DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 47     <-- 47 -->        PDF

UDK 630*8 (497.13) »31«
Sum. list CX (1986) 323


STANJE I RAZVOJ ISKORIŠĆIVANJA ŠUMA U SR HRVATSKOJ


Stevan BOJANIN


UVOD


Iskorišćivanje šuma u SR Hrvatskoj razvijalo se postepeno prema razvoju
prerade drva i transporta.
Oduvijek se koristio glavni proizvod šume, drvo i niz sporednih šumskih
proizvoda, kao šumska paša, žir, šiška, stelja i dr.
U prvo vrijeme drvo se koristilo za domaćinstva kao građa i ogrjev, a zatim
se prodavalo i drugim korisnicima.


Šume u SR Hrvatskoj se dijele na tri rajona: 1. Kontinentalni rajon, s
visokim jednodobnim šumama, 2. Visoki krš s visokim prebornim šumama
te 3. Degradirani krš sa šikarama i makijom, malog značaja za eksploataciju
šuma. Čistih sječa u pravilu nema. U 1. rajonu se provode otplodne, a u 2.
preborne sječe.


Stanje iskorišćivanja šuma prikazat ćemo po razdobljima, tako da ćemo
u prvom razdoblju obuhvatiti vrijeme do izgradnje parnih pilana a drugo
razdoblje će obuhvatiti razvoj iskorišćivanja šuma sve do danas.


I.
ISKORIŠĆIVANJE SUMA U PROŠLOSTI DO IZGRADNJE
PARNIH PILANA
Drvo se nekad koristilo samo za domaću upotrebu (ogrijev i građu).
Prema H a n k o n y i-u (12), u Slavonskoj Podravini drvo se koristilo do 1825.


g.
samo za ogrijev.
Početkom 19. stoljeća u Austo-Ugarskoj se posebna pažnja posvećuje iskorišćivanju
hrastovine za brodogradnju, ali slavonska hrastovina ne odgovara
za tu svrhu nego se koristi drvo hrasta, jasena, graba i brijesta iz okoline
Bjelovara, B o g n e r (5).
Ipak se u Slavoniji izrađuje drvo za brodogradnju u većim količinama
(1860. god. 110.000 centi u glavnom za brodogradnju), Bićani ć (4).
Slavonske šume se iskorišćuju u većem opsegu od polovine 19. stoljeća,
kada počinje izrada francuske i njemačke dužice iz hrastovine koja se u
velikim količinama izvozi u Francusku i Njemačku. Za dužice su se sjekla
najbolja cjepka stabla. U okolici Karlovca francuska dužica se počela izrađivati.
1824. godine. Otpad kod izrade dužice iznosi čak i preko 60%.


* Prof. dr Sitevan Bojanin, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Simunska
cesta 25.
323
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Pored dužice proizvode se planke i druga (u šumi) rezana i tesana grada,
kolarsko drvo, drvo za kućanstvo i drugo sitno drvo.


Od tesanog građevnog drva vidno mjesto zauzimali su bordonali (brvna),
koji su se izrađivali od jelovine, smreke, borovine i ariševine. Prije prvog
svjetskog rata bordonali su se preko Rijeke izvozili u Francusku.


Od 1850. g. intenzivno su se gradile željezničke pruge što je dovelo do
velike potražnje željezničkih pragova, koji su se izrađivali tesanjem. Za izradu
dužice koristilo se najkvalitetnije drvo, a za pragove se moglo koristiti
i drvo lošije kvalitete.


Topolovina, vrbovina, lipovina upotrebljavale su se za izradu korita, lopata
i sličnih predmeta.


Šindra, kao Sortiment cjepanog drva, izrađivala se od četinjača, a ponekad
iz hrastovine. Za proizvodnju su potrebna veoma cjepka i kvalitetna
stabla.


Potaša se u Slavoniji proizvodi već u 18. stoljeću. Za jedan cent pepeljike
potrebno je bilo spaliti 32—48 prm drva, pretežno bukovine.
Proizvodnja drvnog uglja zauzimala je u prošlosti vidno mjesto.


Sporedni šumski proizvodi su se iskorišćivali u velikoj mjeri, dok je
danas njihov značaj kod nas znatno smanjen.


