pravo vlasništva. Od ukupne površine šuma i šumskog zemljišta
56% se odnosi na Dalmaciju, 25% na Istru i Hrvatsko primorje i 19%
na Liku. Šuma i šumsko zemljište ukupno je razvrstano na obraslo (63%),
neobraslo (33%) i neplodno (4%), a u obraslom (63%) je dalje raspoređeno
na visoke šume i kulture (10%), niske šume (37%), šikare (11%) i makije
(5%). Drvna masa obraslog šumskog zemljišta prosječno iznosi 44 m3/ha
ili ukupno 29,000.000 m:i drvne mase, godišnji tečajni prirast 940.000 m3 ili
1,4 m3/ha i godišnji etat 700.000 m3 ili 1.1 m:i ha. Sve su to procijenjene veličine,
a izradom programa za gospodarenje šumskokrškim područjima koji su
upravo u toku, sigurno ćemo dobiti potpuniju sliku.


Ekološke karakteristike


Kako već naprijed rečeno, geološki Kraško područje je područje karbonatnih
stijena vapnenca i dolomita s mjestimičnim naslagama fliša, lapora
te diluvijalnih i aluvijalnih tvorevina. Kompaktnost karbonatnih stijena je različita,
ali uvijek s dovoljno vertikalnih i horizontalnih pukotina kojima brzo


334