DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 14     <-- 14 -->        PDF

utvrđivanja vrijednosti ekoloških faktora i fizioloških procesa (elektronika,
radioaktivni izotopi i dr.).


Težište istraživanja ekologije šuma bilo je do nedavno usmjereno samo
na povećanje šumarske proizvodnje. Težilo se izboru takvih vrsta drveća
koje obećavaju najveću proizvodnju drvne sirovine u određenom šumskom
staništu. Uvidjelo se, međutim, da maksimalna proizvodnja drvne biomase
ne predstavlja istovremeno i optimalni gospodarski učinak. Unošenjem
brzorastućih autohtonih vrsta (brzorastuće četinjače, euroameričke topole)
u stojbine autohtonih listača stvorene su labilne šumske kulture i
plantaže koje ubrzo ugrožava štetna šumska entomofauna i bolesti šumskog
drveća. Na uništavanje štetnika i spriječavanje bolesti troše se znatna sredsvta
i obično se ne postiže željeni učinak dok se unošenjem pesticida u tlo
ugrožavaju destruktori.


Porastom standarda te naglim razvojem industrije i urbanizacije sve
više se okrećemo općekorisnim funkcijama šume. U razvijenim industrijskim
zemljama (SAD, skandinavske zemlje, SR Njemačka) ekološka i socijalna
vrijednost šume cijeni se i do 10 puta više od vrijednosti drvne
zalihe. Suma se sve više smatra infrastrukturnom kategorijom koja značajno
utječe na kvalitetu čovjekova života.


Sazrijeva spoznaja o potrehi za višenamjenskom šumom koja istovremeno
obavlja ekološku, gospodarsku i socijalnu funkciju. Analiza strukture
današnjeg šumskog fonda Evrope ukazuje na prednost šumskih sastojina
koje su slične prirodnoj šumi (prašuma).


Proučavanjem ostataka evropskih prašuma utvrđena je stabilnost prirodne
šume uz prisustvo biološke ravnoteže te istovremena visoka proizvodnja
drvne sirovine i ostale biomase koju proizvodi šumski ekosistem.
Značajna istraživanja u tome smislu obavljena su u prašumama SR Hrvatske
— Čorkovoj uvali, Devčića tavanima i Muškom bunaru (Anić, Prpić,
Matić, Rauš i dr.) te u slovenskim i bosanskim prašumama (Mlinšek.
Pintarić i dr). Ovisno o razvojnim fazama navedenih prašuma utvrđena
je biološka ravnoteža, visoka proizvodnja za određeno stanište i dobro pomlađivanje.
Ustanovili smo da prašuma sa svojim razvojnim fazama može
poslužiti kao model strukture višenamjenske šume.


Industrijska polucija i aerozagađenja supstancijama koje nepovoljno utječu
na šumske ekosisteme, zatim reguliranje rijeka i izgradnja hidrocentrala
dovode do ugibanja pojedinih vrsta drveća pa i do umiranja čitavih
sastojina. Ove pojave dovode ekologiju šuma u žarište zbivanja u smislu
traženja rješenja koja jamče opstanak šume i podržavaju njene višenamjenske
funkcije.


Radi promjene »kemijske klime« i vodnog režima u velikim prostorima
ugrožene su danas ove vrste drveća u Hrvatskoj: hrast lužnjak, hrast
kitnjak, nizinski brijest (gotovo nestao iz nizinskih šuma), poljski jasen,
pitomi kesten, obična jela, obična bukva, obična smreka, srebrolisna lipa.


Unutar ekologije šuma proučavaju se biološka svojstva (morfološka konstitucija)
i ekološki zahtjevi (fiziološka konstitucija) šumskog drveća. Koristeći
spoznaje šumarske pedologije, šumarske fitocenologije i proučivsi
stupanj promjene staništa radi antropogenog utjecaja (promjena »kemijske
klime«, stupanj oštećenosti ekološkog profila tla erozijom, promjenom


280