II RAZDOBLJE NAKON IZGRADNJE PARNIH PILANA
DO NAJNOVIJEG VREMENA


U Hrvatskoj su se pilane gradile već u 15. i 16. stoljeću (Crikvenica,
Čabar). Prva pilana gradi se u Brodskoj pukovniji 1837. godine. Prema B ićanić
u (4), prva parna pilana na području Slavonije izgrađena je u Orahovici
1858. g. U Gorskom Kotaru prva veća parna pilana podignuta je 1874.


g. u Lokvama.
Izgradnja željezničkih pruga omogućila je transport drva i drvnih proizvoda,
pa se gradnjom parnih pilana uvodi suvremena pilanska prerada drva.


Radove u iskorišćivanju šuma u ovom razdoblju prikazat ćemo po fazama
eksploatacije šuma: A. Obaranje stabala i izrada sortimenata (sječa i
izrada), B. Transport: a) Privlačenje drva, b) Prijevoz drva s utovarom i istovarom.


Uz opis radova u najnovije vrijeme, osvrnut ćemo se i na način rada u
prošlosti.


A Sječa i izrada


Da bi se mogao shvatiti opseg radova u iskorišćivanju šuma prikazat ćemo
godišnji etat zadnjih godina u SR Hrvatskoj, koji u pojedinim godinama
nešto varira.


Godišnje se ukupno posječe 4.595.000 m:! bruto drvne mase od čega na društvene
šume otpada 93%, a na privatne 7°/o.


Iz pregleda 1 se vidi da u posječenoj drvnoj masi listače sudjeluju ca.
85%, a četinjače ca. 15*/». Od listača je najzastupljenija bukva s 37B/».


324
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 49     <-- 49 -->        PDF

325
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Iz pregleda 2 se vidi da je u posječenoj drvnoj masi tehničko drvo zastupljeno
s 59%, od čega je trupaca 52,4%. Prostorno drvo je zastupljeno s
41%, od čega na ogrijevno drvo otpada 29,7%.


Drvo se izrađivalo po propisima Bečkih i Tršćanskih uzansi, a 1929. g.
donose se Zagrebačke uzanse. Nakon Oslobođenja, donesen je JUS za drvo.


U prošlosti prema uzansama, zahtjevi u pogledu kvalitete i debljine kod
sortimenata tehničke oblovine bili su strožiji nego danas po JUS-u. Stoga je
i udio tehničkih sortimenata manji a prostornog drva veći. Tako je u Slavonskoj
Podravini u razdoblju do kraja prvog svjetskog rata udio tehničkog
drva iznosio u prosjeku 20—30%, B e n i ć (2).


Radnici su kod sječe i izrade desetljećima upotrebljavali ručni alat (ručne
pile i razne tipove sjekira te pomoćno oruđe). Napredak je bio u tome što
su se uz pile čavlarice upotrebljavale i pile amerikanke (s kombiniranim zubima).
Dnevni učinak radnika iznosio je kod sječe i izrade 3 m3, odn. 3 prm
drva, odn. ca. 2,1 m3 prostornog drva. Obzirom da se od tehničkog drva izrađivala
i dužica, tesani pragovi te drugi cjepani, tesani sortimenti, a obzirom na
veliki udio prostornog drva, rad na sječi i izradi uključivao je veliki broj
radnika i to u znatnoj mjeri sezonskih.


Za vrijeme kapitalističkog uređenja Zemlje, u državnim i privatnim šumama,
kao i imovnim općinama i zemljišnim zajednicama, stabla za sječu
su prodavana na panju trgovcima, odn. drvno-prerađivačkim poduzećima, pa
su kupci eksploatirali šume u vlastitoj režiji. Ipak je već iza prvog svjetskog
rata uvedena u državnim šumama i šumama imovnih općina izrada
drva u vlastitoj režiji, što je negdje obuhvatalo i do 50% etata.


Nakon Oslobođenja, iza drugog svjetskog rata, kada šume najvećim dijelom
postaju društveno vlasništvo, eksploatacija šuma postupno prelazi u
djelokrug šumskih radnih organizacija.


