DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 53     <-- 53 -->        PDF

329
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Može se reći da je prijevoz drva potpuno mehaniziran. Na većini traktora
koji služe za izvoz odnosno prijevoz drva montirane su hidraulične dizalice,
a isto tako i na 60B/o kamiona. Pored toga u upotrebi je i dvadesetak
samohodnih dizalica.


Utovar, odn. istovar tehničke oblovine i višemetarskog industrijskog drva
je potpuno mehaniziran, dok to nije u potpunosti postignuto kod jednometarskog
prostornog drva.


Istovar na stovarištima drvno-prerađivačkih poduzeća obavlja se portalnim
dizalicama, pri čemu se oko 45°/o vremena uštedi u odnosu na istovar
montiranim dizalicama.


Kod prijevoza drva treba rješiti nekoliko problema:
Odrediti graničnu udaljenost prijevoza traktorom s prikolicom i forvarderom,
odrediti također graničnu ekonomsku udaljenost prijevoza kamionom i
povezati prijevoz drva kamionom i željeznicom,


riješiti pitanje prijevoza solo kamionima i kamionima s prikolicama,


riješiti problem montiranih dizalica na kamionima i samohodnih dizalica.
Konstatirano je da je brzina kamiona na javnim cestama cea 2,5 puta veća
nego na šumskim cestama, a potrošnja goriva je veća do 7010/» za prijevoz
jedinice drvne mase na određenoj udaljenosti. S toga je potrebno graditi
kvalitetnije šumske ceste.


ZAKLJUČAK


Da bi se povećala proizvodnost i ekonomičnost radova na iskorišćivanju
šuma, potrebno je provesti određene mjere.


Sječivu drvnu masu po jedinici površine potrebno je povećati, a to se
posebno odnosi na preborne šume, Chyla k (11). Ovdje je potreban prijelaz
sa stablimično-prebornog na drugi način sječa.


Gdje god je moguće, potrebno je strojno — ručni rad zamijeniti primjenom
strojeva kojima čovjek samo rukuje, a izradu sa sječine u određenim
slučajevima prebaciti na pomoćna i glavna stovarišta.


Povećati primarnu i sekundarnu otvorenost šuma, pri čemu treba povesti
računa o njihovoj međusobnoj vezi.


Kod prijevoza drva s utovarom i istovarom ispitati granične udaljenosti
prijevoza pojedinim sredstvima i njihovu povezanost te ispitati problem
montiranih i samohodnih dizalica.


LITERATURA


1.
Benić, R.: Iskorišćivanje šuma na području istočne Slavonije i susjednih područja,
JAZU, CRV, Zbornik o stotoj obljetnici znanstvenog i organiziranog
pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije. Vinkovci — Slavonski Brod, 1874.
2.
Benić , R.: Iskorišćivanje šuma na području Slavonske Podravine. Zbornik
radova »Kombinat BeMšće« kao činilac privrednog razvoja. Simpozij održan
8.
i 9. lipnja 1978, g, u Belišću. Osijek, 1980.
330
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 55     <-- 55 -->        PDF