Poslije Oslobođenja nakon drugog svjetskog rata 1947. g. uvedena je
primjena motornih lančanih pila za dva radnika. Te se pile nisu dugo zadržale
u upotrebi. Njihova velika težina, nedostatak rezervnih dijelova, nestručnost
radnika, uzrokovali su napuštanje primjene ovih pila i povratak na
ručne pile.


1960—61. godine uvode se u upotrebu motorne pile za jednog radnika.
U početku su se radničke grupe sastojale od tri do pet članova samo s jednim
motoristom a u novije vrijeme se grupa sastoji od 2 radnika i motorne
pile, tako da se radnici izmjenjuju u radu motornom pilom. Ima slučajeva
da se radnici služe s dvije motorne pile, lakom i teškom.


U prorednim sastojinama radi i po jedan radnik sam.
Motorne pile se koriste za obaranje stabala, kresanje grana i prepiljavanje.
Pile su u nekim radnim organizacijama uglavnom vlasništvo poduzeća,
dok su drugdje vlasništvo radnika.
Kod primjene motornih pila učinak se kod sječe i izrade u odnosu na rad
ručnim pilama u velikoj mjeri povećao. Kod izrade tehničkog oblog drva
listača učinak se povećava, obzirom na kubaturu stabla, 2,74—4,45 puta a kod
prostornog drva ca. 2 puta, Tomiči ć (19). Kod sječe i izrade bukovine učinak
se povećava 2,92 puta, a kod jelovine 2,65 puta, K 1 e p a c et al., (15).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Radi povećanja učinka i smanjenja troškova proizvodnje, postepeno se
napušta izrada jednometarskog cijepanog celuloznog drva i drva za proizvodnju
drvnih ploča i prelazi se na izradu višemetarskog (4—6 dugog) necijepnog
drva, pogotovo u prorednim sastojinama. Na ovaj način učinak
se povećao gotovo lOO10/».


Umjesto klasične sortimentne metode uvodi se deblovna odnosno poludeblovna
metoda ili metoda duge oblovine, tako da se poslije obaranja i
kresanja granja dalja izrada obavlja na pomoćnom stovarištu ili na stovarištima
proizvođača.


U sastojinama četinjača još prije kratkog vremena drvo je korano ručno
na sječini, a utrošak vremena koranja u vrijeme mezgre iznosio je oko 44´°/»
efektivnog vremena sječe i izrade. Izgradnjom centralnog mehaniziranog stovarišta
drvo se kora pomoću strojeva, prepiljuje se u trupce i sortira.


Gore navedenim provedenim mjerama smanjen je broj radnika na sječi i
izradi, sniženi su troškovi proizvodnje i u izvjesnoj mjeri je provedena humanizacija
rada.


Strojevi za obaranje stabala, te za obaranje i izradu (harvesteri), zatim
procesori i strojevi za kresanje grana kod nas se gotovo ne primjenjuju.
Mogućnost primjene ovih strojeva se ispituje. Međutim, obzirom na sastojinske
i terenske prilike, možemo smatrati da će motorna pila biti kod nas
još duže vrijeme u određenim slučajevima nezamjenjiva, kako to tvrdi H ä-
b e r 1 e (13) za srednjeevropske prilike.


Nadalje se ispituje gradnja centralnih mehaniziranih stovarišta za listače,
kao i problem usitnjavanja biomase stabala, odn. njegovih dijelova na sječini
ili na pomoćnom stovarištu.


B Transport


a Privlačenje drva


Sve do drugog svjetskog rata ne može se govoriti o mehanizaciji radova
na privlačenju drva. Tehničko oblo drvo se privlačilo konjskom vučom, a
prostorno se izvozilo, sanjkalo, iznosilo tovarnim konjima (samaricama). Privlačenje
su u pravilu obavljali privatnici, kirijaši, profesionalni ili poljoprivrednici
van sezone poljoprivrednih radova. S organizacionog stajališta
ovaj način privlačenja je bio jednostavan.


Na strmim terenima u dosta slučajeva drvo se slobodno spuštalo (klizalo)
niz drče i to tehnička oblovina i prostorno drvo.
Za prijevoz drva građene su šumske željeznice tako da se drvo privlačilo
do šumskih pruga.