3.
B e d ž u 1 a, D., Slabak , M.: Razvoj mehanizacije šumskih radova na pođiručjulsitočne
Slavonije. Stanje danas i perspektive. JAZU, CRV, Zbornik o stotoj
obljetnici znanstvenog i organiziranog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije.
Vinkovci — Slavonski Brod, 1974.
4.
Bićanić , R.: Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji od 1750. do 1860.
g., Zagreb, 1951.
5.
Bogner , P.: Abhandlung neber Marine — Schiffbauholz und Beschreibung
der k.k. reserwierten Marineforest, Trst, 1861.
6.
Bojanin , S.: Primjena metode trenutačnih opažanja (MTO) za studij vremena
kod obaranja i izrade jelovih stabala. Sum. list, 12, 1974.
7.
Bojanin , S.: Das Rucken mittels des Knick-oder Forstspezial — Schleppers
in den Eichenwäldern in der Ebene, beim Endhieb. XIV. Internationales
Symposium über Mechanisierung der Forstnutzung in Sopron v. 27. 08. —
30.
08. 1980. Sammelbuch der Referate, Sopron, 1980.
8.
Bojanin , S.: Der genewärtige Zustand und die Entwicklungstendenzen beim
Holzrucken in SR Kroatien. XVI. Internationales Symposiion »Mechanisierung
der Forstarbeit« in Wien und Ossiach v. 29. 08. bis 4. 09. 1982. Sammelbuch
der Referate, Wien, 1982.
9.
Bojanin , S.: Komparacija prijevoza trupaca pomoću kamiona i kamiona s
prikolicom. Sum. list, 3—4, 1985.
10.
Bojanin , S., Sever , S.: Kraće ili dugo industrijsko drvo iz prorednih sastojina
lis´tača. Drvna industrija, 11—12, 1979.
11.
Chylak , R.: Eksploatacija šuma. Deset godina razvitka šumskog gospodarstva
Delnice, Delnice, 1970.
12.
Hankonyi , S.: Suma u Slavonskoj Podravini, S. L. 1890. str. 2—1849—61.
13.
H a b e r 1 e, S.: Motorsäge oder Hochmechanisierung? Holz Zbl., Nr 7, 1974.
14.
I g r č i ć, V.: Stanje mehanizacije krajem 1981. godine u SR Hrvatskoj. Biblioteka
mehanizacije, Prilog Mehanizaciji šumarstva 11—12/82.
15.
Klepac , V. et al.: Iskorišćivanje šuma. Šumsko gospodarstvo Delnice 1960—
—1980, Delnice, 1981.
16.
Kova č i ć, Đ.: Hrvatska, Šumarstvo nakon Oslobođenja. Šumarska Enciklopedija
2, Zagreb, 1983.
17.
Lovrić , ,N.: Dosadašnja izgrađenost li perspektiva izgradnje mreže šumskih
putova na području jugoistočne Slavonije. JAZU, CRV, Zbornik o stotoj obljetnici
znanstvenog i organiziranog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije.
Vinkovci — Slavonski Brod, 1974.
18.
Statistički godišnjak SR Hrvatske. Republ. Zavod za statistiku, Zagreb, 1979.
19.
Tomičić , B.: Iskorišćivanje šuma ,na bilogorsko-podravskom području. Sto
godina šumarstva Bilogorsko Podravske regije. Bjelovar, 1974.
20.
Ugrenović , A., B e n i ć, R.: Eksploatacija šuma. Zagreb, 1957.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 56     <-- 56 -->        PDF

UDK 630*233 (497.13) »31« (Kras) Sum. list CX (1986) 333


OBNOVA ŠUMA NA KRŠU HRVATSKE OD PROŠLOG STOLJEĆA
DO DANAS


Vice IVANCEVIC*
Oskar PIŠKORlC**


Razaranje biljnog pokrova naše planete, a posebno šuma. zapravo traje
toliko koliko i ljudski rod. Na pojedinim područjima uništavane su nepregledne
površine šuma te je time čovjek stvarao pustoš s posljedicom ozbiljnog
pitanja svog daljnjeg opstanka. Ovakav redosljed vegetacije, na žalost
nije mimoišao ni našu domovinu. Prema pouzdanim podacima znademo, da
je područje sadašnjeg krša naše zemlje u dalekoj prošlosti bilo, pokriveno gustim
šumama. Međutim, neracionalne sječe, ekstenzivno stočarstvo i ekstenzivna
poljoprivreda, uz popratne abiotske činioce, prvenstveno erozije, uvjetovali
su postupni nestanak šuma i pojavu ljutog krša. Takav slijed izražen
je u gotovo svim zemljama Sredozemlja i približno se podudara s područjima
najrazvijenijih starih civilizacija.


Potvrde o postupnom nestanku šumskog pokrova na Kraškom području
nalazimo u odredbama o ograničavanju iskorišćivanja šuma sadržanim u mnogobrojnim
statutima od 13. do 17. stoljeća. Očito da takve djelomične mjere
nisu mogle spriječiti daljnju regresiju šuma, pa se krajem 18. stoljeća (donose
i zakonske odredbe s ciljem, da se zaustavi degradacija i poboljša stanje
šuma. Prvi konkretni potezi za poboljšanje stanja na kršu u našoj Republizi
datiraju iz druge polovine 18. i početka 19. stoljeća, sustavno su nastavljeni
u drugoj polovici istog stoljeća pod utjecajem uspješnih pošumljavanja
početih 1850. godine u okolici Trsta. Taj rad, uz različite oscilacije, nastavio
se sve do danas.


Znatni napori mnogih generacija tog razdoblja, u kojem su posebno značajni
negativni utjecaji dvaju svjetskih ratova, kao i postignutih rezultata
u današnjoj Jugoslaviji, još uvijek su ostavili velike površine koje treba
»ozeleniti« ili na kojima treba meliorativnim zahvatima povisiti vrijednost
sastojina.


KRAŠKO PODRUČJE I NJEGOVE KARAKTERISTIKE


Pod kršem, odnosno točnije krasom, u geografskom smislu nazivamo suvislo
područje karbonatnih stijena vapnenca i dolomita na zapadu SR Hrvatske
a ispod linije koja se proteže od Metlike preko Karlovca do granice sa


*) Mr dipl. inž. Vice Ivančević, Senj.
OOUR Goransko-primorskog šumskog gospodarstva.
**) Oskar Piškorić. dipl. inž. šum. u m.. Zagreb


333