Traktori za privlačenje drva počeli su se kod nas primjenjivati od godine
1960. Pored nešto traktora gusjeničara nabavljeni su u glavnom traktori
s kotačima. Za privlačenje se primjenjuju laki adaptirani poljoprivredni
traktori, te šumski zglobni traktori srednje teški i teški. Traktori za vuču po
tlu mahom su opremljeni jedno- ili dvobubanjskim vitlom. Nadalje za privlačenje
(izvoz) do pomoćnog stovarišta primjenjuje se, većinom u nizinskim
šumama, forvarderi. Za izvoženje se primjenjuju i adaptirani poljoprivredni
traktori s prikolicom.


327
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Za privlačenje prostornog drva iznošenjem primjenjuju se i traktori sa
specijalnim uređajima, uglavnom domaće proizvodnje.
Brojno stanje traktora i traktorskih prikolica prema I g r č i ć u (14)
prikazano je u pregledu 3.*
Učinak nekoliko tipova traktora kod privlačenja i izvoženja drva prikazan
je u tabeli 1.


Kod vuče po tlu primjenjuje se deblovna i poludeblovna metoda, metoda
utovarnih dužina, rjeđe sortimentna metoda, dok se kod izvoza forvarderima
i traktorima s prikolicama primjenjuje sortimentna metoda.


Privlačenje drva nije potpuno mehanizirano, pa se još primjenjuje i konjska
vuča. Poseban problem predstavlja privlačenje prostornog drva iz teško
pristupačnih predjela. Zadovoljavajuće rješenje još nije nađeno, pa se još
uvijek primjenjuju samarice (tovarni konji).


Pored traktorskih terena dio šumskih terena se može nazvati terenom
traktora i žičara, a jedan dio isključivim područjem žičara. Zičare su se
jedno vrijeme nakon Oslobođenja primjenjivale, zatim je njihov broj smanjen,
tako da su u primjeni ostale tri prijenosne žičare. U posljednje vrijeme
se unajmljuju u nekim slučajevima mobilne žičare.


Šumske željeznice su gotovo potpuno likvidirane a umjesto njih građene
su i grade se šumske ceste. Pored cesta grade se i šumske vlake pa tako
možemo govoriti o primarnoj i sekundarnoj otvorenosti šuma.


Primarna otvorenost šuma kamionskim cestama nije svuda zadovoljavajuća
i različita je kod pojedinih šumskih gospodarstava, iznosi u prosjeku
5 m/ha do preko 12 m/ha, s tim da na pojedinim područjima otvorenost doseže
i 35 m/ha. Stoga je potrebno mrežu šumskih cesta proširivati, vodeći
računa o tome da se obzirom na specifičnosti pojedinih područja dostigne
optimalna otvorenost.


Gradnji šumskih vlaka je cilj da se omogući primjena traktora kod privlačenja
kao i da se izbjegne kretanje traktora po sastojini. Traktori se trebaju
kretati po vlakama, a sakupljanje drva do vlaka obavlja se vitlom montiranim
na traktor ili nekim drugim sredstvom. U gušćim, pogotovo mlađim
sastojinama, primjena traktora za privlačenje drva bez sekundarnog otvaranja
nije ni moguća. Težnja je da razmak vlaka u prosjeku bude ca. 100 m,
i to na ravnijim terenima 120 m a na nagnutim terenima 80 m, što bi odgovaralo
gustoći mreže vlaka (traktorskih puteva) od 100 m/ha, 83 m/ha,
odn. 125 m/ha. Optimalna gustoća sekundarne mreže puteva je u fazi istraživanja.


b Prijevoz drva s utovarom i istovarom


Kako je naprijed napomenuto, drvo se ranije prevozilo šumskim željeznicama
a danas cestama.


Drvo se prevozi kamionima, odn. kamionima s prikolicama. Na kraćim
udaljenostima drvo se prevozi traktorima s prikolicom te forvarderima, koji
služe i za izvoz, tako da se na taj način eliminira pretovar.


Kako je rečeno, u dosta slučajeva se primjenjuje deblovna i poludeblovna
metoda, pri čemu je obično obuhvaćen dio debla koji sadrži tehničko drvo.
U tom slučaju se na pomoćnom stovarištu vrši prepilivanje u Sortimente (trupce
i dr.) koji se prevoze. Duga oblovina se rjeđe prevozi.


* Na str. 325.